Tạo trang tải nhanh hơn với bộ đệm ẩn trong phần Web tìm kiếm nội dung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web tìm kiếm nội dung (CSWP) sẽ cung cấp nhiều tính linh hoạt để cấu hình truy vấn đó. Tuy nhiên, nếu bạn cấu hình phần Web để dùng một truy vấn rất phức tạp, hoặc nếu bạn có nhiều CSWPs trên một trang, trang có thể mất thời gian dài hơn để tải. Để làm cho trang tải nhanh hơn, bạn có thể cấu hình CSWP vào bộ đệm ẩn kết quả tìm kiếm cho những người tham gia các nhóm bảo mật AD cùng. Vì nó nhanh hơn để tìm kiếm kết quả tìm kiếm trong bộ đệm ẩn hơn trong chỉ mục tìm kiếm, trang tải nhanh hơn.

Khi bạn đã cấu hình một CSWP sử dụng bộ đệm ẩn, nó sẽ xem trong bộ đệm ẩn cho kết quả tìm kiếm hiện có khớp với truy vấn và nhóm bảo mật AD. Nếu nó không tìm thấy bất kỳ kết quả tìm kiếm trong bộ đệm ẩn, nó sẽ trông trong chỉ mục tìm kiếm.

Chúng tôi khuyên bạn sử dụng bộ đệm ẩn chỉ trong CSWPs trên các trang có nhiều hơn 10 quá trình tải trang trên mỗi 15 phút, ví dụ trên trang chủ phổ biến hoặc trên trang thể loại bắt đầu từ điểm để dẫn hướng đến trang chi tiết hơn cho danh mục.

Mẹo: Hãy xem Mẹo về cách cấu hình phần Web tìm kiếm nội dung để giảm thời gian tải trang cho điều khác mà bạn có thể làm cho các trang tải nhanh hơn.

Trong bài viết này:

Cấu hình một nội dung tìm kiếm Web phần (CSWP) để sử dụng bộ đệm ẩn

 1. Hãy chắc chắn rằng bạn là thành viên của nhóm Người thiết kế SharePoint trên site có chứa CSWP.

 2. Đi đến trang có chứa CSWP.

 3. Từ thiết đặt, hãy chọn Sửa trang.

 4. Chọn CSWP mà bạn muốn cấu hình.

 5. Trong ngăn công cụ Phần Web, trong phần thuộc tính, trong phần Tiêu chí Tìm kiếm, hãy chọn Thay đổi truy vấn.

 6. Đi tới thiết đặt tab.

 7. Trong phần bộ đệm ẩn , hãy chọn Nhóm: mọi người trừ người dùng bên ngoài, hoặc chọn Nhóm: và sau đó nhập tên của nhóm bảo mật quảng cáo bạn muốn dùng.

  Lưu ý: Để kiểm tra CSWP trả về kết quả mong đợi, bạn phải là thành viên của nhóm bảo mật quảng cáo mà bạn chọn.

Mẹo: Bạn không thể tra cứu tên của nhóm bảo mật quảng cáo của bạn từ CSWP. Để tìm kiếm nhóm bảo mật quảng cáo của bạn, đi đến cổng thông tin cổ điển Azure. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý nhóm trong Azure Active Directory

Khi tôi nên sử dụng bộ đệm ẩn?

Trước khi bạn thay đổi tất cả của bạn nội dung tìm kiếm Web phần (CSWP) để sử dụng bộ đệm ẩn, bạn nên cân nhắc các đặc tính của trang nơi danh CSWPs được sử dụng:

 • Loại trang là CSWP trên?
  Bộ đệm ẩn hoạt động tuyệt vời trong CSWPs trên trang đầu trang hoặc nhiều người dùng có như một điểm khi họ duyệt thông tin. CSWPs trên trang thể loại mà bắt đầu từ điểm để dẫn hướng đến trang chi tiết hơn cho danh mục, cũng có thể hưởng lợi từ bộ đệm ẩn.

 • Số lượng các quá trình tải trang có trang?
  Chúng tôi khuyên bạn sử dụng bộ đệm ẩn chỉ trong CSWPs trên trang với nhiều hơn 10 quá trình tải trang trên mỗi 15 phút.

