Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ và hướng của các trang chiếu.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí mẫu mới.

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu hiện tại

Trong bản trình bày mới, trang chiếu tiêu đề được tự động thêm vào. Bạn có thể thêm trang chiếu mới theo bố trí trang chiếu trước đó.

 1. Trên bàn phím, nhấn Ctrl+M. Bạn sẽ nghe thấy: "Slide <Number of slides and the place of the new slide on the list,> selected" (Trang chiếu <Số trang chiếu và vị trí trang chiếu mới trên danh sách>, được chọn).

Thêm một trang chiếu mới theo bố trí mẫu

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+H, I. Bạn sẽ nghe thấy: “<The title of the first slide layout>, <number of available items and the place of the current item on the list>, menu” (Menu <Tiêu đề của bố trí trang chiếu đầu tiên>, <số mục sẵn dùng và vị trí của mục hiện tại trên danh sách>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Leaving menu bar, Office theme, <number of the current slide>, <number of available slides and the place of the current slide on the list>, <title of the first layout>, grid, <number of available layouts and the place of the current layout on the list>.” (Rời khỏi thanh menu, chủ đề Office, <số trang chiếu hiện tại>, <số trang chiếu sẵn dùng và vị trí của trang chiếu hiện tại trên danh sách>, <tiêu đề của bố trí đầu tiên>, lưới, <số bố trí sẵn dùng và vị trí của bố trí hiện tại trên danh sách>).

  Danh sách menu bố trí trang chiếu sẽ mở ra.

 2. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy bố trí trang chiếu mà bạn muốn chọn. Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy số trang chiếu mới. Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, no selection” (Enter, không có lựa chọn).

  Tiêu điểm di chuyển đến ngăn trang chiếu.

Xóa bản chiếu

 1. Ở dạng xem Thông thường, ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn xóa.

 2. Nhấn Delete. Bạn sẽ nghe thấy: “<The number of the current slide and its place on the list>, selected” (<Số trang chiếu hiện tại và vị trí trên danh sách>, được chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, leaving menus, no selection” (Enter, rời khỏi menu, không có lựa chọn).

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể sắp xếp lại các trang chiếu của mình bằng cách cắt trang chiếu ra khỏi vị trí cũ rồi dán vào vị trí mới.

 1. Ở dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 2. Để di chuyển trang chiếu lên trên hoặc xuống dưới danh sách các trang chiếu, nhấn Ctrl+Mũi tên lên hoặc xuống. Bạn sẽ nghe thấy số mới của trang chiếu trong danh sách.

  Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lên. Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống.

Sắp xếp trang chiếu vào các phần

Để nhóm trang chiếu của bạn vào các thực thể có ý nghĩa, bạn có thể sắp xếp trang chiếu thành nhiều phần. Ví dụ: nếu bạn làm việc với những người khác trên một bản trình bày, bạn có thể giao cho mỗi đồng nghiệp một phần để thực hiện.

Các phần được hiển thị trong ngăn hình thu nhỏ của dạng xem Thông thường và ở dạng xem Bộ sắp xếp trang chiếu. Các mục sẽ không nhìn thấy được và công bố ở dạng xem Trình chiếu.

 1. Ở dạng xem Thông thường, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn đặt làm trang chiếu đầu tiên trong một phần. Rồi nhấn Alt+H, T1 . Bạn sẽ nghe thấy: “Add section, menu item” (mục menu Thêm phần). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Menu, leaving menus, add section” (Menu, rời khỏi menu, thêm phần). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Slide, <title of the first slide in the section>, <number of slides, and the place of the current slide in the list>, selected” (Trang chiếu, <tiêu đề của trang chiếu đầu tiên trong phần>, <số trang chiếu và vị trí của trang chiếu hiện tại trong danh sách>, đã chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Leaving menus, no selection” (Rời khỏi menu, không có lựa chọn). Một phần chưa có tiêu đề đã được thêm.

