Sử dụng phần Web dữ liệu nghiệp vụ trên trang cổ điển

Sử dụng phần Web dữ liệu nghiệp vụ trên trang cổ điển

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ được thiết kế để làm việc với dữ liệu từ một danh sách ngoài và bạn có thể kết hợp những Phần Web này theo các cách hữu ích. Ví dụ, bạn có thể kết nối các Phần Web Danh sách và Mục để khi bạn chọn một mục báo cáo chi phí trong Phần Web Danh sách, chẳng hạn như chi phí của Thứ Năm, chi tiết mục sẽ được hiển thị trong Phần Web Mục, chẳng hạn như chi phí khách sạn, du lịch và ăn uống.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo liên kết trong SharePoint Designer, Phần Web dữ liệu nghiệp vụ (Demo), và Tìm nội dung về dữ liệu ngoài.

Trong bài viết này

Tổng quan về phần Web dữ liệu nghiệp vụ

Trước khi bạn bắt đầu

Các thuộc tính tùy chỉnh của phần Web danh sách dữ liệu nghiệp vụ

Thuộc tính danh sách dữ liệu nghiệp vụ

Thuộc tính dạng xem dữ liệu

Các thuộc tính tùy chỉnh của phần Web mục dữ liệu nghiệp vụ

Thuộc tính mục dữ liệu nghiệp vụ

Thuộc tính dạng xem dữ liệu

Các thuộc tính tùy chỉnh của phần Web hành động dữ liệu nghiệp vụ

Thuộc tính hành động dữ liệu nghiệp vụ

Các thuộc tính tùy chỉnh của phần Web việc lọc kết nối dữ liệu

Thuộc tính bộ lọc

Thuộc tính tùy chọn bộ lọc nâng cao

Các thuộc tính tùy chỉnh của doanh nghiệp dữ liệu liên quan đến phần Web danh sách

Dữ liệu nghiệp vụ liên quan đến thuộc tính danh sách

Thuộc tính dạng xem dữ liệu

Phần Web bộ dựng doanh nghiệp dữ liệu mục

Các thuộc tính phổ biến của phần Web dữ liệu nghiệp vụ

Hình thức

Bố trí

Nâng cao

Tùy chọn Ajax

Tạp mục

Tổng quan về Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ

Bảng sau tóm tắt ngắn gọn từng Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ.

Phần Web

Mô tả

Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ

Hiển thị danh sách các mục từ một danh sách ngoài.

Mục Dữ liệu Nghiệp vụ

Hiển thị một mục từ một danh sách ngoài.

Hành động Dữ liệu Nghiệp vụ

Hiển thị một hành động của một danh sách ngoài.

Bộ lọc Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ

Lọc nội dung của một Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ kết nối thông qua một danh sách các giá trị từ một danh sách ngoài.

Bộ dựng Mục Dữ liệu Nghiệp vụ

Tạo một mục Dữ liệu Nghiệp vụ từ các tham số trong chuỗi truy vấn URL và cung cấp mục này cho các Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ khác.

Danh sách Liên quan của Dữ liệu Nghiệp vụ

Hiển thị danh sách các mục con liên quan đến một mục cha từ một danh sách ngoài. Cần có liên kết.

Đầu trang

Trước khi bạn bắt đầu

Làm việc với dữ liệu ngoài đòi hỏi một số tác vụ như điều kiện tiên quyết để cho phép truy nhập an toàn vào dữ liệu.. Thông tin sau đây có thể giúp bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình. Ngoài ra, nếu bạn gặp phải sự cố khi cố gắng làm việc với dữ liệu ngoài, thông tin này có thể giúp bạn xác định được vấn đề. Để truy nhập dữ liệu ngoài, bạn hoặc người quản trị phải làm như sau:

Chuẩn bị nguồn dữ liệu ngoài    Người quản trị có thể cần phải tạo tài khoản và cung cấp quyền truy nhập vào nguồn dữ liệu để đảm bảo rằng đúng người có quyền truy nhập vào dữ liệu và đảm bảo dữ liệu không rơi vào tay kẻ xấu. Trong cơ sở dữ liệu ngoài, người quản trị cũng có thể muốn tạo bảng, dạng xem, truy vấn v.v...để giới hạn kết quả tìm kiếm sao cho đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm đồng thời giúp nâng cao hiệu suất tìm kiếm.

