Tổng quan về kết nối dữ liệu Office

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Dữ liệu trong chương trình của bạn có thể xuất phát từ một nguồn dữ liệu ngoài, chẳng hạn như tệp văn bản, một sổ làm việc, hoặc cơ sở dữ liệu. Nguồn dữ liệu bên ngoài này được kết nối với các chương trình của bạn thông qua một kết nối dữ liệu, tập hợp thông tin mô tả cách để xác định vị trí, hãy đăng nhập và truy nhập nguồn dữ liệu ngoài. Các phần sau đây mô tả kết nối dữ liệu bên ngoài cách hoạt động, làm thế nào để chia sẻ thông tin kết nối với các ứng dụng và người dùng khác, và làm thế nào để làm cho truy nhập dữ liệu bảo mật hơn.

Tìm hiểu về những điều cơ bản của kết nối dữ liệu

Lợi ích chính của kết nối với dữ liệu ngoài là bạn có thể theo định kỳ phân tích dữ liệu này mà không liên tục sao chép. Liên tục sao chép dữ liệu là một hoạt động có thể tốn và dễ mắc phải lỗi.

Thông tin kết nối có thể được lưu trữ trong sổ làm việc hoặc tệp kết nối, chẳng hạn như tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc) hoặc trong một tệp tên nguồn dữ liệu (DSN) (.dsn).

Để đưa các dữ liệu ngoài vào chương trình của bạn, bạn cần quyền truy nhập vào dữ liệu. Nếu ngoài nguồn dữ liệu mà bạn muốn truy nhập không có trên máy tính cục bộ của bạn, bạn có thể cần liên hệ với người quản trị của cơ sở dữ liệu cho mật khẩu, quyền của người dùng, hoặc thông tin kết nối. Nếu nguồn dữ liệu cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo rằng cơ sở dữ liệu không được mở trong chế độ dành riêng. Nếu nguồn dữ liệu là một tệp văn bản hoặc sổ làm việc, hãy đảm bảo rằng người dùng khác không có tệp văn bản hoặc sổ làm việc mở để truy cập riêng.

Nhiều nguồn dữ liệu cũng yêu cầu một điều khiển ODBC hoặc nhà cung cấp OLE DB để điều phối dòng dữ liệu giữa các chương trình của bạn, tệp kết nối và nguồn dữ liệu.

Sơ đồ sau đây tóm tắt các điểm chính về kết nối dữ liệu.

Kết nối với dữ liệu ngoài

1. có nhiều nguồn dữ liệu mà bạn có thể kết nối: tệp Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Microsoft Excel, và văn bản.

2. Mỗi nguồn dữ liệu có một trình điều khiển ODBC hoặc nhà cung cấp OLE DB liên kết.

3. Tệp kết nối xác định tất cả thông tin mà bạn cần để truy nhập và truy xuất dữ liệu từ một nguồn dữ liệu.

4. Thông tin kết nối được sao chép từ tệp kết nối vào chương trình của bạn.

Chia sẻ kết nối

Tệp kết nối đặc biệt hữu ích cho việc chia sẻ kết nối nhất quán xuyên, tạo kết nối nhiều khám phá, giúp cải thiện bảo mật và điều kiện quản trị nguồn dữ liệu. Cách tốt nhất để chia sẻ tệp kết nối là đặt chúng trong một vị trí tin cậy và bảo mật, chẳng hạn như một thư mục mạng hoặc thư viện SharePoint , nơi người dùng có thể đọc các tệp, nhưng chỉ có thể chỉ định người dùng có thể thay đổi nó.

Bạn có thể tạo tệp kết nối dữ liệu Office (ODC) (.odc) bằng cách dùng Excel hoặc bằng cách dùng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu để kết nối với nguồn dữ liệu mới. Tệp .odc sử dụng thẻ HTML và XML tùy chỉnh để lưu thông tin kết nối. Bạn có thể dễ dàng xem hoặc sửa nội dung của tệp trong Excel.

Bạn có thể chia sẻ tệp kết nối với những người dùng khác để trao họ cùng access mà bạn có với một nguồn dữ liệu ngoài. Những người dùng không có thiết lập một nguồn dữ liệu để mở tệp kết nối, nhưng chúng có thể cần phải cài đặt trình điều khiển ODBC hoặc nhà cung cấp OLE DB được yêu cầu truy nhập dữ liệu bên ngoài trên máy tính của họ.

Tìm hiểu các cấu phần dữ liệu Microsoft Access

Microsoft dữ liệu Access cấu phần (MDAC) 2,8 là đi kèm với Windows Server 2003 và Windows XP SP2 trở lên. Với MDAC, bạn có thể kết nối đến và sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu quan hệ và nonrelational. Bạn có thể kết nối nhiều nguồn dữ liệu khác nhau bằng cách sử dụng nhà cung cấp OLE DB hoặc trình điều khiển kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC). Có thể được xây dựng và giao Microsoft hoặc được phát triển của bên thứ ba khác nhau. Khi bạn cài đặt Microsoft Office, điều khiển ODBC bổ sung và các nhà cung cấp OLE DB được thêm vào máy tính của bạn.

