Thêm một dịch vụ SOAP làm nguồn dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này cho bạn cách thêm một dịch vụ SOAP Web làm nguồn dữ liệu, làm thế nào để kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu và sau đó làm thế nào để hiển thị thông tin trả về dịch vụ Web bằng cách tạo dạng xem dữ liệu trên site của bạn.

Quan trọng: Nếu trang web của bạn nằm trên một máy chủ đang chạy Microsoft SharePoint Foundation, thiết đặt mặc định trên máy chủ yêu cầu mà người quản trị máy chủ của bạn trước tiên sửa Web.config tệp trên máy chủ trước khi bạn có thể kết nối với dịch vụ SOAP Web, như được mô tả trong phần bước 2: kiểm tra các kết nối nguồn dữ liệu . Nếu trang web của bạn nằm trên một máy chủ đang chạy Microsoft SharePoint Server 2010, bạn có thể kết nối với dịch vụ SOAP Web mà không cần thực hiện bất kỳ thay đổi trên máy chủ.

Trong bài viết này

Dịch vụ Web là gì?

Bước 1: Thêm một dịch vụ SOAP Web vào danh sách nguồn dữ liệu

Bước 2: Kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu

Bước 3: Tạo dạng xem dữ liệu của nguồn dữ liệu dịch vụ SOAP Web

Dịch vụ Web là gì?

Dịch vụ Web là phần mềm được thiết kế để hỗ trợ tương thích chương trình chương trình tương tác qua mạng. Trong ngữ cảnh của Microsoft SharePoint Designer 2010, Dịch vụ Web là một dịch vụ trả về dữ liệu XML trong phản hồi cho thủ tục từ xa cuộc gọi – kiểu truy vấn. Với SharePoint Designer 2010, bạn có thể tương tác với các dịch vụ Web hiện có bằng cách bao gồm một điều khiển nguồn dữ liệu dịch vụ Web XML trên trang Web của bạn. Thông thường bạn làm điều này bằng cách cấu hình một dịch vụ Web XML làm nguồn dữ liệu và sau đó bằng cách tạo dạng xem dữ liệu của dữ liệu đó, như minh họa trong bài viết này.

Dịch vụ web được sử dụng trong một phạm vi dữ liệu chia sẻ ứng dụng tích hợp và kịch bản vì họ cung cấp tương kết giữa các cấu phần mềm có thể nằm trên nền tảng khác nhau hoặc trong các công ty khác. Dịch vụ Web sẽ thực hiện nhiệm vụ cụ thể, trong đó thông tin được yêu cầu bởi máy tính khách và trả về dịch vụ Web trong biểu mẫu XML. Một số ví dụ phổ biến của dịch vụ XML Web là bộ chuyển đổi tiền tệ, các phép tính thế chấp và các báo giá chứng khoán báo cáo.

Dịch vụ XML Web được thực hiện bởi SOAP, một giao thức dựa trên tiêu chuẩn được sử dụng để trao đổi thông tin trong định dạng XML qua mạng máy tính. Từng dịch vụ Web bao gồm ngôn ngữ mô tả Dịch vụ Web (WSDL) tệp có chứa thông tin về dịch vụ XML Web và chức năng của nó. Nhà cung cấp dịch vụ web có thể đăng ký dịch vụ Web của họ bằng cách dùng chung mô tả khám phá và tích hợp (UDDI), một thông số cho phát hành và định vị thông tin về dịch vụ Web. Quan tâm đến người dùng có thể tìm kiếm UDDI sổ đăng ký cho các dịch vụ Web mà họ có thể thấy hữu ích. Sau khi một dịch vụ Web được thêm vào một trang Web, thông tin về dịch vụ Web đó được hiển thị bằng cách sử dụng giao thức truyền siêu văn bản (HTTP).

Một dịch vụ Web sử dụng SOAP và WSDL để liên lạc với trình duyệt

Để thêm một dịch vụ Web vào danh sách nguồn dữ liệu, bạn phải biết URL cho mô tả WSDL của dịch vụ Web. URL này thường kết thúc bằng một trong hai ?WSDL hoặc. wsdl. Sau khi đã URL cho mô tả WSDL, bạn có thể thêm dịch vụ Web vào danh sách nguồn dữ liệu của bạn.

