Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình di chuyển vào biểu đồ

Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình di chuyển vào biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để hiện xu hướng dữ liệu hoặc giá trị trung bình di chuyển trong một biểu đồ bạn đã tạo, bạn có thể thêm đường xu hướng. Bạn cũng có thể mở rộng đường xu hướng ra khỏi phạm vi dữ liệu thực tế của bạn để giúp dự đoán giá trị tương lai. Ví dụ, dự báo đường xu hướng tuyến tính sau đây hai quý trước và rõ ràng Hiển thị một xu hướng hướng lên trông hứa doanh số bán hàng trong tương lai.

Biểu đồ có đường xu hướng

Bạn có thể thêm một đường xu hướng để biểu đồ 2-D không xếp chồng, bao gồm các khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, phân tán và bong bóng.

Bạn không thể thêm một đường xu hướng để một xếp chồng, biểu đồ 3-D, radar, hình tròn, bề mặt hoặc vành khuyên bị cắt.

Thêm đường xu hướng

 1. Trên biểu đồcủa bạn, hãy bấm chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình.

  Đường xu hướng sẽ bắt đầu tại điểm dữ liệu đầu tiên của chuỗi dữ liệu mà bạn chọn.

 2. Bấm nút Thành phần Biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ bên cạnh góc trên bên phải của biểu đồ.

 3. Chọn hộp Đường xu hướng.

 4. Để chọn một kiểu đường xu hướng khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Đường xu hướng, sau đó bấm Số mũ, Dự báo Tuyến tính hoặc Trung bình Di chuyển Hai Giai đoạn. Đối với các đường xu hướng bổ sung, bấm Tùy chọn Khác.

 5. Nếu bạn chọn Tùy chọn Khác, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong ngăn Định dạng Đường xu hướng bên dưới Tùy chọn Đường xu hướng.

  Ngăn Định dạng Đường xu hướng

  • Nếu bạn chọn Đa thức, hãy nhập mức cao nhất cho biến số độc lập trong hộp Thứ tự.

  • Nếu bạn chọn Trung bình Di chuyển, hãy nhập số giai đoạn định sử dụng để tính toán mức trung bình di chuyển trong hộp Giai đoạn.

  • Để xác định điểm mà đường xu hướng thằng cắt trục đứng (giá trị), chọn Đặt Intercept và nhập giá trị của điểm trên trục dọc.

Mẹo: Đường xu hướng sẽ chuẩn xác hơn khi giá trị R bình phương (một số từ 0 đến 1 cho biết giá trị ước tính của đường xu hướng tương ứng sát sao như thế nào so với dữ liệu thực tế) bằng hoặc gần bằng 1. Khi bạn thêm đường xu hướng vào dữ liệu, Excel sẽ tự động tính toán giá trị R bình phương. Bạn có thể hiển thị giá trị này trên biểu đồ bằng cách chọn hộp Hiển thị giá trị R bình phương trên biểu đồ (ngăn Định dạng Đường xu hướng, Tùy chọn Đường xu hướng).

Mẹo

 • Nếu bạn thay đổi một chuỗi biểu đồ hoặc dữ liệu sao cho nó có thể không còn hỗ trợ liên kết đường xu hướng — ví dụ, bằng cách thay đổi loại biểu đồ cho biểu đồ 3-D hoặc bằng cách thay đổi dạng xem Báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable liên kết — đường xu hướng không còn xuất hiện trên biểu đồ.

 • Dòng các dữ liệu mà không có biểu đồ, bạn có thể sử dụng tự động điền hoặc một trong các hàm thống kê, chẳng hạn như GROWTH() hoặc TREND(), để tạo các dữ liệu cho phù hợp nhất tuyến tính hoặc hàm mũ dòng.

Thêm đường xu hướng

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình, hoặc làm như sau để chọn chuỗi dữ liệu từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Ghi chú: Nếu bạn chọn một biểu đồ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu mà không chọn một chuỗi dữ liệu, Excel sẽ hiển thị hộp thoại Thêm đường xu hướng . Trong hộp danh sách, bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn, sau đó bấm OK.

 3. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng.

  Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Bấm một tùy chọn đường xu hướng đã xác định trước mà bạn muốn dùng.

   Ghi chú: Này áp dụng một đường xu hướng mà không cho phép bạn chọn tùy chọn cụ thể.

