Tệp CSV để di chuyển Hộp thư

Bạn có thể sử dụng tệp giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) để di chuyển hàng loạt số lượng lớn các hộp thư người dùng. Bạn có thể chỉ định một tệp CSV khi bạn sử dụng Trung tâm quản trị Exchange (EAC) hoặc lệnh ghép ngắn New-MigrationBatch trong Exchange Management Shell để tạo một lô di chuyển. Việc sử dụng tệp CSV để chỉ định nhiều người dùng cần di chuyển trong một lô di chuyển được hỗ trợ trong các kịch bản di chuyển sau đây:

 • Triển khai và xóa khỏi hệ thống trong Office 365   

  • Di chuyển từ xa triển khai:    Trong một triển khai hỗn hợp Exchange, bạn có thể di chuyển hộp thư từ một tổ chứcExchange tại chỗ tới Office 365. Điều này còn được gọi là một di chuyển từ xa triển khai bởi vì bạn triển khai hộp thư đến Office 365.

  • Di chuyển từ xa xóa khỏi hệ thống:    Bạn cũng có thể thực hiện di chuyển từ xa xóa khỏi hệ thống, là khi bạn di chuyển hộp thư Office 365 đến tổ chức Exchange tại chỗ của mình.

   Lưu ý: Cả di chuyển từ xa triển khai và xóa khỏi hệ thống đều được khởi tạo từ tổ chức Office 365 của bạn.

  • Di chuyển theo giai đoạn của Exchange:    Bạn cũng có thể di chuyển một tập hợp con các hộp thư từ tổ chức tại chỗ Exchange đến Office 365. Đây là một loại di chuyển triển khai khác. Bạn chỉ có thể di chuyển hộp thư Exchange 2003 và Exchange 2007 bằng cách sử dụng di chuyển Exchange theo giai đoạn. Di chuyển hộp thư Exchange 2010 và Exchange 2013 không được hỗ trợ bằng di chuyển theo giai đoạn. Trước khi chạy di chuyển theo giai đoạn, bạn phải sử dụng đồng bộ hóa thư mục hoặc các phương thức khác để cung cấp người dùng thư trong tổ chức Office 365 của mình.

  • Di chuyển IMAP:    Loại di chuyển triển khai này di chuyển dữ liệu hộp thư từ một máy chủ IMAP (bao gồm Exchange) tới Office 365. Để di chuyển IMAP, bạn phải cung cấp các hộp thư trong Office 365 trước khi bạn có thể di chuyển dữ liệu hộp thư.

Lưu ý: Di chuyển Exchange chuyển giao không hỗ trợ sử dụng tệp CSV vì tất cả các hộp thư người dùng tại chỗ được di chuyển tới Office 365 trong một lô duy nhất.

Các thuộc tính được hỗ trợ cho tệp CSV để di chuyển hoặc dịch chuyển hàng loạt

Hàng đầu tiên hoặc hàng tiêu đề trong tệp CSV dùng để di chuyển người dùng sẽ liệt kê tên của các thuộc tính hay trường được chỉ định trong những hàng tiếp theo. Mỗi tên thuộc tính đều được phân tách bằng dấu phẩy. Mỗi hàng dưới hàng tiêu đề đại diện cho một người dùng đơn lẻ và cung cấp thông tin cần thiết cho di chuyển. Các thuộc tính trong mỗi hàng người dùng đơn lẻ phải nằm trong cùng một thứ tự với các tên thuộc tính ở hàng tiêu đề. Mỗi giá trị thuộc tính đều được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu giá trị thuộc tính cho một bản ghi cụ thể là null thì không nhập bất kỳ nội dung gì cho thuộc tính đó. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng bạn nhập dấu phẩy để phân tách giá trị null với thuộc tính tiếp theo.

Giá trị thuộc tính trong tệp CSV thay thế cho giá trị của tham số tương ứng khi tham số tương tự đó được dùng trong quá trình tạo lô di chuyển với EAC hoặc Shell. Để biết thêm thông tin và các ví dụ, hãy xem mục Giá trị thuộc tính trong tệp CSV thay thế giá trị cho lô di chuyển.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào để tạo tệp CSV, tuy nhiên, việc sử dụng ứng dụng như Microsoft Excel sẽ giúp bạn nhập dữ liệu, cũng như đặt cấu hình và tổ chức các tệp CSV dễ dàng hơn. Hãy đảm bảo lưu tệp CSV thành dưới dạng tệp .csv hoặc .txt.

Các mục sau đây mô tả các thuộc tính được hỗ trợ cho hàng tiêu đề của tệp CSV với mỗi loại di chuyển. Mỗi mục bao gồm một bảng liệt kê từng thuộc tính được hỗ trợ, tính cần thiết của thuộc tính, ví dụ về một giá trị để sử dụng cho thuộc tính và mô tả.

Lưu ý: Trong các mục sau, môi trường nguồn biểu thị vị trí hiện tại của một hộp thư người dùng hoặc cơ sở dữ liệu. Môi trường đích biểu thị vị trí hộp thư sẽ được di chuyển đến hoặc cơ sở dữ liệu mà hộp thư sẽ được chuyển tới.

