Tạo hoặc xóa bỏ định dạng số tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel cung cấp nhiều tùy chọn để hiển thị số dưới dạng tỷ lệ phần trăm, tiền tệ, ngày, v.v.. Nếu các định dạng dựng sẵn không đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể tùy chỉnh định dạng số dựng sẵn để tạo cho riêng bạn. Để tìm hiểu thêm về cách thay đổi mã định dạng số, bạn có thể muốn xem lại hướng dẫn tùy chỉnh định dạng số.

Bạn muốn làm gì?

 1. Mở sổ làm việc bạn muốn tạo và lưu một định dạng tùy chỉnh.

 2. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại ở góc dưới bên phải của nhóm Số.

  Nút công cụ khởi động hộp thoại trong nhóm Số

 3. Trong hộp Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh.

 4. Trong danh sách Kiểu, hãy chọn định dạng số bạn muốn tùy chỉnh.

  Định dạng số bạn chọn sẽ xuất hiện trong hộp Kiểu bên trên danh sách Kiểu.

  Ghi chú: Khi bạn chọn một định dạng đã có sẵn trong danh sách Kiểu, Excel sẽ tạo một bản sao của định dạng số đó để bạn có thể tùy chỉnh. Không thể thay đổi hoặc xóa bỏ định dạng số gốc trong danh sách Kiểu.

 5. Trong hộp Kiểu, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết cho định dạng số đã chọn.

  Mẹo: Để biết thêm thông tin về những thay đổi mà bạn có thể thực hiện, hãy xem tùy chỉnh định dạng số ở phần sau của bài viết này.

Ghi chú: Định dạng số tùy chỉnh được lưu trong sổ làm việc đã tạo định dạng số này và sẽ không sẵn dùng trong các sổ làm việc khác. Để dùng một định dạng tùy chỉnh trong một sổ làm việc mới, bạn có thể lưu sổ làm việc hiện tại dưới dạng mẫu Excel mà bạn có thể dùng làm cơ sở cho sổ làm việc mới.

Đầu Trang

 1. Mở sổ làm việc có chứa định dạng số tùy chỉnh bạn muốn xóa bỏ.

 2. Trên tab Trang đầu, hãy bấm Công cụ Khởi động Hộp thoại ở góc dưới bên phải của nhóm Số.

  Nút công cụ khởi động hộp thoại trong nhóm Số

 3. Trong hộp Thể loại, hãy bấm Tùy chỉnh.

 4. Trong danh sách Kiểu, hãy chọn định dạng số tùy chỉnh bạn muốn xóa bỏ.

  Ghi chú: Không thể xóa bỏ các định dạng số đã có sẵn trong danh sách Kiểu.

 5. Bấm Delete.

  Ghi chú: Mọi ô trong sổ làm việc đã được định dạng với định dạng tùy chỉnh đã xóa bỏ sẽ được hiển thị dưới định dạng Chung mặc định.

Đầu Trang

Tùy chỉnh định dạng số

Để tạo định dạng số tùy chỉnh, bạn bắt đầu bằng cách chọn một trong các định dạng số dựng sẵn. Bạn có thể thay đổi bất kỳ một trong các phần mã của định dạng để tạo định dạng số tùy chỉnh của riêng mình.

Định dạng số có thể có tới bốn đoạn mã, được phân cách bằng dấu chấm phẩy. Các đoạn mã này định nghĩa định dạng cho các số dương, số âm, giá trị không và văn bản theo thứ tự này.

< dương >; < âm >; < ZERO >; < văn bản >

Ví dụ: bạn có thể dùng các đoạn mã này để tạo định dạng tùy chỉnh sau:

[Blue]#,##0.00_);[Red](#,##0.00);0.00;"doanh thu "@

Với định dạng tùy chỉnh, nếu bạn đã nhập vào các giá trị của 12.34, 1234567,-12.34 và-1234567, chúng sẽ xuất hiện như hình dưới đây. Cụm từ "Nhập văn bản" được đưa vào ví dụ mục đích chỉ để cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu bạn nhập văn bản. Trong chuỗi định dạng tùy chỉnh ví dụ, "doanh số" @ có nghĩa là bất kỳ văn bản bạn nhập sẽ được đi trước bởi từ "doanh số".

