Tạo sự kiện cả ngày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sự kiện là hoạt động kéo dài 24 giờ hoặc lâu hơn. Ví dụ về sự kiện bao gồm triển lãm thương mại, hội nghị hoặc kỳ nghỉ.

Trong bài viết này

Thông tin thêm về sự kiện

Tạo sự kiện

Thay đổi sự kiện

Đặt sự kiện để lặp lại

Đặt sự kiện là riêng tư

Đặt hoặc loại bỏ lời nhắc

Thông tin thêm về sự kiện

Thường thì sự kiện xảy ra một lần và có thể kéo dài trong một hoặc vài ngày. Sự kiện hàng năm, chẳng hạn như sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm, sẽ diễn ra hàng năm vào một ngày cụ thể.

Sự kiện và sự kiện hàng năm không chiếm các khối thời gian trong lịch của bạn. Những sự kiện này xuất hiện ở dạng biểu ngữ. Cuộc hẹn cả ngày sẽ hiển thị thời gian của bạn là bận khi người khác xem nó. Sự kiện hoặc sự kiện hàng năm hiển thị thời gian của bạn là rảnh.

Đầu Trang

Tạo sự kiện

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm mới , bấm Mục mới, sau đó bấm Sự kiện cả ngày.

 2. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập mô tả.

 3. Trong hộp Địa điểm, hãy nhập địa điểm.

 4. Để cho người xem lịch của bạn biết rằng bạn đang vắng mặt chứ không rảnh, trên tab Sự kiện, trong nhóm Tùy chọn, hãy bấm Vắng mặt trong danh sách Hiện Là.

  Lệnh Vắng mặt Hiển thị thời gian là

 5. Nếu sự kiện kéo dài hơn một ngày, hãy thay đổi giá trị trong hộp Thời gian bắt đầuThời gian kết thúc.

 6. Bấm Lưu và Đóng.

Mẹo: Trong dạng xem ngày/tuần/tháng, bạn có thể tạo nhanh một sự kiện bằng cách bấm đúp vào vùng tô mờ tối hơn dưới đề mục ngày của ngày trong sự kiện.

Đầu Trang

Thay đổi sự kiện

 1. Hãy mở cuộc hẹn, sự kiện hay cuộc họp bạn muốn thay đổi.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thay đổi tùy chọn cho một mục không thuộc chuỗi   

   • Trên tab Cuộc hẹn, hãy thay đổi tùy chọn, ví dụ như chủ đề, địa điểm, thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc như mong muốn, rồi bấm Lưu và Đóng.

  • Để thay đổi tùy chọn cho tất cả các mục trong chuỗi   

   1. Bấm mở chuỗi, sau đó bấm OK.

    Hộp thoại Mở Mục Lặp lại

   2. Trên tab Cuộc hẹn, bạn hãy thay đổi tùy chọn địa điểm hoặc chủ đề như mong muốn.

   3. Để thay đổi các tùy chọn lặp lại, trên menu hành động , bấm lặp lại, thay đổi thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, kiểu lặp lại hoặc phạm vi lặp lại như mong muốn, sau đó bấm OK.

   4. Bấm Lưu và Đóng.

  • Để thay đổi tùy chọn cho một mục thuộc chuỗi   

   1. Bấm mở sự kiện này, sau đó bấm OK.

   2. Trên tab Cuộc hẹn, hãy thay đổi chủ đề, địa điểm, thời gian bắt đầu hoặc thời gian kết thúc như mong muốn, rồi bấm Lưu và Đóng.

Mẹo: Trong Lịch, bạn có thể kéo cuộc hẹn, sự kiện hoặc cuộc họp đến một ngày khác. Bạn cũng có thể sửa chủ đề bằng cách chọn sự kiện, bấm vào văn bản mô tả và nhập thay đổi của mình. Bạn có thể thay đổi sự kiện thành cuộc hẹn và đăng ký trước thời gian cuộc hẹn trong lịch bằng cách xóa hộp kiểm Sự kiện Cả Ngày và nhập thời gian bắt đầu cũng như thời gian kết thúc của cuộc hẹn. Vì sự kiện được xác định là kéo dài trong 24 giờ, từ nửa đêm này đến nửa đêm hôm sau, việc xóa hộp kiểm này sẽ cho phép bạn nhập thời gian cụ thể.

Đầu Trang

Đặt sự kiện để lặp lại

 1. Hãy mở sự kiện bạn muốn đặt là lặp lại.

 2. Trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Tùy chọn, bấm Lặp lại.

 3. Bấm tần suất lặp lại  — Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng năm — bạn muốn, rồi chọn tùy chọn cho tần suất.

 4. Bấm OK, rồi bấm Lưu và Đóng.

Đầu Trang

Đặt sự kiện là riêng tư

 1. Tạo hoặc mở sự kiện bạn muốn đặt là riêng tư.

 2. Trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Thẻ, bấm Riêng tư.

  Lệnh Riêng tư trong nhóm Thẻ

Quan trọng: Bạn không nên dựa vào tính năng Riêng tư để ngăn không cho người khác truy cập chi tiết của sự kiện, liên hệ hoặc tác vụ. Để bảo đảm người khác không thể đọc mục bạn đánh dấu là riêng tư, bạn đừng cấp cho họ quyền đọc đối với thư mục Lịch, Liên hệ và Tác vụ của bạn. Người được cấp quyền đọc để truy cập thư mục của bạn có thể dùng phương thức lập trình hoặc ứng dụng email khác để xem chi tiết của mục riêng tư. Hãy chỉ dùng tính năng Riêng tư khi bạn chia sẻ thư mục với người mà bạn tin tưởng.

Đầu Trang

Đặt hoặc loại bỏ lời nhắc

Thực hiện một trong những thao tác sau:

 • Đối với tất cả các sự kiện mới mà bạn tạo ra   

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Dưới Tùy chọn Lịch, để tự động bật hoặc tắt lời nhắc cho sự kiện mới, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Lời nhắc mặc định.

  4. Nếu bạn chọn hộp kiểm, hãy nhập khoảng thời gian mà lời nhắc sẽ xuất hiện trước sự kiện đó.

 • Đối với sự kiện hiện có   

  1. Hãy mở sự kiện hoặc chuỗi, nếu sự kiện đó lặp lại.

  2. Để bật hoặc tắt lời nhắc, trên tab Cuộc hẹn, trong nhóm Tùy chọn, trong danh sách Lời nhắc, hãy bấm Không có hoặc khoảng thời gian mà bạn muốn được thông báo trước sự kiện.

  3. Để tùy chỉnh âm thanh phát ra khi hiển thị lời nhắc, trong danh sách Lời nhắc, ở cuối danh sách, hãy bấm Âm thanh, rồi chọn âm thanh mà bạn muốn phát. Phải chọn thời gian lời nhắc trước khi lệnh Âm thanh xuất hiện.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×