TEXT (Hàm TEXT)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chuyển đổi một giá trị thành văn bản trong một định dạng số cụ thể.

Cú pháp

Văn bản (giá trị,format_text)

Giá trị    là một giá trị số, một công thức đánh giá là một giá trị số hoặc một tham chiếu cột có chứa một giá trị số.

Format_text    là định dạng số theo định dạng văn bản.

Chú thích

Sử dụng hàm TEXT chuyển đổi một giá trị để được định dạng văn bản, và kết quả được tính toán không còn là một số.

Ví dụ

Nhân viên bán hàng

Doanh số

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Buchanan

2800

= [Người bán hàng] & "đã bán" & TEXT ([doanh số], "$0.00;($0.00)") & "giá trị đơn vị."

Kết hợp nội dung vào một cụm từ (Buchanan đã bán $2,800.00 giá trị đơn vị.)

Dodsworth

.4

= [Người bán hàng] & "đã bán" & TEXT([Sales],"0.00%") & "trên tổng doanh số."

Kết hợp nội dung vào một cụm từ (Dodsworth bán 40,00% của tổng doanh thu.)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×