Thêm, cập nhật hoặc loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trong Office 365 dành cho doanh nghiệp

Trong Trung tâm quản trị Office 365, bạn có thể thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, cập nhật thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có hay xóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng bạn không dùng nữa. Bạn cũng có thể thay đổi thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đang dùng để thanh toán cho đăng ký.

Note: Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng nhưng thẻ tín dụng của bạn bị từ chối thì bạn sẽ nhận được email cho biết chúng tôi không thể xử lý khoản thanh toán. Bạn có thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình và lập tức gửi đi khoản thanh toán bằng cách sử dụng nút Thanh toán ngay trên trang Đăng ký. Để biết thêm thông tin, hãy xem “Điều gì sẽ xảy ra nếu thẻ tín dụng của tôi đã hết hạn và khoản thanh toán của tôi đã quá hạn?” trong mục Thanh toán cho đăng ký Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Bạn muốn làm gì?

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Chọn đăng ký mà bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, rồi chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, rồi chọn Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới.

  Menu thả xuống hiển thị các tùy chọn Thẻ tín dụng mới và Tài khoản ngân hàng mới.
 6. Nhập thông tin cho thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, rồi chọn Gửi.

  Note: Chỉ sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới cho đăng ký Office 365 bạn chọn trong bước 4. Nếu bạn có các đăng ký khác và muốn sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới để thanh toán, hãy làm theo các bước trong bài viết này để thay đổi thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng dùng để thanh toán cho từng đăng ký.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Chọn đăng ký mà bạn đã mua bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Note:  Nếu đăng ký được một người quản trị khác mua thì bạn sẽ không thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng cho đăng ký đó. Nếu thẻ tín dụng sắp hết hạn và người quản trị kia không thể cập nhật thông tin thì bạn có thể ngăn nguy cơ gián đoạn dịch vụ bằng cách thêm một thẻ tín dụng khác hoặc thêm tài khoản ngân hàng mới cho đăng ký này.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, rồi chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn cập nhật, rồi chọn Chỉnh sửa chi tiết.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán khi một đăng ký được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 6. Cập nhật thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn (tên trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, địa chỉ thanh toán, số điện thoại hoặc ngày hết hạn) khi cần, rồi chọn Gửi.

  Notes: 

  • Bạn không cần mã CVV/CVN để cập nhật chi tiết của thẻ tín dụng hiện có.

  • Bạn không thể thay đổi số trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có. Nếu vì lý do nào đó, số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng thay đổi, trước tiên bạn cần xóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có, rồi thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới.

 7. Một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện. Nếu bạn không thấy, hãy xem mục Khắc phục sự cố về thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị thông báo xác nhận: "Đã cập nhật thành công phương thức thanh toán của bạn."

Note: Bạn có thể loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, miễn là bạn không có số dư chưa thanh toán trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng và bạn hiện không sử dụng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đó để thanh toán cho một đăng ký hiện hoạt.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Chọn đăng ký bất kỳ, rồi chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán, rồi chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn xóa, sau đó chọn Loại bỏ.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán khi một đăng ký được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 6. Chọn lại Loại bỏ để xóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị các nút Loại bỏ và Hủy bỏ.

  Notes: 

  • Bạn sẽ không thể loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng nếu thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện đang được dùng để thanh toán cho đăng ký. Nếu bạn cố gắng loại bỏ, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

  • Thông báo lỗi xuất hiện khi bạn cố gắng loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện đang được sử dụng để thanh toán cho đăng ký hiện hoạt.

  • Để loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, hãy chọn Quay lại, rồi làm theo các bước trong bài viết này để thay đổi thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn đang sử dụng để thanh toán cho đăng ký. Sau đó, hãy thử loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng lại.

 1. Hãy đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học với tư cách là người quản trị toàn cục. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng khởi động ứng dụng Office 365 ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Trong trung tâm quản trị, chọn Thanh toán > Đăng ký.

 4. Chọn đăng ký mà bạn muốn thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới, rồi chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị liên kết "Thay đổi chi tiết thanh toán".

 5. Chọn mũi tên thả xuống bên dưới mục Thêm hoặc chọn phương thức thanh toán.

  Ngăn Thay đổi chi tiết thanh toán khi một đăng ký được thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.
 6. Chọn thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn sử dụng, rồi chọn Gửi. Nếu thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mà bạn muốn sử dụng chưa được liệt kê ở đây, hãy chọn Thẻ tín dụng mới hoặc Tài khoản ngân hàng mới để thêm.

Khắc phục sự cố về thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng

Sự cố

Các bước khắc phục sự cố

Tôi nhận được thông báo lỗi cho biết “Trình duyệt hiện được đặt là chặn cookie”.

Đặt trình duyệt là cho phép cookie của bên thứ ba, rồi thử lại.

Thẻ tín dụng của tôi bị từ chối.

Trước tiên, hãy kiểm tra kỹ xem các chi tiết của thẻ tín dụng - số, ngày hết hạn, tên trên thẻ tín dụng và địa chỉ bao gồm thành phố, tiểu bang và mã ZIP - có hiển thị chính xác như trên thẻ tín dụng và trên bản kê thẻ tín dụng hay không. Chỉnh sửa thông tin thẻ tín dụng như được mô tả ở trên, nếu cần.

Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo "bị từ chối", hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Có thể thẻ tín dụng của bạn không hoạt động—ví dụ: nếu gần đây bạn nhận được thẻ tín dụng trong thư kèm theo ngày hết hạn cập nhật thì có thể bạn vẫn cần kích hoạt thẻ. Ngân hàng của bạn cũng có thể cho bạn biết nếu thẻ tín dụng của bạn không được chấp thuận cho các giao dịch trực tuyến, quốc tế hoặc định kỳ.

Tôi cần cập nhật số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Bạn không thể thay đổi số trên thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có. Nếu vì lý do nào đó, số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn thay đổi, trước tiên bạn cần xóa thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng hiện có, sau đó thêm thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng mới.

Tôi chỉ có một thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng trên tài khoản và tôi muốn loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng này.

Nếu bạn chỉ có một thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi tìm cách loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng đó. Để khắc phục lỗi này, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng một phương thức thanh toán khác để thanh toán cho tất cả các đăng ký, rồi thử loại bỏ thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng lại.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Các bước này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ở cuối chủ đề này. Nếu không, đồng thời bạn vẫn gặp phải sự cố, hãy cho chúng tôi biết bạn đã cố gắng thực hiện điều gì và loại sự cố mà bạn gặp phải.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Với tư cách là người quản trị của Office 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền tiếp cận miễn phí các nhân viên hỗ trợ am hiểu của chúng tôi để được hỗ trợ trước bán hàng, hỗ trợ về tài khoản và thanh toán, cũng như để được trợ giúp giải quyết các sự cố kỹ thuật. Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ thay mặt cho người dùng Office 365 trong tổ chức của mình.

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

See Also

Thay đổi phương thức thanh toán cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×