Tổng quan về vai trò quản trị và các tác vụ tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bài viết này mô tả tìm kiếm liên quan đến nhiệm vụ được thực hiện bởi người quản trị, người sở hữu và người dùng cuối trong Microsoft Office SharePoint Server 2007. Nối kết đến chủ đề trợ giúp về cách tìm kiếm và làm thế nào để cấu hình tìm kiếm xuất hiện trong phần Xem thêm .

Trong bài viết này

Tìm kiếm vai trò trong Office SharePoint Server 2007

Tìm kiếm và người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ

Tìm kiếm và người quản trị tuyển tập trang

Tìm kiếm và trang chủ sở hữu

Tìm kiếm và tìm kiếm người dùng

Tìm kiếm vai trò trong Office SharePoint Server 2007

Khi bạn chọn một phạm vi tìm kiếm và chạy truy vấn, công cụ tìm kiếm tư vấn chỉ mục của vị trí sẵn có, và trả về kết quả khớp nhau trên một trang kết quả tìm kiếm. Trang kết quả tìm kiếm của bạn được sắp xếp gọn gàng với kết quả được đề xuất và lựa chọn tốt nhất site ở phía trên cùng, kết quả chính được sắp xếp bên dưới chúng, và bất kỳ kết quả ngoài từ vị trí được liên kết đến một bên.

Cộng tác trong số những người trong tổ chức của bạn là người đóng góp vào tìm kiếm đáng kể có thể cải thiện kết quả tìm kiếm của bạn. Từng vai trò khác nhau có thể thực hiện các bước để thực hiện tìm kiếm đạt hiệu quả hơn. Sau đây là các vai trò quan trọng cho Office SharePoint Server 2007:

 • Người quản trị dịch vụ cấp được chia sẻ xây dựng chỉ mục tìm kiếm, cấu hình các thuộc tính được quản lý và xác định phạm vi tìm kiếm được chia sẻ. Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ chính là người quản trị tuyển tập trang của tuyển tập trang dịch vụ được chia sẻ, và chúng cũng có thể đặt quyền cho trang người quản trị tuyển tập, cho phép họ truy nhập vào dịch vụ được chia sẻ tuyển tập trang để họ có thể sửa đổi một số thiết đặt ở mức dịch vụ được chia sẻ.

 • Người quản trị tuyển tập trang xác định phạm vi tìm kiếm, từ khóa và lựa chọn tốt nhất để sử dụng trên site của mình.

 • Người sở hữu trang web cấu hình bản thể hiện trong hộp Tìm kiếm và trang Trung tâm tìm kiếm và quản lý chia sẻ thư viện và danh sách.

 • Người tạo nội dung gán tiêu đề, tên tệp và giá trị thuộc tính cho nội dung của họ.

 • Tìm kiếm người dùng chạy truy vấn để tìm thông tin.

Các phần sau đây mô tả tìm kiếm liên quan đến nhiệm vụ được thực hiện theo từng vai trò này để tinh chỉnh và cải thiện kết quả tìm kiếm của bạn.

Đầu trang

Tìm kiếm và người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ

Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ có rộng số mũ xác định và cấu hình các tính năng tìm kiếm ảnh hưởng đến tất cả các tuyển tập trang. Sau đây là các thành phần quan trọng của vai trò của người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ:

Ghi chú: Theo mặc định, người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ cũng có các quyền cần thiết để quản lý tuyển tập trang mặc định bao gồm Trung tâm tìm kiếm, và để làm chủ sở hữu trang web của nó.

 • Nguồn nội dung    Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ xác định vị trí nào và loại nội dung được lập chỉ mục và thực hiện sẵn dùng cho kết quả tìm kiếm.

 • Lập chỉ mục    Khi người dùng chạy một truy vấn, công cụ tìm kiếm tư vấn chỉ mục của nội dung sẵn dùng để tìm kết quả tìm kiếm. Chỉ mục này được cập nhật thường xuyên bằng một đại diện tự động được gọi là một trình tìm kéo. Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ lịch trình tìm kéo mức độ thường xuyên xây dựng lại chỉ mục, và xác định mà trang và mua sắm quét trình tìm kéo.

 • Thuộc tính được quản lý    Các thuộc tính được gán cho nội dung trong một trang bộ sưu tập hoặc dữ liệu lưu trữ được lưu trữ trong quá trình lập chỉ mục. Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ có thể ánh xạ thuộc tính nội dung nhất định được quản lý. Đây là các thuộc tính mà người dùng có thể chọn từ các danh sách thuộc tính Nâng cao tìm kiếm, hoặc nhập theo cách thủ công vào hộp Tìm kiếm .

 • Chia sẻ phạm vi     Ở mức nhà cung cấp dịch vụ được chia sẻ, người quản trị có thể sửa đổi phạm vi mặc định được chia sẻ hoặc thêm phạm vi được chia sẻ mới để sử dụng bởi tuyển tập trang. Người quản trị tuyển tập trang đó có thể chọn phạm vi được chia sẻ để sử dụng trong tuyển tập trang của họ. Người quản trị tuyển tập trang có thể sử dụng một phạm vi được chia sẻ dưới dạng-là, hoặc sao chép nó và sau đó sửa đổi bản sao khi cần thiết để tạo một phạm vi tùy chỉnh.

