Tải lên nội dung tại chỗ đến SharePoint Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đây là hướng dẫn từng bước về cách sử dụng các lệnh ghép ngắn SharePoint Online PowerShell di chuyển để di chuyển nội dung từ một chia sẻ tệp trên cơ sở đến Office 365.

Lệnh ghép ngắn SharePoint Online di chuyển PowerShell được thiết kế để di chuyển nội dung tại chỗ từ chia sẻ tệp. Yêu cầu tối thiểu CSOM cuộc gọi, nó tận dụng Azure BLOB lưu trữ tạm thời để co giãn để yêu cầu lớn quá trình di chuyển dữ liệu nội dung.

Dưới đây là các bước để sử dụng powershell SPO di chuyển để tải lên của bạn tại cơ sở dữ liệu vào SharePoint Online:

Bước 1: Cài đặt SharePoint Online Management Shell.

Bước 2: Thiết lập thư mục làm việc của bạn

Bước 3: Xác định vị trí và thông tin đăng nhập của bạn

Bước 4: Tạo nội dung gói mới từ một chia sẻ tệp trên cơ sở

Bước 5: Chuyển đổi gói nội dung cho trang đích của bạn

Bước 6: Gửi nội dung cần nhập

Bước 7: Xử lý và giám sát của bạn di chuyển SPO (tùy chọn)

Điều kiện tiên quyết

 • Được hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 7 gói dịch vụ 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 gói dịch vụ 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Ghi chú: Quyền: Bạn phải là người quản trị tuyển tập trang trên trang bạn đang hướng tới.

Trước khi bạn bắt đầu

Bước 1: Cài đặt SharePoint Online Management Shell

Bước đầu tiên cài đặt SharePoint Online Management shell.

 1. Dỡ cài đặt tất cả phiên bản trước của SharePoint Online Management Shell.

 2. Cài đặt từ đây: SharePoint Online Management Shell giúp.

 3. Mở SharePoint Online Management Shell giúp và chọn chạy là người quản trị.

Trở về đầu trang

Bước 2: Thiết lập thư mục làm việc của bạn

Trước khi bạn bắt đầu quá trình di chuyển, bạn cần phải thiết lập thư mục làm việc của bạn bằng cách tạo thư mục hai trống. Các thư mục để không yêu cầu nhiều dung lượng đĩa khi họ sẽ chỉ chứa XML.

 1. Tạo một thư mục tạm thời gói.

 2. Tạo một thư mục cuối cùng gói.

Trở về đầu trang

Bước 3: Xác định vị trí và thông tin đăng nhập của bạn

Trong bước này, bạn cần phải xác định vị trí của bạn và thông tin xác thực, bao gồm cả vị trí của tệp nguồn, tệp đích và vị trí web của bạn.

Trên máy tính cục bộ của bạn, hãy mở SharePoint Online Management Shell. Chạy các lệnh sau đây thay thế bằng giá trị của bạn.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Trở về đầu trang

Bước 4: Tạo nội dung gói mới từ một chia sẻ tệp trên cơ sở

Trong bước này, bạn sẽ tạo một gói di chuyển mới từ chia sẻ tệp. Để tạo một gói nội dung từ một chia sẻ tệp, lệnh Mới-SPOMigrationPackage đọc danh sách nội dung kinh bằng đường dẫn nguồn và sẽ tạo ra XML để thực hiện di chuyển.

Tham số sau đây được yêu cầu, trừ khi được đánh dấu tùy chọn:

 • SourcefilesPath: điểm nội dung bạn muốn di chuyển

 • OutputPackagePath: trỏ tới thư mục tạm thời của bạn

 • TargetWebUrl: trỏ tới web đích đến của bạn

 • TargetDocumentLibraryPath: trỏ tới thư viện tài liệu bên trong web.