  2. Bấm Thêm tùy chọn đường xu hướng, và sau đó trong danh mục Tùy chọn đường xu hướng , dưới Xu hướng/hồi quy kiểu, bấm kiểu đường xu hướng mà bạn muốn dùng.

Dùng kiểu này

Để tạo

Tuyến tính

Đường xu hướng tuyến tính bằng cách dùng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp cho một đường:

phương trình

trong đó m là hệ số góc và b là đoạn chắn.

Lôgarit

Đường xu hướng lôgarit bằng cách dùng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số và ln là hàm-ga-Rit tự nhiên.

Đa thức

Đường xu hướng đa thức hoặc cong bằng cách dùng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó bBiến số là hằng số.

Power

Đường xu hướng power bằng cách dùng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số.

Ghi chú: Tùy chọn này không khả dụng khi dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Hàm mũ

Một đường xu hướng hàm mũ bằng cách dùng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số và e là cơ số-ga-Rit tự nhiên.

Ghi chú: Tùy chọn này không khả dụng khi dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Trung bình di chuyển

Đường xu hướng trung bình di chuyển bằng cách sử dụng phương trình sau đây: phương trình

Ghi chú: Một số điểm trong đường xu hướng trung bình di chuyển bằng với tổng số điểm trong chuỗi ít hơn số mà bạn xác định trong thời gian.

Giá trị căn R

Đường xu hướng sẽ hiển thị một giá trị căn R trên biểu đồ bằng cách dùng phương trình sau đây:

phương trình

Tùy chọn đường xu hướng này sẵn dùng trên tab tùy chọn của hộp thoại Thêm đường xu hướng hoặc Đường xu hướng định dạng .

Ghi chú: Giá trị căn R bạn có thể hiển thị với đường xu hướng không phải là một giá trị căn R đã điều chỉnh. Đối với đường xu hướng lôgarit, power và hàm mũ, Excel dùng mô hình chuyển hồi quy.

 1. Nếu bạn chọn đa thức, hãy nhập mức cao nhất cho biến độc lập trong hộp thứ tự .

 2. Nếu bạn chọn Đường trung bình, hãy nhập số chu kỳ mà bạn muốn dùng để tính toán trung bình di chuyển trong hộp thời gian .

 3. Nếu bạn thêm một đường trung bình vào biểu đồ xy (phân tán), Trung bình di chuyển được dựa trên thứ tự của các giá trị x vẽ trong biểu đồ. Để có kết quả mà bạn muốn, bạn có thể phải sắp xếp các giá trị x trước khi bạn thêm một đường trung bình.

 4. Nếu bạn thêm một đường xu hướng vào đường, cột, vùng hoặc biểu đồ thanh, đường xu hướng được tính toán dựa trên giả định rằng các giá trị x là 1, 2, 3, 4, 5, 6, v.v... Giả định này được đặt thành hay không, giá trị x là số hoặc văn bản. Để tạo một đường xu hướng theo giá trị số x, bạn nên sử dụng một biểu đồ xy (phân tán).

 5. Excel tự động gán tên cho đường xu hướng, nhưng bạn có thể thay đổi nó. Trong hộp thoại Định dạng đường xu hướng , trong mục Tùy chọn đường xu hướng , dưới Tên đường xu hướng, bấm tùy chỉnh, sau đó nhập tên trong hộp tùy chỉnh .

Mẹo

 • Bạn cũng có thể tạo một cách di chuyển trung bình, mịn nào ra biến động trong dữ liệu và hiển thị các mẫu hình hoặc xu hướng thêm rõ ràng.

 • Nếu bạn thay đổi một chuỗi biểu đồ hoặc dữ liệu sao cho nó có thể không còn hỗ trợ liên kết đường xu hướng — ví dụ, bằng cách thay đổi loại biểu đồ cho biểu đồ 3-D hoặc bằng cách thay đổi dạng xem Báo cáo PivotChart hoặc báo cáo PivotTable liên kết — đường xu hướng không còn xuất hiện trên biểu đồ.

 • Dòng các dữ liệu mà không có biểu đồ, bạn có thể sử dụng tự động điền hoặc một trong các hàm thống kê, chẳng hạn như GROWTH() hoặc TREND(), để tạo các dữ liệu cho phù hợp nhất tuyến tính hoặc hàm mũ dòng.

Bạn muốn làm gì nữa?

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm đường xu hướng mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm Thêm tùy chọn đường xu hướng.

  Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 3. Để thay đổi màu, kiểu, hoặc tùy chọn bóng đổ của đường xu hướng, bấm Màu đường kẻ, Kiểu đường kẻhoặc thể loại đổ bóng , và sau đó chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm đường xu hướng mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm Thêm tùy chọn đường xu hướng.

  Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 3. Để xác định số chu kỳ mà bạn muốn bao gồm trong dự báo, bên dưới dự báo, bấm vào một số trong hộp thời gian chuyển tiếp hoặc ngược giai đoạn .

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm đường xu hướng mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm Thêm tùy chọn đường xu hướng.

  Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 3. Chọn các thiết Intercept = hộp kiểm, sau đó trong các thiết Intercept = , nhập giá trị để xác định điểm trên trục đứng (giá trị) mà đường xu hướng thằng cắt trục.

  Ghi chú: Bạn có thể làm điều này chỉ khi bạn sử dụng một đường xu hướng hàm mũ, tuyến tính hoặc đa thức.

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm đường xu hướng mà bạn muốn thay đổi hoặc làm như sau để chọn từ danh sách các thành phần biểu đồ.

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm Thêm tùy chọn đường xu hướng.

  Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 3. Để hiển thị phương trình của đường xu hướng trên biểu đồ, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị phương trình trên biểu đồ .

  Ghi chú: Bạn không thể hiển thị đường xu hướng phương trình cho giá trị trung bình di chuyển.

Mẹo: Phương trình của đường xu hướng được làm tròn để dễ đọc hơn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi số chữ số cho nhãn đã chọn đường xu hướng trong hộp vị trí thập phân trên tab số của hộp thoại Định dạng đường xu hướng nhãn . (Tabđịnh dạng , nhóm Vùng chọn hiện tại , nút Định dạng vùng chọn ).

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm đường xu hướng mà bạn muốn hiển thị giá trị căn R, hoặc làm như sau để chọn đường xu hướng từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm Thêm tùy chọn đường xu hướng.

  Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 3. Trên tab Tùy chọn đường xu hướng , hãy chọn giá trị căn R Hiển thị trên biểu đồ.

Ghi chú: Bạn không thể hiển thị một giá trị căn R cho một giá trị trung bình di chuyển.

 1. Trên một unstacked, 2-D, khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, xy (phân tán), hoặc biểu đồ bong bóng, bấm đường xu hướng mà bạn muốn loại bỏ, hoặc làm như sau để chọn đường xu hướng từ danh sách các thành phần biểu đồ:

  1. Bấm vào bất cứ đâu trong biểu đồ.

   Thao tác này hiển thị Công cụ Biểu đồ, thêm các tab Thiết kế, Bố trí, và Định dạng.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Vùng chọn Hiện tại, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh hộp Thành phần Biểu đồ, rồi bấm vào thành phần biểu đồ mà bạn muốn.

   Nhóm Vùng chọn Hiện tại trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Trên tab bố trí , trong nhóm phân tích , bấm đường xu hướng, sau đó bấm không có.

   Nhóm Phân tích trên tab Bố trí (Công cụ Biểu đồ)

  2. Nhấn DELETE.

Mẹo: Bạn cũng có thể loại bỏ một đường xu hướng ngay lập tức sau khi bạn thêm nó vào biểu đồ bằng cách bấm hoàn tác Ảnh nút trên thanh công cụ truy nhập nhanh, hoặc bằng cách nhấn CTRL + Z.

Tìm hiểu thêm về mỗi tùy chọn đường xu hướng

Sử dụng kiểu đường xu hướng này để tạo đường thẳng vừa khít cho các tập hợp dữ liệu tuyến tính đơn giản. Dữ liệu của bạn thuộc dạng tuyến tính nếu mẫu hình tại các điểm dữ liệu này trông giống như một đường thẳng. Một đường xu hướng tuyến tính thường biểu thị sự tăng lên hoặc giảm xuống với tốc độ ổn định.

Một đường xu hướng tuyến tính sử dụng phương trình này để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp cho một đường:

phương trình

trong đó m là hệ số góc và b là đoạn chắn.

Đường xu hướng tuyến tính sau đây cho thấy doanh số kinh doanh tủ lạnh tăng lên có hệ thống theo chu kỳ 8 năm. Lưu ý rằng giá trị R bình phương (một số từ 0 đến 1 cho biết giá trị ước tính của đường xu hướng tương ứng sát sao như thế nào so với dữ liệu thực tế) là 0,9792, một mức độ vừa khớp thích hợp của đường với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng tuyến tính

Biểu thị đường cong vừa khớp nhất, đường xu hướng này rất hữu ích khi dữ liệu tăng hoặc giảm nhanh rồi sau đó về mức thăng bằng. Đường xu hướng lô-ga-rit có thể sử dụng các giá trị âm và các giá trị dương.

