TINV (Hàm TINV)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do.

Cú pháp

Hàm TINV (xác suất,degrees_freedom)

Xác suất    là xác suất gắn với phân bố t của học viên hai phía.

Degrees_freedom    là số bậc tự do để phân bố đặc trưng.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm TINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc nếu xác suất > 1, hàm TINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu degrees_freedom < 1, hàm TINV trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Hàm TINV được tính như TINV = p (t < X), trong đó X là biến ngẫu nhiên sau phân bố t.

  • Một một đầu t-có thể được trả về giá trị bằng cách thay thế xác suất với 2 * xác suất. Xác suất 0,05 và bậc tự do 10, giá trị hai phía được tính toán với TINV(0.05,10), trả về 2.28139. Giá trị một đầu cho cùng một xác suất và bậc tự do có thể tính toán với TINV(2*0.05,10), trả về 1.812462. Trong một số bảng, probability được mô tả dưới dạng (1-p).

Hàm TINV sử dụng một kỹ thuật lặp để tính toán hàm. Cung cấp một giá trị xác suất, hàm TINV lặp cho đến khi kết quả là chính xác đến trong ± 3 x 10 ^ -7. Nếu không, hàm TINV hội tụ sau 100 lặp, thì hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Xác suất

Độ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

0,054645

60

=TINV([probability],[Degrees])

giá trị t của Student phân bố t cho các đối số đã xác định (1.959997462)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×