SUM (Hàm SUM)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàmSUM trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm SUM thêm tất cả các số mà bạn quy định như tham đối. Mỗi đối số có thể là một phạm vi, tham chiếu ô, mảng, hằng, công thức, hay kết quả từ hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) thêm toàn bộ số được chứa trong các ô từ A1 đến A5. Thêm ví dụ khác, SUM(A1, A3, A5) thêm số được chứa trong các ô A1, A3 và A5.

Cú pháp

SUM(number1,[number2],...)'

Cú pháp hàm SUM có các tham đối sau đây:

  • Số1    Bắt buộc. Đối số đầu tiên mà bạn muốn thêm.

  • Số2, ...    Tùy chọn. Đối số dạng số từ 2 đến 255 mà bạn muốn thêm.

Chú thích

  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lô-gic, văn bản hoặc văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

  • Nếu bất kỳ đối số nào là giá trị lỗi, hoặc bất kỳ đối số nào là văn bản mà không thể diễn dịch thành số được, Excel sẽ hiển thị một lỗi.

Ví dụ

Sổ làm việc bên dưới sẽ đưa ra những ví dụ về hàm này. Hãy kiểm tra chúng, rồi thay đổi các công thức đã có hoặc nhập vào công thức của riêng bạn để tìm hiểu cách thức hoạt động của các hàm.

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng bên dưới và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

-5

15

30

'5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị trong các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị trong các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Do giá trị không thuộc dạng số trong tham chiếu không diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ('5) và giá trị trong ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị trong các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Để làm việc chuyên sâu hơn với dữ liệu mẫu trong Excel, hãy tải xuống sổ làm việc được nhúng vào máy tính của bạn, rồi mở nó trong Excel.

Áp dụng Cho: Excel 2013, Excel OnlineThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