 • Được CSWP cấu hình để hiển thị kết quả khác nhau cho người dùng khác nhau?
  Nếu truy vấn CSWP bao gồm quá nhiều nhóm người dùng, kết hợp kết quả tìm kiếm có thể quá tải bộ đệm ẩn, và thời gian tải trang sẽ không thể giảm, hoặc thậm chí có thể tăng.

Ví dụ dưới đây Hiển thị một trang mạng nội bộ với bốn CSWPs. Trung bình, trang có 38 quá trình tải trang trên mỗi 15 phút. Các đặc điểm trang gợi ý rằng trang có thể tải nhanh hơn nếu bạn cấu hình một số CSWPs sử dụng bộ đệm ẩn.

Ví dụ về trang chủ mạng nội bộ với bốn CSWPs

Hãy cùng xem CSWPs riêng lẻ:

 • CSWP 1 Hiển thị một câu chuyện biết các thông tin công ty nổi bật, trong trường hợp này một tin tức câu chuyện về đào tạo sắp tới.

 • CSWP 2 Hiển thị các công ty câu chuyện tin tức.

 • CSWP 3 Hiển thị tài liệu thịnh hành trong bộ phận của bạn.

 • CSWP 4 Hiển thị các tài liệu mà bạn đã làm việc trên gần đây.

Truy vấn trong CSWP 1 và 2 được cấu hình để Hiển thị kết quả tương tự cho tất cả người dùng. Đó có nghĩa là bạn có thể có thể tạo trang tải nhanh hơn bằng cách cấu hình các CSWPs hai sử dụng bộ đệm ẩn.

Truy vấn trong CSWP 3 và 4 được cấu hình để Hiển thị các kết quả khác nhau để người dùng khác nhau.

CSWP 3 Hiển thị một tập kết quả cho những người làm việc trong bộ phận HR, và một tập kết quả cho những người làm việc trong bộ phận doanh số. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể làm cho trang tải nhanh hơn bằng cách sử dụng bộ đệm ẩn trong phần Web này. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều bộ phận nhỏ với chỉ một vài nhân viên trong mỗi bộ phận, số lượng kết quả tìm kiếm sẽ được lưu trữ trong bộ đệm ẩn có thể quá tải bộ đệm ẩn và thực sự tăng thời gian tải trang.

CSWP 4 Hiển thị tài liệu mà người dùng đã đăng nhập có làm việc gần đây. Bạn không nên sử dụng bộ đệm ẩn trong phần Web này. Vì truy vấn sẽ được thiết kế cho mỗi người dùng, tất cả các kết quả tìm kiếm cá nhân sẽ được lưu trữ trong bộ đệm ẩn. Điều này sẽ quá tải bộ đệm ẩn và có thể tăng thời gian tải trang.

Làm thế nào tạo bộ đệm ẩn cho các trang web tải nhanh hơn?

Trước tiên, hãy xem cách hiển thị kết quả tìm kiếm trong một nội dung Web tìm kiếm phần (CSWP) mà không tạo bộ đệm ẩn:

 1. Người dùng đến một trang có một CSWP.

 2. Truy vấn trong CSWP được gửi đến chỉ mục tìm kiếm.

 3. Tìm kiếm Tìm kết quả trong chỉ mục tìm kiếm, và loại bỏ bất kỳ kết quả tìm kiếm người dùng trong nhóm bảo mật được gán AD không cho phép để xem.

 4. Kết quả tìm kiếm được gửi từ chỉ mục tìm kiếm để CSWP, nơi người dùng nhìn thấy kết quả.

 5. Người dùng thứ hai đến cùng một trang, và được lặp lại bước 2-4.

Cách kết quả được hiển thị trong CSWP không có tính năng bộ đệm ẩn

Bây giờ hãy cùng xem cách hiển thị kết quả trong một nội dung Web tìm kiếm phần (CSWP) với bộ đệm ẩn:

 1. Người dùng đến một trang có một CSWP.

 2. Nhóm bảo mật quảng cáo, ví dụ: mọi người trừ người dùng bên ngoài, được gán trong CSWP. Ví dụ này giả định rằng người dùng truy cập trang thuộc về nhóm bảo mật AD được gán.

