Thêm hoặc thay đổi hiệu ứng cho ảnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể cải thiện ảnh của bạn bằng cách thêm hiệu ứng, chẳng hạn như bóng đổ, vầng sáng, phản chiếu, cạnh mềm, góc xiên và ba chiều (3D) phép xoay nó. Bạn cũng có thể Thêm hiệu ứng nghệ thuật vào ảnh hoặc thay đổi độ sáng, độ tương phản, hoặc độ nét của ảnh.

 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi hiệu ứng.

  Ghi chú: Để thêm hiệu ứng cùng nhiều ảnh, ảnh đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình ảnh khác. Nếu bạn đang dùng Word, bạn phải sao chép ảnh vào một bức vẽ nếu họ không sẵn có. Bấm chèn > hình dạng > bức vẽ mới. (Sau khi thêm hoặc thay đổi hiệu ứng, bạn có thể sao chép chúng trở lại vị trí ban đầu trong tài liệu của bạn.)

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Ảnh, hãy bấm Hiệu ứng Ảnh.

 3. Dừng con trỏ trên một trong số các tùy chọn Hiệu ứng Ảnh để xem một menu bao gồm nhiều cách khác nhau để áp dụng từng hiệu ứng. Khi bạn dừng con trỏ trên một trong số các hiệu ứng của menu, hiệu ứng sẽ xuất hiện ở dạng xem trước trên ảnh trong tài liệu của bạn.

  Dùng Hiệu ứng Ảnh để thêm bóng đổ, cạnh mềm, góc xiên hay các hiệu ứng trực quan khác.

  Ghi chú: 

  • Để tùy chỉnh hiệu ứng bạn đang thêm vào, hãy bấm lựa chọn Tùy chọn ở bên dưới của từng menu hiệu ứng. Ví dụ: nếu bạn đã mở menu Bóng đổ, hãy bấm Tùy chọn Bóng đổ để tùy chỉnh hiệu ứng bóng đổ.

  • Để loại bỏ một hiệu ứng bạn đã thêm vào một hình ảnh, hãy trỏ tới mục nhập hiệu ứng trong menu, rồi bấm tùy chọn để loại bỏ hiệu ứng đó. Ví dụ: để loại bỏ bóng đổ, hãy trỏ tới Bóng đổ, rồi bấm mục nhập đầu tiên, Không Bóng đổ.

  • Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy bấm đúp chuột vào hình ảnh để bảo đảm là bạn đã chọn nó. Nếu bạn thấy [Phương thức Tương thích] bên cạnh tên tệp ở trên đầu cửa sổ chương trình, hãy thử lưu tài liệu của bạn thành một định dạng như *.docx hoặc *.xlsx thay vì một định dạng tệp trước đây như *.doc hoặc *.xls, rồi thử lại.

 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi hiệu ứng.

  Ghi chú: Để thêm hiệu ứng cùng nhiều ảnh, ảnh đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình ảnh khác. Nếu bạn đang dùng Word, bạn phải sao chép ảnh vào một bức vẽ nếu họ không sẵn có. Bấm chèn > hình dạng > bức vẽ mới. (Sau khi thêm hoặc thay đổi hiệu ứng, bạn có thể sao chép chúng trở lại vị trí ban đầu trong tài liệu của bạn.)

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Ảnh, hãy bấm Hiệu ứng Ảnh.

  Nhóm Kiểu Ảnh trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

  Nếu bạn không thấy các tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy bấm đúp chuột vào hình ảnh để bảo đảm là bạn đã chọn nó. Nếu bạn thấy [Phương thức Tương thích] bên cạnh tên tệp ở trên đầu cửa sổ chương trình, hãy thử lưu tài liệu của bạn thành một định dạng như *.docx hoặc *.xlsx thay vì một định dạng tệp trước đây như *.doc hoặc *.xls, rồi thử lại.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, hãy bấm tùy chọn 3-Dvà điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn đổ bóng, và điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh phản chiếu, hãy bấm Tùy chọn phản chiếuvà điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, sau đó chọn màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và màu trên tab chuẩn không Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề.

   Để tùy chỉnh biến thể vầng sáng, hãy bấm Tùy chọn vầng sángvà điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Thêm hoặc thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm kích cỡ của cạnh mềm mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh cạnh mềm, bấm Tùy chọn cạnh mềm, và điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, hãy bấm tùy chọn 3-Dvà điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, hãy bấm Tùy chọn xoay 3-Dvà điều chỉnh các tùy chọn mà bạn muốn.

   Ghi chú: 

   • Để biết thông tin về các tùy chọn trong các ngăn, bấm Trợ giúp Ảnh nút Trợ giúp ở phía trên cùng của hộp thoại Định dạng ảnh .

