Tạo và trình bày chiếu chuyên biệt

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi bạn tạo chiếu chuyên biệt trong PowerPoint, bạn có thể điều chỉnh một bản trình bày cho khán giả khác nhau. Dùng chiếu chuyên biệt để trình bày chỉ một số trang chiếu từ bản trình bày của bạn, hoặc để tạo một siêu kết nối để một nhóm các bản chiếu trong bản trình bày của bạn.

Có hai loại chiếu chuyên biệt: cơ bản và được gắn siêu kết nối. Chiếu chuyên biệt cơ bản là một bản trình bày riêng hay bản trình bày bao gồm một số bản chiếu của bản gốc. Chiếu chuyên biệt được gắn siêu kết nối là cách nhanh để dẫn hướng đến một hay nhiều bản trình bày riêng biệt.

Chiếu chuyên biệt cơ bản

Sử dụng chiếu chuyên biệt cơ bản để cung cấp cho bản trình bày riêng biệt cho nhóm khác nhau trong tổ chức của bạn. Ví dụ, nếu bản trình bày chứa tổng cộng năm trang chiếu, bạn có thể tạo chiếu chuyên biệt có tên là "Trang 1" bao gồm chỉ trang chiếu 1, 3, và 5. Bạn có thể tạo chiếu chuyên biệt thứ hai có tên là "Trang 2" bao gồm các trang chiếu 1, 2, 4 và 5. Khi bạn tạo chiếu chuyên biệt từ bản trình bày, bạn có thể luôn chạy toàn bộ bản trình bày theo thứ tự liên tiếp gốc của nó, quá.

Chiếu chuyên biệt cơ bản

1 bản chiếu cho trang 1

2 các bản chiếu cho trang 2

Chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối

Dùng chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối để sắp xếp nội dung trong bản trình bày. Ví dụ: nếu tạo phần chiếu chuyên biệt chính về tổ chức tổng thể mới của công ty thì sau đó, bạn có thể tạo phần chiếu chuyên biệt cho mỗi bộ phận trong tổ chức và nối kết đến những phần chiếu này từ bản trình bày chính.

Chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối

1 trang chiếu với siêu kết nối

2 chuyên biệt cho bộ phận A

3 chuyên biệt cho bộ phận B

Bạn còn có thể dùng chiếu chuyên biệt đã gắn siêu kết nối để tạo bản chiếu mục lục. Bản chiếu mục lục cho phép bạn dẫn hướng đến các phần khác nhau của bản trình bày, để bạn có thể chọn hiện phần nào cho khán giả tại thời điểm cụ thể.

Tạo chiếu chuyên biệt cơ bản

 1. Đi tới trình chiếu > tùy chỉnh chiếu hình, và sau đó chọn Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu chuyên biệt , chọn mới.

  Mẹo: Để xem trước phần chiếu chuyên biệt, bạn bấm tên của phần chiếu trong hộp thoại Chiếu Chuyên biệt, rồi bấm Chiếu.

 3. Bên dưới trang chiếu trong bản trình bày, chọn các trang chiếu mà bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, sau đó chọn Thêm.

 4. Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, dưới bản chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, chọn một trang chiếu, và sau đó bấm vào một trong các mũi tên để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Nhập tên trong hộp tên hiển thị trang chiếu , sau đó bấm OK.

 1. Trên tab chiếu hình , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chỉnh trình chiếu, sau đó bấm Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu Chuyên biệt, hãy bấm Mới.

 3. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn chọn. Để chọn nhiều bản chiếu không tuần tự, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn chọn.

 4. Để thay đổi thứ tự bản chiếu xuất hiện theo đó, dưới Bản chiếu trong chiếu Chuyên biệt, hãy bấm bản chiếu, rồi bấm một trong các mũi tên để di chuyển bản chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Nhập tên trong hộp Tên chiếu hình, rồi bấm OK. Để tạo thêm phần chiếu chuyên biệt với bất kỳ bản chiếu nào trong bản trình bày, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5.

