Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tùy chọn thanh toán khác đối với Office 365 dành cho gia đình

Khi bạn mua đăng ký Office 365 dành cho gia đình trực tiếp từ Microsoft, bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Ở một số quốc gia/khu vực, bạn cũng có thể thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, tài khoản ghi nợ trực tiếp hoặc tài khoản khác hay bằng tài khoản PayPal.

Để thêm, cập nhật hoặc loại bỏ tùy chọn thanh toán, hãy đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft đã liên kết với đăng ký Office 365 của bạn và làm theo các hướng dẫn bên dưới. Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không thể nhớ tài khoản hoặc mật khẩu Microsoft mà bạn sử dụng với Office.

Để thay đổi cách thanh toán cho một đăng ký Office 365 cụ thể, hãy xem mục Thay đổi tùy chọn thanh toán mà bạn đang sử dụng để thanh toán cho đăng ký.

Bạn cần so sánh các gói hoặc xem chi tiết về giá cả? Hãy xem mục Sản phẩm Office.

Bạn đã mua đăng ký thông qua Apple? Hãy xem mục Quản lý thanh toán và đăng ký Office khi mua từ Apple.

Quản lý thẻ tín dụng/ghi nợ

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

  Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không nhớ ra mật khẩu hoặc tài khoản Microsoft bạn sử dụng với Office.

 2. Ở trang Tùy chọn thanh toán, chọn Thêm tùy chọn thanh toán.

  Trang Tùy chọn thanh toán, hiển thị liên kết Thêm tùy chọn thanh toán.
 3. Ở trang tiếp theo, chọn Thẻ tín dụng/ghi nợ, rồi chọn Tiếp theo. Màn hình của bạn có thể trông giống như một trong hai hình sau đây:

  Menu Chọn tùy chọn thanh toán, hiển thị các tùy chọn sẵn có cho Hoa Kỳ.

  Menu Chọn tùy chọn thanh toán, hiển thị các tùy chọn sẵn có cho Áo.

  Lưu ý: Nếu quốc gia/khu vực được hiển thị ở mục Dành cho mua hàng ở không chính xác, hãy đảm bảo bạn sẽ thay đổi mục này. Các tùy chọn thanh toán có thể khác nhau, vì một số tùy chọn không khả dụng ở mọi nơi.

 4. Ở trang tiếp theo, nhập thông tin thẻ, rồi chọn Tiếp theo. Thẻ lúc này được liệt kê dưới dạng một tùy chọn thanh toán khả dụng.

Quan trọng: Ở trang Tùy chọn thanh toán, bạn chỉ có thể cập nhật ngày hết hạn, tên trên thẻ, địa chỉ và số điện thoại. Bạn không thể thay đổi loại thẻ hoặc số thẻ. Nếu bạn muốn thay đổi loại thẻ hoặc số thẻ, bạn phải thêm thẻ mới. Sau đó, bạn có thể loại bỏ thẻ bạn không muốn dùng.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

  Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không nhớ ra mật khẩu hoặc tài khoản Microsoft bạn sử dụng với Office.

 2. Ở trang Tùy chọn thanh toán, tìm thẻ mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn Chỉnh sửa thông tin.

  Trang Tùy chọn thanh toán, hiển thị các liên kết Chỉnh sửa thông tin, Loại bỏ và Xem lịch sử đơn hàng cho thẻ tín dụng.
 3. Thực hiện các cập nhật của bạn, rồi chọn Tiếp theo. Thông tin thẻ lúc này được cập nhật.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ tùy chọn thanh toán hiện đang được sử dụng để thanh toán cho một đăng ký hiện hoạt. Nếu bạn không thấy liên kết Loại bỏ thì có nghĩa là thẻ được liên kết với một đăng ký hiện hoạt. Trước tiên, hãy thêm hoặc chọn một tùy chọn thanh toán khác cho đăng ký đó, rồi làm theo các bước sau.

Thận trọng: Khi bạn loại bỏ một tùy chọn thanh toán, tùy chọn sẽ được loại bỏ khỏi toàn bộ dịch vụ của Microsoft. Hãy nhớ điều đó nếu bạn có sử dụng các dịch vụ Microsoft khác, như Xbox Live.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

  Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không nhớ ra mật khẩu hoặc tài khoản Microsoft bạn sử dụng với Office.

 2. Ở trang Tùy chọn thanh toán, tìm thẻ bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Loại bỏ.

  Trang Tùy chọn thanh toán, hiển thị các liên kết Chỉnh sửa thông tin, Loại bỏ và Xem lịch sử đơn hàng cho thẻ tín dụng.
 3. Ở trang tiếp theo, chọn Có, loại bỏ.

