TEXT (Hàm TEXT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hàm văn BẢN cho phép bạn thay đổi cách số xuất hiện bằng cách áp dụng định dạng văn bản để nó với hàm mã. Hàm không thực sự thay đổi giá trị đó, theo cách mà nó xuất hiện.

Cú pháp

TEXT(value, format_text)

Cú pháp hàm TEXT có các tham đối sau:

Tên Tham đối

Mô tả

giá trị

Bắt buộc. Giá trị số, công thức trả về giá trị số hoặc tham chiếu đến ô chứa giá trị số.

format_text

Bắt buộc. Định dạng số dưới dạng chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép, ví dụ: "d/m/yyyy" hoặc "#,##0,00". Tham đối format_text không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Tổng quan

Ở dạng đơn giản nhất, hàm TEXT cho biết:

 • = TEXT(Value you want to format, "Format code you want to apply")

Dưới đây là một số ví dụ phổ biến. Lưu ý các mã định dạng bên trong dấu ngoặc kép:

Công thức

Mô tả

= TEXT(1234.56,"$#,###.00")

Tiền tệ với hàng ngàn dấu tách và 2 chữ số thập phân, chẳng hạn như $1,234.56

= TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

Ngày hôm nay theo định dạng MM/DD/YY, như 03/14/12

= TEXT(TODAY(),"DDDD")

Hôm nay ngày của tuần, chẳng hạn như thứ hai

= TEXT(NOW(),"h: mm sa/ch")

Thời gian hiện tại, chẳng hạn như 1:29 ch

= TEXT(0.285,"0.0%")

Tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như 28,5%

= VĂN BẢN (4.340381685 ,"?/?")

Phân số, chẳng hạn như 4 1/3

= TEXT(12200000,"0.00E+00")

Ký hiệu khoa học, chẳng hạn như 1.22E + 07

= TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-###;(###) ###-###")

Đặc biệt (số điện thoại), chẳng hạn như (123) 456-7898

= Văn BẢN (1234"0000000")

Thêm số không đứng đầu (0), chẳng hạn như 0001234

= TEXT(1234567898765432,"###-###-###-###")

Tùy chỉnh - 1234-5678-9876-5432, chẳng hạn như 16 chữ số thẻ tín dụng

Ghi chú: Mặc dù bạn có thể sử dụng hàm TEXT để thay đổi định dạng, nó không phải là cách duy nhất. Bạn có thể thay đổi định dạng mà không cần công thức bằng cách nhấn CTRL + 1 (hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC + 1 trên máy Mac), sau đó chọn định dạng bạn muốn từ Định dạng ô > số thoại.

Ví dụ của chúng tôi tải xuống

Bạn có thể tải xuống sổ làm việc ví dụ với tất cả các ví dụ hàm văn BẢN, bạn sẽ tìm thấy trong bài viết này, cộng với một số tính năng bổ sung. Bạn có thể theo dõi, hoặc tạo hàm văn BẢN của riêng bạn mã định dạng.

Ví dụ về hàm văn BẢN tải xuống Excel

Các mã định dạng sẵn dùng

Bạn có thể dùng hộp thoại Định dạng ô để tìm các mã định dạng sẵn dùng khác:

 1. Nhấn Ctrl + 1 ( Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC + 1 trên máy Mac) để hiển thị hộp thoại Định dạng ô .

 2. Chọn định dạng bạn muốn từ tab số .

 3. Chọn tùy chọn tùy chỉnh ,

 4. Mã định dạng bạn muốn ngay bây giờ được hiển thị trong hộp kiểu . Trong trường hợp này, hãy chọn tất cả mọi thứ từ hộp loại , ngoại trừ dấu chấm phẩy (;) và ký hiệu @. Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi đã chọn và sao chép chỉ mm/dd/yy.