SharePoint Foundation 2010 cung cấp dịch vụ Web cho việc tương tác với hầu hết mọi khía cạnh của mỗi máy chủ, trang, danh sách, thư viện, khảo sát, hoặc trang Web dựa trên SharePoint Foundation 2010. Office SharePoint Server 2010 cung cấp dịch vụ Web tương tự như SharePoint Foundation 2010, cộng với một tập hợp bổ sung các dịch vụ Web. Trong các thủ tục sau đây, bạn sử dụng dịch vụ Web đã đặt tên Website. Dịch vụ Web Website cung cấp các phương pháp để làm việc với site SharePoint và trang con. Ví dụ, bạn có thể sử dụng dịch vụ Web này để truy vấn và hiển thị các tiêu đề và URL của tất cả các site trong tuyển tập trang hiện tại, tiêu đề và URL của tất cả các site trực tiếp bên dưới trang hiện tại, hoặc URL của trang mẹ cho URL của trang đã xác định.

Bạn có thể tìm thấy các nối kết để biết thêm thông tin về các dịch vụ Web cung cấp bởi SharePoint Foundation 2010 và Office SharePoint Server 2010 trong phần Xem thêm .

Đầu trang

Bước 1: Thêm một dịch vụ SOAP Web vào danh sách nguồn dữ liệu

Để giúp bạn quản lý và duy trì trang web SharePoint của bạn, bạn muốn tạo một dạng xem dữ liệu Hiển thị các tên và URL của tất cả các trang con trong tuyển tập trang hiện tại. Bằng cách kết nối với dịch vụ SOAP Web trong SharePoint Foundation 2010 và dùng nó làm nguồn dữ liệu, bạn có thể nhanh chóng truy xuất dữ liệu này và tạo dạng xem của nó.

 1. Bấm vào nguồn dữ liệu trong ngăn dẫn hướng.

 2. Trên tab Kết nối dữ liệu , trong nhóm mới , hãy bấm SOAP dịch vụ kết nối.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính nguồn dữ liệu , trong hộp vị trí mô tả Dịch vụ trên tab nguồn , hãy nhập URL cho dịch vụ Web, hoặc bấm duyệt để định vị và chọn tệp WSDL.

  Ví dụ này, hãy nhập http://tên máy chủ/_vti_bin/Webs.asmx?WSDL, nơi tên máy chủ là tên máy chủ của bạn.

 4. Bấm kết nối ngay.

  Sau khi kết nối được thiết lập, nút Kết nối ngay chuyển sang một nút ngắt kết nối và các tùy chọn khác trên tab trở nên sẵn dùng.

  tab nguồn của hộp thoại thuộc tính nguồn dữ liệu

 5. Trong danh sách chọn lệnh dữ liệu nào để cấu hình , có bốn tùy chọn:

  • Chọn lệnh truy xuất thông tin từ dịch vụ Web. Bạn có thể rồi Hiển thị thông tin trên trang web của bạn bằng cách tạo dạng xem dữ liệu.

  • Lệnh chèn, Cập Nhậtxóa cũng truy xuất thông tin từ dịch vụ Web. Tuy nhiên, bạn không thể tạo một dạng xem dữ liệu Hiển thị hoặc điều chỉnh thông tin truy xuất được bằng cách sử dụng các lệnh này. Bạn chỉ có thể sử dụng dạng xem dữ liệu để hiển thị thông tin truy xuất được bằng cách sử dụng lệnh được chọn .

   Ví dụ này, hãy bấm chọn lệnh vì bạn muốn tạo dạng xem dữ liệu của dữ liệu được trả về dịch vụ Web.

   Bên dưới Chọn thông tin kết nối, bạn có thể thấy rằng Dịch vụ tênlướiđịa chỉhttp://your máy chủ name/_vti_bin/Webs.asmx.

