TREND (Hàm TREND)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm TREND trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về các giá trị theo xu hướng tuyến tính. Khớp một đường thẳng (dùng phương pháp bình phương tối thiểu) với các mảng known_y's và known_x's. Trả về các giá trị y dọc theo đường thẳng của mảng new_x's mà bạn chỉ định.

Cú pháp

TREND(known_y's, [known_x's], [new_x's], [const])

Cú pháp của hàm TREND có các đối số sau đây:

 • Known_y's    Bắt buộc. Tập hợp các giá trị y bạn đã biết trong quan hệ y = mx + b.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một cột đơn lẻ, thì mỗi cột của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

  • Nếu mảng known_y's nằm trong một hàng đơn lẻ, thì mỗi hàng của known_x's được hiểu là một biến số riêng rẽ.

 • Known_x's    Bắt buộc. Là một tập các giá trị x tùy chọn mà có thể bạn đã biết trong quan hệ y = mx + b.

  • Known_x's mảng có thể bao gồm một hoặc nhiều tập biến số. Nếu chỉ dùng một biến số, thì known_y's và known_x's có thể là các chuỗi với bất kỳ hình dạng nào, miễn là chúng có các kích thước bằng nhau. Nếu dùng nhiều biến số, thì known_y's phải là một véc-tơ (có nghĩa là một phạm vi với độ cao của một hàng hoặc độ rộng của một cột).

  • Nếu known_x's được bỏ qua, thì nó được giả định là một mảng {1,2,3,...} có cùng kích thước như known_y's.

 • New_x's    Bắt buộc. Là các giá trị x mới mà bạn muốn hàm TREND trả về các giá trị y tương ứng với nó.

  • New_x's phải bao gồm một cột (hoặc một hàng) cho mỗi biến độc lập, cũng giống như known_x's. Vì vậy, nếu known_y's nằm trong một cột đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số cột. Nếu known_y's nằm trong một hàng đơn, thì known_x's và new_x's phải có cùng số hàng.

  • Nếu new_x's bị bỏ qua, thì nó được giả định là giống như known_x's.

  • Nếu cả known_x's new_x's bị bỏ qua, thì chúng được giả định là mảng {1,2,3,...} có cùng kích cỡ như known_y's.

 • Const    Tùy chọn. Là một giá trị lô-gic chỉ rõ có bắt buộc hằng số b bằng 0 hay không.

  • Nếu const là TRUE hoặc bỏ qua, b sẽ được tính toán bình thường.

  • Nếu const là FALSE, b được đặt bằng 0 (không) và các giá trị m sẽ được điều chỉnh sao cho y = mx.

Chú thích

 • Để biết thêm thông tin về cách mà Microsoft Excel khớp một đường thẳng với dữ liệu, hãy xem hàm LINEST.

 • Bạn có thể dùng hàm TREND để điều chỉnh đường cong đa thức bằng cách hồi quy dựa vào cùng một biến được lũy thừa với các số mũ khác nhau. Ví dụ, giả sử cột A có chứa các giá trị y và cột B có chứa các giá trị x. Bạn có thể nhập x^2 vào cột C, x^3 vào cột D v.v, rồi hồi quy cột B qua cột D dựa vào cột A.

 • Những công thức trả về mảng phải được nhập ở dạng công thức mảng.

  Lưu ý: Trong Excel Online bạn không thể tạo công thức mảng.

 • Khi nhập một hằng số mảng cho một đối số chẳng hạn như known_x's, hãy dùng dấu phẩy để phân cách các giá trị trong cùng một hàng và dùng dấu chấm phẩy để phân cách các hàng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Tháng

Cost

Công thức (Chi phí Tương ứng)

Kết quả Trực tiếp

1

133.890 $

=TREND(A2:A13,B2:B13)

133.953 $

2

135.000 $

134.972 $

3

135.790 $

135.990 $

4

137.300 $

137.008 $

5

138.130 $

138.026 $

6

139.100 $

139.044 $

7

139.900 $

140.062 $

8

141.120 $

141.081 $

9

141.890 $

142.099 $

10

143.230 $

143.117 $

11

144.000 $

144.135 $

12

145.290 $

145.153 $

Tháng

Công thức (Chi phí Dự đoán)

 

Kết quả Trực tiếp

13

=TREND(B2:B13,A2:A13,A15:A19)

146.172 $

14

147.190 $

15

148.208 $

16

149.226 $

17

150.244 $

Trong cột Kết quả Trực tiếp, mỗi phạm vi D2:D13 và D15:D19 chứa một công thức được sử dụng cho tất cả các ô trong phạm vi đó. Nhập công thức =TREND(A2:A13,B2:B13) vào D2:D13 với tất cả ô được chọn rồi nhấn CTRL+SHIFT+Enter để nhập dưới dạng công thức mảng.

Thực hiện như vậy với phạm vi D15:D19, sử dụng công thức =TREND(B2:B13,A2:A13,A15:A19). Bạn có thể sao chép các công thức này từ các ô C2 và A15.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×