Tính toán tỷ lệ phần trăm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Excel cung cấp các cách khác nhau để tính toán tỷ lệ phần trăm. Ví dụ, bạn có thể dùng Excel để tính thuế bán hàng cho việc mua bán, tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng bài kiểm tra hoặc tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi giữa hai giá trị.

Sử dụng dữ liệu mẫu được cung cấp và các thủ tục sau đây để tìm hiểu cách tính tỷ lệ phần trăm.

Tính toán tỷ lệ phần trăm vào nếu bạn biết tổng số và số tiền

Giả sử bạn trả lời các câu hỏi 42 50 đúng cách trên một phép kiểm tra. Tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng là gì?

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =42/50, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 0,84.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tỷ lệ phần trăm  Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là 84.00%, tỷ lệ phần trăm của câu trả lời đúng trên việc kiểm tra.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Đếm tổng số nếu bạn biết số lượng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử rằng giá bán của một áo là $15, 25% tắt giá gốc. Giá gốc là gì? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 75% của số đó bằng 15.

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =15/0,75, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 20.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $20,00, đây là giá gốc của Áo.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tính toán số tiền nếu bạn biết tổng và tỷ lệ phần trăm

Giả sử mà muốn mua một máy tính cho $800 và phải thanh toán cho một phân của 8,9% bổ sung trong thuế bán hàng. Bạn có bao nhiêu thanh toán cho thuế bán hàng? Trong ví dụ này, bạn muốn tìm 8,9% của 800.

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =800 * 0,089, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 71.2.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $71.20, đây là số tiền thuế bán hàng cho máy tính.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tính toán sự khác biệt giữa hai số dưới dạng tỉ lệ phần trăm

Giả sử rằng lợi nhuận của bạn là $2,342 trong tháng mười một và $2.500 trong tháng mười hai. Tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi trong lợi nhuận của bạn giữa các hai tháng là gì? Sau đó, nếu lợi nhuận của bạn là $2,425 trong tháng một, tỷ lệ phần trăm của sự thay đổi trong lợi nhuận của bạn giữa các tháng và tháng một là gì? Bạn có thể tính toán sự khác biệt bằng cách trừ đi thu nhập mới của bạn từ thu nhập gốc của bạn, rồi chia kết quả thu nhập gốc của bạn.

Tính toán tỷ lệ phần trăm tăng

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Kiểu =(2500-2342) / 2342, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 0.06746.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tỷ lệ phần trăm  Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là 6,75%, tỷ lệ phần trăm tăng lợi nhuận.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tính toán tỷ lệ phần trăm của giảm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Kiểu =(2425-2500) / 2500, và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là-0.03000.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tỷ lệ phần trăm  Nút Kiểu Phần trăm .

  Kết quả là-3.00%, tỷ lệ phần trăm của giảm lợi nhuận.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Tăng hoặc giảm số theo tỉ lệ phần trăm

Giả sử bạn chi trung bình của $113 thực phẩm mỗi tuần, và bạn muốn tăng chi phí thực phẩm hàng tuần của bạn với 25%. Bạn có thể dành bao nhiêu? Hoặc, nếu bạn muốn giảm xuống của bạn giá trị thực phẩm hàng tuần của $113 25%, giá trị hàng tuần mới của bạn là gì?

Tăng một số theo tỉ lệ phần trăm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =113*(1+0.25), và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 141.25.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $141.25, tăng 25% trong chi phí thực phẩm hàng tuần.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Giảm số theo tỉ lệ phần trăm

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống.

 2. Nhập =113*(1-0.25), và sau đó nhấn trở lại.

  Kết quả là 84.75.

 3. Chọn ô có chứa kết quả từ bước 2.

 4. Trên trang đầu tab, bên dưới số, hãy bấm tiền tệ  Nút Tiền tệ

  Kết quả là $84.75, giảm 25% trong chi phí thực phẩm hàng tuần.

  Ghi chú: Để thay đổi số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong kết quả, hãy bấm Tăng thập phân  Tăng số chữ số thập phân hoặc Giảm thập phân  Giảm số chữ số thập phân .

Xem thêm

Hàm PERCENTRANK

Tính toán một tổng lũy kế

Tính toán trung bình

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×