Để xem danh sách đầy đủ của nhà cung cấp OLE DB được cài đặt trên máy tính của bạn, Hiển thị hộp thoại Thuộc tính nối kết dữ liệu từ tệp dữ liệu nối kết, sau đó bấm vào tab nhà cung cấp .

Để xem danh sách đầy đủ của điều khiển ODBC cài đặt trên máy tính của bạn, Hiển thị hộp thoại Người quản trị cơ sở dữ liệu ODBC , sau đó bấm vào tab trình điều khiển .

Bạn cũng có thể dùng điều khiển ODBC và nhà cung cấp OLE DB từ nhà sản xuất khác để lấy thông tin từ các nguồn khác với Microsoft nguồn dữ liệu, bao gồm các kiểu cơ sở dữ liệu ODBC và OLE DB. Để biết thông tin về cách cài đặt các điều khiển ODBC hoặc nhà cung cấp OLE DB, kiểm tra tài liệu cho cơ sở dữ liệu hoặc liên hệ với nhà cung cấp cơ sở dữ liệu.

Sử dụng ODBC để kết nối với nguồn dữ liệu

Các phần sau đây mô tả kết nối cơ sở dữ liệu mở (ODBC) trong chi tiết hơn.

Kiến trúc ODBC

Trong cấu trúc ODBC, một ứng dụng (chẳng hạn như chương trình của bạn) kết nối để trình ODBC trình điều khiển quản lý, nói sử dụng một trình điều khiển ODBC cụ thể (chẳng hạn như điều khiển Microsoft SQL ODBC) để kết nối với nguồn dữ liệu (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server).

Xác định thông tin kết nối

Để kết nối với nguồn dữ liệu ODBC, hãy làm như sau:

  1. Đảm bảo rằng trình điều khiển ODBC thích hợp được cài đặt trên máy tính có chứa dữ liệu nguồn.

  2. Xác định tên nguồn dữ liệu (DSN) bằng cách dùng một trong hai Người quản trị nguồn dữ liệu ODBC để lưu trữ thông tin kết nối trong sổ đăng ký Windows và một tệp .dsn, hoặc bằng cách sử dụng một chuỗi kết nối trong mã Microsoft Visual Basic để truyền thông tin kết nối trực tiếp đến ODBC trình điều khiển người quản lý.

    Để xác định một nguồn dữ liệu, mở Pa-nen điều khiển, hãy bấm hệ thống và bảo mật > các nguồn dữ liệu ODBC (32-bit) hoặc nguồn dữ liệu ODBC (64-bit).

    Để biết thêm thông tin về các tùy chọn khác nhau, hãy bấm vào nút Trợ giúp trong mỗi hộp thoại.

Nguồn dữ liệu máy

Nguồn dữ liệu máy lưu trữ thông tin kết nối trong sổ đăng ký Windows trên máy tính cụ thể bằng tên người dùng xác định. Bạn có thể sử dụng nguồn dữ liệu máy tính trên chỉ máy tính mà chúng được xác định trên. Không có hai loại nguồn dữ liệu máy — người dùng và hệ thống. Nguồn dữ liệu người dùng có thể được sử dụng chỉ có người dùng hiện tại và được hiển thị cho chỉ người dùng đó. Hệ thống nguồn dữ liệu có thể được sử dụng tất cả người dùng trên máy tính và hiển thị tất cả người dùng trên máy tính. Một nguồn dữ liệu máy này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn cung cấp thêm bảo mật, vì nó sẽ giúp đảm bảo rằng chỉ người dùng đã đăng nhập có thể xem các nguồn dữ liệu máy tính, và nguồn dữ liệu máy không thể được sao chép bởi người dùng từ xa với máy tính khác.

Nguồn dữ liệu tệp

Tệp nguồn dữ liệu (còn được gọi là DSN tệp) lưu trữ thông tin kết nối trong một tệp văn bản, không có trong sổ đăng ký Windows và nói chung linh hoạt hơn để sử dụng hơn nguồn dữ liệu máy. Ví dụ, bạn có thể sao chép một tệp dữ liệu nguồn vào bất kỳ máy tính nào có trình điều khiển ODBC chính xác, sao cho ứng dụng của bạn có thể dựa trên thông tin kết nối chính xác và nhất quán cho tất cả các máy tính dùng. Hoặc bạn có thể đặt tệp dữ liệu nguồn trên một máy chủ duy nhất, chia sẻ giữa nhiều máy tính trên mạng và dễ dàng duy trì thông tin kết nối trong một vị trí.

Tệp nguồn dữ liệu cũng có thể unshareable. Nguồn dữ liệu unshareable tệp nằm trên một máy tính và trình bày với một nguồn dữ liệu máy. Bạn có thể dùng unshareable tệp nguồn dữ liệu để truy nhập nguồn dữ liệu máy tính hiện có từ tệp dữ liệu nguồn.