 2. Để đặt tên cho phần chưa có tiêu đề, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "<Number of section, Untitled section" (<Số phần, phần Chưa có tiêu đề), rồi nhấn Shift+F10. Bạn sẽ nghe thấy: “<Presentation name>.pptm, autosaved, PowerPoint window, <the first menu item> menu item, rename section, menu item” (mục menu <Tên bản trình bày>.pptm, đã tự động lưu, cửa sổ PowerPoint, mục menu <mục menu đầu tiên>, đổi tên phần). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Shift, F10, menu, rename section” (Shift, F10, menu, đổi tên phần). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy bộ đọc màn hình thông báo rằng bạn đang ở cửa sổ Đổi tên phần.

 3. Nhập tên phần mới. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Rename button” (Nút Đổi tên). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Slide, number and location, selected” (Trang chiếu, số và vị trí, đã chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, no selection" (Enter, không có lựa chọn).

 4. Di chuyển trang chiếu ở các phần thích hợp như được hướng dẫn trong Sắp xếp lại các trang chiếu.

  Để nghe Trình tường thuật thông báo tên phần, trong ngăn hình thu nhỏ, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống. JAWS không thông báo tên phần.

Thay đổi hướng của tất cả các trang chiếu trong bản trình bày

Bạn có thể dễ dàng thay đổi hướng của toàn bộ trang chiếu được đặt ở dạng ngang thành dọc hoặc ngược lại.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S. Bạn sẽ nghe thấy: “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (Menu <Mục đầu tiên trong danh sách menu Kích cỡ Trang chiếu>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Lower ribbon, customized group box” (hộp nhóm tùy chỉnh Dải băng bên dưới).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Custom slide size, menu item” (mục menu Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Menu, leaving menus, Custom slide size dot dot dot” (Menu, rời khỏi menu, Tùy chỉnh kích cỡ trang chiếu chấm chấm chấm). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter, slide <number of the current slide and its place on the list>, selected” (<Enter, trang chiếu <số trang chiếu hiện tại và vị trí trên danh sách> được chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” (Enter, rời khỏi menu, kích cỡ trang chiếu, kích cỡ trang chiếu, trang chiếu được định cỡ dành cho hộp tổ hợp). Cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu sẽ mở ra.

 3. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Selected, landscape, radio button, Alt+L” (Nút chọn một, Alt+L, hướng ngang, được chọn) hoặc “Selected, portrait, radio button, Alt+P” (Nút chọn một, Alt+P, hướng dọc, được chọn).

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Orientation, slides, <currently selected option> radio button checked” (Hướng, các trang chiếu, nút chọn một <tùy chọn hiện đang được chọn> được chọn). Trong JAWS, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn muốn chọn.

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn Caps Lock+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Khi bạn đã hoàn tất lựa chọn của mình, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint window, button” (Nút cửa sổ Microsoft PowerPoint). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, nút Microsoft PowerPoint). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 5. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint , thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Maximize” (Cực đại hóa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Maximize button” (Nút Cực đại hóa). Nếu bạn có rất nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co giãn cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Ensure Fit”(Đảm bảo Vừa khít). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Ensure Fit button” (Nút Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành kích cỡ phông chữ nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu. Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list> (Nhập. Trang chiếu, <số trang chiếu sẵn dùng và vị trí trang chiếu hiện tại trên danh sách>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, no selection” (Enter, không có lựa chọn).

   Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Thay đổi kích cỡ của các trang chiếu của bạn

Để thay đổi kích cỡ trang chiếu, bạn có thể chọn giữa hai tùy chọn kích cỡ mặc định, Tiêu chuẩn (4:3) và Màn hình rộng (16:9) hoặc bạn có thể tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của mình.

Thay đổi kích cỡ trang chiếu từ màn hình rộng (16:9) thành tiêu chuẩn hoặc ngược lại

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S. Bạn sẽ nghe thấy: “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (Menu <Mục đầu tiên trong danh sách menu Kích cỡ Trang chiếu>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Lower ribbon, customized group box” (hộp nhóm tùy chỉnh Dải băng bên dưới).

 2. Trong menu Kích cỡ Trang chiếu, thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chọn kích cỡ tiêu chuẩn, trong danh sách menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Standard, four colon three, one of two” (Tiêu chuẩn, bốn hai chấm ba, một trên hai). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Standard, left parent, four colon three right parent, 1:2” (Tiêu chuẩn, phần tử cha bên trái, phần tử cha bên phải bốn hai chấm ba, một trên hai).

