Tại sao tôi không cài đặt được Office 2013 hoặc Office 2016 trên Windows XP hoặc Windows Vista?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn cần một máy tính chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10 cài đặt văn phòng năm 2013 hoặc văn phòng năm 2016.

Nếu bạn cố gắng cài đặt văn phòng 2016 hoặc văn phòng 2013 trên một máy tính với Windows XP hoặc Windows Vista, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi. Đây là một số trong những lỗi bạn có thể nhận được:

  • Cài đặt văn phòng năm 2016: mục thủ tục điểm SetWaitableTimerEx không có thể được đặt trong thư viện liên kết động KERNEL32.dll

  • Cài đặt văn phòng năm 2013: mục thủ tục điểm K32GetProcessImageFileNameW không có thể được đặt trong thư viện liên kết động KERNEL32.dll

Xem xét nâng cấp lên Phiên bản mới nhất của Windows, hoặc đọc thêm về yêu cầu văn phòng năm 2013 và văn phòng 2016.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!