Đầu trang

Sử dụng OLE DB để kết nối với nguồn dữ liệu

Các phần sau đây mô tả đối tượng nối kết và nhúng cơ sở dữ liệu (OLE DB) trong chi tiết hơn.

Kiến trúc OLE DB

Trong cấu trúc OLE DB, ứng dụng mà truy cập mục dữ liệu được gọi là người tiêu dùng dữ liệu (chẳng hạn như Publisher), và chương trình cho phép truy nhập dữ liệu gốc được gọi là nhà cung cấp cơ sở dữ liệu (chẳng hạn như Microsoft cung cấp OLE DB cho SQL Server).

Xác định thông tin kết nối

Nối kết dữ liệu chung tệp (.udl) chứa thông tin kết nối một người tiêu dùng dữ liệu sử dụng để truy nhập nguồn dữ liệu thông qua nhà cung cấp OLE DB của nguồn dữ liệu đó. Bạn có thể tạo thông tin kết nối bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong trình hướng dẫn kết nối dữ liệu, hãy dùng hộp thoại Thuộc tính nối kết dữ liệu để xác định một nối kết dữ liệu cho một nhà cung cấp OLE DB.

  • Tạo một tệp văn bản trống với kiểu tệp .udl, sau đó sửa tệp, Hiển thị hộp thoại Thuộc tính nối kết dữ liệu .

Đầu trang

Làm cho truy nhập dữ liệu bảo mật hơn

Khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu ngoài hoặc làm mới dữ liệu, điều quan trọng là cần chú ý các vấn đề tiềm năng bảo mật và để biết bạn có thể làm gì về các vấn đề bảo mật. Sử dụng hướng dẫn sau và thực hành tốt nhất để giúp bảo mật dữ liệu của bạn.

Lưu trữ kết nối dữ liệu trong một vị trí tin cậy

Tệp kết nối dữ liệu thường chứa một hoặc nhiều truy vấn với một nguồn dữ liệu. Bằng cách thay thế tệp này, người dùng có ý định độc hại có thể thiết kế truy vấn để truy nhập thông tin mật và phân phối để người dùng khác hoặc thực hiện các hành động gây hại khác. Do đó, đó là quan trọng để đảm bảo các thao tác sau:

  • Tệp kết nối được viết bởi một cá nhân đáng tin cậy.

  • Tệp kết nối được bảo mật và rằng nó xuất phát từ các vị trí tin cậy.

Để giúp cải thiện bảo mật, kết nối với dữ liệu ngoài có thể không sẵn dùng trên máy tính của bạn. Để kết nối với dữ liệu khi bạn mở một sổ làm việc, bạn phải kích hoạt kết nối dữ liệu bằng cách sử dụng thanh trung tâm tin cậy hoặc bằng cách đưa sổ làm việc trong vị trí tin cậy.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm, loại bỏ, hoặc thay đổi vị trí tin cậy, Thêm, loại bỏ, hoặc xem người phát hành tin cậy, và xem tùy chọn và thiết đặt trong Trung tâm tin cậy của tôi.

Sử dụng thông tin đăng nhập một cách an toàn

Truy nhập vào nguồn dữ liệu ngoài thường yêu cầu chứng danh (chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu) được dùng để xác thực người dùng. Hãy đảm bảo rằng các thông tin đăng nhập được cung cấp cho bạn một cách an toàn và bảo mật, và rằng bạn không vô tình Hiển thị các thông tin đăng nhập cho người khác.

Dùng mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ cái, số, và ký hiệu. Yếu mật khẩu không nên trộn lẫn các thành phần. Ví dụ về mật khẩu mạnh là Y6dh! et5. Ví dụ về mật khẩu yếu là House27. Mật khẩu phải 8 hoặc nhiều ký tự trong độ dài. Một cụm từ pass sử dụng 14 hoặc nhiều ký tự là tốt hơn.

Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

Tránh lưu thông tin đăng nhập khi bạn kết nối với nguồn dữ liệu. Thông tin này có thể được lưu dưới dạng văn bản thuần trong sổ làm việc và tệp kết nối, và người dùng độc hại có thể truy nhập thông tin xâm phạm sự bảo mật của nguồn dữ liệu.

Khi có thể xảy ra, sử dụng xác thực Windows (còn được gọi là một kết nối tin cậy), mà sử dụng tài khoản người dùng Windows để kết nối với SQL Server. Khi người dùng kết nối đến tài khoản người dùng Windows, máy chủ SQL sử dụng thông tin trong hệ điều hành Windows để xác thực tên tài khoản và mật khẩu. Trước khi bạn có thể sử dụng xác thực Windows, người quản trị máy chủ phải cấu hình SQL Server để sử dụng chế độ này xác thực. Nếu xác thực Windows không sẵn dùng, hãy tránh lưu thông tin đăng nhập của người dùng. Nó là an toàn hơn cho người dùng để nhập thông tin đăng nhập của họ mỗi khi họ đăng nhập.

Đầu trang

Xem thêm

Sử dụng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu để nhập dữ liệu vào Publisher

Sử dụng trình hướng dẫn kết nối dữ liệu để nhập dữ liệu vào trong Word

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×