Tìm và thay thế văn bản trong một email hoặc mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Outlook, bạn có quyền truy nhập để sửa công cụ giúp bạn có thể tìm và thay thế văn bản đơn giản hoặc cụm từ trong thông điệp email. Và bạn có thể mở rộng tìm kiếm của bạn để tìm từ hoặc cụm từ có chứa kết hợp chữ cái hoặc chữ cái cụ thể bằng cách sử dụng ký tự đại diện và mã. Bạn cũng có thể tìm và thay thế định dạng — ví dụ, tìm kiếm theo kích cỡ phông chữ, kiểu, ngôn ngữ, và dấu phân đoạn — hoặc tìm và thay thế biểu mẫu danh từ khác nhau hoặc thì động từ sai, chẳng hạn như thư so với thư và sử dụng so với sử dụng.

Bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm mỗi lần xuất hiện của một cụ thể từ hoặc cụm từ dùng tùy chọn Tìm .

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , hãy chọn Tìm.

  Chọn định dạng văn bản và sau đó sửa để mở danh sách thả xuống

 2. Trong hộp Tìm gì , hãy nhập văn bản mà bạn muốn tìm kiếm.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm mỗi phiên bản của một từ hoặc cụm từ, hãy chọn Tìm tiếp.

  • Để tìm mọi trường hợp cụ thể từ hoặc cụm từ cùng một lúc, hãy chọn Tìm trong > Tài liệu chính.

Mẹo: Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, bấm ESC.

Bạn có thể tự động thay thế từ hoặc cụm từ khác — ví dụ, bạn có thể thay thế Acme với đỉnh.

Ghi chú: Văn bản thay thế sẽ sử dụng cùng một cách viết hoa dưới dạng văn bản thay thế nó. Ví dụ, nếu bạn tìm kiếm AKA và thay thế bằng cũng được gọi là, kết quả sẽ là cũng được gọi AS.

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , chọn thay thế.

  Trong Outlook, định dạng văn bản, bên dưới soạn thảo, chọn thay thế.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể chọn tab thay thế từ hộp thoại Tìm .

 2. Trong hộp thoại Tìm và thay thế , hãy chọn tab thay thế , và trong hộp Tìm gì , hãy nhập văn bản bạn muốn tìm kiếm.

 3. Trong hộp Thay thế bằng, hãy gõ văn bản thay thế.

  Trong hộp thoại Outlook, tìm và thay thế.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm lần xuất hiện tiếp theo của văn bản, hãy chọn Tìm tiếp.

  • Để thay thế một lần xuất hiện của văn bản, hãy chọn thay thế và Outlook di chuyển đến lần xuất hiện tiếp theo.

  • Để thay thế tất cả các lần xuất hiện của văn bản, hãy chọn Thay thế Tất cả.

Mẹo: Để hủy bỏ thay thế đang thực hiện, hãy nhấn ESC.

Để giúp bạn theo cách trực quan quét mỗi lần xuất hiện của một từ hoặc cụm từ trong tài liệu, bạn có thể tìm kiếm tất cả các lần xuất hiện và tô sáng chúng trên màn hình. Mặc dù văn bản được tô sáng trên màn hình, nó không được tô sáng khi tài liệu được in.

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , hãy chọn Tìm.

 2. Trong hộp Tìm gì , hãy nhập văn bản mà bạn muốn tìm kiếm.

 3. Chọn tô sáng đọc > đánh dấu tất cả.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Ghi chú: Để tắt tính năng tô sáng trên màn hình, hãy chọn Chỉ đọc tô sáng > Xóa tô sáng.

Tìm kiếm nâng cao và thay thế

Bạn có thể tìm kiếm nhiều hơn chỉ văn bản. Outlook cho phép bạn tìm kiếm định dạng chẳng hạn như đậm hoặc nghiêng, phông chữ, đoạn dấu, khoảng trắng, thẻ đánh dấu, hoặc thậm chí ngôn ngữ.

Bạn có thể tìm kiếm và thay thế hoặc loại bỏ định dạng ký tự. Bạn có thể tìm kiếm cụ thể từ hoặc cụm từ và thay đổi màu phông, ví dụ, hoặc bạn có thể tìm kiếm định dạng cụ thể, chẳng hạn như tô đậm và thay đổi nó.

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , chọn thay thế.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm văn bản có định dạng cụ thể, trong hộp Tìm gì , hãy nhập văn bản để tìm kiếm.

  • Để tìm chỉ định dạng, để vào hộp Tìm gì trống.

 3. (Tùy chọn) Bên dưới Tùy chọn tìm kiếm, hãy chọn hộp kiểm tìm kiếm.

 4. Chọn định dạng, sau đó chọn các tùy chọn định dạng mà bạn muốn tìm và thay thế.

  Trong hộp thoại tìm và thay thế, hãy chọn định dạng, sau đó là một tùy chọn trong danh sách thả xuống.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy định dạng, chọn Thêm.

  • Trong Outlook, tìm và thay thế hộp thoại, hãy chọn nút thêm để xem các tùy chọn bổ sung.