Hiển thị cách các giá trị được nhập vào bằng cách dùng ví dụ đã xác định dạng số tùy chỉnh kết xuất trong một cột trong bảng tính Excel.

Bạn không có bao gồm tất cả mã các phần trong định dạng số tùy chỉnh của bạn. Nếu bạn xác định chỉ hai đoạn mã cho định dạng số tùy chỉnh của bạn, phần đầu tiên được dùng cho các số dương và không, và phần thứ hai được dùng cho số âm. Nếu bạn chỉ định mã chỉ một phần, nó được dùng cho tất cả các số. Nếu bạn muốn bỏ qua phần mã và đưa vào một đoạn mã sau nó, bạn phải bao gồm dấu chấm phẩy kết thúc cho phần mà bạn bỏ qua.

Hướng dẫn sau đây sẽ giải thích cách đoạn mã định dạng số tùy chỉnh.

 • Hiển thị văn bản và số Để hiển thị văn bản và số trong một ô, hãy đặt các ký tự văn bản trong dấu ngoặc kép ("") hoặc đặt trước một ký tự với dấu xuyệt ngược (\). Bao gồm các ký tự trong phần mã định dạng, phù hợp.

  Ví dụ, nhập định dạng $0.00" dư thừa"; $-0.00 "thiếu" để hiển thị một số dương là "$125.74 dư thừa" và một số âm là "$-125.74 thiếu." Lưu ý rằng có một ký tự khoảng trắng nào trước "Dư thừa" và "Thiếu" trong từng phần mã.

  Các ký tự sau đây được hiển thị mà không phải dùng đến dấu ngoặc kép.

  Ký tự

  Mô tả

  $

  Dấu đô-la

  +

  Dấu cộng

  (

  Dấu ngoặc trái

  )

  Dấu ngoặc phải

  :

  Dấu hai chấm

  ^

  Dấu mũ (dấu caret)

  '

  Dấu nháy đơn

  {

  Dấu ngoặc cong trái

  }

  Dấu ngoặc cong phải

  <

  Dấu nhỏ hơn

  >

  Dấu lớn hơn

  =

  Dấu bằng

  -

  Dấu âm

  /

  Dấu gạch chéo

  !

  Dấu than

  &

  Dấu và

  ~

  Dấu ngã

  Ký tự khoảng trắng

 • Bao gồm một phần cho mục nhập văn bản nếu có, một phần văn bản luôn là phần cuối cùng trong định dạng số. Bao gồm một ký tự "tại" (@) trong phần mà bạn muốn hiển thị bất kỳ văn bản nào bạn nhập trong ô. Nếu các @ ký tự được bỏ qua từ phần văn bản, văn bản mà bạn nhập sẽ không được hiển thị.

  Nếu bạn muốn luôn hiển thị ký tự cụ thể văn bản với văn bản đã nhập, hãy đặt văn bản bổ sung trong dấu ngoặc kép (""). Ví dụ, "tổng thông báo xác nhận cho" @

  Nếu định dạng không bao gồm một đoạn văn bản, mọi giá trị không có dạng số bạn nhập vào một ô có định dạng đó sẽ không có tác dụng. Ngoài ra, toàn bộ ô sẽ được chuyển đổi thành văn bản.

 • Thêm một khoảng trắng Để tạo một khoảng trắng là chiều rộng của một ký tự trong một định dạng số, bao gồm một ký tự dấu gạch dưới (_), theo sau là ký tự mà bạn muốn dùng.

