TEXT (Hàm TEXT)

Mô tả

Nếu bạn muốn kết hợp văn bản và một số, chẳng hạn như một ngày, vào một định dạng dễ đọc, hãy sử dụng hàm TEXT. Ví dụ: nếu bạn có thông tin sau trong các ô riêng biệt, bạn có thể sử dụng hàm TEXT để tạo một câu có ý nghĩa.

Ví dụ về dữ liệu trong ô riêng lẻ sẽ được ghép nối với nhau bằng hàm TEXT
Dữ liệu mẫu để kết hợp


Ví dụ về hàm TEXT đang được sử dụng. Công thức 1 là ="Ngày: "&TEXT(A2,"dd/mm/yyyy"). Công thức 2 là ="Ngày-giờ: "&TEXT(A2,"d/m/yyyy h:mm SA/CH")
Kết quả với hàm TEXT

Cú pháp

TEXT(value, format_text)

Cú pháp hàm TEXT có các tham đối sau:

Tên Tham đối

Mô tả

giá trị

Bắt buộc. Giá trị số, công thức trả về giá trị số hoặc tham chiếu đến ô chứa giá trị số.

format_text

Bắt buộc. Định dạng số dưới dạng chuỗi văn bản nằm trong dấu ngoặc kép, ví dụ: "d/m/yyyy" hoặc "#,##0,00". Tham đối format_text không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ở dạng đơn giản nhất, hàm TEXT cho biết:

 • TEXT (Giá trị bạn muốn định dạng, "Định dạng bạn muốn áp dụng cho giá trị đó")

 • =TEXT(TODAY(),"DD/MM/YY") sẽ trả về ngày hôm nay ở định dạng DD/MM/YY, giống như 14/03/12

 • ="Ngày hôm nay là "&TEXT(TODAY(),"dd/mm/yy") sẽ trả về “Ngày hôm nay là 14/03/12”

Ghi chú: Việc kết hợp dữ liệu được gọi là “ghép”. Ngược lại, nếu bạn muốn phân tách dữ liệu hoặc trích xuất dữ liệu cụ thể từ một ô có tên là "phân tích". Xem các liên kết sau để biết Phân tách hoặc trích xuất dữ liệu từ các ô.

Câu hỏi Thường Gặp

Kịch bản phổ biến

Giả sử bạn muốn kết hợp văn bản với một giá trị số, chẳng hạn như "Báo cáo Được in vào ngày: 14/03/12" hoặc "Doanh thu Hàng tuần: $66.348,72". Bạn có thể nhập giá trị đó vào Excel bằng cách thủ công nhưng như vậy sẽ không đạt mục đích là để Excel thực hiện cho bạn. Trong ví dụ sau, bạn sẽ thấy những điều sẽ xảy ra nếu bạn cố thực hiện việc này mà không sử dụng hàm TEXT. Trong trường hợp này, chúng tôi đang sử dụng toán tử Dấu và (&) để ghép một chuỗi văn bản, một dấu cách và một giá trị với =A2&” “&B2.

Ví dụ về việc ghép nối các giá trị ô mà không cần sử dụng TEXT. Công thức là =A2&" "&B2

Điều gì đã xảy ra? Rất tiếc, Excel không biết cách bạn muốn hiển thị số nên Excel sẽ chuyển đổi chúng thành mức cơ bản nhất, một số sê-ri cho ngày và giờ, cùng định dạng chung cho giá trị tiền tệ. Đây là nơi hàm TEXT phát huy giá trị vì hàm này cho phép bạn buộc Excel phải định dạng các giá trị theo mọi cách mà bạn muốn.

Ví dụ về việc ghép nối các giá trị ô với TEXT. Công thức là =A2&TEXT(B2,""dd/mm/yy") trong đó A2 = "Báo cáo được in vào ngày: " và B2 = 14/03/12.

Bây giờ, công thức của chúng ta là:

 • Ô C2: =A2&" "&TEXT(B2,"dd/mm/yy") - Định dạng ngày

 • Ô C3: =A3&" "&TEXT(B3,"HH:MM SA/CH") - Định dạng giờ

 • Ô C4: =A4&" "&TEXT(B4,"$#,###.##") – Định dạng tiền tệ

Làm thế nào để tôi có thể tìm thấy chuỗi định dạng của mình?