 • IgnoreHidden: tùy chọn để bỏ qua các tệp ẩn (tùy chọn)

 • ReplaceInvalidCharacters: sẽ khắc phục binh ký tự khi càng tốt (tùy chọn)

Ví dụ:

Ví dụ này cho biết cách tạo một gói mới từ một chia sẻ tệp, bỏ qua các tệp ẩn và thay thế các ký tự không được hỗ trợ trong tên thư mục, tệp.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Trở về đầu trang

Bước 5: Chuyển đổi gói nội dung cho trang đích của bạn

Sau khi bạn đã tạo gói nội dung, hãy dùng lệnh ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage để chuyển đổi xml được tạo trong thư mục tạm thời của bạn. Nó lưu một bộ mới của mục tiêu di chuyển tệp gói siêu dữ liệu vào thư mục đích. Đây là gói cuối cùng.

Ghi chú: Của bạn đích chứng danh người quản trị tuyển tập site được dùng để thu thập dữ liệu để kết nối với dữ liệu tuyển tập trang.

Có sáu yêu cầu tham số để nhập (những người khác là tùy chọn

 • ParallelImport: Thông báo cho công cụ để tối ưu hóa hiệu suất bằng cách dùng chủ đề song song.

 • SourceFiles: điểm đến vị trí thư mục nơi của gói nguồn nội dung tệp tồn tại

 • SourcePackagePath: trỏ tới thư mục tạm thời gói của bạn

 • OutputPackagePath: trỏ tới thư mục cuối cùng gói của bạn

 • Chứng danh: Chứng danh SPO có quyền quản trị để trang đích

 • TargetWebU rl: trỏ tới web đích đến của bạn

 • TargetDocumentLibraryPath: đường dẫn đến thư viện đích đến của bạn

Ví dụ:

Ví dụ này cho biết cách để chuyển đổi một gói thành một mục tiêu bằng cứu dữ liệu trong tuyển tập trang đích. Dùng tham biến – ParallelImport để tăng hiệu năng di chuyển tệp chia sẻ.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Trở về đầu trang

Bước 6: Gửi nội dung cần nhập

Trong bước này, lệnh Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit tạo một công việc di chuyển mới trong tuyển tập trang đích, và sau đó trả về một GUID đại diện cho JobID. Lệnh này sẽ tải các tệp được mã hóa nguồn và biểu hiện vào kho lưu trữ Azure blob tạm thời trên mỗi công việc.

Có bốn yêu cầu tham số để nhập (những người khác là tùy chọn):

 • TargetwebURL: Points to web của đích

 • SourceFilesPath: Điểm để các tệp để nhập

 • SourcePackagePath: Trỏ tới biểu hiện cuối cùng của các tệp để nhập

 • Thông tin xác thực: SharePoint Online chứng danh có quyền người quản trị tuyển tập trang để trang đích

Ví dụ 1:

Ví dụ này cho biết cách gửi gói dữ liệu để tạo một công việc di chuyển mới.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Ví dụ 2:

Ví dụ này cho biết cách gửi gói dữ liệu để tạo công việc di chuyển mới để nhập song song.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Đối với mỗi công việc đã gửi, lệnh ghép ngắn gọi trả về các thuộc tính này là một phần của một công việc:

 • JobId: ID công việc trong SPO

 • ReportingQueueUri: SPO Azure truy lưu trữ thư thời gian thực đang tiến hành di chuyển.

 • Mã hóa: Công khóa mã hóa và phương thức được dùng trong khi tải lên nội dung để Azure. Đây là cần thiết khi bạn giải mã thông báo xếp hàng và nhập Nhật ký.

Nếu bạn đang dùng tài khoản Azure lưu trữ của riêng bạn, sau đó sử dụng Bộ-SPOMigrationPackageAzureSourceGửi-SPOMigrationJob để tải lên nội dung vào lưu trữ của bạn.

Trở về đầu trang

(Tùy chọn) Bước 7: Xử lý và giám sát của bạn di chuyển SPO

Sau khi việc gửi đi, chỉ Azure và SPO tương tác để tải và di chuyển nội dung vào đích. Quy trình này là bộ hẹn giờ công việc dựa trên, có nghĩa là nó ở trong một hàng đợi trên một đến đầu tiên, trước tiên served cơ sở. Điều này không ngăn không cho công việc khác được xếp hàng theo cùng một người.

Có là một tiềm năng của một thời gian trễ phút 1 nếu không có các công việc khác không chạy.

