Tạo đại cương (nhóm) cho dữ liệu trong trang tính

Nếu bạn có một danh sách dữ liệu mà bạn muốn nhóm và tóm tắt, bạn có thể tạo đại cương lên đến tám mức, một đối với từng nhóm. Mỗi cấp độ bên trong, được đại diện bởi một số cao hơn trong ký hiệu đại cương, Hiển thị dữ liệu chi tiết cho mức bên ngoài trước đó, được đại diện bởi một số dưới trong ký hiệu đại cương. Dùng đại cương để nhanh chóng hiển thị hàng hoặc cột tổng hợp hoặc hiển thị dữ liệu chi tiết cho từng nhóm. Bạn có thể tạo đại cương của hàng (như minh họa trong ví dụ dưới đây), đại cương của cột hay đại cương của cả hàng và cột.

Danh sách được tạo đại cương

1. để hiển thị các hàng cho một mức độ, hãy bấm vào biểu tượng đại cương một hai ba thích hợp.

2.  Mức 1 chứa tổng doanh thu cho tất cả các hàng chi tiết.

3.  Mức 2 chứa tổng doanh thu từng tháng trong mỗi vùng.

4. Level 3 chứa các hàng chi tiết — trong trường hợp này, các hàng từ 11 đến 13.

5. để bung rộng hoặc thu gọn dữ liệu trong dàn bài của bạn, hãy bấm vào biểu tượng đại cương cộngtrừ .

 1. Hãy đảm bảo rằng mỗi cột của dữ liệu mà bạn muốn dàn bài có nhãn ở hàng đầu tiên, có chứa các dữ liệu tương tự trong mỗi cột và phạm vi đó không có hàng hay cột trống.

 2. Đảm bảo các hàng chi tiết của bạn cũng có hàng tóm tắt — tổng phụ. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Chèn hàng tổng hợp bằng cách dùng lệnh Tổng phụ    

  • Dùng lệnh Tổng phụ, mà lệnh này sẽ chèn hàm SUBTOTAL ngay bên dưới hoặc ngay bên trên mỗi nhóm hàng chi tiết và tự tạo đại cương cho bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng hàm subtotal, hãy xem hàm subtotal.

   Chèn hàng tổng hợp riêng của bạn    

  • Chèn hàng tổng hợp của riêng bạn, với các công thức, ngay bên dưới hoặc trên mỗi nhóm hàng chi tiết. Ví dụ, bên dưới (hoặc cao hơn) các hàng của dữ liệu bán hàng cho Tháng ba và tháng tư, sử dụng hàm Sum để phụ tổng doanh thu cho những tháng này. Bảng sau trong chủ đề này hiển thị cho bạn một ví dụ về điều này.

 3. Xác định xem các hàng tổng hợp được đặt bên dưới hay trên các hàng chi tiết hay không. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào công cụ khởi động hộp thoại đại cương .
  Trong nhóm Đại cương, bấm công cụ khởi động hộp thoại.

 4. Nếu hàng tóm tắt của bạn nằm trên các hàng chi tiết của bạn, hãy xóa hộp kiểm tóm tắt các hàng bên dưới . Nếu không, hãy để hộp kiểm một mình.

 5. Tạo đại cương cho dữ liệu của bạn. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Tạo đại cương cho dữ liệu tự động

  1. Nếu cần, hãy chọn một ô trong phạm vi ô mà bạn muốn viền ngoài.

  2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào mũi tên bên dưới nhóm, rồi bấm vào viền ngoài tự động.

   Bấm mũi tên bên dưới Nhóm, sau đó bấm Tạo Đại cương Tự động

  Tạo đại cương cho dữ liệu theo cách thủ công

  Quan trọng: Khi bạn nhóm các mức đại cương theo cách thủ công, bạn nên có tất cả các dữ liệu được hiển thị để tránh việc phân nhóm các hàng không đúng.