   • Để loại bỏ một hiệu ứng bạn đã thêm vào một hình ảnh, hãy trỏ tới mục nhập hiệu ứng trong menu, rồi bấm tùy chọn để loại bỏ hiệu ứng đó. Ví dụ: để loại bỏ bóng đổ, hãy trỏ tới Bóng đổ, rồi bấm mục nhập đầu tiên, Không Bóng đổ.

 1. Bấm vào ảnh mà bạn muốn thêm hoặc thay đổi hiệu ứng.

  Ghi chú: Để thêm hiệu ứng cùng nhiều ảnh, ảnh đầu tiên, sau đó rồi nhấn và giữ CTRL trong khi bạn bấm vào hình ảnh khác. Nếu bạn đang dùng Word, bạn phải sao chép ảnh vào một bức vẽ nếu họ không sẵn có. Bấm chèn > hình dạng > bức vẽ mới. (Sau khi thêm hoặc thay đổi hiệu ứng, bạn có thể sao chép chúng trở lại vị trí ban đầu trong tài liệu của bạn.)

 2. Bên dưới Công cụ Ảnh, trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Ảnh, hãy bấm Hiệu ứng Ảnh.

  Tab Công cụ Ảnh

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ ảnh hoặc định dạng , bấm đúp vào ảnh để đảm bảo rằng bạn chọn nó. Nếu bạn thấy [Phương thức tương thích] bên cạnh tên tệp ở phía trên cùng của cửa sổ Office Excel 2007 , tìm cách lưu tài liệu của bạn dưới dạng một tài liệu Hệ thống Microsoft Office 2007 thay vì một tài liệu Office 2003 và sau đó thử lại.

 3. Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thêm hay thay đổi tập hợp hiệu ứng cài sẵn, hãy chỉ đến Cài sẵn rồi bấm hiệu ứng bạn muốn.

   Để tùy chỉnh hiệu ứng cài sẵn, bấm tùy chọn 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Để biết thông tin về các tùy chọn trong ngăn định dạng 3-D , hãy bấm Trợ giúp Ảnh nút Trợ giúp ở phía trên cùng của hộp thoại Định dạng ảnh .

  • Để thêm hay thay đổi bóng đổ, chỉ đến Bóng đổ rồi bấm bóng đổ bạn muốn.

   Để tùy chỉnh bóng đổ, bấm Tùy chọn bóng đổ, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Để biết thông tin về các tùy chọn trong ngăn đổ bóng , hãy bấm Trợ giúp Ảnh nút Trợ giúp ở phía trên cùng của hộp thoại Định dạng ảnh .

  • Để thêm hay thay đổi phản chiếu, chỉ đến Phản chiếu rồi bấm biến thể phản chiếu mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi vầng sáng, chỉ đến Vầng sáng rồi bấm biến thể vầng sáng mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh màu vầng sáng, bấm Nhiều màu vầng sáng, sau đó chọn màu bạn muốn. Để thay đổi thành màu không nằm trong màu chủ đề, bấm Màu khác, và sau đó bấm màu bạn muốn trên tab chuẩn , hoặc trộn màu của riêng mình trên tab tùy chỉnh màu tùy chỉnh và màu trên tab chuẩn không Cập Nhật nếu sau này bạn thay đổi tài liệu chủ đề. Để biết thêm thông tin về chủ đề, hãy xem tất cả về chủ đề, kiểu nhanh, kiểu ô, và kiểu nền.

  • Thêm hoặc thay đổi cạnh mềm, chỉ đến Cạnh mềm, sau đó bấm kích cỡ của cạnh mà bạn muốn.

  • Để thêm hay thay đổi cạnh, chỉ đến Góc xiên rồi bấm góc xiên mà bạn muốn.

   Để tùy chỉnh góc xiên, bấm tùy chọn 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Để biết thông tin về các tùy chọn trong ngăn định dạng 3-D , hãy bấm Trợ giúp Ảnh nút Trợ giúp ở phía trên cùng của hộp thoại Định dạng ảnh .

  • Để thêm hay thay đổi xoay 3-D, bạn chỉ đến Xoay 3-D rồi bấm kiểu xoay bạn muốn.

   Để tùy chỉnh kiểu xoay, bấm Tùy chọn xoay 3-D, sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn. Để biết thông tin về các tùy chọn trong ngăn xoay 3-D , hãy bấm Trợ giúp Ảnh nút Trợ giúp ở phía trên cùng của hộp thoại Định dạng hình dạng .

  • Để loại bỏ hiệu ứng mà bạn đã thêm vào ảnh, trỏ đến mục menu cho hiệu ứng, sau đó bấm Tùy chọn để loại bỏ hiệu ứng. Ví dụ, để loại bỏ bóng đổ, chỉ đến bóng đổ, sau đó bấm Không bóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×