Tạo, nối kết đến, hoặc Cập Nhật cuộc họp không gian làm việc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một không gian làm việc cuộc họp mới

Nối kết đến một không gian làm việc cuộc họp hiện có

Cập Nhật yêu cầu họp và một không gian làm việc cuộc họp

Loại bỏ một nối kết không gian làm việc cuộc họp từ yêu cầu họp

Xóa một không gian cuộc họp

Tạo một không gian làm việc cuộc họp mới

 1. Trong yêu cầu họp mới hoặc hiện có, trên tab cuộc họp , trong nhóm người dự , hãy bấm Không gian cuộc họp.

 2. Nếu bạn vẫn chưa, hãy thêm thông tin sau đây để yêu cầu cuộc họp:

  • Trong hộp đến , thêm tên của những người bạn muốn mời hoặc thêm một tên danh sách phân phối. Tên của những người được mời sẽ tự động hiển thị trong danh sách người dự trong workspace sau khi bạn gửi yêu cầu.

  • Trong hộp chủ đề , hãy nhập tiêu đề của cuộc họp. Tiêu đề này sẽ tự động hiển thị ở phía trên cùng của workspace và được dùng làm tên trang web trong workspace địa chỉ.

  • Xác định ngày, thời gian và vị trí của cuộc họp. Thông tin này sẽ tự động hiển thị bên dưới tiêu đề trong workspace vào.

   Lưu ý: Nếu bạn muốn cuộc họp có một chuỗi lặp lại, trên tab cuộc họp , trong nhóm tùy chọn , bấm lặp lại, và sau đó hoàn thành thông tin về các chuỗi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Thiết lập một workspace lần đầu tiên   

   Nếu trước đó bạn chưa tạo mới hoặc nối kết với một không gian làm việc cuộc họp hiện có, bạn sẽ phải xác định vị trí (máy chủ) mà bạn muốn đặt workspace vào, sau đó chọn ngôn ngữ và mẫu bạn muốn dùng.

   1. Trong ngăn tác vụ Không gian cuộc họp , hãy bấm thay đổi thiết đặt.

    Để biết thông tin về từng thiết đặt, bấm thông tin thêm ở cuối ngăn tác vụ.

   2. Trong bước 1 trong ngăn tác vụ, hãy chọn một vị trí cho workspace của bạn.

   3. Trong bước 2 trong ngăn tác vụ, chọn tạo một workspace mới, sau đó chọn một ngôn ngữ mẫu và nhập. Các thiết đặt này sẽ trở nên thiết đặt mặc định của bạn trong tương lai Workspace bạn tạo.

   4. Sau khi hoàn thành các thiết đặt, hãy bấm OK để quay lại ngăn tác vụ đầu tiên.

   5. Bấm Tạo.

    Lưu ý: Sau khi bạn bấm tạo, workspace tồn tại trên vị trí bạn đã xác định. Nếu bạn dự định dùng vị trí khác hoặc mẫu cho này, bạn phải tạo workspace khác với các thiết đặt bạn muốn. Bạn cần xóa bỏ workspace khác nếu bạn không có ý định sử dụng nó.

  • Thiết lập Workspace bổ sung   

   Nếu bạn đã tạo hoặc nối kết với một không gian làm việc cuộc họp, các vị trí và thiết đặt mẫu đã thiết đặt mặc định của bạn và xuất hiện trong ngăn tác vụ đầu tiên. Thực hiện một trong các thao tác sau:

   1. Sử dụng các thiết đặt mặc định cho workspace mới của bạn, trong ngăn tác vụ, hãy bấm tạo.

   2. Để thay đổi mặc định, trong ngăn tác vụ, bấm thay đổi thiết đặt, sau đó chọn thiết đặt bạn muốn dùng. Sau khi hoàn thành các thiết đặt, bấm OK để quay lại ngăn tác vụ đầu tiên, sau đó bấm tạo.

   3. Để mở trình duyệt của bạn và xem workspace, hãy bấm đi không gian làm việc trong ngăn tác vụ. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào nối kết đã được thêm vào phần nội dung của yêu cầu cuộc họp. Bạn có thể thêm thông tin hoặc tùy chỉnh workspace ngay hoặc sau một lúc.

 4. Để hoàn tất yêu cầu họp, chuyển trở lại Microsoft Office Outlook 2007 bằng cách nhấn ALT + TAB.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để gửi yêu cầu họp và mời người khác vào cuộc họp và workspace, hãy bấm gửi. Nếu đây là một yêu cầu họp được gửi trước đó, hãy bấm Gửi Cập Nhật.

Để biết thông tin về việc tạo hoặc nối kết tới một không gian làm việc cuộc họp, hãy xem trợ giúp trong không gian làm việc cuộc họp.

Đầu trang

Nối kết đến một không gian làm việc cuộc họp hiện có

Lưu ý: Bạn không thể nối kết đến một không gian cuộc họp hiện có chứa các sự kiện định kỳ.

 1. Trong yêu cầu họp mới hoặc hiện có, trên tab cuộc họp , trong nhóm người dự , hãy bấm Không gian cuộc họp.

 2. Nếu bạn vẫn chưa, hãy thêm thông tin sau đây để yêu cầu cuộc họp:

  1. Trong hộp đến , thêm tên của những người bạn muốn mời hoặc thêm một tên danh sách phân phối. Tên của những người được mời sẽ tự động hiển thị trong danh sách người dự trong workspace sau khi bạn gửi yêu cầu.