  1. Tạo đại cương cho nhóm ngoài cùng.

   Cách đặt đại cương cho nhóm ngoài cùng

   1. Chọn tất cả các hàng tổng hợp cấp dưới và các hàng chi tiết liên quan.

    Ví dụ, trong dữ liệu dưới đây, hàng 6 chứa tổng phụ cho các hàng từ 2 đến 5 và hàng 10 chứa tổng phụ cho các hàng từ 7 đến 9 và hàng 11 có chứa tổng số lớn. Để nhóm tất cả các dữ liệu chi tiết cho hàng 11, hãy chọn các hàng từ 2 đến 10.

     

    A

    B

    C

    1

    Khu vực

    Tháng

    Doanh số

    2

    Phía Đông

    Tháng 3

    $9.647

    3

    Miền Đông

    Tháng 3

    $4.101

    4

    Miền Đông

    Tháng 3

    $7.115

    5

    Miền Đông

    Tháng 3

    $2.957

    6

    Miền Đông

    Tổng tháng 3

    $23.820

    7

    Miền Đông

    Tháng 4

    $4.257

    8

    Miền Đông

    Tháng 4

    $1.829

    9

    Miền Đông

    Tháng 4

    $6.550

    10

    Phía Đông

    Tổng tháng  4

    $12.636

    11

    Tổng phía Đông

    $36.456

    Quan trọng: Không bao gồm hàng tóm tắt (hàng 11) trong vùng chọn.

   2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào nhóm, bấm hàng, rồi bấm OK.

    Bấm Hàng rồi bấm OK

    Ký hiệu đại cương sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm trên màn hình.

  2. Tùy chọn, viền nhóm bên trong, lồng nhau — các hàng chi tiết cho một phần đã cho dữ liệu của bạn.

   Cách viền bên trong, nhóm lồng nhau (nhóm các hàng chi tiết)

   1. Đối với mỗi nhóm lồng bên trong, hãy chọn hàng chi tiết cạnh hàng có chứa hàng tổng hợp.

    Trong ví dụ dưới đây, để nhóm các hàng từ 2 đến 5, với hàng tổng hợp là hàng 6, hãy chọn các hàng từ 2 đến 5. Để nhóm các hàng từ 7 đến 9, với hàng tổng hợp là hàng 10, hãy chọn các hàng từ 7 đến 9.

     

    A

    B

    C

    1

    Khu vực

    Tháng

    Doanh số

    2

    Phía Đông

    Tháng 3

    $9.647

    3

    Miền Đông

    Tháng 3

    $4.101

    4

    Miền Đông

    Tháng 3

    $7.115

    5

    Miền Đông

    Tháng 3

    $2.957

    6

    Miền Đông

    Tổng tháng 3

    $23.820

    7

    Miền Đông

    Tháng 4

    $4.257

    8

    Miền Đông

    Tháng 4

    $1.829

    9

    Miền Đông

    Tháng 4

    $6.550

    10

    Phía Đông

    Tổng tháng  4

    $12.636

    11

    Tổng phía Đông

    $36.456

    Quan trọng: Không bao gồm hàng tóm tắt trong vùng chọn.

   2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Đại cương, hãy bấm vào Nhóm.

    Bấm Nhóm trên tab Dữ liệu

    Biểu tượng đại cương xuất hiện bên cạnh nhóm trên màn hình.

   3. Tiếp tục chọn và nhóm các hàng bên trong cho đến khi bạn đã tạo được tất cả các mức mà bạn muốn có trong đại cương.

   4. Nếu bạn muốn rã nhóm các hàng, hãy chọn các hàng đó, rồi trên tab Dữ liệu, trong nhóm Đại cương ngoài, bấm Rã nhóm.

    Bạn cũng có thể rã nhóm các phần của đại cương mà không cần loại bỏ toàn bộ đại cương. Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào Hộp cộng hoặc Hộp trừ cho nhóm, sau đó trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm nhóm.

