Sử dụng bộ dựng biểu thức

Sử dụng bộ dựng biểu thức

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Biểu thức được sử dụng trong ngữ cảnh nhiều khác nhau trong Access, và tương tự như công thức trong Excel. Bộ dựng biểu thức cung cấp truy nhập dễ dàng để tên của trường và điều khiển trong cơ sở dữ liệu của bạn, và nhiều trong các hàm dựng sẵn có sẵn cho bạn khi bạn viết biểu thức. Bạn có thể sử dụng dưới dạng nhiều hoặc ít tính năng như bạn muốn, tùy thuộc vào tùy chọn hoặc nhu cầu của riêng bạn.

Trong bài viết này

Tại sao dùng bộ dựng biểu thức?

Công cụ để giúp bạn nhập biểu thức

Tổng quan về bộ dựng biểu thức

Tại sao dùng bộ dựng biểu thức?

Biểu thức bao gồm hàm, toán tử, hằng số và mã định danh (ví dụ, tên của trường, bảng, biểu mẫu và truy vấn). Bộ dựng biểu thức cho phép bạn dễ dàng tra cứu và chèn các thành phần và theo đó nhập biểu thức khác nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra, bộ dựng biểu thức sẽ giúp bạn xác định cấu phần nào là phù hợp cho ngữ cảnh mà bạn đang nhập biểu thức.

Bạn có thể sử dụng bộ dựng biểu thức để tạo một biểu thức mới, hoặc bạn có thể chọn từ biểu thức lập sẵn, bao gồm các biểu thức để hiển thị số trang, ngày hiện tại, và ngày hiện tại và thời gian.

Bạn có thể khởi động bộ dựng biểu thức từ hầu hết các vị trí nơi bạn muốn viết biểu thức theo cách thủ công, chẳng hạn như thuộc tính Nguồn điều khiển của điều khiển, hoặc thuộc tính quy tắc hợp lệ của trường bảng. Dưới dạng một quy tắc, nếu bạn nhìn thấy nút Ảnh nút xây dựng khi bạn bấm vào hộp thuộc tính, hoặc nếu bạn thấy word biểu thức trong một menu, bạn có thể bấm để khởi động bộ dựng biểu thức.

Công cụ để giúp bạn nhập biểu thức

Truy nhập có công cụ giúp bạn nhập biểu thức khác nhanh chóng và chính xác. Các công cụ sẵn dùng không chỉ trong bộ dựng biểu thức, nhưng cũng trong trang thuộc tính và hầu hết các vị trí nơi bạn có thể nhập biểu thức.

IntelliSense và Mẹo nhanh

Ngay khi bạn bắt đầu nhập một mã định danh hoặc tên hàm, IntelliSense Hiển thị một danh sách thả xuống của giá trị khả dĩ. Bạn có thể tiếp tục nhập, hoặc bạn có thể bấm đúp vào giá trị đúng trong danh sách để thêm nó vào biểu thức. Ngoài ra, bạn có thể dùng các phím mũi tên lên và xuống để chọn giá trị bạn muốn, sau đó nhấn TAB hoặc ENTER để thêm nó vào biểu thức của bạn. Ví dụ, nếu bạn bắt đầu nhập từ "Định dạng", danh sách IntelliSense Hiển thị tất cả các hàm bắt đầu bằng "Định dạng".

Mẹo: Để ẩn danh sách thả xuống của IntelliSense, hãy nhấn ESC. Để hiển thị một lần nữa, hãy nhấn CTRL + phím cách.

Trong khi danh sách IntelliSense được hiển thị, một mô tả ngắn, hoặc Mẹo nhanh, sẽ xuất hiện ở bên phải của mục hiện được chọn. Mục đầu tiên trong danh sách được chọn theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ mục nào trong danh sách để xem các mẹo nhanh. Mẹo nhanh có thể giúp bạn xác định mục đích của một hàm, hoặc loại điều khiển hoặc thuộc tính mục là.

Minh họa sau đây cho thấy danh sách IntelliSense và Mẹo nhanh.

Danh sách thả xuống của IntelliSense và Mẹo Nhanh.

1. IntelliSense Hiển thị các hàm và mã định danh khác khi bạn nhập một biểu thức.

2. nhanh Mẹo Hiển thị mô tả ngắn về mục đã chọn.

Thông tin nhanh và trợ giúp

Trong khi bạn đang nhập hàm trong một biểu thức, tính năng thông tin nhanh Hiển thị cú pháp của hàm, để bạn biết chính xác đối số nào là bắt buộc đối với hàm. Tùy chọn đối số được đặt trong dấu ngoặc vuông ([]). Trong khi các thông tin nhanh được hiển thị, bạn có thể bấm vào tên hàm để mở một chủ đề trợ giúp để biết thêm thông tin.

Hiển thị Thông tin Nhanh cho một hàm.

1. thông tin nhanh Hiển thị cú pháp của hàm. Bấm vào tên hàm để mở một chủ đề trợ giúp về hàm.

2. đối số tùy chọn được đặt trong dấu ngoặc vuông. Đối số mà bạn hiện đang nhập được hiển thị trong đậm văn bản.

Quan trọng: Không nhầm lẫn dấu ngoặc vuông cho biết các đối số tùy chọn với dấu ngoặc vuông Hãy đặt mã định danh trong biểu thức thực tế.

Tổng quan về bộ dựng biểu thức

Trong nhiều trường hợp, các công cụ được liệt kê trong phần trước là đủ để giúp bạn nhập biểu thức của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể cũng hưởng lợi từ các công cụ bộ dựng biểu thức cung cấp, như được mô tả trong phần này.