Dịch vụ cấu hình SharePoint    Người quản trị phải kích hoạt dịch vụ kết nối nghiệp vụ (BCS) và dịch vụ lưu trữ bảo mật.

Cấu hình dịch vụ lưu trữ bảo mật    Người quản trị phải xác định phương thức truy nhập tốt nhất cho nguồn dữ liệu ngoài, tạo một ứng dụng đích và đặt chứng danh cho ứng dụng đích.

Cấu hình kết nối nghiệp vụ    Người quản trị phải đảm bảo rằng người dùng tạo loại nội dung ngoài có quyền kho siêu dữ liệu kết nối dữ liệu nghiệp vụ (BDC) và thích hợp người dùng có quyền truy nhập vào kiểu nội dung bên ngoài mà dựa vào danh sách ngoài.

Tạo một danh sách ngoài    Người dùng phải tạo một danh sách ngoài dựa trên loại nội dung ngoài và một hoặc nhiều dạng xem của danh sách ngoài khi cần thiết.

Tùy chỉnh các thuộc tính của Phần Web Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ

Thuộc tính Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ

Thuộc tính

Mô tả

Kiểu

Nhập Kiểu Nội dung Ngoài để hiển thị. Dùng các nút bên cạnh hộp để kiểm tra xem Kiểu Nội dung Ngoài có tồn tại không và để chọn Kiểu Nội dung Ngoài cụ thể.

Xem

Chọn một dạng xem để hiển thị.

Lưu ý:  Có thể mất một vài giây để xem tất cả các dạng xem, sau khi bạn đã chọn một Kiểu Nội dung Ngoài.

Hiển thị Thanh công cụ

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ.

Hiển thị Hoạt hình trong khi tải

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để tạo hoặc không tạo hiệu ứng hoạt hình trên màn hình trong khi tải.

Thuộc tính Dạng xem Dữ liệu

Thuộc tính

Mô tả

Trình soạn thảo XSL

Dùng để nhập mã nguồn XSLT vào một trình soạn thảo văn bản thuần. Yêu cầu phải có kiến thức về cú pháp XSLT để dùng trình soạn thảo này. Ví dụ: dùng thuộc tính này để định dạng lại cột Số và Tiền tệ.

Đầu trang

Thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Mục Dữ liệu Công việc

Thuộc tính Mục Dữ liệu Công việc

Thuộc tính

Mô tả

Kiểu

Nhập Kiểu Nội dung Ngoài để hiển thị. Dùng các nút bên cạnh hộp để kiểm tra xem Kiểu Nội dung Ngoài có tồn tại không và để chọn Kiểu Nội dung Ngoài cụ thể.

Xem

Chọn một dạng xem để hiển thị.

Lưu ý:  Có thể mất một vài giây để xem tất cả các dạng xem, sau khi bạn đã chọn một Kiểu Nội dung Ngoài.

Mục

Nhập các mục để hiển thị. Dùng các nút cạnh hộp để kiểm tra xem các mục có tồn tại không và để chọn một mục cụ thể. Một cách khác, bạn có thể dựa vào kết nối Phần Web để tự động nhập giá trị mục.

Hiển thị Hoạt hình trong khi tải

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để tạo hoặc không tạo hiệu ứng hoạt hình trên màn hình trong khi tải.

Trường

Chọn các trường để hiển thị và vị trí của chúng trong danh sách mục.

Hành động

Chọn một hành động đã được xác định trước đây để hiển thị.