Nếu bạn đang thắc mắc về cách tìm chuỗi định dạng bạn đang tìm kiếm, đừng lo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách yêu cầu Excel cung cấp chuỗi định dạng đó cho bạn. Nếu bạn chưa định dạng ô tham chiếu của mình, hãy quay lại B2 trong ví dụ trước, chọn ô đó, bấm chuột phải vào đó, rồi chọn Định dạng > Ô > Số hoặc sử dụng CTRL + 1 ( Hình ảnh biểu tượng nút Command trong MAC + 1 hoặc Control + 1 trên máy Mac), rồi chọn định dạng bạn muốn. Trong trường hợp này, Excel sẽ hiển thị B2 được định dạng là Ngày > 04/03/12 hoặc "dd/mm/yy". Tiếp theo, hãy chọn tùy chọn Tùy chỉnh, rồi bạn sẽ thấy Excel đã đưa định dạng mà bạn chọn vào hộp Loại. Trong trường hợp này, bạn không cần lo lắng về chuỗi ";@", đó chỉ là một chỗ dành sẵn và Excel sẽ không quan tâm là có nội dung đó hay không.

Ví dụ về việc sử dụng hộp thoại Định dạng > Ô > Số > Tùy chỉnh để yêu cầu Excel tạo chuỗi định dạng cho bạn.

Bây giờ, mọi việc bạn cần làm là sao chép chuỗi định dạng từ hộp thoại Định dạng > Ô rồi dán chuỗi đó vào công thức TEXT của bạn.

=A2&" "&TEXT(B2,"dd/mm/yy")

Ghi chú: Tất nhiên, bạn chắc chắn có thể sử dụng hàm TEXT để thay đổi giá trị của một ô hoặc dải ô nhưng điều đó thực sự không cần thiết khi bạn có thể chỉ cần sử dụng hộp thoại Định dạng > Ô để yêu cầu Excel áp dụng định dạng mong muốn cho bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể áp dụng các định dạng số khác nhau cho các giá trị của mình. Hiện chúng tôi không ghép nối các giá trị với bất kỳ thứ gì, đây chỉ là ví dụ để bạn có thể thấy nhiều chuỗi định dạng khác nhau đang hoạt động.

Ví dụ về chuỗi định dạng số Chung, Thập phân và Phân số.

“???.???” > Các giá trị thập phân có số chữ số trước và sau dấu thập phân bằng nhau

"# ???/???” > Các giá trị phân số có chữ số ở tử và mẫu bằng nhau

Excel phân tách hàng ngàn bằng dấu phẩy nếu định dạng có chứa một dấu phẩy (,) được đặt giữa các ký hiệu số (#) hoặc số 0. Dấu phẩy theo sau chỗ dành sẵn cho số sẽ chia tỷ lệ số đó theo 1.000. Ví dụ: nếu tham đối format_text"#.###,0,", Excel sẽ hiển thị số 12.200.000 dưới dạng 12.200,0.

Ví dụ về dấu tách Thập phân và Hàng ngàn (dấu phẩy).

Hiển thị ngày, tháng và năm - Để hiển thị số ở định dạng ngày (như ngày, tháng và năm), hãy sử dụng các mã sau trong tham đối format_text, giống như “dd/mm/yy” để hiển thị “14/03/12”. Bạn có thể sử dụng bất kỳ dấu tách nào bạn muốn giữa chúng, chẳng hạn như dấu gạch chéo (/), gạch nối (-), dấu chấm (.), v.v. Có thể viết thường hoặc viết hoa các chuỗi định dạng, đó chỉ là vấn đề tùy thích.

Ví dụ về các chuỗi định dạng Tháng, Ngày và Năm.