Hình minh họa sau đây gọi ra các phần chính của bộ dựng biểu thức:

Hộp thoại Bộ dựng Biểu thức

1. nối kết Trợ giúp và hướng dẫn    lấy thông tin về ngữ cảnh mà bạn nhập biểu thức.

2. hộp biểu thức    nhập biểu thức sau đây, hoặc thêm các thành phần biểu thức bằng cách bấm đúp vào mục trong danh sách thành phần dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy danh sách phần tử (mục 3, 4 và 5), hãy bấm hơn >> ở bên phải của hộp biểu thức.

3. bấm vào danh sách các thành phần biểu thức    một kiểu thành phần để xem các thể loại của nó trong danh sách thể loại biểu thức.

4. sách thể loại biểu thức    , hãy bấm một thể loại để xem giá trị của nó trong danh sách giá trị biểu thức. Nếu có không có giá trị trong danh sách giá trị biểu thức, bấm đúp vào mục thể loại để thêm nó vào hộp biểu thức.

5. danh sách giá trị biểu thức    bấm đúp vào một giá trị để thêm nó vào hộp biểu thức.

6. Trợ giúp và thông tin về giá trị đã chọn biểu thức    nếu sẵn dùng, bấm vào nối kết để xem bài viết trợ giúp về giá trị biểu thức được chọn.

Hộp biểu thức

Phần trên của bộ dựng biểu thức có chứa một hộp nơi bạn xây dựng biểu thức của bạn. Bạn có thể nhập biểu thức trong hộp theo cách thủ công, sử dụng IntelliSense và công cụ khác được mô tả trong phần trước. Hoặc, nếu bạn muốn, bạn có thể dùng các danh sách thành phần ba bên dưới hộp để chọn và thêm các thành phần.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy danh sách ba trong phần dưới của bộ dựng biểu thức, ở bên phải của hộp thoại bộ dựng biểu thức, hãy bấm hơn >>.

Thành phần biểu thức, thể loại và giá trị

Khi được bung rộng, phần dưới của bộ dựng biểu thức chứa ba danh sách mà bạn có thể chọn các yếu tố cho biểu thức của bạn.

 • Danh sách Các thành phần biểu thức Hiển thị các thành phần mức cao nhất sẵn có cho bạn để xây dựng biểu thức, chẳng hạn như đối tượng cơ sở dữ liệu, hàm, hằng số, toán tử và biểu thức thông thường. Nội dung của danh sách này sẽ khác nhau tùy theo ngữ cảnh mà bạn đang ở trong. Ví dụ, nếu bạn đang nhập biểu thức trong thuộc tính Nguồn điều khiển biểu mẫu, danh sách chứa mục khác nhau hơn nếu bạn đang nhập biểu thức trong thuộc tính Quy tắc hợp lệ của bảng.

 • Danh sách Thể loại biểu thức có chứa các yếu tố hoặc thể loại các thành phần lựa chọn mà bạn thực hiện trong danh sách các thành phần biểu thức. Ví dụ, nếu bạn bấm Hàm dựng sẵn trong danh sách Các thành phần biểu thức , danh sách Thể loại biểu thức sẽ hiển thị thể loại hàm.

 • Danh sách Giá trị biểu thức Hiển thị các giá trị, nếu bất kỳ, cho các thành phần và thể loại mà bạn đã chọn trong danh sách bên trái và tên đệm. Ví dụ, nếu bạn bấm Hàm dựng sẵn trong danh sách bên trái, sau đó bấm một thể loại hàm trong danh sách tên đệm, danh sách Giá trị biểu thức Hiển thị tất cả các hàm dựng sẵn cho thể loại đã chọn.

Thêm một thành phần biểu thức bằng cách dùng danh sách thành phần

 1. Bấm vào một mục trong danh sách Các thành phần biểu thức . Ví dụ, để chèn một hàm dựng sẵn, bung rộng các hàm, sau đó bấm Hàm dựng sẵn.

  Đệm và bên phải danh sách các thay đổi để hiển thị các giá trị phù hợp.

 2. Nếu có, hãy bấm một thể loại trong danh sách tên đệm. Ví dụ này, hãy bấm Chương trình dòng.

  Ở bên phải danh sách các thay đổi để hiển thị các giá trị phù hợp.

 3. Bấm đúp vào một mục trong danh sách bên phải. Ví dụ này, bấm đúp vào IIf.

  Access thêm mục vào hộp biểu thức. Trong ví dụ này, Access thêm IIf (<< biểu thức >>, << truepart >>, << falsepart >>).

 4. Replace any placeholder text with valid argument values. Placeholder text is indicated by angle brackets (<< >>). In this example, the placeholders are <<expression>>, <<truepart>>, and <<falsepart>>.

  • Trong hộp biểu thức, hãy bấm vào chỗ dành sẵn, và sau đó nhập đối số theo cách thủ công hoặc chọn một thành phần từ danh sách thành phần.

   Mẹo: Để xem chủ đề trợ giúp chứa các thông tin thêm về các đối số hợp lệ cho một hàm, chọn hàm trong danh sách Giá trị biểu thức , sau đó bấm vào nối kết ở dưới cùng của bộ dựng biểu thức.

 5. Nếu biểu thức có chứa các yếu tố khác, họ có thể được phân tách bằng chỗ dành sẵn << Expr >>. Bạn phải thay thế chỗ dành sẵn này với một người điều hành trước biểu thức tổng thể sẽ là hợp lệ.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×