 5. Trong hộp thay thế bằng , hãy chọn định dạng, sau đó chọn các tùy chọn định dạng thay thế.

  Ghi chú: Nếu bạn cũng muốn thay thế văn bản bạn đã nhập trong hộp Tìm bằng , sau đó trong hộp thay thế bằng , nhập văn bản thay thế.

 6. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tìm và thay thế mỗi bản thể hiện các định dạng đã xác định, hãy chọn Tìm tiếp > thay thế.

  • Để thay thế tất cả các lần xuất hiện của định dạng đã xác định, chọn Thay thế tất cả.

Bạn có thể tìm kiếm và thay thế ký tự đặc biệt và phần tử tài liệu chẳng hạn như tab và dấu ngắt trang thủ công. Ví dụ, bạn có thể tìm thấy tất cả các dấu phân đoạn kép và thay thế chúng với dấu phân đoạn duy nhất.

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , hãy chọn Tìm.

 2. Chọn đặc biệt, sau đó chọn một mục.

  Trong hộp thoại tìm và thay thế, hãy chọn đặc biệt, sau đó là một tùy chọn trong danh sách.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy đặc biệt, chọn Thêm.

  • Trong Outlook, tìm và thay thế hộp thoại, hãy chọn nút thêm để xem các tùy chọn bổ sung.

 3. Để thay thế mục, chọn tab thay thế , và trong hộp thay thế bằng , nhập những gì bạn muốn dùng làm thay thế.

 4. Chọn Tìm tiếp theo, Tìm tất cả, thay thếhoặc thay thế tất cả.

  Mẹo: Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, bấm ESC.

Bạn có thể dùng ký tự đại diện để tìm kiếm văn bản. Ví dụ, bạn có thể dùng dấu hoa thị (*) đại diện để tìm kiếm một chuỗi ký tự (ví dụ, "s * d" sẽ tìm "buồn" và "bắt đầu").

Dùng ký tự đại diện để tìm và thay thế văn bản

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , hãy chọn Tìm hoặc thay thế.

 2. Bên dưới Tùy chọn tìm kiếm, hãy chọn hộp kiểm sử dụng ký tự đại diện .

  Ghi chú: Nếu bạn không nhìn thấy Tùy chọn tìm kiếm, chọn Thêm.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Chọn đặc biệt, chọn một ký tự đại diện, và sau đó trong hộp Tìm gì , hãy nhập bất kỳ văn bản bổ sung. Để biết thêm thông tin, hãy xem bảng bên dưới "Ký tự đại diện cho các mục bạn muốn tìm và thay thế," sau đó trong phần này.

  • Trong hộp Tìm gì , hãy nhập trực tiếp một ký tự đại diện. Để biết thêm thông tin, hãy xem bảng bên dưới "Ký tự đại diện cho các mục bạn muốn tìm và thay thế," sau đó trong phần này.

  Ghi chú: Nếu bạn cũng muốn thay thế một mục bạn đã nhập trong hộp Tìm bằng , sau đó trong hộp thay thế bằng , nhập văn bản thay thế.

 4. (Tùy chọn) Nếu bạn cũng muốn thay thế mục bạn đã nhập trong hộp Tìm với , chọn tab thay thế , và trong hộp thay thế bằng , nhập những gì bạn muốn dùng làm thay thế.

 5. Chọn Tìm tiếp theo, Tìm tất cả, thay thếhoặc thay thế tất cả.

  Mẹo: Để hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện, bấm ESC.

Ký tự đại diện cho các mục bạn muốn tìm và thay thế

 • Khi bạn chọn hộp kiểm sử dụng ký tự đại diện , Outlook tìm chỉ văn bản chính xác được xác định. Nhận thấy rằng các hộp kiểm khớp kiểu chữTìm toàn bộ từ chỉ là khả dụng (mờ) để cho biết các tùy chọn này được tự động bật và không thể bị tắt.

 • Khi bạn muốn tìm kiếm một ký tự được xác định là đại diện, hãy nhập dấu xuyệt ngược (\) trước khi ký tự. Ví dụ, nhập \? để tìm một dấu chấm hỏi.

 • Khi bạn muốn để nhóm các ký tự đại diện và văn bản và để cho biết thứ tự đánh giá, sử dụng dấu ngoặc đơn. Ví dụ, nhập < (ngày trước) * (ed) > để tìm "presorted" và "ngăn".

 • Khi bạn muốn tìm kiếm một biểu thức và sau đó thay thế bằng các biểu thức, hãy dùng ký tự đại diện \n. Ví dụ, nhập (Ashton) (Chris) trong hộp Tìm gì\2 \1 trong hộp thay thế bằng . Outlook sẽ tìm Ashton Chris và thay thế bằng Chris Ashton.