 3. Truy vấn và nhóm bảo mật AD được gán trong CSWP được kết hợp và tìm kiếm trước tiên tìm nhóm bảo mật và truy vấn khớp trong bộ đệm ẩn. Nếu nó không tìm thấy kết quả khớp nào trong bộ đệm ẩn, truy vấn được gửi đến chỉ mục tìm kiếm.

 4. Tìm kiếm Tìm kết quả trong chỉ mục tìm kiếm, và loại bỏ bất kỳ kết quả nào người dùng trong nhóm bảo mật được gán AD không cho phép để xem.

 5. Kết quả tìm kiếm được gửi từ chỉ mục tìm kiếm vào bộ đệm ẩn nơi lưu trữ (kết quả 1).

 6. Kết quả tìm kiếm được phục vụ bộ đệm ẩn CSWP, nơi người dùng nhìn thấy kết quả.

 7. Người dùng thứ hai đến cùng một trang. Người dùng thứ hai của nhóm bảo mật AD cùng với người dùng đầu tiên.

 8. Tìm kiếm tìm thấy kết quả tìm kiếm hiện có cho tổ hợp truy vấn và các nhóm bảo mật quảng cáo trong bộ đệm ẩn.

 9. Kết quả tìm kiếm được phục vụ bộ đệm ẩn CSWP nơi người dùng nhìn thấy kết quả.

Cách kết quả được hiển thị trong CSWP với tính năng bộ đệm ẩn

Vì nó nhanh hơn để tìm kiếm kết quả tìm kiếm trong bộ đệm ẩn hơn trong chỉ mục tìm kiếm, trang tải nhanh hơn.

Quan trọng: Bộ đệm ẩn hết hạn sau 15 phút. Repopulated này do người dùng đầu tiên đi đến trang sau khi bộ đệm ẩn đã hết hạn, để có thể dài hơn cho người dùng đầu tiên repopulates bộ đệm ẩn sau khi hết hạn một thời gian tải trang.

Khắc phục sự cố: nội dung mới được thêm vào không hiển thị trong CSWP kết quả

Phần Web tìm kiếm nội dung (CSWP) Hiển thị kết quả tìm kiếm từ nội dung được tìm kéo và được thêm vào chỉ mục tìm kiếm. Khi bạn cấu hình CSWP sử dụng bộ đệm ẩn, nó sẽ hiển thị kết quả trùng khớp từ bộ đệm ẩn và không chỉ mục tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm, kết quả tìm kiếm trống cũng, được lưu trữ trong bộ đệm ẩn cho tối đa 15 phút trước khi hết hạn bộ đệm ẩn.

Nếu bạn tìm kiếm nội dung mới được thêm vào trước khi nội dung đã được tìm kéo và bao gồm trong chỉ mục tìm kiếm, bộ đệm ẩn sẽ chứa một kết quả tìm kiếm trống cho truy vấn cho đến khi bộ đệm ẩn hết hạn, và nội dung sẽ không hiển thị trong kết quả CSWP.

Nếu nội dung mới được thêm vào không hiển thị trong CSWP:

 1. Hãy đảm bảo rằng nội dung đã được tìm kéo và được thêm vào chỉ mục tìm kiếm. Tìm kiếm nội dung trong hộp tìm kiếm, hoặc trong một CSWP không sử dụng bộ đệm ẩn, cho đến khi bạn có thể tìm thấy nội dung.

 2. Hãy chờ ít nhất 15 phút để cho phép bộ đệm ẩn CSWP hết hạn, và thử lại.

 3. Nếu bạn vẫn không nhìn thấy bất kỳ kết quả, hãy kiểm tra rằng bạn là thành viên của nhóm bảo mật quảng cáo đã được gán cho CSWP. Nếu bạn không phải là thành viên của nhóm bảo mật quảng cáo, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ kết quả tìm kiếm.

Lưu ý: SharePoint Online tự động thu thập thông tin và thêm nội dung mới chỉ mục tìm kiếm khoảng thời gian đã lên lịch, nhưng bạn cũng có thể theo cách thủ công yêu cầu tìm kéo và lập lại chỉ mục của một trang web, thư viện hoặc danh sách.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×