  • Để chọn kích cỡ màn hình rộng, trong danh sách menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Widescreen” (Màn hình rộng).

 3. Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint window, button” (Nút cửa sổ Microsoft PowerPoint). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, nút Microsoft PowerPoint). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 4. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Maximize” (Cực đại hóa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Maximize button” (Nút Cực đại hóa). Nếu bạn có rất nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co giãn cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Ensure Fit”(Đảm bảo Vừa khít). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Ensure Fit button” (Nút Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành kích cỡ phông chữ nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu. Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list> (Nhập. Trang chiếu, <số trang chiếu sẵn dùng và vị trí trang chiếu hiện tại trên danh sách>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, no selection” (Enter, không có lựa chọn). Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Tùy chỉnh kích cỡ các trang chiếu của bạn

Bạn có thể đổi kích cỡ trang chiếu của mình để sử dụng các kích thước tùy chỉnh cho màn hình hoặc cỡ giấy khác nhau.

 1. Ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+G, S. Bạn sẽ nghe thấy: “<The first item in the Slide Size menu list>, menu” (Menu <Mục đầu tiên trong danh sách menu Kích cỡ Trang chiếu>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Lower ribbon, customized group box” (hộp nhóm tùy chỉnh Dải băng bên dưới).

 2. Trong menu Kích cỡ Trang chiếu, nhấn phím Lên hoặc Xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Custom slide size” (Kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “<The current slide number and its place on the list>, selected” (<Số trang chiếu hiện tại và vị trí trên danh sách>, được chọn). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, leaving menus, slide size, slide size, slide sized for combo box” (Enter, rời khỏi menu, kích cỡ trang chiếu, kích cỡ trang chiếu, trang chiếu được định cỡ dành cho hộp tổ hợp). Cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu sẽ mở ra.

 3. Trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, để thay đổi kích cỡ các trang chiếu của bạn, chọn định dạng đích của bản trình bày hoặc đặt chiều cao, độ rộng và hướng của bản trình bày:

  • Để chọn định dạng đích của bản trình bày, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Slides sized for” (Các trang chiếu có kích thước). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Slide sized for, combo box, <current selection>” (Các trang chiếu có kích thước, hộp tổ hợp, <vùng chọn hiện tại>). Nhấn phím Mũi tên xuống để bung rộng menu thả xuống. Trong menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn muốn chọn. Sau đó, nhấn Enter.

  • Để đặt độ rộng, chiều cao và hướng:

   • Để thay đổi độ rộng trang chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Width” (Độ rộng). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Width, edit, spin box” (hộp xoay chỉnh sửa Độ rộng). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị bạn muốn chọn hoặc bạn có thể nhập một giá trị thay vào đó.

   • Để thay đổi chiều cao trang chiếu, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Height” (Chiều cao). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Height, edit, spin box” (hộp xoay chỉnh sửa Chiều cao). Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị bạn muốn chọn hoặc bạn có thể nhập một giá trị thay vào đó.

   • Để đặt hướng, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Portrait radio button, Alt+P” (Nút chọn một Hướng dọc, Alt+P) hoặc "Landscape radio button, Alt+L” (Nút chọn một Hướng ngang, Alt+L). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Orientation, slides, <current selection>, radio button” (Hướng, các trang chiếu, nút chọn một <vùng chọn hiện tại>). Để thay đổi vùng chọn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

  Mẹo: Với Trình tường thuật, để nghe và di chuyển qua các tùy chọn trong cửa sổ Kích cỡ Trang chiếu, bạn cũng có thể nhấn Caps Lock+phím Mũi tên lên hoặc xuống.

 4. Khi bạn đã hoàn tất lựa chọn của mình, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “OK button” (Nút OK). Sau đó, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint window, button” (Nút cửa sổ Microsoft PowerPoint). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint button” (Microsoft PowerPoint, nút Microsoft PowerPoint). Cửa sổ xác nhận sẽ mở ra.