Hiển thị hành động mới theo mặc định

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để hiển thị các hành động mới theo mặc định.

Thuộc tính Dạng xem Dữ liệu

Thuộc tính

Mô tả

Trình soạn thảo XSL

Dùng để nhập mã nguồn XSLT vào một trình soạn thảo văn bản thuần. Yêu cầu phải có kiến thức về cú pháp XSLT để dùng trình soạn thảo này. Ví dụ: dùng thuộc tính này để định dạng lại cột Số và Tiền tệ.

Đầu trang

Thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Hành động Dữ liệu Công việc

Thuộc tính Hành động Dữ liệu Công việc

Thuộc tính

Mô tả

Kiểu

Nhập Kiểu Nội dung Ngoài để sử dụng. Dùng các nút bên cạnh hộp để kiểm tra xem Kiểu Nội dung Ngoài có tồn tại không và để chọn Kiểu Nội dung Ngoài cụ thể.

Mục

Nhập các mục để hiển thị. Dùng các nút cạnh hộp để kiểm tra xem các mục có tồn tại không và để chọn một mục cụ thể. Một cách khác, bạn có thể dựa vào kết nối Phần Web để tự động nhập các giá trị mục.

Hành động

Chọn một hành động đã được xác định trước đây để hiển thị.

Hiển thị hành động mới theo mặc định

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để hiển thị các hành động mới theo mặc định.

Kiểu

Chọn một trong những kiểu hiển thị sau đây:

  • Danh sách gạch đầu dòng

  • Danh sách

  • Thanh công cụ

Đầu trang

Thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Bộ lọc Kết nối Dữ liệu Nghiệp vụ

Thuộc tính Bộ lọc

Thuộc tính

Mô tả

Tên Bộ lọc

Cung cấp tên duy nhất và có ý nghĩa cho bộ lọc.

Kiểu Nội dung Ngoài

Nhập Kiểu Nội dung Ngoài để dùng cho các giá trị của bộ lọc. Dùng các nút bên cạnh hộp để kiểm tra xem Kiểu Nội dung Ngoài có tồn tại không và để chọn Kiểu Nội dung Ngoài cụ thể.

Xem

Chọn một dạng xem.

Lưu ý:  Có thể mất một vài giây để xem tất cả các dạng xem, sau khi bạn đã chọn một Kiểu Nội dung Ngoài.

Cột giá trị

Chọn một cột để dùng làm giá trị bộ lọc.

Cột mô tả

Chọn một cột để dùng làm giá trị thay thế và có ý nghĩa hơn để hiển thị cho người dùng.

Hiển thị danh sách dưới dạng

Chọn một cách để hiển thị bộ lọc từ một trong những tùy chọn có sẵn.

Thuộc tính Tùy chọn Bộ lọc Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Chiều rộng

Thực hiện một trong các cách sau để điều khiển chiều rộng của Phần Web:

  • Nhập chiều rộng cụ thể được tính bằng pixel.

  • Để trống hộp hoặc nhập 0 để tự động chỉnh kích thước chiều rộng.

Yêu cầu người dùng chọn một giá trị

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm để yêu cầu người dùng chọn một giá trị hoặc cho phép người dùng để trống giá trị.

Giá trị Mặc định

Nhập giá trị mục. Dùng các nút cạnh hộp để kiểm tra xem mục có tồn tại không và để chọn một mục cụ thể.

Đầu trang

Thuộc tính tùy chỉnh của Phần Web Danh sách Liên quan của Dữ liệu Nghiệp vụ

Thuộc tính Danh sách Liên quan của Dữ liệu Nghiệp vụ

Thuộc tính

Mô tả

Kiểu

Nhập Kiểu Nội dung Ngoài để hiển thị. Dùng các nút bên cạnh hộp để kiểm tra xem Kiểu Nội dung Ngoài có tồn tại không và để chọn Kiểu Nội dung Ngoài cụ thể.

