Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo các danh sách gạch đầu dòng hoặc đánh số với Word

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số. Bạn cũng có thể biến các dòng văn bản hiện có thành một danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo các danh sách lồng nhau.

Bộ đọc màn hình khác nhau ở khả năng mô tả kiểu dấu đầu dòng hoặc số được dùng cho danh sách. Bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt diễn giải của bộ đọc màn hình. Ví dụ: JAWS có thể xác định mười kiểu dấu đầu dòng phổ biến nhất.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn cho phép nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

 1. Trong phương thức này, bạn nhập các dòng văn bản trước, rồi lập danh sách cho chúng.

 2. Nhập các dòng văn bản cho danh sách của bạn.

 3. Chọn các mục cho danh sách.

 4. Đối với danh sách dấu đầu dòng, nhấn Alt+H, rồi nhấn U. Đối với danh sách đánh số, nhấn Alt+H, rồi nhấn N.

  Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy mô tả về kiểu đầu dòng hoặc kiểu số đã chọn.

 5. Để ngừng tạo danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống để chuyển đến vùng văn bản tiếp theo.

Tạo danh sách bằng cách chọn kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số từ dải băng

 1. Trong phương thức này, bạn áp dụng kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số trước, rồi nhập các mục danh sách.

 2. Để nhập danh sách đánh dấu đầu dòng, nhấn Alt+H, rồi nhấn U để mở thư viện kiểu dấu đầu dòng. Để nhập danh sách đánh số, nhấn Alt+H rồi nhấn N để mở thư viện kiểu số.

 3. Nhấn phím Tab để xem lại các kiểu sẵn dùng, rồi nhấn Enter để chọn một kiểu.

 4. Nhập mục đầu tiên vào danh sách. Để kết thúc danh sách, nhấn Enter.

 5. Để ngừng tạo danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống để chuyển đến vùng văn bản tiếp theo.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng phụ trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

Để tạo danh sách lồng nhau

 1. Từ danh sách hiện có, chọn mục sẽ đứng trước danh sách lồng nhau, rồi nhấn Enter để tạo một mục danh sách mới.

 2. Đi đến vị trí trong danh sách mà bạn muốn bắt đầu danh sách mới.

  Khi con trỏ đặt tại đầu dòng cho mục mới, nhấn phím Tab. Word 2016 sẽ tự động tăng thụt lề cho mục đó và biến mục đó thành một phần của danh sách lồng nhau hoặc danh sách trong danh sách xung quanh.

  Kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu đánh số cho mục danh sách mới sẽ dựa trên kiểu của mục cha mẹ. Bạn có thể thay đổi những kiểu này thành bất kỳ kiểu dấu đầu dòng hay kiểu số sẵn có nào. Để tìm hiểu cách thực hiện, xem mục Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện dấu đầu dòng hoặc số.

 1. Chọn toàn bộ danh sách.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn nút Dấu đầu dòng và mở thư viện, nhấn Alt+H, U.

  • Để chọn nút Đánh số và mở thư viện, nhấn Alt+H, N.

 3. Nhấn phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn sẵn có, có thể khác nhau tùy theo tùy chọn bạn sử dụng gần đây nhất. Để chọn một kiểu, nhấn Enter.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề một danh sách, sử dụng nút Giảm Thụt lề và nút Tăng Thụt lề.

 1. Chọn toàn bộ danh sách

 2. Để giảm thụt lề hoặc di chuyển danh sách lại gần lề, nhấn Alt+H, rồi nhấn A, O.

 3. Để tăng thụt lề hoặc di chuyển danh sách ra xa lề, nhấn Alt+H, rồi A, I.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản của tài liệu trong Word 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để căn chỉnh văn bản và đoạn văn trong Word 2016

Phím tắt dành cho Microsoft Word 2016 for Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong Word bằng các tính năng dễ truy nhập

Bạn có thể sử dụng Word Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows, để tạo danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số trên điện thoại của bạn. Word Mobile sẽ giúp bạn thay đổi các dòng văn bản hiện có thành danh sách, thay đổi kiểu dấu đầu dòng và tạo danh sách lồng nhau. Tất cả các kiểu danh sách này đều cho phép bạn tự động tiếp tục danh sách, bạn chỉ cần nhấn Enter ở cuối dòng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Nhập danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số

Có một vài tùy chọn để thêm một danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc đánh số vào tài liệu của bạn.

Nhập một danh sách đánh dấu đầu dòng

 1. Nhập dòng đầu tiên của văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến dòng văn bản mà bạn muốn thay đổi thành một danh sách đánh dấu đầu dòng. Nhấn đúp vào màn hình để chọn dòng.