 5. Nhấn Ctrl + C để sao chép mã định dạng, sau đó bấm hủy bỏ để loại bỏ hộp thoại Định dạng ô .

 6. Bây giờ, tất cả bạn cần làm nhấn Ctrl + V để dán mã định dạng vào văn BẢN công thức của bạn, như: = văn BẢN (B2,"mm/dd/yy"). Đảm bảo rằng bạn dán mã định dạng bên trong dấu ngoặc kép ("mã định dạng"), nếu không Excel sẽ loại bỏ thông báo lỗi.

Ví dụ về việc sử dụng hộp thoại Định dạng > Ô > Số > Tùy chỉnh để yêu cầu Excel tạo chuỗi định dạng cho bạn.

Mã định dạng theo thể loại

Sau đây là một số ví dụ về cách bạn có thể áp dụng định dạng số khác nhau cho giá trị của bạn bằng cách dùng hộp thoại Định dạng ô , sau đó sử dụng tùy chọn tùy chỉnh để sao chép mã định dạng cho hàm văn BẢN của bạn.

Tại sao Excel xóa 0 đầu của tôi?

Excel đào tạo để tìm số đang được nhập trong ô, số không có giao diện chẳng hạn như văn bản, chẳng hạn như một phần số hoặc của mã sản PHẨM. Để giữ lại các số không đứng đầu, định dạng phạm vi nhập liệu dưới dạng văn bản trước khi bạn dán hoặc nhập giá trị. Chọn cột, hoặc phạm vi mà bạn sẽ làm cho các giá trị, rồi dùng CTRL + 1 để hiển thị các định dạng > ô thoại và trên tab đánh số chọn văn bản. Bây giờ, Excel sẽ giữ lại hàng đầu của bạn của 0.

Nếu bạn đã nhập dữ liệu và Excel đã loại bỏ của bạn 0 đầu của, bạn có thể dùng hàm TEXT để thêm chúng vào lại. Bạn có thể tham chiếu ô trên cùng với các giá trị và sử dụng =TEXT(value,"00000"), nơi số 0 trong công thức Hiển thị tổng số ký tự bạn muốn, sau đó sao chép và dán vào phần còn lại của phạm vi của bạn.

Ví dụ về việc sử dụng TEXT để định dạng các số 0 đứng đầu. =TEXT(A2,"00000")

Nếu vì lý do bạn cần chuyển đổi văn bản giá trị trở lại số bạn có thể nhân với 1, như = D4 * 1, hoặc sử dụng toán tử đơn phân đôi (-), chẳng hạn như =--D4.

Excel phân tách hàng nghìn bằng dấu phẩy nếu định dạng chứa một dấu phẩy (,) được đặt bằng số dấu (#) hoặc số 0. Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là "#, ###", Excel sẽ hiển thị số 12200000 như 12,200,000.

Một dấu phẩy ở sau một chỗ dành sẵn cho chữ số thang số bằng 1.000. Ví dụ: nếu chuỗi định dạng là "#, ###. 0,", Excel sẽ hiển thị số 12200000 như 12,200.0.

Ví dụ về hàm văn BẢN bằng cách dùng hàng nghìn dấu tách

Ghi chú: Hàng nghìn dấu tách được phụ thuộc vào thiết đặt khu vực của bạn. Ở US nó là một dấu phẩy, nhưng trong các bản địa khác có thể là một dấu chấm (.).

Hàng nghìn dấu tách là sẵn dùng cho các định dạng số, tiền tệ và kế toán.

Sau đây là ví dụ về tiêu chuẩn số (hàng ngàn dấu tách và vị trí thập phân chỉ), tiền tệ và kế toán định dạng. Định dạng tiền tệ cho phép bạn chèn ký hiệu tiền tệ bạn chọn và căn chỉnh bên cạnh giá trị của bạn, trong khi định dạng kế toán sẽ căn ký hiệu tiền tệ ở bên trái của ô và giá trị ở bên phải. Lưu ý sự khác biệt giữa tiền tệ và kế toán mã định dạng bên dưới, nơi kế toán sử dụng dấu hoa thị (*) để tạo khoảng phân tách giữa ký hiệu và giá trị.