    Quan trọng: Nếu bạn rã nhóm đại cương trong khi ẩn dữ liệu chi tiết, thì hàng chi tiết có thể vẫn ẩn. Để hiển thị dữ liệu, hãy kéo qua các số của các hàng hiển thị liền kề với hàng ẩn. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Ô, hãy bấm Định dạng, trỏ tới Ẩn & Hủy ẩn rồi bấm Hủy ẩn Hàng.

 1. Hãy đảm bảo rằng mỗi hàng dữ liệu mà bạn muốn dàn bài có nhãn trong cột đầu tiên, có chứa các dữ liệu tương tự trong mỗi hàng và phạm vi không có hàng hoặc cột trống.

 2. Chèn cột tổng hợp của riêng bạn với các công thức ngay bên phải hoặc bên trái mỗi nhóm cột chi tiết. Bảng được liệt kê trong bước 4 dưới đây cho bạn biết một ví dụ.

  Lưu ý: Để tạo đại cương dữ liệu theo cột, bạn phải có cột tóm tắt có chứa các công thức tham chiếu ô trong mỗi cột chi tiết cho nhóm đó.

 3. Xác định việc vị trí của cột tổng hợp là ở bên phải hay bên trái cột chi tiết. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào công cụ khởi động hộp thoại đại cương .

  Cách xác định vị trí cột tổng hợp

  1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào công cụ khởi động hộp thoại đại cương .

   Trong nhóm Đại cương, bấm công cụ khởi động hộp thoại.

  2. Để chỉ rõ cột tổng hợp ở bên trái cột chi tiết, hãy xóa hộp kiểm Cột tổng hợp ở bên phải cột chi tiết. Để chỉ rõ cột tổng hợp ở bên phải cột chi tiết, chọn hộp kiểm Cột tổng hợp ở bên phải cột chi tiết.

  3. Bấm vào OK.

 4. Để đại cương dữ liệu, hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  Tạo đại cương cho dữ liệu tự động

  1. Nếu cần, hãy chọn một ô trong phạm vi.

  2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào mũi tên bên dưới nhóm và bấm vào viền ngoài tự động.

  Tạo đại cương cho dữ liệu theo cách thủ công

  Quan trọng: Khi bạn nhóm các mức đại cương theo cách thủ công, bạn nên có tất cả các dữ liệu được hiển thị để tránh các cột nhóm không chính xác.

  1. Tạo đại cương cho nhóm ngoài cùng.

   Cách tạo đại cương cho nhóm ngoài (Tất cả các cột ngoại trừ tổng cuối)

   1. Chọn tất cả các cột tổng hợp cấp dưới, cũng như các dữ liệu chi tiết liên quan.

    Trong ví dụ dưới đây, cột E chứa các tổng phụ cho các cột từ B tới D, cột I chứa tổng phụ cho các cột từ F tới H và cột J chứa tổng chính. Để nhóm tất cả các dữ liệu chi tiết cho cột J, hãy chọn các cột từ B tới I.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Khu vực

    Thg1

    Tháng Hai

    Thg3

    Q1

    Thg4

    Tháng Năm

    Thg6

    Q2

    H1

    2

    Phía Đông

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Phía Tây

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Phía Bắc

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Phía Nam

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Quan trọng: Không bao gồm cột tóm tắt J (tổng cuối) trong vùng chọn.

   2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Đại cương, hãy bấm vào Nhóm.

    Bấm Nhóm trên tab Dữ liệu

    Ký hiệu đại cương sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm trên màn hình.

  2. Được tùy chọn, viền một nhóm lồng bên trong (các nhóm riêng lẻ của các cột chi tiết).

   Cách tạo đại cương cho nhóm lồng bên trong (các nhóm cột chi tiết)

   1. Đối với mỗi nhóm lồng bên trong, hãy chọn cột chi tiết liền kề với cột chứa cột tổng hợp.