Để tìm

Kiểu

Ví dụ

Ký tự duy nhất bất kỳ

?

s? t tìm ngồi và đặt

Bất kỳ chuỗi ký tự

*

s * d sẽ tìm buồn và bắt đầu

Bắt đầu của một từ

<

< (liên) tìm thú vị và giao cắt, nhưng không gãy

Phần cuối của một từ

>

(trong) > Tìm trong và bên trong, nhưng không thú vị

Một trong các ký tự đã xác định

[ ]

w [io] n tìm được và đã đạt

Ký tự đơn bất kỳ trong phạm vi này

[-]

[r-t] ight tìm bên phải và cảnh. Phạm vi phải nằm trong thứ tự tăng dần

Bất kỳ ký tự đơn nào ngoại trừ các ký tự trong phạm vi bên trong dấu ngoặc

[! x-z]

t [! a m] ck tìm tock và nhân, nhưng không tack hoặc đánh dấu

Chính xác n lần xuất hiện của ký tự trước đó hoặc biểu thức

{n}

Fe {2} d sẽ tìm nguồn cấp dữ liệu nhưng không nạp

Tối thiểu n lần xuất hiện của ký tự trước đó hoặc biểu thức

{n}

Fe {1}, d sẽ tìm ăn và nguồn cấp dữ liệu

Từ n để m lần xuất hiện của ký tự trước đó hoặc biểu thức

{n, m}

10 {1,3} tìm 10, 100 và 1000

Một hoặc nhiều lần xuất hiện của ký tự trước đó hoặc biểu thức

@

lo@t tìm nhiều và loot

Sử dụng các mã sau đây để tìm các chữ cái, định dạng, trường hoặc các ký tự đặc biệt. Lưu ý rằng một số mã hoạt động chỉ khi tùy chọn sử dụng ký tự đại diện được bật hoặc tắt.

Mã hoạt động trong tìm gì hộp hoặc thay thế bằng hộp

Để tìm

Kiểu

Dấu phân đoạn ( Dấu phân đoạn )

^ p (không hoạt động trong hộp Tìm gì khi tùy chọn sử dụng ký tự đại diện được bật), hoặc ^ 13

Tab ký tự ( ký tự tab )

^ t hoặc ^ 9

Ký tự ASCII

^nnn, nơi nnn là mã ký tự.

Ký tự ANSI

^ 0nnn, trong đó 0 là số không và nnn là mã ký tự

Gạch nối dài (—)

^+

Gạch nối ngắn (–)

^=

Ký tự dấu mũ

^^

Ngắt dòng thủ công ( ngắt dòng thủ công )

^ l hoặc ^ 11

Dấu ngắt cột

^ n hoặc ^ 14

Dấu ngắt trang hoặc phần

^ 12 (khi thay thế, chèn dấu ngắt trang)

Ngắt trang thủ công

^ m (cũng tìm thấy hoặc thay thế dấu ngắt phần khi tùy chọn sử dụng ký tự đại diện được bật)

Khoảng trống không ngắt ( dấu cách không ngắt )

^ s

Dấu gạch nối không ngắt ( dấu gạch nối )

^~

Gạch nối tùy chỉnh ( dấu gạch nối tùy chọn )

^-

Mã hoạt động chỉ trong tìm gì hộp (khi sử dụng ký tự đại diện được bật)

Để tìm

Kiểu

Ảnh hoặc đồ họa (tại chỗ)

^ g

Mã hoạt động chỉ trong tìm hộp (khi sử dụng ký tự đại diện bị tắt)

Để tìm

Kiểu

Bất kỳ ký tự

^?

Chữ số bất kỳ

^#

Bất kỳ ký tự

^$

Ký tự Unicode

^ Unnnn nnnn đâu mã ký tự

Ảnh hoặc đồ họa (tại chỗ)

^ 1

Dấu cước chú

^ f hoặc ^ 2

Dấu chú thích cuối

^ e

Trường

^ d

Dấu mở ngoặc nhọn trường (khi mã trường Hiển thị)

^ 19

Dấu đóng ngoặc nhọn trường (khi mã trường Hiển thị)

^ 21

Chú thích

^ một hoặc ^ 5

Ngắt phần

^ b

Dung lượng nối dài (Unicode)

^ u8195

Dung lượng en (Unicode)

^ u8194

Khoảng trắng

^ w (bất kỳ tổ hợp thường xuyên dấu khoảng trắng và các ký tự tab)

Mã hoạt động chỉ trong hộp thay thế bằng hộp

Để tìm

Kiểu

Bảng tạm của Microsoft Windows nội dung

^ c

Nội dung của hộp Tìm gì

^ &

Bạn có thể đi đến mục cụ thể, chẳng hạn như một trang, thẻ đánh dấu, hoặc căn trong thông điệp email.

 1. Trong thông điệp email hoặc mục bạn đang tạo, trên tab Định dạng văn bản , trong nhóm sửa , hãy chọn Tìm > Đi đến.

  Trong tab định dạng văn bản, trong nhóm sửa, chọn tìm, sau đó chọn đi đến.

 2. Trong danh sách đến gì , hãy chọn một mục.

  Trong hộp tìm và thay thế thoại, đi tới tab, hãy chọn một đến tùy chọn để bắt đầu.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để đi đến một mục cụ thể, trong hộp nhập , nhập thông tin nhận dạng phù hợp cho mục và sau đó chọn Đi đến.

  • Để đi đến mục tiếp theo hoặc trước đó của kiểu đã xác định, để trống hộp nhập , sau đó chọn tiếp theo hoặc trước đó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×