Ví dụ về các hàm văn BẢN có định dạng số, tiền tệ và kế toán

Để tìm các mã định dạng cho một ký hiệu tiền tệ, trước tiên hãy nhấn Ctrl + 1 (hoặc Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC + 1 trên máy Mac), hãy chọn định dạng bạn muốn, sau đó chọn biểu tượng từ ký hiệu thả xuống:

Lựa chọn ký hiệu tiền tệ từ hộp thoại định dạng ô

Sau đó bấm tùy chỉnh ở bên trái từ phần thể loại và sao chép mã định dạng, bao gồm ký hiệu tiền tệ.

Hàm TEXT - tiền tệ tùy chỉnh với ký hiệu

Ghi chú: Hàm TEXT bộ không hỗ trợ màu định dạng, vì vậy nếu bạn sao chép một mã định dạng số từ hộp thoại định dạng ô chứa một màu, như thế này: $#, ## 0.00_); [Red] ($#, ## 0.00), hàm văn BẢN sẽ chấp nhận mã định dạng, nhưng nó sẽ không hiển thị màu.

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị một ngày cụ thể bằng cách dùng kết hợp chữ "M" cho tháng, "D" ngày, và "Y" cho năm.

Mã định dạng tháng, ngày và năm

Mã định dạng trong hàm văn BẢN không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn có thể sử dụng "M" hay "m", "D" hoặc "d", "Y" hoặc "y".

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị thời gian bằng cách dùng kết hợp chữ "M", "H" cho giờ cho phút, hay "S" cho giây, và "Sa/ch" cho một đồng hồ 12 giờ.

Định dạng thời gian cho giờ, phút và giây

Nếu bạn bỏ ra "Sa/ch" hoặc "A / P", sau đó sẽ hiển thị thời gian dựa trên đồng hồ 24 giờ.

Mã định dạng trong hàm văn BẢN không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn có thể sử dụng "H" hay "h", "M" hay "m", "S" hoặc "s", "Sa/ch" hoặc "sa/ch".

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị giá trị thập phân với định dạng tỷ lệ phần trăm (%).

Mã định dạng cho phần trăm

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị giá trị thập phân với phần thập phân (? /?) định dạng.

Mã định dạng cho phân số

Ký hiệu khoa học là một cách hiển thị số về thập phân từ 1 đến 10, nhân với một power 10. Đó thường được dùng để rút ngắn cách hiển thị số lượng lớn.

Mã định dạng cho ký hiệu khoa học

Excel cung cấp các định dạng đặc biệt 4:

 • Mã Zip - "00000"

 • Mã Zip Code + 4 - "00000-0000"

 • Số - điện thoại "[< =9999999]###-###;(###) ###-###"

 • Số an sinh xã hội - "000-00-0000"

Các định dạng đặc biệt cho hàm văn BẢN

Định dạng đặc biệt sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản địa, nhưng nếu không có bất kỳ định dạng đặc biệt cho bản địa của bạn, hoặc nếu đây không đáp ứng nhu cầu của bạn sau đó bạn có thể tạo cho riêng bạn thông qua các Định dạng ô > hộp thoại tùy chỉnh .

Kịch bản phổ biến

Hàm văn BẢN được hiếm khi sử dụng và đặt thường được dùng kết hợp với nội dung khác. Giả sử bạn muốn kết hợp văn bản và một giá trị số, như "báo cáo in trên: 03/14/12", hoặc "lượt doanh thu: $66,348.72". Bạn có thể nhập vào Excel theo cách thủ công, nhưng rằng thất bại mục đích của có Excel làm nó cho bạn. Rất tiếc, khi bạn kết hợp văn bản và định dạng số, chẳng hạn như ngày, thời gian, tiền tệ, v.v., Excel không biết cách bạn muốn hiển thị chúng, vì vậy nó sẽ bỏ các định dạng số. Đây là nơi hàm văn BẢN được vô cùng hữu ích, vì nó cho phép bạn bắt buộc Excel để định dạng các giá trị theo cách bạn muốn bằng cách dùng một mã định dạng, chẳng hạn như "MM/DD/YY" cho định dạng ngày.

