Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các nhiệm vụ trong To-Do

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng To-Do for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để sắp xếp ngày của bạn. Thêm tác vụ, đặt ngày đến hạn và đặt lời nhắc cho các tác vụ đó, biến chúng thành tác vụ định kỳ nếu đó là những công việc bạn cần ghi nhớ thường xuyên.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Tạo nhiệm vụ

Tạo mục việc cần làm mới ở một trong các danh sách của bạn.

 1. Trong To-Do, để đi tới dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Sidebar button" (Nút Thanh bên). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 2. Để đi đến một danh sách, trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy danh sách bạn muốn. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo tên danh sách, theo sau là số lượng tác vụ trong danh sách đó. Để chọn danh sách, nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem Danh sách Tác vụ mở ra.

 3. Để tạo một tác vụ, trong Danh sách Tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Add a to-do item button" (Nút Thêm mục việc cần làm). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tiêu điểm di chuyển tới trường tên tác vụ.

 4. Nhập tên tác vụ mới bằng bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sau khi nhập tên tác vụ, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Add a to-do item button" (Nút Thêm mục việc cần làm). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tác vụ sẽ được thêm vào danh sách của bạn.

Hoàn thành nhiệm vụ

Khi bạn hoàn thành một tác vụ, hãy đánh dấu việc cần làm trong mục danh sách của bạn là đã hoàn thành.

 1. Trong dạng xem Thanh bên, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy danh sách có chứa tác vụ mình đã hoàn thành. Nhấn đúp vào màn hình để mở dạng xem Danh sách Tác vụ.

 2. Trong dạng xem Danh sách Tác vụ, để dẫn hướng đến các tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên tác vụ. VoiceOver sẽ thông báo tên tác vụ và trạng thái (hoàn thành hoặc chưa hoàn thành) khi bạn di chuyển.

 3. Khi ở trên tác vụ bạn muốn đánh dấu là hoàn thành, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Not completed to-do item" (Mục việc cần làm chưa hoàn thành). Nhấn đúp vào màn hình để hoàn thành tác vụ đó.

Mẹo: 

 • Để đánh dấu một tác vụ đã hoàn thành là chưa hoàn thành, hãy lặp lại các bước ở trên cho đến khi bạn nghe thấy "Selected completed to-do item" (Đã chọn mục việc cần làm đã hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Hãy đảm bảo rằng tác vụ chưa hoàn thành được hiển thị trong danh sách này. Để tìm hiểu cách hiển thị hoặc ẩn các tác vụ đã hoàn thành trong danh sách, hãy tham khảo mục Hiển thị/ẩn tác vụ đã hoàn thành.

Mở dạng xem chi tiết

Dạng xem chi tiết giúp bạn chỉnh sửa tác vụ, thêm lời nhắc cho tác vụ đó, v.v..

 1. Trong dạng xem Danh sách tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ có chi tiết mình muốn truy nhập. VoiceOver sẽ thông báo tên tác vụ và trạng thái (hoàn thành hoặc chưa hoàn thành) khi bạn di chuyển.

 2. Khi ở trong tác vụ bạn muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem chi tiết của tác vụ sẽ mở ra và bạn có thể chỉnh sửa tác vụ hoặc xóa tác vụ đó. Bạn sẽ nghe thấy: "Dismiss details view button" (Nút Bỏ qua dạng xem chi tiết).

 3. Để đóng dạng xem chi tiết, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Dismiss details view button" (Nút Bỏ qua dạng xem chi tiết). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

Thêm tác vụ vào Ngày của Tôi

Bạn có thể di chuyển tác vụ từ một danh sách khác vào Ngày của Tôi, danh sách mặc định đã được thiết lập khi bạn bắt đầu làm việc với To-Do.

 • Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add to-do item to My Day" (Thêm mục việc cần làm vào Ngày của Tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 • Để xóa một tác vụ khỏi Ngày của Tôi, trong dạng xem chi tiết của một tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove to-do item from My Day" (Loại bỏ mục cần làm khỏi Ngày của Tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên tác vụ

Sử dụng dạng xem chi tiết để nhanh chóng đổi tên tác vụ.

 1. Trong dạng xem chi tiết của một tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tác vụ, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trong trường tên tác vụ, xóa tên tác vụ trước đó, rồi nhập tên mới bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

 3. Sau khi nhập tên tác vụ, để lưu và đóng bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Nhấn đúp vào màn hình để chọn. Tác vụ sẽ được đặt lại tên.

Thêm lời nhắc

Sử dụng lời nhắc để đảm bảo rằng bạn nhớ hoàn thành những tác vụ quan trọng nhất của mình.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Reminder button" (Nút Lời nhắc). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Menu Lời nhắc sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn lời nhắc. Tùy chọn mặc định là Để đến cuối ngày, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn tùy chọn Chọn ngày & giờ. Khi ở trong tùy chọn mình muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Sau khi chọn tùy chọn lời nhắc, để đặt lời nhắc và đóng menu Lời nhắc, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Để loại bỏ lời nhắc, trong menu Lời nhắc, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove button" (Nút Loại bỏ). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Lời nhắc sẽ bị loại bỏ và menu đóng lại.