Mối quan hệ

Chọn mối quan hệ dựa trên liên kết đã xác định trước đó.

Hiển thị Thanh công cụ

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ.

Hiển thị Hoạt hình trong khi tải

Chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để tạo hoặc không tạo hiệu ứng hoạt hình trên màn hình trong khi tải.

Thuộc tính Dạng xem Dữ liệu

Thuộc tính

Mô tả

Trình soạn thảo XSL

Dùng để nhập mã nguồn XSLT vào một trình soạn thảo văn bản thuần. Yêu cầu phải có kiến thức về cú pháp XSLT để dùng trình soạn thảo này. Ví dụ: dùng thuộc tính này để định dạng lại cột Số và Tiền tệ.

Đầu trang

Phần Web Bộ dựng Mục Dữ liệu Công việc

Phần Web này không có thuộc tính tùy chỉnh. Nó tạo một mục Dữ liệu Công việc từ các tham số trong chuỗi truy vấn URL và cung cấp mục này cho các Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ khác. Phần Web này không được hiển thị cho người dùng và chỉ hiển thị khi trang là ở chế độ chỉnh sửa.

Các thuộc tính chung của Phần Web Dữ liệu Nghiệp vụ

Tất cả các Phần Web chia sẻ một tập thuộc tính chung kiểm soát các tùy chọn hình thức, bố trí, nâng cao, Ajax và các đặc điểm tạp mục khác của chúng.

Lưu ý: Các thuộc tính Phần Web chung mà bạn thấy trong ngăn công cụ có thể khác so với những gì được lưu lại trong phần này vì một vài lí do:

  • Để xem phần Nâng cao trong ngăn công cụ, bạn phải có quyền thích hợp.

  • Đối với một Phần Web cụ thể, nhà phát triển Phần Web có thể đã chọn không hiển thị một hoặc nhiều thuộc tính chung này hoặc có thể đã chọn tạo và hiển thị các thuộc tính bổ sung không được liệt kê dưới đây trong các phần Hình thức, Bố tríNâng cao của ngăn công cụ.

Hình thức

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Xác định tiêu đề của Phần Web xuất hiện trong thanh tiêu đề của Phần Web.

Chiều cao

Xác định chiều cao của Phần Web.

Chiều rộng

Xác định chiều rộng của Phần Web.

Trạng thái Chrome

Xác định liệu toàn bộ Phần Web có xuất hiện trên trang khi người dùng mở Trang Phần Web không. Theo mặc định, trạng thái chrome được đặt ở chế độ Thường và toàn bộ Phần Web xuất hiện. Chỉ thanh tiêu đề xuất hiện khi trạng thái được đặt ở chế độ Thu nhỏ.

Kiểu Chrome

Xác định hiển thị hoặc không hiển thị thanh tiêu đề và đường viền của khung Phần Web.

Đầu trang

Bố trí

Thuộc tính

Mô tả

Ẩn

Xác định Phần Web có thể thấy được khi người dùng mở Trang Phần Web không. Nếu chọn hộp kiểm, Phần Web có thể thấy được chỉ khi bạn thiết kế trang và có đuôi (Ẩn) được nối tới tiêu đề.

Bạn có thể ẩn một Phần Web nếu bạn muốn dùng nó để cung cấp dữ liệu cho Phần Web khác thông qua kết nối Phần Web nhưng bạn không muốn hiển thị Phần Web đó.

Hướng

Xác định hướng của văn bản trong nội dung Phần Web. Ví dụ, tiếng Ả-rập là ngôn ngữ viết từ phải-qua-trái; tiếng Anh và hầu hết các ngôn ngữ châu Âu khác được viết từ trái-qua-phải. Thiết đặt này có thể không khả dụng cho tất cả các kiểu Phần Web.

Vùng

Xác định vùng trên Trang Phần Web nơi mà Phần Web được đặt.