 5. Trong cửa sổ Microsoft PowerPoint, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để cực đại hóa kích cỡ nội dung của bạn, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Maximize” (Cực đại hóa). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy “Maximize button” (Nút Cực đại hóa). Nếu bạn có rất nhiều nội dung trên một trang chiếu, toàn bộ văn bản có thể không vừa khít trên trang chiếu đó khi sử dụng tùy chọn này.

  • Để giảm co giãn cho nội dung của bạn để vừa khít trên trang chiếu mới, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: “Ensure Fit”(Đảm bảo Vừa khít). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Ensure Fit button” (Nút Đảm bảo Vừa khít). Tùy chọn này có thể đổi kích cỡ nội dung của bạn thành kích cỡ phông chữ nhỏ hơn để vừa khít toàn bộ trên trang chiếu.

 6. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Enter. Slide, <number of available slides and the place of the current slide on the list>” (Nhập. Trang chiếu, <số trang chiếu sẵn dùng và vị trí trang chiếu hiện tại trên danh sách>). Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Enter, no selection” (Enter, không có lựa chọn). Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụngPowerPoint 2016 for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm vào trang chiếu mới. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide number> of <total number of slides>" (Trang chiếu <số trang chiếu> trên <tổng số trang chiếu>).

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 4. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout button" (Nút Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Để duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) và tên bố trí. Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục). Menu ngữ cảnh sẽ bật ra.

 4. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Cut, menu item" (Cắt, mục menu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 6. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Select all, menu item" (mục menu Chọn tất cả).

 7. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Paste, menu item" (mục menu Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected" (Đã chọn).

 3. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Show more items, menu item" (mục menu Hiển thị thêm mục).

 4. Nhấn đúp vào màn hình, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete, menu item" (mục menu Xóa).

 5. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào bản trình bày

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng PowerPoint for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Đối với chức năng cảm ứng trong PowerPoint for Android, hãy đi đến mục Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Thêm, sắp xếp lại và xóa các trang chiếu trong PowerPoint

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide number>" (Trang chiếu <số trang chiếu>).

 2. Dùng hai ngón tay nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu được chọn và dạng xem soạn thảo được mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Back switch not checked" (nút chuyển Quay lại đã bỏ chọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm di chuyển đến ngăn hình thu nhỏ.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 5. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, ở dạng xem soạn thảo trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout menu" (Menu Bố trí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ở menu Bố trí, duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy tên bố trí và "Selected" (Đã chọn). Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ bật ra và bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 5. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ của bản trình bày của bạn, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete button" (Nút Xóa).

 4. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Mobile bằng Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm, sắp xếp hoặc xóa các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Bạn có thể dễ dàng thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hay một bố trí mẫu mới hoặc xóa các trang chiếu mà bạn không cần đến nữa. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu bằng cách cắt một trang chiếu ra khỏi vị trí hiện tại rồi dán vào vị trí mới.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ bản trình bày của bạn, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu trước trang chiếu mà bạn muốn thêm một trang chiếu. Các trang chiếu được thông báo khi bạn di chuyển: "Slide <slide tile>, <slide number> of <total number of slides>" (Trang chiếu <ô trang chiếu>, <số trang chiếu> trên <tổng số trang chiếu>).

  Ghi chú: Để đi đến ngăn hình thu nhỏ từ dạng xem soạn thảo, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến trang chiếu đã chọn trong ngăn hình thu nhỏ.

 2. Để chọn trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New slide button" (Nút Trang chiếu mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Trang chiếu được thêm vào bộ trang chiếu của bạn.

 4. Để thay đổi bố trí trang chiếu được chèn, chọn trang chiếu, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Edit button" (Nút Chỉnh sửa). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ mở ra ở dạng xem soạn thảo. Ở dạng xem soạn thảo trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Layout button collapsed" (Nút Bố trí thu gọn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ở menu Bố trí, duyệt các tùy chọn mẫu, trượt nhanh sang phải. Trình tường thuật sẽ thông báo các mẫu khi bạn di chuyển. Đối với bố trí hiện đang được chọn, bạn sẽ nghe thấy "Selected" (Đã chọn) và bố trí. Để chọn một mẫu, nhấn đúp vào màn hình.