Di chuyển theo giai đoạn của Exchange

Bạn phải sử dụng tệp CSV để xác định nhóm người dùng cho lô di chuyển khi bạn muốn sử dụng di chuyển theo giai đoạn của Exchange để di chuyển các hộp thư Exchange 2003 và Exchange 2007 tại chỗ đến Office 365. Không có giới hạn về số lượng hộp thư mà bạn có thể di chuyển vào đám mây bằng cách sử dụng di chuyển theo giai đoạn của Exchange. Tuy nhiên, tệp CSV cho lô di chuyển có thể chứa tối đa 2.000 hàng. Để di chuyển hơn 2.000 hộp thư, bạn phải tạo tệp CSV bổ sung, rồi sử dụng từng tệp để tạo một lô di chuyển mới. Để biết thêm thông tin về di chuyển theo giai đoạn của Exchange, hãy xem mục Những điều bạn cần biết về di chuyển email theo giai đoạn đến Office 365.

Bảng sau đây mô tả các thuộc tính được hỗ trợ với tệp CSV cho di chuyển theo giai đoạn của Exchange.

Thuộc tính

Bắt buộc hoặc tùy chọn

Giá trị được chấp nhận

Mô tả

EmailAddress

Bắt buộc

Địa chỉ SMTP cho người dùng

Chỉ định địa chỉ email cho người dùng hỗ trợ thư (hoặc một hộp thư nếu bạn đang thử di chuyển lại) trong Office 365 tương ứng với hộp thư người dùng tại chỗ sẽ được di chuyển. Người dùng hỗ trợ thư được tạo trong Office 365 là kết quả của quá trình đồng bộ hóa thư mục hoặc quy trình cung cấp khác. Địa chỉ email của người dùng hỗ trợ thư phải khớp với thuộc tính WindowsEmailAddress của hộp thư tại chỗ tương ứng.

Mật khẩu

Tùy chọn

Mật khẩu phải có độ dài tối thiểu là tám ký tự và đáp ứng mọi hạn chế về mật khẩu được áp dụng cho tổ chức Office 365 của bạn.

Mật khẩu này được đặt cho tài khoản người dùng khi người dùng hỗ trợ thư tương ứng trong Office 365 được chuyển đổi thành một hộp thư trong quá trình di chuyển.

ForceChangePassword

Tùy chọn

True hoặc False

Chỉ định xem người dùng có cần thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu vào hộp thư Office 365 của mình không.

Lưu ý: Nếu bạn đã triển khai giải pháp đăng nhập đơn (SSO) bằng cách triển khai Active Directory Federation Services 2.0 (AD FS 2.0) trong tổ chức tại chỗ của mình thì bạn phải sử dụng False cho giá trị của thuộc tính này.

Di chuyển IMAP

Một tệp CSV cho một lô di chuyển IMAP có thể chứa tối đa 50.000 hàng. Tuy nhiên, di chuyển người dùng trong các lô nhỏ hơn là một ý kiến hay. Để biết thêm thông tin về di chuyển IMAP, hãy xem các chủ đề sau:

Bảng sau mô tả các thuộc tính được hỗ trợ cho tệp CSV cho di chuyển IMAP.

Thuộc tính

Bắt buộc hoặc tùy chọn

Giá trị được chấp nhận

Mô tả

EmailAddress

Bắt buộc

Địa chỉ SMTP cho người dùng.

Chỉ định ID người dùng cho hộp thư Office 365 của người dùng

UserName

Bắt buộc

Chuỗi xác định người dùng trên hệ thống gửi thư IMAP, theo định dạng được hỗ trợ bởi máy chủ IMAP.

Chỉ định tên đăng nhập cho tài khoản của người dùng trong hệ thống gửi thư IMAP (môi trường nguồn). Ngoài tên người dùng, bạn có thể sử dụng thông tin xác thực của một tài khoản đã được gán quyền cần thiết để truy nhập hộp thư trên máy chủ IMAP. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Tệp CSV cho lô di chuyển IMAP.

Mật khẩu

Bắt buộc

Chuỗi mật khẩu.

Chỉ định mật khẩu cho tài khoản người dùng được chỉ định bởi thuộc tính UserName .

Giá trị thuộc tính trong tệp CSV thay thế các giá trị cho lô di chuyển

Giá trị thuộc tính trong tệp CSV thay thế cho giá trị của tham số tương ứng khi tham số tương tự đó được dùng trong quá trình tạo lô di chuyển với EAC hoặc Shell. Nếu bạn muốn áp dụng giá trị lô di chuyển cho người dùng thì bạn có thể để trống ô đó trong tệp CSV. Điều này cho phép bạn kết hợp và khớp với các giá trị thuộc tính nhất định cho người dùng được chọn trong một lô di chuyển.

Trong ví dụ này, giả sử bạn tạo một lô cho di chuyển từ xa triển khai trong triển khai kết hợp để di chuyển hộp thư lưu trữ tới Office 365 bằng lệnh New-MigrationBatch sau đây.

New-MigrationBatch -Name OnBoarding1 -SourceEndpoint RemoteEndpoint1 -TargetDeliveryDomain cloud.contoso.com -CSVData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\Users\Administrator\Desktop\OnBoarding1.csv")) –MailboxType ArchiveOnly -AutoStart

Tuy nhiên, bạn cũng muốn di chuyển các hộp thư chính của người dùng được chọn, vì vậy, một phần của tệp OnBoarding1.csv cho lô di chuyển này sẽ có dạng như thế này:

EmailAddress,MailboxType
user1@contoso.com,
user2@contoso.com,
user3@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive
user4@cloud.contoso.com,PrimaryAndArchive ...

Vì loại giá trị cho hộp thư này trong tệp CSV sẽ ghi đè các giá trị cho tham số MailboxType trong lệnh để tạo lô nên chỉ hộp thư lưu trữ cho nguoi_dung_1 và nguoi_dung_2 được di chuyển đến Office 365. Tuy nhiên, các hộp thư chính và lưu trữ cho nguoi_dung_3 và nguoi_dung_4 sẽ được chuyển tới Office 365.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×