  2. Trong hộp chủ đề , hãy nhập tiêu đề của cuộc họp. Tiêu đề này sẽ tự động hiển thị ở phía trên cùng của workspace và được dùng làm tên trang web trong workspace địa chỉ.

  3. Xác định ngày, thời gian và vị trí của cuộc họp. Thông tin này sẽ tự động hiển thị bên dưới tiêu đề trong workspace vào.

   Nếu bạn muốn cuộc họp có một chuỗi lặp lại, trên tab cuộc họp , trong nhóm tùy chọn , bấm lặp lại, và sau đó hoàn thành thông tin về các chuỗi.

  4. Trong Mẹo ở dưới cùng của ngăn tác vụ, bấm vào văn bản.

  5. Trong bước 1 trong ngăn tác vụ, hãy chọn vị trí có workspace bạn muốn nối kết đến.

  6. Trong bước 2 trong ngăn tác vụ, chọn nối kết một không gian làm việc hiện có, sau đó chọn workspace bạn muốn dùng. Nếu bạn không chắc liệu workspace bạn đã chọn là đúng, hãy bấm dạng xem workspace để xác nhận.

  7. Sau khi hoàn thành các thiết đặt, hãy bấm OK để quay lại ngăn tác vụ đầu tiên.

  8. Bấm vào nối kết.

 3. Để mở trình duyệt của bạn và xem workspace, hãy bấm đi không gian làm việc trong ngăn tác vụ. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào nối kết đã được thêm vào phần nội dung của yêu cầu cuộc họp. Bạn có thể thêm thông tin hoặc tùy chỉnh workspace ngay hoặc sau một lúc.

 4. Để hoàn tất yêu cầu họp, chuyển trở lại Office Outlook 2007 bằng cách nhấn ALT + TAB.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để gửi yêu cầu họp và mời người khác vào cuộc họp và workspace, hãy bấm gửi. Nếu đây là một yêu cầu họp được gửi trước đó, hãy bấm Gửi Cập Nhật.

  2. Để lưu yêu cầu cuộc họp nhưng không gửi nó, trên tab cuộc hẹn , trong nhóm tùy chọn , bấm lưu & đóng. Không có người dự thông tin sẽ được gửi không gian làm việc, nhưng các chi tiết cuộc họp (chủ đề, tiêu đề, ngày, thời gian và vị trí) sẽ được gửi.

Để biết thông tin về việc tạo hoặc nối kết tới một không gian làm việc cuộc họp từ một trang web Windows SharePoint Services 3.0 , hãy xem trợ giúp trong không gian làm việc cuộc họp.

Đầu trang

Cập Nhật yêu cầu họp và một không gian làm việc cuộc họp

Bạn có thể cập nhật người dự cuộc họp, địa điểm, ngày hoặc thời gian trong yêu cầu họp. Outlook sẽ gửi các bản Cập Nhật không gian làm việc. Để thay đổi thông tin khác trong không gian làm việc cuộc họp, bạn phải thực hiện thay đổi từ workspace.

 1. Mở yêu cầu cuộc họp có chứa nối kết không gian làm việc.

 2. Thay đổi thông tin trong bất kỳ trường sau đây: đếnvị trí, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc.

 3. Để gửi Cập Nhật tất cả không gian làm việc và cho người dự, hãy bấm Gửi Cập Nhật.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn Cập Nhật yêu cầu họp và bấm lưu & đóng, thông tin Cập Nhật sẽ được gửi không gian làm việc cuộc họp. Để gửi thông tin Cập Nhật, bạn phải bấm Gửi Cập Nhật.

 • Để biết thông tin về việc thay đổi thông tin khác trong workspace vào, hãy xem trợ giúp trong workspace vào.

Đầu trang

Loại bỏ một nối kết không gian làm việc cuộc họp từ yêu cầu họp

Nếu bạn không còn muốn yêu cầu họp để nối kết một không gian làm việc, bạn có thể loại bỏ nối kết và văn bản tự động thêm với nó từ nội dung của yêu cầu. Khi bạn loại bỏ nối kết, workspace sẽ không còn được Cập Nhật thay đổi bạn thực hiện để yêu cầu cuộc họp. Loại bỏ nối kết sẽ không xóa workspace. Bạn có thể thêm nối kết workspace đó yêu cầu họp sau hoặc để yêu cầu họp khác. Ngoài ra, bạn có thể xóa workspace nếu bạn quyết định không sử dụng nó.

Lưu ý: Nếu yêu cầu họp cho một chuỗi cuộc họp lặp lại, bạn không thể loại bỏ nối kết cho chỉ một cuộc họp trong chuỗi. Bạn chỉ có thể loại bỏ nối kết cho toàn bộ chuỗi. Sau khi bạn thực hiện, bạn không thể nối kết đó workspace bất kỳ yêu cầu cuộc họp một lần nữa. Tuy nhiên, bạn có thể nối kết gốc chuỗi cuộc họp lặp lại một không gian làm việc khác nhau.

 • Trong ngăn tác vụ không gian làm việc cuộc họp, hãy bấm loại bỏ. Điều này sẽ loại bỏ nối kết trong phần nội dung thư.

Để xóa một workspace đi vào không gian làm việc và xem trợ giúp về việc xóa bỏ trang.

Đầu trang

Xóa một không gian cuộc họp

Bạn không thể xóa bỏ một không gian làm việc cuộc họp từ Office Outlook 2007. Bạn có thể xóa trang khỏi workspace hoặc từ trang Web mẹ mà workspace là một web con.

Để biết thêm thông tin về cách xóa một trang web, hãy xem trợ giúp trong workspace.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×