Tệp đính kèm bị chặn trong Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để bảo vệ máy tính của bạn, Outlook không cho phép bạn nhận được tệp của một số kiểu (chẳng hạn như các tệp .exe) dưới dạng phần đính kèm, vì chúng có khả năng lây vi-rút cho máy tính của bạn.

Theo mặc định, Outlook sẽ chặn các loại tệp này. Nếu bạn đang dùng Microsoft Exchange Server, thường chỉ quản trị máy chủ email có thể bỏ chặn các loại tệp này.

Chia sẻ tệp một cách an toàn

Nếu bạn muốn nhận tệp loại đã bị chặn bởi Outlook, bạn có thể yêu cầu người gửi hoặc tạo tệp sẵn dùng mà không dùng Outlook, lưu tệp vào điện toán đám mây, hoặc làm nó ít có khả năng bị chặn bởi Outlook. Sau đây là một số cách an toàn để chia sẻ tệp với những người mà bạn tin cậy.

 • Sử dụng một máy chủ được chia sẻ hoặc điện toán đám mây   
  Bạn có thể yêu cầu người gửi để lưu phần đính kèm vào điện toán đám mây, một máy chủ hoặc một site FTP mà bạn có thể truy nhập. Điều này có thể bao gồm OneDrive hoặc một máy chủ chia sẻ bảo mật mạng chẳng hạn như SharePoint. Người gửi có thể gửi cho bạn một nối kết đến phần đính kèm trên máy chủ hoặc FTP site. Bạn có thể bấm vào nối kết để truy nhập tệp và lưu nó về máy tính của bạn.

  Ghi chú: Đối với OneDrive và OneDrive for Business, bạn sẽ cần phải yêu cầu người gửi chỉ gửi cho bạn một nối kết tới tệp thay vì đính kèm tệp vào email bằng cách dùng OneDrive. Để có được một nối kết chia sẻ trong OneDrive, tô sáng tệp và chọn Lấy nối kết trong thanh menu.

 • Sử dụng công cụ nén tệp   
  Sử dụng một công cụ nén, chẳng hạn như WinZip, tạo nén lưu trữ tệp có phần mở rộng tên tệp khác. Outlook không nhận ra các phần mở rộng tên tệp dưới dạng đe dọa tiềm tàng. Do đó, nó không ngăn chặn phần đính kèm mới. Các tiện ích bên thứ ba nén nhiều sẵn dùng.

 • Đổi tên tệp   
  Bạn có thể yêu cầu rằng đổi tên người gửi phần đính kèm để sử dụng phần mở rộng tên tệp đó Outlook không nhận ra như một lời đe dọa. Ví dụ, một tệp thực thi .exe phần mở rộng tên tệp có thể được đổi tên dưới dạng tệp Word có một phần mở rộng tên tệp .docx.

Yêu cầu người gửi gửi lại tệp đính kèm đã đổi tên cho bạn. Để lưu tệp đính kèm và đổi tên tệp để sử dụng phần mở rộng tên tệp ban đầu, hãy làm như sau:

 1. Định vị tệp đính kèm trong thư.

 2. Bấm chuột phải vào tệp đính kèm rồi sau đó bấm Sao chép.

 3. Bấm chuột phải vào màn hình nền rồi sau đó bấm Dán.

 4. Bấm chuột phải vào tệp đã dán rồi sau đó bấm Đổi tên.

 5. Đổi tên tệp để sử dụng phần mở rộng tên tệp ban đầu chẳng hạn như .exe.

Các loại tệp trong Outlook bị chặn

Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server và người quản trị Exchange Server đã cấu hình thiết đặt bảo mật Outlook , người quản trị có thể giúp bạn. Yêu cầu người quản trị để điều chỉnh thiết đặt bảo mật trên hộp thư của bạn để chấp nhận phần đính kèm chẳng hạn như một đó Outlook bị chặn.

Nếu bạn không dùng tài khoản Exchange Server , không có một quy trình nâng cao, bạn có thể dùng để bỏ chặn một số loại tệp. Quy trình này bao gồm soạn thảo sổ đăng ký trong Windows. Để biết thêm thông tin về unblocking loại tệp đính kèm, hãy xem bài viết hỗ trợ của Microsoft về phần đính kèm bị chặn trong Outlook.

Loại tệp bị chặn trong Outlook

Phần mở rộng tên tệp

Loại tệp

.ade

Access Project Extension (Microsoft)

.adp

Access Project (Microsoft)

.app

Executable Application

.asp

Active Server Page

.bas

BASIC Source Code

.bat

Batch Processing

.cer

Internet Security Certificate File

.chm

Compiled HTML Help

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT

.cnt

Trợ giúp Microsoft hội thảo ứng dụng

.com

Command

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft)

.crt

Certificate File

.csh

csh Script

.der

DER Encoded X509 Certificate File

.diagcab

Công cụ chẩn đoán trong Microsoft Support

.exe

Executable File

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadget

.grp

Nhóm chương trình Microsoft

.hlp

Windows Help File

.hpj

Trợ giúp AppWizard dự án

.hta

Hypertext Application

.inf

Information or Setup File

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)

.its

Internet Document Set, Internet Translation

.jar

Lưu trữ Java

.JNLP

Java mạng khởi động giao thức

.js

JavaScript Source Code

.jse

JScript Encoded Script File

.ksh

UNIX Shell Script

.lnk

Windows Shortcut File

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft)

.mau

Media Attachment Unit

.mav

Access View Shortcut (Microsoft)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft)