 3. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Bullets button (Nút Dấu đầu dòng). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 6. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Bullets button, double-tap to activate” (Nút Dấu đầu dòng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu dấu đầu dòng có sẵn: hình tròn đặc, hình tròn rỗng, hình vuông đặc, 4 hình thoi nhỏ, mũi tên rỗng hoặc dấu kiểm. Bạn nghe thấy mô tả kiểu dấu đầu dòng trong khi trượt. Nhấn đúp để chọn kiểu.

 8. Để thêm dấu đầu dòng mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button (Nút Xem thêm tùy chọn). Expanded (Đã bung rộng). Double-tap to collapse” (Nhấn đúp để thu gọn). Nhấn đúp để thu gọn Xem thêm tùy chọn. Nhấn vào bàn phím và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Enter". Nhấn đúp trên màn hình.

 9. Để ngừng việc tạo danh sách, nhấn đúp vào Enter hai lần.

Nhập một danh sách đánh số

 1. Nhập dòng đầu tiên của văn bản cho danh sách của bạn.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến dòng văn bản mà bạn muốn thay đổi thành một danh sách đánh dấu đầu dòng. Nhấn đúp vào màn hình để chọn dòng.

 3. Trong tài liệu của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Numbering button" (Nút Đánh số). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 6. Trong menu, trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Numbering button, double-tap to activate” (Nút Đánh số, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải để đi qua các kiểu đánh số sẵn có: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. hoặc i. ii. iii. Bạn sẽ nghe thấy mô tả kiểu đánh số trong lúc trượt. Nhấn đúp để chọn kiểu.

 8. Để thêm dấu đầu dòng mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: “More options button (Nút Xem thêm tùy chọn). Expanded (Đã bung rộng). Double-tap to collapse” (Nhấn đúp để thu gọn). Nhấn đúp để thu gọn Xem thêm tùy chọn. Nhấn vào bàn phím và trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Enter". Nhấn đúp trên màn hình.

 9. Để ngừng việc tạo danh sách, nhấn đúp vào Enter hai lần.

Tạo danh sách lồng nhau trong một danh sách

Bạn có thể tạo danh sách trong một danh sách, chẳng hạn như dấu đầu dòng phụ trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số kiểu dàn bài trong danh sách đánh số.

 1. Nếu bạn có danh sách hiện có, trong tài liệu, đảm bảo bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để duyệt đến mục danh sách bạn muốn thay đổi thành danh sách lồng nhau. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Increase Indent button (nút Tăng Thụt lề) Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

  Giờ đây, mục là một phần của danh sách lồng nhau.

 4. Để trở lại mức danh sách cao hơn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Decrease indent button (Nút Giảm thụt lề). Double-tap to activate” (Nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

Thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc kiểu số

Nếu muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số hiện có, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào từ thư viện Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

 1. Trong tài liệu, đảm bảo rằng bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt đến một mục danh sách trong mức danh sách bạn muốn thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc đánh số. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “More Options button, collapsed, double-tap to expand” (Nút Xem thêm tùy chọn thu gọn, nhấn đúp để bung rộng). Nhấn đúp vào màn hình. Menu Xem thêm tùy chọn sẽ bung rộng. Bạn sẽ nghe thấy: “Home, button collapsed” (Nút Trang đầu thu gọn).

 4. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Trình tường thuật thông báo bạn đã đến nút Dấu đầu dòng hoặc Đánh số. Sau đó, nhấn đúp để mở thư viện, trượt nhanh sang phải để chọn kiểu mới.

  Bạn có thể kết hợp một danh sách đánh dấu đầu dòng với danh sách đánh số lồng nhau hoặc ngược lại.

Thay đổi căn chỉnh một danh sách

Để thay đổi căn chỉnh lề của một danh sách, sử dụng các tùy chọn Giảm Thụt lềTăng Thụt lề.

 1. Trong tài liệu, đảm bảo rằng bạn đang ở trong vùng văn bản. Kéo ngón tay của bạn cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Dòng”. Trượt nhanh sang phải hoặc trái để duyệt đến mục danh sách mà bạn muốn thay đổi căn chỉnh. Nhấn ba lần vào màn hình để chọn mục đó.

 2. Trong tài liệu Word Mobile của bạn, trượt nhanh lên hoặc xuống trên màn hình bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục).

 3. Trượt nhanh sang phải bằng một ngón tay cho đến khi Trình tường thuật thông báo bạn đã đến nút Tăng Thụt lề hoặc Giảm Thụt lề. Sau đó, nhấn đúp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ tài liệu trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×