    Trong ví dụ dưới đây, để nhóm các cột từ B tới D, với cột tổng hợp là cột E, hãy chọn các cột từ B tới D. Để nhóm các cột từ F tới H, với cột tổng hợp là cột I, hãy chọn các cột từ F tới H.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Khu vực

    Thg1

    Tháng Hai

    Thg3

    Q1

    Thg4

    Tháng Năm

    Thg6

    Q2

    H1

    2

    Phía Đông

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Phía Tây

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Phía Bắc

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Phía Nam

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Quan trọng: Không bao gồm cột tóm tắt cho nhóm đó trong vùng chọn.

   2. Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Đại cương, hãy bấm vào Nhóm.

    Bấm Nhóm trên tab Dữ liệu

    Ký hiệu đại cương sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm trên màn hình.

 5. Tiếp tục chọn và nhóm các cột bên trong cho đến khi bạn đã tạo được tất cả các mức mà bạn muốn có trong đại cương.

 6. Nếu bạn muốn rã nhóm cột, hãy chọn cột rồi trên tab Dữ liệu, trong nhóm Đại cương, hãy bấm Rã nhóm.

Trên tab Dữ liệu, bấm Rã nhóm

Bạn cũng có thể rã nhóm các phần của đại cương mà không cần loại bỏ toàn bộ đại cương. Nhấn giữ SHIFT trong khi bạn bấm vào Hộp cộng hoặc Hộp trừ cho nhóm, sau đó trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm nhóm.

Nếu bạn rã nhóm đại cương trong khi dữ liệu chi tiết đang ẩn, thì các cột chi tiết có thể sẽ vẫn ẩn. Để hiển thị dữ liệu, hãy kéo qua các chữ cái của các cột hiển thị liền kề với cột ẩn. Trên tab trang đầu, trong nhóm ô , bấm định dạng, trỏ tới ẩn & bỏ ẩn, rồi bấm bỏ ẩn cột

 1. Nếu bạn không thấy biểu tượng đại cương một hai ba , cộngtrừ , hãy bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút và sau đó bấm tùy chọn Excel (Excel 2007), hoặc, bấm tab tệp (các phiên bản khác), rồi bấm tùy chọn, bấm vào nâng cao thể loại, rồi bên dưới tùy chọn Hiển thị cho trang tính này, chọn trang tính, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị ký hiệu đại cương nếu áp dụng đại cương .

 2. Bấm vào OK.

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  Hiện hoặc ẩn dữ liệu chi tiết cho một nhóm    

  • Để hiển thị dữ liệu chi tiết trong một nhóm, hãy bấm vào cộng cho nhóm.

  • Để ẩn dữ liệu chi tiết cho một nhóm, hãy bấm vào trừ cho nhóm.

   Bung rộng hoặc thu gọn toàn bộ đại cương tới một mức cụ thể    

  • Trong một hai ba ký hiệu đại cương, hãy bấm vào số lượng mức bạn muốn. Khi đó, dữ liệu chi tiết ở các mức thấp hơn sẽ được ẩn.

   Ví dụ, nếu đại cương có bốn mức, bạn có thể ẩn mức thứ tư trong khi hiện các mức còn lại bằng cách bấm ba .

   Hiện hoặc ẩn tất cả các dữ liệu chi tiết đã được đặt đại cương    

  • Để hiện tất cả dữ liệu chi tiết, hãy bấm vào mức thấp nhất trong ký hiệu đại cương một hai ba . Ví dụ, nếu có ba mức, hãy bấm ba .

  • Để ẩn tất cả các dữ liệu chi tiết, hãy bấm một .

Đối với các hàng được phác thảo, Microsoft Excel sử dụng các kiểu chẳng hạn như RowLevel_1 và RowLevel_2. Đối với các cột có đại cương, Excel dùng các kiểu như ColLevel_1 và ColLevel_2. Những kiểu này dùng định dạng chữ đậm, nghiêng và các định dạng văn bản khác để phân biệt các hàng hoặc cột tổng hợp trong dữ liệu của bạn. Bằng cách thay đổi cách thức xác định từng kiểu này, bạn có thể áp dụng các định dạng văn bản và định dạng ô khác nhau để tùy chỉnh diện mạo của đại cương. Bạn có thể áp dụng kiểu cho đại cương trong khi tạo đại cương hoặc sau khi bạn đã tạo nó.