Hiển thị giờ, phút và giây - Để hiển thị số ở định dạng thời gian (chẳng hạn như giờ, phút và giây), hãy sử dụng các mã sau trong tham đối format_text, như “hh:mm:ss SA/CH” để hiển thị “12:15:30 CH”. Không giống với ngày tháng, bạn cần sử dụng dấu hai chấm (:) làm dấu tách cho đến khi bạn đạt tới hàng trăm giây, ở phần này yêu cầu có dấu chấm (.).

Ví dụ về định dạng Giờ, Phút và Giây với hàm TEXT

SA/CH, sa/ch, A/P, a/p - Hiển thị giờ dựa theo đồng hồ 12 giờ. Excel hiển thị SA, sa, A hoặc a cho thời gian từ nửa đêm đến trưa và CH, ch, P hoặc p cho thời gian từ trưa đến nửa đêm.

Kết hợp Ngày & Giờ – Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng kết hợp định dạng ngày và giờ, như =TEXT(A2, "d/m/yyyy h:mm SA/CH").

Bao gồm các ký hiệu tiền tệ - Để đặt ký hiệu đô la ($) trước một số, hãy nhập ký hiệu đô la vào đầu tham đối format_text (ví dụ: "$#,## 0,00"). Để nhập một trong các ký hiệu tiền tệ sau ở định dạng số, hãy giữ phím Alt và sử dụng bàn phím số (10 Phím) để nhập mã ANSI cho ký hiệu.

Nhập các Ký hiệu bằng phím nhập ALT + Bàn phím Số. Ví dụ: ALT+0162 để nhập Đồng xu Hoa Kỳ.

Ghi chú: Bạn phải sử dụng bàn phím số (10 Phím); việc sử dụng phím Alt với các phím số ở hàng trên cùng của bàn phím sẽ không tạo mã ANSI.

Hiển thị phần trăm - Để hiển thị số dưới dạng phần trăm của 100 — ví dụ: để hiển thị 0,08 dưới dạng 8% hoặc 2,8 dưới dạng 280% - hãy tích hợp ký hiệu phần trăm (%) vào tham đối format_text.

Hiển thị ký hiệu khoa học - Để hiển thị số ở định dạng khoa học (hàm mũ), hãy sử dụng các mã hàm mũ sau trong tham đối format_text.

E (E-, E+, e-, e+) - Hiển thị số ở định dạng khoa học (hàm mũ). Exel hiển thị một số ở bên phải chữ E" hoặc "e" tương ứng với số vị trí mà dấu thập phân được di chuyển. Ví dụ: nếu tham đối format_text bằng "0,00E+00", Excel sẽ hiển thị số 12.200.000 dưới dạng 1,22E+07. Nếu bạn thay đổi tham đối format_text thành "#0,0E+0", Excel sẽ hiển thị 12,2E+6.

Nếu bạn tích hợp bất kỳ ký tự nào sau đây vào tham đối format_text thì chúng sẽ được hiển thị chính xác như được nhập.

Ví dụ về các ký tự sẽ diễn giải dưới dạng ký tự và không cần các chuỗi định dạng, như +.

Tham đối format_text không được chứa dấu sao (*).

Việc sử dụng hàm TEXT sẽ chuyển một giá trị số thành văn bản được định dạng và không thể tính kết quả dưới dạng số được nữa. Để định dạng một ô sao cho giá trị của ô đó luôn ở dạng số, hãy bấm chuột phải vào ô, bấm Định dạng Ô hoặc Ctrl+1, rồi trong hộp thoại Định dạng Ô, trên tab Số, đặt các tùy chọn định dạng mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng hộp thoại Định dạng Ô, hãy bấm vào nút Trợ giúp Ảnh Nút ở góc trên bên phải của hộp thoại.

Định dạng Tiền tệ & Phần trăm

Ví dụ về dữ liệu trong ô riêng lẻ sẽ được ghép nối với nhau bằng hàm TEXT


Ví dụ về hàm TEXT đang được sử dụng. Công thức 1 là ="Ngày: "&TEXT(A2,"dd/mm/yyyy"). Công thức 2 là ="Ngày-giờ: "&TEXT(A2,"d/m/yyyy h:mm SA/CH")

Ngày & Giờ

Ví dụ về việc sử dụng TEXT để định dạng Ngày. =TEXT(A2,"dd/mm/yyyy")

Khoa học & Tiền tệ

Ví dụ về việc sử dụng TEXT để định dạng Ký hiệu Khoa học và Tiền tệ.