  For example, khi bạn làm theo một dấu gạch dưới với một dấu ngoặc phải, chẳng hạn như _), dương số căn chỉnh đúng với số âm được đặt trong dấu ngoặc đơn.

 • Lặp lại một ký tự Lặp lại ký tự tiếp theo trong định dạng để điền chiều rộng cột, bao gồm dấu hoa thị (*) trong định dạng số.

  Ví dụ, nhập 0 *- để bao gồm đủ nét đứt sau một số để tô màu ô, hoặc kiểu * 0 trước bất kỳ định dạng để bao gồm số 0 đứng trước.

Đầu Trang

 • Bao gồm các chữ số thập phân và chữ số có nghĩa định dạng phân số hoặc số có chứa dấu thập phân, bao gồm các chỗ dành sẵn cho chữ số sau đây, dấu thập phân và dấu tách hàng nghìn trong một phần.

  Trong bảng sau đây, "không đáng kể số 0" tham chiếu đến một số có chữ số ít hơn có định dạng các số không.

  Để hiển thị

  Sử dụng chỗ dành sẵn này

  Số 0 không đáng kể

  Ví dụ, nếu bạn nhập phân của 8,9, và bạn muốn hiển thị dưới dạng 8,90, sử dụng định dạng #.00.

  0 (không)

  Số 0 không đáng kể

  Không hiển thị số không phụ khi số mà bạn gõ có ít chữ số ở cả hai bên của dấu thập hơn có ký hiệu # trong định dạng.

  Ví dụ, nếu định dạng tùy chỉnh là #. ##, và bạn nhập phân của 8,9 trong ô, số phân của 8,9 được hiển thị.

  #

  Số 0 không đáng kể

  Thêm một khoảng trống cho các số 0 không đáng kể ở cả hai bên của dấu thập phân sao cho dấu thập phân được căn chỉnh trong cột.

  Ví dụ, định dạng tùy chỉnh 0.0? nó căn chỉnh dấu thập phân cho số phân của 8,988.99 trong một cột.

  ?

  Dấu thập phân trong một số.

  . (dấu chấm)

Nếu một số có nhiều chữ số ở bên phải của dấu thập phân hơn chỗ dành sẵn trong định dạng, số này sẽ làm tròn thành số chữ số thập phân bằng với số chỗ dành sẵn. Nếu có nhiều chữ số ở bên trái dấu thập phân hơn số chỗ dành sẵn, các chữ số dư thừa này được hiển thị. Nếu định dạng chỉ chứa các ký hiệu số (#) ở bên trái dấu thập phân, các số nhỏ hơn 1 bắt đầu bằng dấu thập phân; ví dụ: .47.

Để hiển thị

Là

Dùng mã này

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#.000

.631

0.6

0.#

12
1234,568

12,0
1234,57

#.0#

44,398
102,65
2,8

44,398
102,65
 2,8
(với phần thập phân được căn chỉnh)

???.???

5,25
5,3

5 1/4
5 3/10
(có các phân số được căn chỉnh)

# ???/???

 • Hiển thị dấu tách hàng nghìn Để hiển thị dấu phẩy dưới dạng dấu tách hàng nghìn, hoặc hiển thị số theo tỷ lệ 1.000, hãy đưa một dấu phẩy (,) vào định dạng số.

  Excel phân tách hàng nghìn bằng dấu phẩy nếu định dạng chứa một dấu phẩy được đặt bằng số dấu (#) hoặc số 0. Một dấu phẩy ở sau một chỗ dành sẵn cho chữ số thang số bằng 1.000.

  Ví dụ, nếu định dạng là #.0,, và bạn nhập 12,200,000 trong ô, số 12.200.0 được hiển thị.