Lưu ý: Các vùng trên Trang Phần Web không được liệt kê trong hộp danh sách khi bạn không có quyền sửa đổi vùng.

Chỉ mục Vùng

Xác định vị trí của Phần Web trong một vùng khi vùng đó chứa nhiều hơn một Phần Web.

Để xác định thứ tự, hãy nhập một số nguyên dương vào hộp văn bản.

Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trên xuống dưới, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở trên cùng của vùng. Nếu Phần Web trong vùng có thứ tự từ trái qua phải, giá trị 1 có nghĩa Phần Web sẽ xuất hiện ở bên trái của vùng.

Ví dụ, khi bạn thêm một Phần Web vào một vùng trống có thứ tự từ trên xuống dưới, Chỉ mục Vùng là 0. Khi bạn thêm Phần Web thứ hai vào phần dưới cùng của vùng, Chỉ mục Vùng của Phần Web này sẽ là 1. Để chuyển Phần Web thứ hai lên phần trên cùng của vùng, hãy nhập 0, rồi nhập 1 cho Phần Web đầu tiên.

Lưu ý: Mỗi Phần Web trong vùng phải có một giá trị Chỉ mục Vùng duy nhất. Do vậy, việc thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho Phần Web hiện tại cũng có thể thay đổi giá trị Chỉ mục Vùng cho các Phần Web khác trong vùng.

Đầu trang

Nâng cao

Thuộc tính

Mô tả

Cho phép Thu nhỏ

Xác định Phần Web có thể được thu nhỏ hay không.

Cho phép Đóng

Xác định Phần Web có thể được loại bỏ khỏi Trang Phần Web hay không.

Cho phép Ẩn

Xác định Phần Web có thể được ẩn hay không.

Cho phép Thay đổi Vùng

Xác định Phần Web có thể được chuyển đến vùng khác hay không.

Cho phép Kết nối

Xác định Phần Web có thể tham gia các kết nối với các Phần Web khác hay không.

Cho phép Sửa trong Dạng xem Cá nhân

Xác định các thuộc tính Phần Web có thể được sửa đổi trong dạng xem cá nhân hay không.

Chế độ Xuất

Xác định mức dữ liệu được phép xuất cho Phần Web này. Tùy thuộc vào cấu hình của bạn, thiết đặt này có thể không khả dụng.

Tiêu đề URL

Xác định URL của một tệp chứa thông tin bổ sung về Phần Web. Tệp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm tiêu đề Phần Web.

Mô tả

Xác định Mẹo Màn hình xuất hiện khi bạn đặt con trỏ chuột lên tiêu đề Phần Web hoặc biểu tượng Phần Web. Giá trị của thuộc tính này được dùng khi bạn tìm kiếm Phần Web bằng cách dùng lệnh Tìm kiếm trên menu Tìm Phần Web của ngăn công cụ trong các bộ sưu tập Phần Web sau: Trang, Máy chủ Ảo và Trang Phần Web.

URL trợ giúp

Xác định vị trí của một tệp chứa thông tin Trợ giúp về Phần Web. Thông tin Trợ giúp được hiển thị trong một cửa sổ trình duyệt riêng khi bạn bấm lệnh Trợ giúp trên menu Phần Web.

Chế độ Trợ giúp

Xác định một trình duyệt sẽ hiển thị nội dung Trợ giúp cho Phần Web như thế nào.

Chọn một trong những thao tác sau:

  • Mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web.

  • Phi mô thức Mở cửa sổ trình duyệt riêng, nếu trình duyệt có khả năng này. Người dùng không phải đóng cửa sổ trước khi quay lại trang Web này. Đây là giá trị mặc định.

  • Dẫn hướng Mở trang Web trong cửa sổ trình duyệt hiện tại.

Lưu ý:  Mặc dù Phần Web Microsoft ASP.NET tùy chỉnh hỗ trợ thuộc tính này, các chủ đề Trợ giúp mặc định chỉ mở trong cửa sổ trình duyệt riêng.