Kiểm tra trạng thái công việc

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của công việc của bạn bằng cách xem các bản Cập Nhật thời gian thực đăng trong hàng đợi tài khoản Azure lưu trữ bằng cách dùng Encryption.EncryptionKey trả về trong bước 6.

Xem Nhật ký

Nếu bạn đang dùng tài khoản Azure lưu trữ của riêng bạn, bạn có thể xem xét vấn bộ chứa biểu hiện trong kho lưu trữ Azure cho bản ghi của mọi thứ đã xảy ra. Giai đoạn này, nó ngay bây giờ là an toàn để xóa bỏ các nơi chứa nếu bạn không muốn giữ chúng dưới dạng bản sao lưu trong Azure.

Nếu có lỗi hoặc cảnh báo, .err.wrn tệp sẽ được tạo trong bộ chứa biểu hiện.

Nếu bạn đang sử dụng dung lượng lưu trữ Azure tạm thời được tạo bằng cách Gọi-SPOMigrationEncryptUploadSubmit trong bước 6, nhập Nhật ký SAS URL có thể có được bằng cách giải mã thông báo Azure xếp hàng có giá trị "Sự kiện" "JobLogFileCreate". Với Nhật ký nhập SAS URL, bạn có thể tải xuống tệp nhật ký và giải mã bằng khóa mã hóa giống như trả về trong bước 6.

Trở về đầu trang

Các kịch bản kịch bản để sử dụng lại

Sau đây là một script mẫu bạn có thể dùng bao gồm hoàn tất các bước từ việc xác định vị trí và thông tin đăng nhập để gửi dữ liệu gói của bạn để tạo một công việc di chuyển mới của bạn.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Tài liệu"

$cred = get-chứng danh $userName

Mới SPOMigrationPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - OutputPackagePath $packagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary - IgnoreHidden - ReplaceInvalidCharacters

# Chuyển gói thành một mục tiêu bằng cứu dữ liệu trong tuyển tập trang đích

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $packagePath - OutputPackagePath $spoPackagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary-thông tin xác thực $cred

# Gửi gói dữ liệu để tạo mới di chuyển công việc

$job = SPOMigrationEncryptUploadSubmit gọi ra - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $spoPackagePath-chứng danh $cred - TargetWebUrl $targetWebUrl

Mẫu này cho biết cách lấy thông tin trả về một công việc, xuất hiện trong biểu mẫu một GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Mẫu này cho biết cách để có được $job. ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Mẫu này thể hiện cách để lấy khóa mã hóa và mẫu trở lại.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Quan trọng: Tất cả các thư được mã hóa trong thành hàng. Nếu bạn muốn đọc từ ReportingQueue, bạn phải có EncryptionKey.

Cách thực hành tốt nhất và các hạn chế

Mô tả

Đề xuất

Gói kích cỡ

10-20 GB

Sử dụng – ParallelImport chuyển để di chuyển chia sẻ tệp đó sẽ tự động tách lớn gói thành tệp nhỏ hơn.

Kích cỡ tệp

2 GB

Kích cỡ đích

Trang đích sẽ vẫn không truy nhập cho người dùng cho đến khi di chuyển đã hoàn thành

SharePoint Online giới hạn

SharePoint Online và OneDrive for Business: phần mềm ranh giới và giới hạn SharePoint Online: phần mềm ranh giới và giới hạn của

Giới hạn Azure

Tài nguyên

Giới hạn, mặc định

TB cho mỗi tài khoản lưu trữ

500 TB

Kích cỡ tối đa của bộ chứa đơn blob, bảng hoặc xếp hàng

500 TB

Max số blob nơi chứa, blob, chia sẻ tệp, bảng, hàng đợi, tổ chức, hoặc thư trên một tài khoản lưu trữ

Chỉ giới hạn là khả năng tài khoản 500 TB dung lượng lưu trữ

Đích băng thông cho đơn blob

Tối đa 60 MB cho mỗi yêu cầu thứ hai, hoặc lên đến 500 / giây

Chủ đề Liên quan

Sử dụng Windows PowerShell lệnh ghép ngắn cho SharePoint Online và di chuyển OneDrive

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×