SINH (Hàm SINH)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về sin hyperbolic của một số.

Cú pháp

SINH (số)

Số    là mọi số thực.

Chú thích

Công thức cho sin hyperbolic là:

Phương trình

Ví dụ thiết 1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=SINH(1)

Sin hyperbolic của 1 (1.175201194)

=SINH(-1)

Sin hyperbolic của -1 (-1.175201194)

Ví dụ thiết 2

Bạn có thể dùng hàm sin hyperbolic xấp xỉ xác suất phân bố lũy tích. Giả sử một giá trị kiểm tra thí nghiệm khác nhau giữa 0 và 10 giây. Phân tích kinh nghiệm lịch đã thu thập thí nghiệm Hiển thị xác suất nhận được một kết quả, x, của nhỏ hơn t giây được ước tính bằng phương trình sau đây:

P(x<t) = 2.868 * SINH(0.0342 * t), nơi 0 < t < 10

Để tính xác suất nhận được một kết quả dưới 1,03 giây, thay thế 1,03 cho t.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Xác suất nhận được một kết quả dưới 1,03 giây (0.101049063)

Bạn có thể mong đợi kết quả này xảy ra khoảng thời gian 101 cho mỗi thí nghiệm 1000.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×