Bạn hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

Tự động áp dụng kiểu cho hàng hoặc cột tổng hợp    

 1. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào công cụ khởi động hộp thoại đại cương .

  Trong nhóm Đại cương, bấm công cụ khởi động hộp thoại.

 2. Chọn hộp kiểm Kiểu tự động.

Áp dụng kiểu cho hàng hoặc cột tổng hợp hiện tại    

 1. Chọn ô mà bạn muốn áp dụng kiểu đại cương.

 2. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm vào công cụ khởi động hộp thoại đại cương .

  Trong nhóm Đại cương, bấm công cụ khởi động hộp thoại.

 3. Chọn hộp kiểm Kiểu tự động.

 4. Bấm Áp dụng Kiểu.

Bạn cũng có thể dùng định dạng tự động để định dạng dữ liệu đã tạo đại cương.

 1. Nếu bạn không thấy biểu tượng đại cương một hai ba , cộngtrừ , hãy bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút rồi bấm tùy chọn Excel (Excel 2007), hoặc tab tệp (các phiên bản khác), rồi bấm tùy chọn, bấm vào thể loại nâng cao và sau đó, bên dưới tùy chọn Hiển thị cho trang tính này, chọn trang tính, rồi chọn hộp kiểm Hiển thị ký hiệu đại cương nếu áp dụng đại cương .

 2. Sử dụng các biểu tượng đại cương một hai ba , trừcộng để ẩn dữ liệu chi tiết mà bạn không muốn sao chép.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiện hoặc ẩn dữ liệu đã đặt đại cương.

 3. Chọn phạm vi các hàng tổng hợp.

 4. Trên tab Nhà, trong nhóm Sửa, bấm Tìm & Chọn, rồi bấm Đi Đến.

  Bấm Tìm & Chọn rồi bấm Đi Đến

 5. Bấm vào Đi Đến Đặc biệt.

 6. Bấm vào Chỉ những ô hiển thị.

 7. Bấm OK, rồi sao chép dữ liệu.

Lưu ý: Không có dữ liệu nào sẽ bị xóa bỏ khi bạn ẩn hoặc loại bỏ đại cương.

Ẩn đại cương

 • (Excel 2007) Bấm vào nút Microsoft Office Ảnh nút rồi bấm tùy chọn Excel hoặc tab tệp (các phiên bản khác), rồi bấm tùychọn, bấm vào thể loại nâng cao , rồi bên dưới tùy chọn Hiển thị cho trang tính này phần, chọn trang tính có chứa đại cương mà bạn muốn ẩn và xóa hộp kiểm Hiển thị các ký hiệu đại cương nếu một đại cương được áp dụng .

Loại bỏ đại cương

 1. Bấm vào trang tính.

 2. Một tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , bấm nhóm và bấm xóa đại cương.

  Bấm Rã nhóm rồi bấm Xóa Đại cương

  Quan trọng: Nếu bạn loại bỏ đại cương trong khi dữ liệu chi tiết đang ẩn, thì hàng hoặc cột chi tiết có thể sẽ vẫn ẩn. Để hiển thị dữ liệu,hãy kéo qua số của hàng hoặc chữ cái của cột hiển thị liền kề với hàng và cột ẩn. Trên tab Nhà, trong nhóm Ô, bấm Định dạng, trỏ tới Ẩn & Hủy ẩn, rồi bấm Hủy ẩn Hàng hoặc Hủy ẩn Cột.

Hãy tưởng tượng bạn muốn tạo một báo cáo tóm tắt về dữ liệu của bạn chỉ hiển thị tổng số kèm theo một biểu đồ của những tổng đó. Nhìn chung, bạn có thể làm như sau:

 1. Tạo báo cáo tóm tắt

  1. Tạo đại cương cho dữ liệu của bạn.

   Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem các phần Tạo đại cương của hàng hay Tạo đại cương của cột.