  Trang xác minh loại bỏ thẻ tín dụng.
 4. Ở trang tiếp theo, chọn Quay lại thanh toán.

  Trang xác nhận sau khi loại bỏ thẻ tín dụng.

Quản lý tài khoản ngân hàng, tài khoản ghi nợ trực tiếp hoặc tài khoản khác

Tùy thuộc vào quốc gia/khu vực, bạn có thể có tùy chọn sử dụng loại tài khoản ngân hàng, tài khoản ghi nợ trực tiếp hoặc tài khoản khác để thanh toán cho đăng ký của mình.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

 2. Ở trang Tùy chọn thanh toán, chọn Thêm tùy chọn thanh toán.

  Trang Tùy chọn thanh toán, hiển thị liên kết Thêm tùy chọn thanh toán.
 3. Ở trang tiếp theo, chọn Tài khoản ngân hàng (chỉ ở Hoa Kỳ) hoặc Ghi nợ Trực tiếp (nếu có), rồi chọn Tiếp theo. Màn hình của bạn có thể trông giống như một trong hai ảnh chụp màn hình sau đây:

  Menu Chọn tùy chọn thanh toán, hiển thị các tùy chọn sẵn có cho Hoa Kỳ.

  Menu Chọn tùy chọn thanh toán, hiển thị các tùy chọn sẵn có cho Áo.

  Lưu ý: Một số quốc gia/khu vực có thể có các tùy chọn khác nhau.

 4. Ở trang tiếp theo, hãy nhập thông tin tài khoản của bạn, rồi chọn Tiếp theo. Tài khoản lúc này được liệt kê dưới dạng một tùy chọn thanh toán khả dụng.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

 2. Tìm tài khoản bạn muốn cập nhật, rồi chọn Chỉnh sửa thông tin.

  Trang Tùy chọn thanh toán, hiển thị các liên kết Chỉnh sửa thông tin, Loại bỏ và Xem lịch sử đơn hàng cho tài khoản ngân hàng.
 3. Cập nhật thông tin, rồi chọn Tiếp theo. Thông tin tài khoản lúc này được cập nhật.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi loại tài khoản hoặc số tài khoản. Nếu bạn muốn thay đổi loại tài khoản hoặc số tài khoản, bạn sẽ phải thêm một tài khoản mới.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ tùy chọn thanh toán hiện đang được sử dụng để thanh toán cho một đăng ký hiện hoạt. Nếu bạn không thấy liên kết Loại bỏ thì có nghĩa là tùy chọn thanh toán được liên kết với một đăng ký hiện hoạt. Trước tiên, hãy thêm hoặc chọn một tùy chọn thanh toán khác cho đăng ký đó, rồi làm theo các bước sau.

Thận trọng: Khi bạn loại bỏ một tùy chọn thanh toán, tùy chọn sẽ được loại bỏ khỏi toàn bộ dịch vụ của Microsoft. Hãy nhớ điều đó nếu bạn có sử dụng các dịch vụ Microsoft khác, như Xbox Live.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

 2. Ở trang Tùy chọn thanh toán, hãy tìm tài khoản mà bạn muốn loại bỏ, rồi chọn Loại bỏ.

  Trang Tùy chọn thanh toán, hiển thị các liên kết Chỉnh sửa thông tin, Loại bỏ và Xem lịch sử đơn hàng cho tài khoản ngân hàng.
 3. Ở trang tiếp theo, chọn Có, loại bỏ.

  Trang xác minh loại bỏ tài khoản ngân hàng.
 4. Ở trang tiếp theo, chọn Quay lại thanh toán.

  Trang xác nhận sau khi tài khoản ngân hàng được loại bỏ.

Quản lý PayPal

Bạn có thể sử dụng PayPal để thanh toán cho đăng ký Office 365 Home hoặc Office 365 Personal ở hầu hết các quốc gia/khu vực. Nếu bạn không chắc chắn liệu PayPal có khả dụng ở khu vực của bạn hay không, hãy kiểm tra mục "Những địa điểm chấp nhận PayPal" bên dưới.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

  Chúng tôi có thể trợ giúp nếu bạn không nhớ ra mật khẩu hoặc tài khoản Microsoft bạn sử dụng với Office.

 2. Chọn Thêm tùy chọn thanh toán.

 3. Ở trang tiếp theo, chọn PayPal, rồi chọn Tiếp theo.

 4. Ở trang tiếp theo, chọn Tiếp theo.