  Để hiển thị

  Là

  Dùng mã này

  12000

  12.000

  #,###

  12000

  12

  #,

  12200000

  12,2

  0.0,,

 • Xác định một màu Để xác định màu cho một phần của định dạng, hãy nhập tên của một trong các thao tác sau đây tám màu, nằm trong dấu ngoặc vuông, trong phần này:

  [Đen], [màu xanh lục], [trắng], [màu lam], [đỏ tươi], [màu vàng], [lục lam], [Red}

  Mã màu phải là mục đầu tiên trong phần.

 • Xác định một điều kiện để xác định định dạng số sẽ được áp dụng chỉ khi một số đáp ứng điều kiện mà bạn xác định, hãy đặt điều kiện trong dấu ngoặc vuông. Điều kiện bao gồm một toán tử so sánh và một giá trị.

  Ví dụ, định dạng sau đây Hiển thị số nhỏ hơn hoặc bằng 100 phông màu đỏ và số có lớn hơn 100 phông màu lam.

  [Red] [< = 100] ; [Màu xanh lam] [> 100]

  Để áp dụng định dạng có điều kiện cho ô (ví dụ: bóng màu phụ thuộc vào giá trị của một ô), trên trang đầu tab, trong nhóm kiểu , bấm Định dạng có điều kiện.

Đầu Trang

 • Bao gồm một ký hiệu tiền tệ Để nhập một trong các ký hiệu tiền tệ sau đây trong định dạng số, hãy nhấn Num Lock và dùng bàn phím số để nhập mã ANSI cho biểu tượng.

  Để hiển thị

  Dùng mã này

  ¢

  Alt+0162

  £

  Alt+0163

  ¥

  Alt+0165

  Euro

  Alt+0128

  Ghi chú: Các định dạng tùy chỉnh được lưu vào sổ làm việc. Để Excel luôn dùng một ký hiệu tiền tệ nhất định, bạn phải thay đổi ký hiệu tiền tệ được lựa chọn trong Tùy chọn Vùng trong Pa-nen Điều khiển trước khi bắt đầu Excel.

 • Hiển thị tỷ lệ phần trăm Để hiển thị số dưới dạng phần trăm của 100, bao gồm dấu phần trăm (%) trong định dạng số.

  Ví dụ, bao gồm dấu phần trăm để hiển thị.08 dưới dạng 8% hay 2,8 là 280%.

 • Hiển thị ký hiệu khoa học Dùng mã số mũ trong một phần: E (E-, E +, e-, e +)

  Excel sẽ hiển thị số ở bên phải "E" hoặc "e" tương ứng số lượng vị trí dấu thập phân đã di chuyển.

  Ví dụ, nếu định dạng là 0.00E + 00, và bạn nhập 12,200,000 trong ô, số 1.22E + 07 được hiển thị. Nếu bạn thay đổi định dạng số để #0.0E + 0, số 12.2E + 6 được hiển thị.

 • Hiển thị ngày, tháng và năm sử dụng các mã sau đây trong một phần.

  Để hiển thị

  Là

  Dùng mã này

  Tháng

  Một số không đứng

  m

  Tháng

  Một số có số 0 đứng đầu

  mm

  Tháng

  Viết tắt (Thg1 tới Thg12)

  mmm

  Tháng

  Một từ đầy đủ (tháng một đến tháng mười hai)

  mmmm

  Tháng

  Một chữ cái (t1 tới T12)

  mmmmm

  Ngày

  Một số không đứng

  d

  Ngày

  Một số có số 0 đứng đầu

  dd

  Ngày

  Viết tắt (CN đến bảy)

  ddd

  Ngày

  Một từ đầy đủ (chủ nhật tới thứ bảy)

  dddd

  Năm

  Hai chữ số

  yy

  Năm

  4 chữ số

  yyyy

  Để hiển thị

  Là

  Dùng mã này

  Tháng

  1–12

  m

  Tháng

  01–12

  mm

  Tháng

  Thg1–Thg12

  mmm

  Tháng

  Tháng 1–Tháng 12

  mmmm

  Tháng

  1–12

  mmmmm

  Ngày

  1–31

  d

  Ngày

  01–31

  dd

  Ngày

  CN–Bảy

  ddd

  Ngày

  Chủ nhật–Thứ Bảy

  dddd

  Năm

  00–99

  yy

  Năm

  1900–9999

  yyyy

 • Hiển thị giờ, phút và giây Sử dụng các mã sau đây trong một phần.