  2. Ẩn chi tiết bằng cách bấm vào biểu tượng đại cương một hai ba , cộngtrừ để chỉ hiện các tổng như minh họa trong ví dụ sau đây của một viền ngoài hàng:

   Danh sách đã tạo đại cương và chỉ hiện các hàng tổng

  3. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Hiện hoặc ẩn dữ liệu đã đặt đại cương.

 2. Biểu đồ báo cáo tóm tắt

  1. Chọn dữ liệu tóm tắt mà bạn muốn vẽ biểu đồ.

   Ví dụ, để biểu đồ chỉ có tổng các Buchanan và Davolio, nhưng không phải là tổng cuối, hãy chọn các ô từ A1 đến C11 như được hiển thị trong ví dụ trên đây.

  2. Tạo biểu đồ. Ví dụ, trên tab chèn , trong nhóm biểu đồ , bấm vào biểu đồ được đềxuất hoặc chọn loại biểu đồ khác.

   Ví dụ, nếu bạn tạo biểu đồ bằng cách dùng Trình hướng dẫn Biểu đồ, nó sẽ có hình dạng giống như ví dụ sau đây.

   Biểu đồ được lập từ dữ liệu tổng phụ

   Nếu bạn hiện hoặc ẩn chi tiết trong danh sách dữ liệu đã tạo đại cương, thì biểu đồ cũng sẽ được cập nhật để ẩn hoặc hiện dữ liệu đó.

Bạn có thể nhóm (hoặc viền ngoài) hàng và cột trong Excel dành cho web.

Lưu ý: Mặc dù bạn có thể thêm hàng hoặc cột tóm tắt vào dữ liệu của mình (bằng cách sử dụng các hàm chẳng hạn như tổng hoặc tổng phụ), bạn không thể áp dụng kiểu hoặc đặt vị trí cho các hàng và cột tóm tắt trong Excel dành cho web.

Tạo đại cương của hàng

 1. Hãy đảm bảo rằng mỗi cột của dữ liệu mà bạn muốn dàn bài có nhãn ở hàng đầu tiên, có chứa các dữ liệu tương tự trong mỗi cột và phạm vi đó không có hàng hay cột trống.

 2. Chọn dữ liệu (bao gồm mọi hàng tổng hợp).

 3. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm nhóm > hàng nhóm.

 4. Nếu bạn muốn tạo đại cương cho nhóm lồng bên trong — chọn các hàng trong phạm vi dữ liệu được phác thảo.

 5. Lặp lại bước 3.

  Tiếp tục chọn và nhóm các hàng bên trong cho đến khi bạn đã tạo được tất cả các mức mà bạn muốn có trong đại cương.

Tạo đại cương của cột

 1. Hãy đảm bảo rằng mỗi cột của dữ liệu mà bạn muốn dàn bài có nhãn ở hàng đầu tiên, có chứa các dữ liệu tương tự trong mỗi cột và phạm vi đó không có hàng hay cột trống.

 2. Chọn dữ liệu (bao gồm bất kỳ cột tóm tắt nào).

 3. Trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm nhóm > cột Nhóm.

 4. Nếu bạn muốn tạo đại cương cho nhóm lồng bên trong — chọn các cột trong phạm vi dữ liệu được phác thảo.

 5. Lặp lại bước 3.

  Tiếp tục chọn và nhóm các cột bên trong cho đến khi bạn đã tạo được tất cả các mức mà bạn muốn có trong đại cương.

Hủy rã hàng hoặc cột

 • Để rã nhóm, hãy chọn các hàng hoặc cột, sau đó trên tab dữ liệu , trong nhóm đại cương , hãy bấm nhóm và chọn tùy chọn thích hợp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Nhóm hoặc hủy nhóm dữ liệu trong PivotTable

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×