Sắp xếp lại các trang chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ bản trình bày của bạn, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn di chuyển. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Nhấn đúp vào màn hình. Menu ngữ cảnh sẽ bật ra và bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Cut button" (Nút Cắt). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu sau trang chiếu mà bạn muốn di chuyển trang chiếu đã cắt, rồi nhấn đúp vào màn hình mở menu ngữ cảnh. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 5. Để dán trang chiếu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Paste button" (Nút Dán), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang chiếu sẽ được di chuyển đến vị trí mới.

Xóa bản chiếu

 1. Trong ngăn hình thu nhỏ bản trình bày của bạn, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: “Items” (Mục). Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy trang chiếu mà bạn muốn xóa. Các trang chiếu sẽ được thông báo khi bạn di chuyển.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Custom" (Tùy chỉnh).

 3. Ở menu ngữ cảnh, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete button" (Nút Xóa).

 4. Để xóa trang chiếu, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint Online bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để thêm, xóa và sắp xếp các trang chiếu trong bản trình bày của bạn.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, hãy đi đến Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày của bạn.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng PowerPoint Online, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì PowerPoint Online chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải PowerPoint Online.

Trong chủ đề này

Thêm một bản chiếu mới

Bạn có thể thêm các trang chiếu mới vào bản trình bày của mình hoặc theo bố trí trang chiếu hiện tại hoặc một bố trí khác.

 1. Dạng xem Soạn thảo trong PowerPoint Online, nhấn Ctrl+F6 nhiều lần cho đến khi bạn đến một tab. Trình tường thuật sẽ thông báo các tab hiện đang được chọn, ví dụ "Selected, Home, H tab, item" (mục tab Trang đầu, H, được chọn) khi tab Trang đầu được chọn. JAWS sẽ thông báo, ví dụ: "Home, H tab, selected" (tab Trang đầu, H, được chọn).

  Mẹo: Khi bạn mở bản trình bày trong PowerPoint Online, bản trình bày sẽ mở ra ở Dạng xem Đọc. Để thay đổi thành Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Presentation" (Chỉnh sửa Bản trình bày). Nhấn Enter để mở menu. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy "Edit in Browser" (Chỉnh sửa trong Trình duyệt). Nhấn Enter để mở bản trình bày trong Dạng xem Soạn thảo.

 2. Nhấn N để mở tab Chèn, sau đó nhấn SI để mở hộp thoại Trang chiếu Mới.

 3. Trong hộp thoại, bố trí trang chiếu theo trang chiếu hiện tại được chọn. Để dẫn hướng các bố trí khác, sử dụng các phím mũi tên.

 4. Để chọn và thêm một trang chiếu mới theo một bố trí, nhấn Enter khi ở tại bố trí mà bạn muốn.

Sắp xếp lại bản chiếu

Bạn có thể di chuyển quanh các trang chiếu để thay đổi trình tự trong bản trình bày của bạn.

 1. Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn đang ở trong ngăn hình thu nhỏ. Khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ, Trình tường thuật sẽ thông báo số và tiêu đề của trang chiếu hiện tại. JAWS sẽ thông báo: "Slide panel" (Pa-nen Trang chiếu).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn di chuyển.

 3. Để di chuyển trang chiếu lên đầu bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên lên. Trang chiếu được di chuyển lên trên một trang chiếu.

  Để di chuyển trang chiếu xuống cuối bản trình bày, nhấn Ctrl+phím Mũi tên xuống. Trang chiếu được di chuyển xuống dưới.

  Để đặt trang chiếu làm trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên lên. Để đặt trang chiếu làm trang chiếu cuối trong bản trình bày, nhấn Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống.

Xóa bản chiếu

 1. Dạng xem Soạn thảo, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn đang ở trong ngăn hình thu nhỏ. Khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ, Trình tường thuật sẽ thông báo số và tiêu đề của trang chiếu hiện tại. JAWS sẽ thông báo: "Slide panel" (Pa-nen Trang chiếu).

 2. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Nhấn Delete.

  Mẹo: Để hoàn tác thao tác xóa, nhấn Ctrl+Z.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Dùng lối tắt bàn phím để tạo bản trình bày của bạn

Dùng lối tắt bàn phím để chuyển tải bản trình bày của bạn

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×