Sử dụng các lệnh ghép ngắn PowerShell Triển khai Tập trung để quản lý phần bổ trợ

Với tư cách người quản trị Office 365, bạn có thể triển khai các phần bổ trợ Office cho người dùng thông qua tính năng Triển khai Tập trung (xem mục Triển khai các Phần bổ trợ Office trong Trung tâm Quản trị Office 365). Ngoài cách triển khai các phần bổ trợ Office qua Trung tâm quản trị Office 365, bạn còn có thể sử dụng Microsoft PowerShell. Tải xuống các lệnh ghép ngắn PowerShell Triển khai Tập trung từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Bạn muốn làm gì?

Kết nối bằng cách sử dụng thông tin xác thực từ người quản trị của bạn

Tải lên tệp kê khai phần bổ trợ

Tải lên một phần bổ trợ từ Office Store

Nhận chi tiết về phần bổ trợ

Bật hoặc tắt phần bổ trợ

Thêm hoặc loại bỏ người dùng khỏi phần bổ trợ

Cập nhật phần bổ trợ

Xóa phần bổ trợ

Nhận được trợ giúp cụ thể cho từng lệnh ghép ngắn

Kết nối bằng cách sử dụng thông tin xác thực từ người quản trị của bạn

Bạn cần đăng nhập trước khi có thể sử dụng các lệnh ghép ngắn Triển khai Tập trung.

 1. Khởi động PowerShell.

 2. Kết nối với PowerShell bằng cách sử dụng thông tin xác thực của người quản trị công ty. Chạy lệnh ghép ngắn sau đây.

  Connect-OrganizationAddInService
 3. Trên trang Nhập Thông tin đăng nhập, nhập thông tin xác thực từ người quản trị toàn cầu Office 365 của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhập trực tiếp thông tin xác thực của mình vào lệnh ghép ngắn.

  Chạy lệnh ghép ngắn sau đây để chỉ định thông tin xác thực từ người quản trị công ty làm đối tượng PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng PowerShell, hãy xem mục Kết nối với Office 365 PowerShell.

Tải lên tệp kê khai phần bổ trợ

Chạy lệnh ghép ngắn New-OrganizationAdd-In để tải lên tệp kê khai phần bổ trợ từ một đường dẫn, có thể là vị trí tệp hoặc URL. Ví dụ sau đây hiển thị vị trí tệp cho giá trị tham số ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Bạn cũng có thể chạy lệnh ghép ngắn New-OrganizationAdd-In để tải lên một phần bổ trợ và gán trực tiếp phần bổ trợ này cho người dùng hoặc nhóm bằng cách sử dụng tham số Members như minh họa trong ví dụ sau đây. Phân tách địa chỉ email của các thành viên bằng dấu phẩy.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Tải lên một phần bổ trợ từ Office Store

Chạy lệnh ghép ngắn New-OrganizationAddIn để tải lên một tệp kê khai từ Office Store.

Trong ví dụ sau đây, lệnh ghép ngắn New-OrganizationAddIn chỉ định AssetId cho phần bổ trợ của một thị trường có nội dung và vị trí ở Hoa Kỳ.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

Để xác định giá trị của tham số AssetId, bạn có thể sao chép giá trị từ URL của trang web Office Store cho phần bổ trợ. Các AssetId luôn bắt đầu bằng "WA", sau đó là một số. Ví dụ: trong ví dụ ở trên, nguồn của giá trị AssetId WA104099688 là URL trang web Office Store cho phần bổ trợ: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Giá trị của tham số Locale và tham số ContentMarket là giống nhau và cho biết quốc gia/vùng lãnh thổ của phần bổ trợ mà bạn đang cố gắng cài đặt. Định dạng là en-US, fr-FR, v.v..

Lưu ý: Các phần bổ trợ được tải lên từ Office Store sẽ tự động cập nhật trong vòng vài ngày sau khi bản cập nhật mới nhất sẵn có trên Office Store.

Nhận chi tiết về phần bổ trợ

Chạy lệnh ghép ngắn Get-OrganizationAddIn như minh họa bên dưới để nhận chi tiết về tất cả các phần bổ trợ đã được tải lên cho đối tượng thuê, bao gồm cả ID sản phẩm của phần bổ trợ.

Get-OrganizationAddIn

Chạy lệnh ghép ngắn Get-OrganizationAddIn với giá trị cho tham số ProductId để chỉ định phần bổ trợ mà bạn muốn truy xuất chi tiết.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Để nhận được chi tiết đầy đủ về tất cả các phần bổ trợ, cộng với những người dùng và nhóm đã được gán, hãy dẫn kết quả của lệnh ghép ngắn Get-OrganizationAddIn đến lệnh ghép ngắn Format-List như minh họa trong ví dụ sau đây.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Bật hoặc tắt phần bổ trợ

Để tắt phần bổ trợ sao cho người dùng và nhóm đã được gán với phần bổ trợ đó không thể truy nhập nữa, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-OrganizationAddIn với tham số ProductId và tham số Enabled được đặt thành $false như minh họa trong ví dụ sau đây.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

Để bật lại phần bổ trợ, hãy chạy lệnh ghép ngắn tương tự với tham số Enabled được đặt thành $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Thêm hoặc loại bỏ người dùng khỏi phần bổ trợ

Để thêm người dùng và nhóm vào một phần bổ trợ cụ thể, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-OrganizationAddInAssignments có các tham số ProductId, Add và Members. Phân tách địa chỉ email của các thành viên bằng dấu phẩy.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Để loại bỏ người dùng và nhóm, hãy chạy lệnh ghép ngắn tương tự sử dụng tham số Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

Để gán phần bổ trợ cho tất cả người dùng trên đối tượng thuê, hãy chạy lệnh ghép ngắn tương tự sử dụng tham số AssignToEveryone có giá trị được đặt thành $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

Để không gán phần bổ trợ cho bất cứ ai và hoàn nguyên người dùng và nhóm đã được gán trước đó, bạn có thể chạy lệnh ghép ngắn tương tự và tắt tham số AssignToEveryone bằng cách đặt giá trị thành $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Cập nhật phần bổ trợ

Để cập nhật phần bổ trợ từ tệp kê khai, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-OrganizationAddIn với các tham số ProductId, ManifestPath và Locale như minh họa trong ví dụ sau đây.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Lưu ý: Các phần bổ trợ được tải lên từ Office Store sẽ tự động cập nhật trong vòng vài ngày sau khi bản cập nhật mới nhất sẵn có trên Office Store.

Xóa phần bổ trợ

Để xóa một phần bổ trợ, hãy chạy lệnh ghép ngắn Remove-OrganizationAddIn với tham số ProductId như minh họa trong ví dụ sau đây.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Nhận được trợ giúp cụ thể cho từng lệnh ghép ngắn

Bạn có thể xem trợ giúp cụ thể cho từng lệnh ghép ngắn bằng cách sử dụng lệnh ghép ngắn Get-help. Chẳng hạn, lệnh ghép ngắn sau đây cung cấp thông tin chi tiết về lệnh ghép ngắn Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×