Sử dụng hàm COUNT

Nếu bạn muốn đếm số mục được một truy vấn trả về, hãy sử dụng hàm COUNT. Ví dụ: bạn có thể muốn biết số đơn đặt hàng đang mở:

ảnh cú pháp hàm đếm =Count([Orders])

Trong đó, Đơn đặt hàng có thể là một trường (cột) hoặc biểu thức. Đây là thông tin thêm về thêm hàm vào biểu thức.

Bạn có thể sử dụng hàm trong biểu thức theo nhiều cách. Ví dụ: nếu bạn có một trường Ngày Đến hạn trên một biểu mẫu, bạn có thể đếm số ngày còn lại cho đến Ngày đến hạn. Nếu bạn muốn được đào tạo về điều này, hãy xem sử dụng các hàm và trường tính toán trong truy vấn.

Lưu ý: Hàm COUNTIF là một hàm Excel và không sẵn dùng trong Access. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng hàm Dcount.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×