Tạo, chia sẻ và tiêu thụ nội dung BI trong site Trung tâm BI

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nội dung nghiệp vụ thông minh (BI) thường bao gồm báo cáo, phiếu ghi điểm và bảng điều khiển người dùng để theo dõi hiệu suất và ra quyết định. Trong hầu hết các tổ chức, nhiều người có liên quan đến quy trình tạo và chia sẻ nội dung BI. Có một trung tâm nơi, chẳng hạn như một site Trung tâm BI, lưu trữ quản lý, chia sẻ và tiêu thụ nội dung đó là quan trọng.

Trang chủ của site Trung tâm Nghiệp vụ Thông minh trong SharePoint Online

Site Trung tâm BI không chỉ là một site SharePoint. Đó còn là cách tuyệt vời để mang mọi người, các quy trình và thông tin lại với nhau. Dù bạn là người quản trị, tác giả viết báo cáo, hoặc người sử dụng thông tin, site Trung tâm BI có thể là phần quan trọng cho giải pháp BI của tổ chức bạn.

Người quản trị, tác giả nội dung và người sử dụng thông tin có thể dùng site Trung tâm BI

Trong site Trung tâm BI, người quản trị có thể tạo và quản lý tất cả các kết nối dữ liệu mà tác giả báo cáo cần. Tác giả nội dung có thể dùng những nguồn dữ liệu đó để xây dựng và chia sẻ bảng điểm, báo cáo và bảng điều khiển. Nhà quản lý và người sử dụng thông tin có thể dùng nội dung BI để theo dõi hiệu suất, khám phá dữ liệu và đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Và vì doanh nghiệp cần thay đổi, người quản trị và tác giả báo cáo có thể dễ dàng cập nhật nội dung BI để người sử dụng thông tin dùng các thông tin mới nhất.

Những nhiệm vụ này…

Được thực hiện bởi những người có vai trò này…

Và đây là cách thức…

Thiết lập site Trung tâm BI và cấp quyền người dùng

Người quản trị

Tạo một site Trung tâm nghiệp vụ thông minh

Thiết lập và quản lý các kết nối dữ liệu mà tác giả báo cáo và bảng điều khiển sẽ dùng

Người quản trị

Tác giả Nội dung

Bài viết TechNet: chia sẻ kết nối dữ liệu bằng cách dùng Excel và Excel Services (SharePoint Server 2013)

Bài viết TechNet: tạo kết nối dữ liệu bằng cách dùng PerformancePoint Services (SharePoint Server 2013)

Tạo và phát hành báo cáo, phiếu ghi điểm hoặc bảng điều khiển

Tác giả nội dung

Tạo và dùng báo cáo hoặc phiếu ghi điểm

Xem và tương tác với nội dung BI

Người sử dụng thông tin

Khám phá và phân tích dữ liệu trong báo cáo và bảng điều khiển

Để tìm hiểu thêm về site Trung tâm BI, hãy xem một trung tâm nghiệp vụ thông minh là gì?

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×