Trong ví dụ sau đây, bạn sẽ thấy điều gì xảy ra nếu bạn tìm cách kết nối với văn bản và một số mà không cần dùng hàm văn BẢN . Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng dấu và (&) để móc nối một chuỗi văn bản, dấu cách (""), và một giá trị với = A2 & "" & B2.

Ví dụ về gia nhập văn bản mà không có hàm TEXT

Khi bạn có thể nhìn thấy, Excel loại bỏ định dạng từ ngày trong ô B2. Trong ví dụ tiếp theo, bạn sẽ thấy cách hàm văn BẢN cho phép bạn áp dụng định dạng bạn muốn.

Ví dụ về gia nhập văn bản có hàm văn BẢN

Cập Nhật công thức của chúng tôi là:

 • Ô C2:= A2 & "" & TEXT(B2,"mm/dd/yy") -định dạng ngày

Các Câu hỏi Thường gặp

Rất tiếc, bạn không thể thực hiện điều đó với hàm TEXT, bạn cần sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA). Liên kết sau chứa một phương pháp: Làm thế nào để tôi có thể chuyển đổi một giá trị số thành từ tiếng Anh trong Excel

Còn gọi là ký hiệu khoa họcvà Excel sẽ tự động chuyển đổi số dài hơn 12 chữ số nếu một cell(s) được định dạng dưới dạng chungvà 15 chữ số nếu một cell(s) được định dạng dưới dạng một số. Nếu bạn cần phải nhập chuỗi dài số, nhưng không muốn chuyển đổi, sau đó định dạng các ô trong câu hỏi dưới dạng văn bản trước khi bạn nhập hoặc dán giá trị của bạn vào Excel.

Có, nhưng bạn cần một số bước. Trước tiên, chọn một hoặc nhiều ô nơi bạn muốn điều này xảy ra và dùng Ctrl + 1 để hiển thị các định dạng > ô thoại, sau đó căn chỉnh > điều khiển văn bản > kiểm tra tùy chọn Ngắt dòng . Tiếp theo, điều chỉnh của bạn đã hoàn thành văn BẢN hàm để bao gồm hàm ASCII CHAR(10) nơi bạn muốn ngắt dòng. Bạn có thể cần điều chỉnh độ rộng cột của bạn tùy thuộc vào cách gắn kết quả cuối cùng.

Ví dụ về việc sử dụng TEXT với CHAR(10) để chèn ngắt dòng. = "Hôm nay là:" & CHAR(10)) & TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

Trong trường hợp này, chúng ta đã dùng: = "hôm nay là:" & CHAR(10) & TEXT(TODAY(),"mm/dd/yy")

Có, bạn có thể dùng các hàm UPPER, LOWERthích HỢP . Ví dụ, =UPPER("hello") sẽ trả về "HELLO".

Bạn có một chú thích cụ thể về hàm này không?

Chúng tôi đang cập nhật bài viết này! Gửi email và cho chúng tôi biết những gì bạn muốn xem.

textfx@Microsoft.com

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng đọc tất cả các thư, chúng tôi không thể đảm bảo phản hồi tới từng. Ngoài ra, vui lòng không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh

Chuyển đổi văn bản thành số

Chức năng CONCAT (Office 365, Excel 2016 và mới hơn)

Hàm CONCATENATE

Tách văn bản vào các ô khác với dữ liệu > văn bản thành cột

Tách văn bản vào các ô khác với chức năng

Thêm tùy chỉnh đầu trang và chân trang trong trang tính

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Lối tắt bàn phím Excel

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×