TDIST (Hàm TDIST)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về các Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student, trong đó giá trị số (x) là giá trị tính toán của t và được dùng để tính các Điểm Phần trăm. Phân bố t được dùng trong kiểm tra giả thuyết của các tập dữ liệu mẫu có số lượng nhỏ. Hàm này được dùng thay cho bảng các giá trị cực độ của phân phối t.

Cú pháp

Hàm TDIST (xdegrees_freedom,tails)

X    là giá trị số để đánh giá phân bố.

Degrees_freedom    là số nguyên biểu thị số bậc tự do.

Đuôi    xác định số lượng phân phối tails để trả về. Nếu tails = 1, hàm TDIST trả về phân bố một phía. Nếu tails = 2, hàm TDIST trả về phân bố hai phía.

Ghi chú

  • Nếu bất kỳ đối số là số, hàm TDIST trả về #VALUE! giá trị lỗi.

  • Nếu degrees_freedom < 1, hàm TDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Các đối số degrees_freedom và tails được cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu tails là bất kỳ giá trị nào khác 1 hoặc 2, hàm TDIST trả về #NUM! giá trị lỗi.

  • Hàm TDIST được tính như TDIST = p (x < abs(X)), trong đó X là biến ngẫu nhiên có phân bố t đang theo dõi.

Ví dụ

X

Độ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1,96

60

=TDIST([X],[Degrees],2)

Phân bố hai phía (0.054644927 hay 5,46 phần trăm)

1,96

60

=TDIST([X],[Degrees],1)

Phân bố một phía (0.027322463 hay 2,73 phần trăm)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×