Các Câu hỏi Thường gặp
 1. Làm thế nào để tôi có thể duy trì hoặc thêm số 0 đứng đầu?

  • Để duy trì số 0 đứng đầu, hãy định dạng dải nhập dưới dạng Văn bản trước khi dán hoặc nhập các giá trị.

  • Nếu bạn đã nhập dữ liệu và Excel đã cắt bỏ các số 0 đứng đầu, bạn có thể sử dụng hàm TEXT để thêm lại chúng. Bạn có thể tham chiếu ô trên cùng với các giá trị, đồng thời sử dụng =TEXT(value,”00000”), trong đó số lượng số 0 trong công thức thể hiện tổng số ký tự mà bạn muốn, rồi sao chép và dán vào phần còn lại của dải.

   Ví dụ về việc sử dụng TEXT để định dạng các số 0 đứng đầu. =TEXT(A2,"00000")
  • Nếu bạn đã sử dụng hàm TEXT để thêm các số 0 đứng đầu hoặc buộc một số phải có định dạng cụ thể nhưng bạn cần chuyển đổi các giá trị thành số, bạn có thể sử dụng hàm có tên toán tử nhị phân (--): =--CellReference, chẳng hạn như ô D2 trong ví dụ này, sử dụng =--C2 để chuyển đổi “00001” thành số 1 thực sự.

 2. Liệu tôi có thể thêm một dòng mới (ngắt dòng) bằng hàm TEXT, như tôi có thể thực hiện với Alt+Enter trong một ô không?

  • Có, nhưng bạn phải thực hiện một vài bước. Trước tiên, hãy chọn ô hoặc các ô nơi bạn muốn điều này xảy ra, rồi đi đến Định dạng > Ô > Căn chỉnh > Quản lý văn bản > đánh dấu vào tùy chọn Ngắt dòng Văn bản. Tiếp theo, điều chỉnh hàm TEXT đã hoàn thiện của bạn để tích hợp hàm ASCII CHAR(10) vào nơi bạn muốn có ngắt dòng. Bạn có thể cần điều chỉnh độ rộng của cột tùy theo cách căn chỉnh kết quả cuối cùng.

   Ví dụ về việc sử dụng TEXT với CHAR(10) để chèn ngắt dòng. = "Hôm nay là:" & CHAR(10)) & TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")
  • Trong trường hợp này, chúng tôi đã sử dụng: ="Hôm nay là: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY(),"dd/mm/yy")

 3. Làm cách nào để tôi có thể chuyển đổi các số thành văn bản, chẳng hạn như 123 thành Mộ Trăm Hai Mươi Ba?

 4. Tôi có thể định dạng màu cho các giá trị số trong kết quả của hàm TEXT không?

  • Không. Mặc dù hộp thoại Định dạng > Ô sẽ giúp bạn định dạng màu cho các ô riêng lẻ dựa trên một điều kiện (chẳng hạn như giá trị âm) nhưng cách duy nhất để thực hiện điều này trong hàm TEXT là sử dụng mã Visual Basic for Applications (VBA).

Bạn có câu hỏi về một hàm cụ thể?

Đăng câu hỏi trong diễn đàn cộng đồng Excel

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel

Xem Thêm

Tạo hoặc xóa định dạng số tùy chỉnh

Tách văn bản thành các ô khác nhau với Dữ liệu > Văn bản thành Cột

Tách văn bản thành các ô khác nhau bằng các hàm

hàm CONCATENATE

hàm CONCAT (Office 365, Excel 2016 trở lên)

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh công thức bị lỗi

Sử dụng tính năng kiểm tra lỗi để phát hiện lỗi trong công thức

Lối tắt bàn phím trong Excel 2016 for Windows

Lối tắt bàn phím trong Excel 2016 for Mac

Hàm Excel (bảng chữ cái) Excel

Hàm Excel (theo thể loại)

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×