 6. Trong danh sách cổng , bấm giao thức ứng dụng mà bạn muốn dùng để truy nhập vào dịch vụ Web.

  Các tùy chọn trong danh sách này được cung cấp dịch vụ Web như giao thức tương thích, và chúng sẽ thay đổi từ dịch vụ Web vào dịch vụ Web.

  Để theo dõi ví dụ, bấm WebsSoap.

 7. Trong danh sách hoạt động , hãy bấm thao tác bạn muốn dịch vụ Web để thực hiện. Các tùy chọn trong danh sách được xác định dịch vụ Web như thao tác đó có thể thực hiện.

  Đối với dịch vụ Web có tên là Website được dùng trong ví dụ, các thao tác sau đây sẵn dùng:

  • Để trả về các tiêu đề và URL của tất cả các site trong tuyển tập trang hiện tại, hãy bấm GetWebCollection.

  • Để trả về tập hợp các định nghĩa danh sách mẫu cho trang web hiện tại, hãy bấm GetWeb.

  • Để trả về các thuộc tính của một trang web (ví dụ, tên, mô tả, và chủ đề), hãy bấm GetListTemplates.

  • Để trả về các tiêu đề và URL của tất cả các site trực tiếp bên dưới trang hiện tại, hãy bấm GetAllSubWebCollection.

  • Để trở lại URL của trang mẹ cho URL của trang đã xác định, hãy bấm WebURLFromPageURL.

  • Để trả về các kiểu nội dung được dùng trong trang hiện tại, hãy bấm GetContentTypes.

   Ví dụ này, hãy bấm GetWebCollection.

 8. Danh sách tham số Hiển thị tên của bất kỳ tham số mà dịch vụ Web yêu cầu hoặc chấp nhận. Để cấu hình permanent hoặc giá trị tham số bất kỳ mặc định, bấm vào nó và sau đó bấm sửa đổi.

  Yêu cầu tham số được xác định với dấu hoa thị (*). Dịch vụ Web Website không yêu cầu bất kỳ tham số.

 9. Bấm vào OK.

  Dịch vụ SOAP Web bây giờ được liệt kê bên dưới SOAP dịch vụ trong danh sách nguồn dữ liệu.

Đầu trang

Bước 2: Kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu

Bây giờ bạn đã tạo một kết nối nguồn dữ liệu xuất hiện trong danh sách nguồn dữ liệu, bạn muốn đảm bảo rằng kết nối đang hoạt động đúng cách. Để kiểm tra kết nối nguồn dữ liệu:

 • Trên các tab chèn , trong nhóm dạng xem dữ liệu & biểu mẫu , bấm Dạng xem dữ liệu và bên dưới SOAP dịch vụ, bấm Dịch vụ web mà bạn vừa tạo.

Nếu ngăn tác vụ Chi tiết nguồn dữ liệu Hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu, kết nối nguồn dữ liệu đang hoạt động đúng cách. Bạn đã sẵn sàng để tạo dạng xem dữ liệu của dữ liệu này. Bỏ qua để bước 3: tạo dạng xem dữ liệu của nguồn dữ liệu dịch vụ SOAP Web.

Nếu ngăn tác vụ Chi tiết nguồn dữ liệu không hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu, nhưng thay vào đó ngăn tác vụ trống hoặc hiển thị thông báo lỗi, kết nối nguồn dữ liệu không hoạt động đúng cách. Vấn đề này có thể xảy ra nếu máy chủ đang chạy SharePoint Foundation 2010, máy chủ đang nằm phía sau một máy chủ proxy hoặc tường lửa và các thiết đặt máy chủ proxy không được xác định trong tệp Web.config đối với máy chủ ảo.

Để giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ của bạn và yêu cầu cô ấy thực hiện quy trình sau đây. Người quản trị máy chủ phải sửa Web.config tệp để bao gồm các thiết đặt máy chủ proxy cho máy chủ ảo nơi lưu giữ trang web của bạn. Trong môi trường cụm máy chủ, người quản trị máy chủ phải chỉnh sửa tệp Web.config đối với mỗi máy chủ ảo trong mỗi máy chủ Web ngoại vi trong cụm máy chủ.