Tạo chiếu chuyên biệt được gắn siêu kết nối

 1. Đi tới trình chiếu > tùy chỉnh chiếu hình, và sau đó chọn Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu chuyên biệt , chọn mới.

 3. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt chính, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để thay đổi thứ tự mà trang chiếu xuất hiện, dưới bản chiếu trong chiếu hình tùy chỉnh, chọn một trang chiếu, và sau đó bấm vào một trong các mũi tên để di chuyển trang chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 4. Nhập tên trong hộp tên hiển thị trang chiếu , sau đó bấm OK.

 5. Để tạo một siêu kết nối đến một chiếu hỗ trợ trong bản trình bày của bạn, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn là nối kết.

 6. Đi đến chèn > siêu kết nối.

 7. Trong hộp thoại Chèn Nối kết, dưới Nối kết đến, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

 8. Hãy làm một trong các bước sau:

  • Để liên kết đến phần chiếu chuyên biệt, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, chọn phần chiếu chuyên biệt bạn muốn đi đến đó, rồi chọn hộp kiểm Chiếu và trở về.

  • Để liên kết đến vị trí trong bản trình bày hiện tại, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy chọn bản chiếu bạn muốn đến đó.

 1. Trên tab chiếu hình , trong nhóm bắt đầu trình chiếu , bấm vào mũi tên bên cạnh tùy chỉnh trình chiếu, sau đó bấm Tùy chỉnh hiển thị.

 2. Trong hộp thoại Chiếu Chuyên biệt, hãy bấm Mới.

 3. Dưới Bản chiếu trong bản trình bày, hãy bấm bản chiếu bạn muốn bao gồm trong bản chiếu chuyên biệt chính, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Để chọn nhiều trang chiếu liên tiếp, bấm bản chiếu đầu tiên, và sau đó nhấn giữ phím SHIFT trong khi bạn bấm vào trang chiếu cuối cùng mà bạn muốn chọn. Để chọn nhiều bản chiếu không tuần tự, nhấn giữ Ctrl trong khi bạn bấm vào từng bản chiếu mà bạn muốn chọn.

 4. Để thay đổi thứ tự bản chiếu xuất hiện theo đó, dưới Bản chiếu trong chiếu Chuyên biệt, hãy bấm bản chiếu, rồi bấm một trong các mũi tên để di chuyển bản chiếu lên hoặc xuống trong danh sách.

 5. Nhập tên trong hộp Tên chiếu hình, rồi bấm OK. Để tạo thêm phần chiếu chuyên biệt với bất kỳ bản chiếu nào trong bản trình bày, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5.

 6. Để tạo một siêu kết nối từ phần chiếu chính đến phần chiếu hỗ trợ, hãy chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn đại diện cho siêu kết nối.

 7. Trên tab Chèn, trong nhóm Nối kết, bấm Siêu kết nối.

 8. Trong phần Nối kết tới, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

 9. Hãy làm một trong các bước sau:

  • Để liên kết đến phần chiếu chuyên biệt, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, chọn phần chiếu chuyên biệt bạn muốn đi đến đó, rồi chọn hộp kiểm Chiếu và trở về.

  • Để liên kết đến vị trí trong bản trình bày hiện tại, trong danh sách Chọn một vị trí trong tài liệu này, hãy chọn bản chiếu bạn muốn đến đó.

Bắt đầu chiếu chuyên biệt từ trong PowerPoint

 1. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Thiết lập, bấm Thiết lập Chiếu hình.

 2. Trong Thiết lập Hiển thị hộp thoại, dưới Hiển thị trang chiếu, bấm tùy chỉnh hiển thị, sau đó bấm chiếu chuyên biệt mà bạn muốn.

 3. Bấm OK.

 4. Trên tab Chiếu hình, trong nhóm Bắt đầu Chiếu hình, bấm Chiếu hình Chuyên biệt, rồi bấm Chiếu Chuyên biệt.

 5. Trong danh sách Chiếu Chuyên biệt, chọn phần chiếu, rồi bấm Chiếu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×