 5. Đăng nhập vào tài khoản PayPal để liên kết với tài khoản Microsoft của bạn. Sau khi hoàn tất, bạn được đưa trở lại trang Tùy chọn thanh toán và tài khoản PayPal của bạn lúc này được liệt kê như là một tùy chọn thanh toán.

Để cập nhật thông tin được liên kết với tài khoản PayPal của bạn, hãy truy nhập PayPal.com.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ tùy chọn thanh toán hiện đang được sử dụng để thanh toán cho một đăng ký hiện hoạt. Nếu bạn không thấy liên kết Loại bỏ thì có nghĩa là tài khoản PayPal được liên kết với một đăng ký hiện hoạt. Trước tiên, hãy thêm hoặc chọn một tùy chọn thanh toán khác cho đăng ký đó, rồi làm theo các bước sau.

Thận trọng: Khi bạn loại bỏ một tùy chọn thanh toán, tùy chọn sẽ được loại bỏ khỏi toàn bộ dịch vụ của Microsoft. Hãy nhớ điều đó nếu bạn có sử dụng các dịch vụ Microsoft khác, như Xbox Live.

 1. Đăng nhập vào trang Tùy chọn thanh toán bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

 2. Ở trang Tùy chọn thanh toán, hãy tìm tài khoản PayPal của bạn, rồi chọn Loại bỏ.

 3. Ở trang tiếp theo, chọn Có, loại bỏ.

 4. Chọn Quay lại thanh toán.

Mẹo: 

PayPal khả dụng ở các quốc gia/khu vực sau đây:

 • Australia

 • Áo

 • Bỉ

 • Canada

 • Đảo Síp

 • Cộng hòa Séc

 • Đan Mạch

 • Estonia

 • Phần Lan

 • Đức

 • Hy Lạp

 • Hong Kong

 • Ireland

 • Israel

 • Italy

 • Nhật Bản

 • Liechtenstein

 • Luxembourg

 • Malta

 • Mexico

 • Hà Lan

 • New Zealand

 • Na Uy

 • Philippines

 • Ba Lan

 • Bồ Đào Nha

 • Singapore

 • Slovakia

 • Slovenia

 • Tây Ban Nha

 • Thụy Điển

 • Thụy Sỹ

 • Đài Loan

 • Thái Lan

 • Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

 • Vương quốc Anh

 • Hoa Kỳ

Thay đổi tùy chọn thanh toán bạn đang sử dụng để thanh toán cho đăng ký

Sau khi bạn thêm hoặc cập nhật tùy chọn thanh toán, bạn có thể thay đổi tùy chọn thanh toán mà bạn sử dụng để thanh toán cho đăng ký Office 365 của mình, cũng như quản lý tính năng tự động gia hạn, chuyển đổi đăng ký và nhiều tính năng khác.

 1. Đăng nhập vào trang Dịch vụ & đăng ký bằng tài khoản Microsoft liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.

 2. Tìm đăng ký bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi cách thanh toán.

  Trang Dịch vụ & đăng ký, hiển thị chi tiết đăng ký đối với đăng ký Office 365 Home.
 3. Trong danh sách thả xuống Chọn cách thanh toán, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn một tùy chọn thanh toán khác. Mục Thanh toán bằng sẽ cập nhật để hiển thị rằng đăng ký của bạn lúc này sử dụng tùy chọn thanh toán mới.

  • Chọn Thêm cách thanh toán mới, rồi tiếp tục đến bước tiếp theo.

  Trang Dịch vụ & đăng ký, hiển thị menu thả xuống Thay đổi cách thanh toán cho đăng ký Office 365 Home.
 4. Ở trang tiếp theo, chọn tùy chọn thanh toán, nhập chi tiết, rồi chọn Tiếp theo.

  Đầu trang Thay đổi cách thanh toán cho đăng ký Office 365, hiển thị 3 tùy chọn thanh toán khác nhau.

  Lưu ý: Một số quốc gia/khu vực có thể có các tùy chọn khác nhau.

 5. Ở trang tiếp theo, chọn Quay lại đăng ký. Đăng ký của bạn lúc này đã sẵn sàng sử dụng tùy chọn thanh toán mà bạn đã chọn.

  Quá trình xác nhận sau khi chọn một tùy chọn thanh toán mới.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Với tư cách là người đăng ký Office 365, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoàn toàn miễn phí để nhận trợ giúp với các sự cố về tài khoản và thanh toán.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Xem Thêm

Xem lịch sử đơn hàng về Office 365 dành cho gia đình

Gia hạn Office 365 dành cho gia đình

Hủy bỏ Office 365 dành cho gia đình

Khắc phục sự cố về thanh toán đối với Office 365 dành cho gia đình

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×