Đường xu hướng lô-ga-rit sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số và ln là hàm lô-ga-rit tự nhiên.

Đường xu hướng lô-ga-rit sau biểu thị tốc độ tăng trưởng mật độ động vật được dự báo trong một khu vực có diện tích cố định, trong đó mật độ trở về trạng thái cân bằng khi diện tích dành cho động vật giảm xuống. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,933, một mức độ vừa khớp tương đối tốt của đường so với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng lô-ga-rít

Đường xu hướng này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu của bạn hay dao động. Ví dụ, khi bạn phân tích mức lãi và lỗ trên một tập hợp dữ liệu lớn. Trình tự đa thức có thể được quyết định theo số lượng dao động của dữ liệu hoặc theo số lượng khúc cong (dạng đồi và thung lũng) xuất hiện trong đường cong. Thông thường, một đường xu hướng đa thức Bậc 2 chỉ có một đồi hoặc thung lũng, Bậc 3 có một hoặc hai đồi hoặc thung lũng và Bậc 4 lên tới 3 đồi hoặc thung lũng.

Đường xu hướng đa thức hoặc cong sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó bBiến số là hằng số.

Đường xu hướng đa thức Bậc 2 sau (một đồi) biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ lái xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,979, gần sát với 1, vì vậy đường này vừa khớp với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng đa thức

Biểu thị một đường cong, đường xu hướng này rất hữu ích đối với các tập hợp dữ liệu so sánh các số đo tăng theo một tốc độ nhất định. Ví dụ, sự gia tốc của xe đua chu kỳ 1 giây. Bạn không thể tạo một đường xu hướng lũy thừa nếu dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Đường xu hướng lũy thừa sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số.

Ghi chú: Tùy chọn này không khả dụng khi dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Biểu đồ đo khoảng cách sau biểu thị khoảng cách bằng mét/giây. Đường xu hướng lũy thừa biểu thị rõ gia tốc tăng. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,986, một mức độ khớp gần như hoàn hảo của đường so với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng lũy thừa

Biểu thị một đường cong, đường xu hướng này rất hữu ích khi giá trị dữ liệu tăng hoặc giảm theo một tốc độ tăng ổn định. Bạn không thể tạo một đường xu hướng số mũ nếu dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Đường xu hướng số mũ sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số và e là cơ số của lô-ga-rit tự nhiên.

Đường xu hướng số mũ sau đây biểu thị lượng giảm cacbon 14 trong một đối tượng khi lão hóa. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,990, nghĩa là đường này khớp với dữ liệu gần như hoàn hảo.

Biểu đồ có đường xu hướng hàm mũ

Đường xu hướng này trung hòa những dao động dữ liệu để biểu thị một mẫu hình hoặc xu hướng rõ ràng hơn. Một đường xu hướng trung bình di chuyển sử dụng một số lượng các điểm dữ liệu nhất định (được đặt theo tùy chọn Giai đoạn), tính trung bình và sử dụng giá trị trung bình này như một điểm trên đường xu hướng. Ví dụ, nếu Giai đoạn được đặt là 2, trung bình của hai điểm dữ liệu đầu tiên được sử dụng làm điểm bắt đầu trong đường xu hướng trung bình di chuyển. Trung bình của các điểm dữ liệu thứ hai và thứ ba được sử dụng làm điểm thứ hai trong đường xu hướng v.v.

Đường xu hướng trung bình di chuyển sử dụng phương trình sau:

phương trình

Số lượng các điểm trong đường xu hướng trung bình di chuyển bằng với tổng số điểm trong chuỗi trừ đi số lượng mà bạn chỉ định cho giai đoạn.

Trong biểu đồ tán xạ, đường xu hướng dựa trên trình tự các giá trị x trong biểu đồ. Để có kết quả tốt hơn, hãy sắp xếp các giá trị x trước khi thêm một đường xu hướng trung bình di chuyển.

Đường xu hướng trung bình di chuyển sau đây biểu thị một mẫu hình số lượng nhà bán được trong suốt giai đoạn 26 tuần.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng di chuyển trung bình

Xem Thêm

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Định dạng thành phần biểu đồ

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×