 • Trang có thẩm quyền    Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ có thể chỉ định một số trang Web quan trọng, ví dụ nhóm cổng, dưới dạng trang có thẩm quyền. Khi một trang được đánh dấu là có thẩm quyền, thứ hạng của nội dung từ Trang này nâng cao và nội dung của nó xuất hiện trước trong kết quả tìm kiếm vì nó sẽ khác.

 • Thêm tiền tố chuỗi cho các vị trí được liên kết     Người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ có thể định tuyến truy vấn bắt đầu với một thuật ngữ đặc biệt hoặc cụm từ vào một vị trí được liên kết và preconfigure chúng để trả về số kiểu nội dung. Ví dụ, một truy vấn trên thuật ngữ thời tiết cho một mã bưu chính nhất định có thể được định tuyến vào dịch vụ thời tiết, dưới dạng một yêu cầu để trả về Cục bộ dự báo cho mã bưu chính được cung cấp.

Đầu trang

Tìm kiếm và người quản trị tuyển tập trang

Người quản trị tuyển tập site có thể tạo các trang Web mới, gán chủ sở hữu trang để chúng, thêm phạm vi tìm kiếm, sắp xếp phạm vi trong Hiển thị nhóm, xác định từ khóa, chỉ định các site lựa chọn tốt nhất, và tùy chỉnh trang Trung tâm tìm kiếm . Sau đây là các thành phần quan trọng của vai trò người quản trị tuyển tập trang:

Ghi chú: Trong Office SharePoint Server 2007, người quản trị dịch vụ cấp chia sẻ có thể cũng đóng vai trò là người quản trị tuyển tập site.

 • Tạo trang     Người quản trị tuyển tập trang tạo trang mới, cung cấp cho người sở hữu trang quyền chỉnh sửa chúng và cung cấp tiêu chuẩn mẫu để tạo trang Web, bộ sưu tập phần Web để thêm, và biểu định kiểu Web mặc định.

 • Phạm vi Hiển thị nhóm     Phạm vi trực tiếp tìm kiếm cho rộng hơn hoặc hẹp hơn nhiều vị trí hoặc nội dung được đánh dấu bằng một số giá trị thuộc tính. Người quản trị tuyển tập trang có thể tạo nhóm mới Hiển thị và sắp xếp phạm vi trong chúng. Điều này cho phép người sở hữu trang sửa lần xuất hiện trong hộp phần Web tìm kiếm trên trang của họ để nhập danh sách phạm vi của họ với các lựa chọn thay thế.

 • Phạm vi tùy chỉnh     Người quản trị tuyển tập site có thể sửa đổi các bản sao của phạm vi mặc định được chia sẻ hoặc thêm phạm vi mới để sử dụng trong tuyển tập trang. Khi người sở hữu muốn hiển thị mới phạm vi trên trang Web của họ, họ yêu cầu rằng phạm vi tùy chỉnh được thêm, rồi dùng Hiển thị nhóm có chứa phạm vi tùy chỉnh vào danh sách phạm vi trên trang.

 • Từ khóa với lựa chọn tốt nhất     Mỗi từ khóa được xác định trong một tuyển tập trang có thể lưu trữ định nghĩa, danh sách các từ đồng nghĩa và nối kết đến các site tốt nhất với nội dung liên quan. Khi bạn tìm kiếm một từ khóa hoặc một trong các từ đồng nghĩa, định nghĩa của từ khóa đó và nối kết tốt nhất nổi bật ở phía trên cùng của kết quả tìm kiếm của bạn.

  Thuật ngữ thường xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thực hiện hữu ích từ khóa. Người quản trị có thể thấy hữu ích khi tham chiếu đến danh sách các site phổ biến, quy trình và công cụ trong tổ chức của bạn khi xác định các từ khóa.

Đầu trang

Tìm kiếm và trang chủ sở hữu

Người sở hữu trang quản lý cục bộ trang và nội dung của họ. Họ có thể cấu hình bản thể hiện của danh sách phạm vi của nó và hộp Tìm kiếm và quản lý chia sẻ thư viện và danh sách gán thuộc tính cho nội dung. Sau đây là các thành phần quan trọng của vai trò người sở hữu site:

Ghi chú: Người quản trị tuyển tập trang có thể cũng đóng vai trò là người sở hữu trang của trang Trung tâm tìm kiếm mặc định.

 • Phát triển nội dung     Người sở hữu trang yêu cầu, tổ chức và quản lý nội dung cho trang của họ. Họ xây dựng trang Web từ mẫu tiêu chuẩn và các phần Web, và có thể thêm nội dung thư viện và danh sách, và yêu cầu nội dung cho chúng.

