Tìm và sử dụng được chia sẻ truy vấn (Power Query)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Trong Power Query, sau khi truy vấn được chia sẻ bởi người quản lý dữ liệu hoặc người dùng doanh nghiệp khác bằng cách dùng Power BI cho Office 365, các truy vấn được chia sẻ trở nên sẵn dùng trong kho lưu trữ siêu dữ liệu Power BI. Người dùng trong tổ chức có thể tìm và sử dụng các truy vấn được chia sẻ (nếu nó được chia sẻ với họ) bằng cách dùng tùy chọn tìm kiếm trực tuyến trong Power Query sử dụng cơ sở dữ liệu trong các truy vấn để phân tích dữ liệu của họ và báo cáo.

Quan trọng: Truy vấn chia sẻ có thể mất tối đa năm phút, sau khi chúng được chia sẻ, sẵn dùng thông qua tìm kiếm trực tuyến trong Power Query. Đây là do bản Cập Nhật chỉ mục tìm kiếm, có thể mất tối đa 5 phút để hoàn tất.

Để tìm và sử dụng truy vấn chia sẻ bằng cách dùng Power Query:

 1. Hãy đăng nhập vào Power BI từ Power Query, nếu bạn chưa đăng nhập. Trong Excel, trên tab POWER QUERY, bấm Đăng nhập. Trong Đăng trong hộp thoại, bấm Đăng nhập, sau đó nhập thông tin tài khoản tổ chức của bạn được dùng để đăng ký Power BI.

  Quan trọng: Đăng nhập vào Power BI bằng cách dùng tài khoản tổ chức của bạn cho phép bạn tìm và sử dụng truy vấn được chia sẻ cho người dùng trong tổ chức. Bạn không thể tìm kiếm truy vấn được chia sẻ trong tổ chức trong Power Query nếu bạn không đăng nhập vào Power BI.

 2. Trên tab POWER QUERY , bấm Tìm kiếm trực tuyến.

 3. Bấm vào Tìm kiếm trực tuyến, ruy-băng Tìm kiếm và ngăn Tìm kiếm trực tuyến xuất hiện cho phép bạn khoanh phạm vi và lọc tìm kiếm truy vấn của bạn.

  Lưu ý: Phân phạm vi và lọc tìm kiếm truy vấn của bạn có thể tùy ý; nó chỉ sẽ giúp bạn trong thu hẹp tìm kiếm của bạn để tìm nhanh các kết quả. Nếu bạn không muốn sử dụng bất kỳ khối hoặc lọc tham số, bạn có thể trực tiếp từ khóa tìm kiếm của bạn mà không cần bất kỳ tham số tinh chỉnh nhập vào hộp trong ngăn Tìm kiếm trực tuyến , và nhấn ENTER hoặc bấm Biểu tượng Tìm kiếm .

  1. Hãy chọn phạm vi tìm kiếm truy vấn của bạn trong khu vực phạm vi của ruy-băng Tìm kiếm hoặc từ danh sách thả xuống trong ngăn Tìm kiếm trực tuyến . Tùy chọn của bạn là:

   • Tất cả: tìm kiếm tất cả các nguồn bao gồm truy vấn được chia sẻ của bạn và truy vấn được chia sẻ bởi những người dùng khác trong doanh nghiệp. Đây là lựa chọn mặc định.

   • Chia sẻ của tôi: chỉ tìm kiếm các truy vấn được chia sẻ của bạn.

   • Tổ chức: chỉ tìm kiếm truy vấn được chia sẻ trong tổ chức bằng cách dùng Power Query.

  2. Tinh chỉnh tìm kiếm truy vấn của bạn dựa trên các tham số sau đây trong vùng tinh chỉnh trên ruy-băng Tìm kiếm :

   • Tên: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn theo tên truy vấn.

   • Mô tả: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn dựa trên mô tả truy vấn.

   • Từ: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để trả về kết quả từ truy vấn được chia sẻ chỉ bằng tài khoản bí danh hoặc người dùng đã xác định.

   • Nguồn dữ liệu: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để chỉ trả về kết quả từ nguồn dữ liệu ẩn dưới đã xác định tên.

   • Sửa lần cuối: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn dựa trên ngày khi truy vấn đã sửa đổi lần cuối. Bạn có thể chọn từ một khoảng thời gian đã xác định trước trong danh sách thả xuống từ hôm nay đến Cuối năm.

   • Tên cột: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để chỉ trả về kết quả từ các tên đã xác định cột.

   • Được chứng nhận: tinh chỉnh tìm kiếm của bạn để trả về chứng nhận truy vấn.

    Khi bạn bấm tinh chỉnh tham số, ruy-băng Tìm kiếm đưa vào tham số từ khóa trong hộp trong ngăn Tìm kiếm trực tuyến . Bạn có thể theo cách thủ công cũng nhập từ khóa tinh chỉnh trong hộp tìm kiếm và sau đó chỉ định giá trị cần thiết cho từ khóa trong hộp trong ngăn Tìm kiếm trực tuyến .