Lưu ý: Thay đổi máy chủ proxy mặc định thiết đặt cho phép máy chủ với máy chủ liên lạc nhưng không phải trong bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến kết nối đến hoặc truy nhập vào quyền đối với máy chủ của bạn.

Cấu hình Web.config tệp trên máy chủ

Để cấu hình Web.config tệp, hãy làm theo các bước sau đây trên máy chủ đang chạy SharePoint Foundation 2010:

 1. Bắt đầu trình soạn thảo văn bản chẳng hạn như Notepad.

 2. Định vị và mở tệp Web.config đối với máy chủ ảo mà bạn muốn cho phép người dùng để tạo kết nối với dịch vụ XML Web và script phía máy chủ nguồn dữ liệu.

  Thư mục Web.config nằm trong khu vực nội dung của máy chủ của bạn — ví dụ, đường dẫn mặc định là \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Sao chép và dán dòng sau vào tệp Web.config bất kỳ chỗ nào ở cấp ngay bên dưới nút < cấu hình >.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < proxy tự phát hiện = "true" / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Lưu tệp Web.config, và sau đó thoát khỏi trình soạn thảo văn bản.

 5. Đặt lại Microsoft Internet thông tin dịch vụ (IIS) để áp dụng thay đổi của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đặt lại sau khi bước tiếp theo để áp dụng thay đổi của bạn cho nhiều máy chủ ảo cùng một lúc. Để đặt lại IIS, mở một cửa sổ dòng lệnh và gõ iisreset tại dấu nhắc lệnh.

 6. Lặp lại bước 1 đến 5 cho mỗi máy chủ ảo mà bạn muốn cho phép người dùng để tạo kết nối đến SOAP dịch vụ web.

Đầu trang

Bước 3: Tạo dạng xem dữ liệu của nguồn dữ liệu dịch vụ SOAP Web

Bây giờ mà bạn đã thêm một dịch vụ Web vào danh sách nguồn dữ liệu của bạn, bạn có thể tạo một dạng xem dữ liệu Hiển thị dữ liệu truy xuất từ dịch vụ Web.

Bạn có thể tạo nhanh một dạng xem dữ liệu chỉ đơn giản bằng cách kéo nguồn dữ liệu vào một trang. Khi bạn kéo một nguồn dữ liệu vào một trang, kết quả là một dạng xem mặc định của dữ liệu, trong đó năm trường đầu tiên trong nguồn dữ liệu của bạn xuất hiện trong mỗi hàng trong một bảng cơ bản. Nếu năm trường đầu tiên xuất hiện cùng với dữ liệu tương ứng, nguồn dữ liệu được cấu hình đúng cách.

Dạng xem dữ liệu dựa trên công nghệ Microsoft ASP.NET. Để tạo dạng xem dữ liệu, bạn phải bắt đầu với một trang ASP.NET (.aspx tệp).

 1. Bấm tab tệp trên ruy-băng, rồi bên dưới trang, bấm Thêm trang, và sau đó bấm ASPX, và cuối cùng, bấm tạo.

 2. Trên hộp thoại mới ASPX trang , hãy nhập tên duy nhất cho trang ASPX và hoặc bạn có thể chọn một vị trí để lưu trang.

  Lưu ý: Theo mặc định, ASPX trang sẽ được lưu vào thư viện Trang của trang web .

 3. Bấm để mở trang trong chế độ nâng cao.

  Một trang mới với thẻ biểu mẫu mở ra.

  Thẻ biểu mẫu ASP.NET

 4. Bấm chèn tab trên ruy-băng và trong nhóm dạng xem dữ liệu & biểu mẫu , bấm Hiển thị dữ liệu và sau đó bấm Dịch vụ web mà bạn vừa tạo.

  Ngăn tác vụ Chi tiết nguồn dữ liệu Hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu.

  Trong ngăn tác vụ Chi tiết nguồn dữ liệu , chọn những trường mà bạn muốn chèn, sau đó bấm Chèn trường đã chọn là, sau đó chọn một tùy chọn.

  Dạng xem dữ liệu có chứa tất cả các tiêu đề và URL của tất cả các site trong tuyển tập trang hiện tại được hiển thị ngay trên trang của bạn.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×