 • Đặt tên cho nội dung     Trang web và người sở hữu nội dung cần cộng tác để cung cấp cho tài liệu tiêu đề, tên tệp và tên thư mục cấu trúc rõ ràng và nhất quán. Tên và thuộc tính được gán cho nội dung có cơ bản để giúp dễ dàng tìm thấy thông tin.

 • Nội dung thuộc tính    Người sở hữu trang có thể thêm cột vào danh sách và thư viện để gán thuộc tính cho mục khi họ được thêm vào. Điều này rất hữu ích cho việc tìm kiếm mục trong danh sách, vì bạn có thể tìm kiếm mục bằng kiểu thuộc tính. Ví dụ, một danh sách có thể chứa một cột tùy chỉnh cho các khách hàng số được yêu cầu trong quá trình nhập dữ liệu. Khách hàng số cột bây giờ sẽ trở thành một thuộc tính danh sách và do đó bạn có thể dùng tìm kiếm một mục trong danh sách. Khi danh sách có chứa các kiểu cột tùy chỉnh, những mục này trở thành các thuộc tính mới của mỗi mục trong danh sách.

  Mẹo: Thư viện tài liệu có thể xác định các loại tài liệu yêu cầu người sở hữu nội dung để gán giá trị thuộc tính khi họ kiểm nhập tệp.

 • Thuộc tính được quản lý    Nội dung thuộc tính và các giá trị được lưu trữ bất cứ khi nào một tuyển tập trang được lập chỉ mục. Người quản trị tuyển tập trang ánh xạ thuộc tính nội dung nhất định thuộc tính được quản lý sẵn dùng cho kết quả tìm kiếm. Đây là các thuộc tính người dùng có thể chọn từ danh sách thuộc tính trên trang tìm kiếm nâng cao của Trung tâm tìm kiếm, hoặc nhập theo cách thủ công trong hộp Tìm kiếm .

  Người sở hữu site là vị trí phù hợp để thông báo cho người quản trị tuyển tập site với thuộc tính nội dung sẽ được ánh xạ thuộc tính được quản lý. Ví dụ, thư viện hoặc danh sách có thể xác định creator một mục với một thuộc tính có tên là người viết, trong khi một cửa hàng dữ liệu có thể sử dụng một thuộc tính có tên người dùng. Điều quan trọng để đảm bảo rằng các thuộc tính với tên khác nhau nhưng tương tự như mục đích sẽ được ánh xạ thuộc tính được quản lý thông thường, sao cho người dùng có thể tìm kiếm theo thuộc tính đó là.

 • Tổ chức trang    Người sở hữu trang tập hợp các trang bằng cách dùng mẫu và bộ sưu tập phần Web, sửa các tính năng của họ, và sắp xếp chúng trên một SharePoint site làm việc. Bố trí của một trang web có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của nội dung của nó. Một số trang quan trọng, chẳng hạn như tổ chức cổng, có thể được đánh dấu bởi người quản trị tuyển tập trang là có thẩm quyền nguồn cho nội dung. Điều này sẽ gây ra các nội dung của chúng và có trên trang gần với chúng nổi bật hơn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Đầu trang

Tìm kiếm và tìm kiếm người dùng

Người dùng có thể tận dụng các cách người quản trị SharePoint và người sở hữu trang thiết lập site Trung tâm tìm kiếm khi họ tìm kiếm thông tin bằng cách thực hiện các bước sau đây:

 • Chọn một phạm vi sẽ trực tiếp tìm kiếm của bạn để có thể nhất nguồn đối với nội dung mà bạn cần. Nếu tìm kiếm trên một phạm vi rộng chẳng hạn như Tất cả các site trả về quá nhiều kết quả, hãy chọn một phạm vi hẹp hơn tập trung vào các nguồn với một tập trung cao hơn của nội dung hữu ích.

 • Hãy thử thay thế truy vấn được đề xuất bởi các nào bạn có nghĩa là gì? tính năng trên trang kết quả tìm kiếm.

 • Sử dụng nội dung thuộc tính để thu hẹp tìm kiếm của bạn theo tác giả hoặc thuộc tính mục giống như kết quả mong muốn của bạn. Sử dụng thuộc tính kết quả tìm kiếm để xác định nội dung theo tác giả đáng tin cậy hoặc từ nguồn tin cậy. Bạn có thể khớp với giá trị thuộc tính để tìm các kết quả trên một chủ đề cụ thể, hoặc kết quả sử dụng một công nghệ hoặc ngôn ngữ.

 • Khi trang lựa chọn tốt nhất sẽ được thêm vào kết quả tìm kiếm của bạn, bạn có thể được cung cấp các nối kết bổ sung để biết thêm thông tin. Ví dụ, một truy vấn có chứa thuật ngữ bảng lương có thể hiển thị nối kết đến trang bảng lương của tổ chức của bạn. Bạn có thể bấm vào nối kết để mở trang Web của bảng lương.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×