    Ví dụ, để tìm kiếm truy vấn chia sẻ trong tổ chức có từ "Mẫu" trong tên của họ, hãy bấm tổ chức trong khu vực phạm vi , sau đó bấm tên trong vùng tinh chỉnh trên ruy-băng Tìm kiếm . Điều này sẽ đặt phạm vi và đưa từ khóa name:(name) để lọc kết quả theo tên trong hộp tìm kiếm của ngăn Tìm kiếm trực tuyến .

    Tiếp theo, nhập "Mẫu" cho từ khóa tênname:(Sample), và sau đó nhấn ENTER hoặc bấm Biểu tượng Tìm kiếm để tìm kiếm truy vấn chia sẻ. Khi tìm kiếm đang thực hiện, bạn có thể bấm dấu x trong hộp tìm kiếm nếu bạn muốn dừng tìm kiếm.

    Kết quả tìm kiếm được hiển thị trong ngăn Tìm kiếm trực tuyến .

    Ngăn Tìm kiếm Trực tuyến trong Power Query

 4. Lịch sử của kết quả tìm kiếm truy vấn thực hiện bởi bạn được lưu trữ trong Power Query, và bạn có thể bấm Tìm kiếm gần đây trong ruy-băng Tìm kiếm để nhanh chóng xem và chọn một trong các kết quả tìm kiếm truy vấn trước đây.

 5. Khi bạn trỏ chuột hoặc bấm vào tên truy vấn được chia sẻ trong kết quả tìm kiếm, bạn sẽ thấy bản xem trước của truy vấn được chia sẻ trong ngăn bên trái.

  Bản xem trước của truy vấn chia sẻ

  Xem trước hiện ra màn hình hiển thị ảnh tức thời của dữ liệu được tham chiếu bởi truy vấn, các cột trong tập dữ liệu, các sửa đổi cuối cùng, người dùng chia sẻ truy vấn và nối kết đến các tài liệu, nếu cung cấp cho truy vấn. Bạn có thể bấm vào tên cột trong hộp thoại xem trước để nhảy đến cột dữ liệu tương ứng trong bản xem trước.

  Lưu ý: Cho các truy vấn được chia sẻ trong tổ chức, ảnh chụp nhanh dữ liệu được hiển thị trong bản xem trước bay ra màn hình chỉ khi người dùng đã chọn để bao gồm bản xem trước trong khi ban đầu chia sẻ truy vấn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chia sẻ truy vấn.

  Ngoài ra, các giá trị đã xác định từ khóa được tô sáng trong bản xem trước bay ra màn hình. Ví dụ, từ "mẫu" được tô sáng. Tô sáng các từ khóa sẵn dùng cho siêu dữ liệu được chia sẻ truy vấn (chẳng hạn như tiêu đề và mô tả) cũng như các cơ sở dữ liệu được tham chiếu bởi truy vấn được chia sẻ.

 6. Bấm Thêm vào trang tính để nhập dữ liệu được tham chiếu bởi truy vấn được chia sẻ sổ làm việc dưới dạng một trang tính mới. Ngoài ra, bạn có thể bấm bộ lọc & hình dạng để tiếp tục cải thiện dữ liệu được tham chiếu trước khi nhập vào trang tính.

  • Nếu bạn không có quyền truy nhập vào cơ sở dữ liệu nguồn được tham chiếu bởi truy vấn được chia sẻ, một hộp thoại xuất hiện cho phép bạn yêu cầu truy nhập nguồn dữ liệu. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy bấm vào nối kết Yêu cầu truy nhập . Tùy thuộc vào cách yêu cầu truy nhập thông tin thiết lập cho nguồn dữ liệu, bạn sẽ được nhắc để hoặc gửi email đến một biệt danh hoặc yêu cầu truy nhập thông qua một URL. Để biết thêm thông tin về yêu cầu quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu, hãy xem Yêu cầu quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu nội bộ. Để biết thông tin về việc thiết lập yêu cầu truy nhập thông tin cho một nguồn dữ liệu, hãy xem quản trị Power BI là gì?.

  • Nếu cơ sở dữ liệu trong truy vấn được chia sẻ có được kết hợp (phối hoặc gắn) bằng cách dùng nhiều nguồn dữ liệu, bạn sẽ phải xác định các cấp độ quyền riêng tư trước khi bạn có thể dùng các dưới kết hợp dữ liệu trong truy vấn được chia sẻ. Để biết thông tin về cấp độ bảo mật, hãy xem cấp độ bảo mật.

Chủ đề Liên quan

Chia sẻ truy vấn

Xem và Cập nhật Truy vấn được Chia sẻ của Bạn

Xem Truy vấn được Chia sẻ của Bạn trong Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu

Lọc, Định hình và Biến đổi Dữ liệu đã Nhập

Hiểu Vai trò Người quản lý Dữ liệu trong Quản lý Dữ liệu

Trợ giúp Microsoft Power Query dành cho Excel

Quản trị Power BI là gì?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×