  Để hiển thị

  Là

  Dùng mã này

  Giờ

  Một số không đứng

  h

  Giờ

  Một số có số 0 đứng đầu

  Nếu định dạng chứa sa hoặc ch., giờ được dựa trên đồng hồ 12 giờ. Nếu không, giờ được dựa trên đồng hồ 24 giờ.

  hh

  Giờ

  Như khi sử dụng đồng hồ 12 giờ

  Excel sẽ hiển thị sa, đang, A, hoặc một cho mỗi lần từ nửa đêm cho đến khi giữa trưa. Nó hiển thị ch, ch, Phoặc p cho mỗi lần từ trưa đến nửa đêm.

  SA/CH, sa/ch, S/C, s/c

  Phút

  Một số không đứng

  Ghi chú: Mã m hoặc mm phải xuất hiện ngay sau mã h hoặc hh hoặc ngay trước mã ss . Nếu không, Excel sẽ hiển thị tháng thay vì phút.

  m

  Phút

  Một số có số 0 đứng đầu

  Ghi chú: Mã m hoặc mm phải xuất hiện ngay sau mã h hoặc hh hoặc ngay trước mã ss . Nếu không, Excel sẽ hiển thị tháng thay vì phút.

  mm

  Giây

  Một số không đứng

  s

  Giây

  Một số có số 0 đứng đầu

  Nếu bạn muốn hiển thị các phân số của một giây, sử dụng định dạng số chẳng hạn như h: mm:ss.00.

  ss

  Thời gian trôi qua

  Trong giây

  Nếu bạn đang làm việc với công thức trả về thời gian trong đó số giây đã vượt quá 60, sử dụng định dạng số chẳng hạn như [ss].

  [s]

  Thời gian trôi qua

  Trong phút

  Nếu bạn đang làm việc với công thức trả về thời gian mà số phút vượt quá 60, sử dụng định dạng số chẳng hạn như [mm]: ss.

  [m]

  Thời gian trôi qua

  Trong giờ

  Nếu bạn đang làm việc với công thức trả về thời gian trong đó số giờ vượt quá 24, sử dụng định dạng số chẳng hạn như [h]:mm:ss.

  [h]

  Để hiển thị

  Là

  Dùng mã này

  Giờ

  0–23

  h

  Giờ

  00–23

  hh

  Phút

  0–59

  m

  Phút

  00–59

  mm

  Giây

  0–59

  s

  Giây

  00–59

  ss

  Thời gian

  4 SA

  h SA/CH

  Thời gian

  4:36 SA

  h:mm SA/CH

  Thời gian

  4:36:03 C

  h:mm S/C

  Thời gian

  4:36:03,75

  h:mm:ss.00

  Thời gian trôi qua (giờ và phút)

  1:02

  [h]:mm

  Thời gian trôi qua (phút và giây)

  62:16

  [mm]:ss

  Thời gian trôi qua (giây và phần trăm)

  3735,80

  [ss].00

Đầu Trang

Giúp chúng tôi cải thiện Excel

Bạn có gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện phiên bản Excel tiếp theo không? Nếu có, hãy kiểm tra các chủ đề tại Tiếng nói Người dùng Excel.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tách văn bản vào các ô khác với dữ liệu > văn bản thành cột

Tách văn bản vào các ô khác với chức năng

Tổng quan về công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Kiểm tra để phát hiện lỗi trong công thức sử dụng lỗi

Lối tắt bàn phím trong Excel 2016 cho Windows

Các hàm Excel (bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×