URL Hình ảnh Biểu tượng Ca-ta-lô

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng như biểu tượng Phần Web trong Danh sách Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

URL Hình ảnh Biểu tượng Tiêu đề

Xác định vị trí của tệp chứa ảnh được dùng trong thanh tiêu đề Phần Web. Kích thước ảnh phải là 16 x 16 điểm ảnh.

Nhập Thông báo Lỗi

Xác định thông báo xuất hiện nếu có vấn đề nhập Phần Web.

Đầu trang

Tùy chọn Ajax

Lưu ý:  Các thuộc tính chung sau đây chỉ có sẵn cho Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ và các Phần Web Liên quan đến Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ.

Thuộc tính

Mô tả

Bật Tải Không đồng bộ

Chọn hoặc xóa hộp kiểm tra này để tải dữ liệu một cách không đồng bộ (Bạn có thể tiếp tục làm việc trước khi tất cả dữ liệu được tải) hoặc đồng bộ (Dạng xem Danh sách hiển thị ảnh "đang tải" cho tới khi tất cả dữ liệu được trả về từ máy chủ.

Bật Cập nhật Không đồng bộ

Chọn hoặc xóa hộp kiểm tra này để bật hoặc tắt hành vi không đồng bộ hoặc đồng bộ cho các hoạt động sau: sắp xếp, đánh số trang, lọc và làm mới.

Hiện Nút Làm mới Thủ công

Chọn hoặc xóa hộp kiểm tra này để hiển thị hoặc ẩn nút làm mới dạng xem Danh sách một cách thủ công.

Bật Làm mới Tự động Không đồng bộ

Chọn hoặc xóa hộp kiểm tra này để bật hoặc tắt làm mới dạng xem Danh sách một cách tự động.

Khoảng thời gian Làm mới Tự động (giây)

Xác định khoảng thời gian giữa mỗi hoạt động làm mới tự động. Giá trị mặc định là 60 giây.

Đầu trang

Tạp mục

Lưu ý:  Các thuộc tính chung sau đây chỉ có sẵn cho Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ và các Phần Web Liên quan đến Danh sách Dữ liệu Nghiệp vụ.

Thuộc tính

Mô tả

Dữ liệu Mẫu

Nhập dữ liệu mẫu như tệp XML hợp lệ và với cùng cấu trúc như dữ liệu được trả về bởi nguồn dữ liệu. Trình soạn tương thích SharePoint, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer 2013, có thể dùng dữ liệu XML mẫu được xác định bởi thuộc tính này để kết xuất Dạng xem Dữ liệu tại thời điểm thiết kế.

Nối kết XSL

Dùng để nhập mã nguồn XSLT vào một trình soạn thảo văn bản thuần. Yêu cầu phải có kiến thức về cú pháp XSLT để dùng trình soạn thảo này. Ví dụ: dùng thuộc tính này để định dạng lại cột Số và Tiền tệ.

Bật Tạo bộ đệm ẩn Dạng xem Dữ liệu

Chọn hoặc xóa hộp kiểm tra để tạo bộ đệm ẩn hoặc không tạo bộ đệm ẩn biến đổi XSL cũng như phiên bản Kiểm soát Nguồn Dữ liệu.

Hết thời gian Tạo bộ đệm ẩn Dạng xem Dữ liệu (giây)

Xác định thời gian tính theo giây để xóa bộ đệm ẩn. Việc chọn 0 đặt thuộc tính này đến giá trị mặc định là 86.400 giây (nghĩa là một ngày).

Gửi hàng đầu tiên đến Phần Web được kết nối khi trang tải

Chọn hoặc xóa hộp kiểm tra này để gửi hoặc không gửi hàng đầu tiên của dữ liệu đến một hay nhiều phần Web được kết nối khi trang tải.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×