.mcf

Định dạng chứa đa phương tiện

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Windows Installer File (Microsoft)

.msp

Windows Installer Update

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.MSU

Tệp Windows Update

.ops

Office Profile Settings File

.OSD

Mở phần mềm mô tả

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft)

.pl

Perl script

.plg

Developer Studio Build Log

.prf

Windows System File

.prg

Program File

.printerexport

Tệp sao lưu máy in

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.psd1

Windows PowerShell

.psdm1

Windows PowerShell

.pst

MS Exchange Address Book File, Outlook Personal Folder File (Microsoft)

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File

.scf

Windows Explorer Command

.scr

Windows Screen Saver

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Windows Shortcut into a Document

.shs

Shell Scrap Object File

.Theme

Thiết đặt tệp trên máy tính chủ đề

.tmp

Temporary File/Folder

.url

Internet Location

.vb

VBScript File or Any Visual Basic Source

.vbe

VBScript Encoded Script File

.vbp

Tệp dự án Visual Basic

.vbs

Tệp VBScript Script, Visual Basic for Applications Script

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft)

.webpnp

Internet in tệp

.Website

Lối tắt được ghim site từ Internet Explorer

.ws

Windows Script File

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Windows Script File

.wsh

Windows Script Host Settings File

.xbap

Ứng dụng trình duyệt

.xll

Bổ trợ Excel

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut

Loại tệp bị chặn trong Outlook 2007

Phần mở rộng tên tệp

Loại tệp

.ade

Access Project Extension (Microsoft)

.adp

Access Project (Microsoft)

.app

Executable Application

.asp

Active Server Page

.bas

BASIC Source Code

.bat

Batch Processing

.cer

Internet Security Certificate File

.chm

Compiled HTML Help

.cmd

DOS CP/M Command File, Command File for Windows NT

.cnt

Trợ giúp tệp chỉ mục

.com

Command

.cpl

Windows Control Panel Extension (Microsoft)

.crt

Certificate File

.csh

csh Script

.der

DER Encoded X509 Certificate File

.exe

Executable File

.fxp

FoxPro Compiled Source (Microsoft)

.gadget

Windows Vista gadget

.hlp

Windows Help File

.hpj

Tệp dự án được dùng để tạo tệp trợ giúp Windows

.hta

Hypertext Application

.inf

Information or Setup File

.ins

IIS Internet Communications Settings (Microsoft)

.isp

IIS Internet Service Provider Settings (Microsoft)

.its

Internet Document Set, Internet Translation

.js

JavaScript Source Code

.jse

JScript Encoded Script File

.ksh

UNIX Shell Script

.lnk

Windows Shortcut File

.mad

Access Module Shortcut (Microsoft)

.maf

Access (Microsoft)

.mag

Access Diagram Shortcut (Microsoft)

.mam

Access Macro Shortcut (Microsoft)

.maq

Access Query Shortcut (Microsoft)

.mar

Access Report Shortcut (Microsoft)

.mas

Access Stored Procedures (Microsoft)

.mat

Access Table Shortcut (Microsoft)

.mau

Media Attachment Unit

.mav

Access View Shortcut (Microsoft)

.maw

Access Data Access Page (Microsoft)

.mda

Access Add-in (Microsoft), MDA Access 2 Workgroup (Microsoft)

.mdb

Access Application (Microsoft), MDB Access Database (Microsoft)

.mde

Access MDE Database File (Microsoft)

.mdt

Access Add-in Data (Microsoft)

.mdw

Access Workgroup Information (Microsoft)

.mdz

Access Wizard Template (Microsoft)

.msc

Microsoft Management Console Snap-in Control File (Microsoft)

.msh

Microsoft Shell

.msh1

Microsoft Shell

.msh2

Microsoft Shell

.mshxml

Microsoft Shell

.msh1xml

Microsoft Shell

.msh2xml

Microsoft Shell

.msi

Windows Installer File (Microsoft)

.msp

Windows Installer Update

.mst

Windows SDK Setup Transform Script

.ops

Office Profile Settings File

.OSD

Ứng dụng vọt với Microsoft SoftGrid Sequencer

.pcd

Visual Test (Microsoft)

.pif

Windows Program Information File (Microsoft)

.plg

Developer Studio Build Log

.prf

Windows System File

.prg

Program File

.pst

Tệp sổ địa chỉ MS Exchange, tệp thư mục cá nhân Outlook (Microsoft)

.reg

Registration Information/Key for W95/98, Registry Data File

.scf

Windows Explorer Command

.scr

Windows Screen Saver

.sct

Windows Script Component, Foxpro Screen (Microsoft)

.shb

Windows Shortcut into a Document

.shs

Shell Scrap Object File

.ps1

Windows PowerShell

.ps1xml

Windows PowerShell

.ps2

Windows PowerShell

.ps2xml

Windows PowerShell

.psc1

Windows PowerShell

.psc2

Windows PowerShell

.tmp

Temporary File/Folder

.url

Internet Location

.vb

Tệp VBScript hoặc bất kỳ nguồn VisualBasic

.vbe

VBScript Encoded Script File

.vbp

Tệp dự án Visual Basic

.vbs

Tệp VBScript Script, Visual Basic for Applications Script

.vsmacros

Visual Studio .NET Binary-based Macro Project (Microsoft)

.vsw

Visio Workspace File (Microsoft)

.ws

Windows Script File

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Windows Script File

.wsh

Windows Script Host Settings File

.xnk

Exchange Public Folder Shortcut

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×