Thêm ngày đến hạn

Thêm ngày đến hạn để giúp bạn hoàn thành những tác vụ quan trọng nhất đúng hạn.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Due date button" (Nút Ngày đến hạn). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Menu Ngày đến hạn sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Tùy chọn mặc định là Hôm nay, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn tùy chọn Chọn ngày & giờ. Khi ở trên tùy chọn bạn muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Sau khi chọn tùy chọn ngày đến hạn, để đặt ngày tháng và đóng menu Ngày đến hạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 4. Để loại bỏ ngày đến hạn, trong menu Ngày đến hạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove button" (Nút Loại bỏ). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Ngày đến hạn sẽ bị loại bỏ và menu đóng lại.

Thêm ngày đến hạn lặp lại

Nếu bạn có những tác vụ cần thực hiện thường xuyên, bạn có thể đặt ngày đến hạn lặp lại cho những tác vụ đó.

Ghi chú: Bạn phải thêm ngày đến hạn trước khi có thể đặt để ngày đó lặp lại.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Repeat button" (Nút Lặp lại). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Menu Lặp lại sẽ mở ra.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Các tùy chọn mặc định là Hàng ngày, Các ngày trong tuần, Hàng tuần, Hàng thángHàng năm nhưng bạn cũng có thể chọn Tùy chỉnh. Khi ở trên tùy chọn bạn muốn, hãy nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Để loại bỏ ngày đến hạn lặp lại, trên menu Lặp lại, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Remove button" (Nút Loại bỏ). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Ngày đến hạn lặp lại bị loại bỏ và menu đóng lại.

Thêm ghi chú

Ghi chú rất hữu ích nếu bạn cần bổ sung thêm thông tin về một tác vụ và giữ cho tên tác vụ ngắn gọn. Ví dụ: nếu tác vụ của bạn là Mua thực phẩm, bạn có thể đặt danh sách mua sắm bên trong ghi chú.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Note attachment. Add a note" (Đính kèm ghi chú. Thêm ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập ghi chú bằng bàn phím trên màn hình. Để đi đến bàn phím, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

 3. Để lưu ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Save button" (Nút Lưu). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình để chọn. Ghi chú sẽ được lưu.

Xóa một nhiệm vụ

Bạn có thể xóa tác vụ, chẳng hạn như khi bạn không còn cần theo dõi tác vụ đó.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Delete task button" (Nút Xóa tác vụ). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

 2. Cửa sổ xác nhận mở ra và bạn sẽ nghe thấy: "Are you sure you want to delete this to-do forever?" (Bạn có chắc chắn muốn xóa việc cần làm này vĩnh viễn không?) Để xác nhận, hãy trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "Delete button" (Nút Xóa). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

  Ghi chú: Nếu bạn muốn hủy bỏ việc xóa, trong cửa sổ xác nhận, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Cancel button" (Nút Hủy bỏ). Nhấn đúp vào màn hình để chọn.

 3. Tác vụ sẽ bị xóa và tiêu điểm di chuyển đến dạng xem Danh sách Tác vụ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng To-Do for Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để sắp xếp ngày của bạn. Thêm nhiệm vụ, đặt ngày đến hạn và lời nhắc cho các tác vụ đó và đặt chúng thành tác vụ định kỳ nếu đó là những công việc bạn cần ghi nhớ thường xuyên.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

Trong chủ đề này

Tạo nhiệm vụ

 1. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Sidebar button, double-tap to activate" (Nút Thanh bên, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được danh sách việc cần làm của mình. Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách, theo sau là số lượng tác vụ trong danh sách. Nếu danh sách đầu tiên không phải là danh sách bạn tìm kiếm, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy danh sách hoặc đến được To-Do, là danh sách chứa tất cả các tác vụ.

  Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a to-do button" (Nút Thêm việc cần làm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nhập nội dung tác vụ của bạn, ví dụ: "Mua thực phẩm".

 5. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Nhấc ngón tay lên để hoàn tất việc tạo tác vụ.

 6. Trượt nhanh xuống rồi sang trái để đóng bàn phím.

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Sidebar button, double-tap to activate" (Nút Thanh bên, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được danh sách việc cần làm của mình. Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách, theo sau là số lượng tác vụ có trong danh sách. Nếu danh sách đầu tiên không phải là danh sách bạn tìm kiếm, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy danh sách hoặc đến được To-Do, là danh sách chứa tất cả các tác vụ.

  Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn đánh dấu là hoàn thành.

 4. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Uncompleted to-do" (Việc cần làm chưa hoàn tất). Nhấn đúp vào màn hình để hoàn thành tác vụ đó.

Mẹo: Để đánh dấu một tác vụ đã hoàn thành là chưa hoàn thành, hãy lặp lại các bước ở trên cho đến khi bạn nghe thấy "Completed to-do" (Việc cần làm đã hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở dạng xem chi tiết

Dạng xem chi tiết giúp bạn chỉnh sửa tác vụ, thêm lời nhắc cho tác vụ đó, v.v..

 1. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Sidebar button, double-tap to activate" (Nút Thanh bên, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được danh sách việc cần làm của mình. Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách, theo sau là số lượng tác vụ có trong danh sách. Nếu danh sách đầu tiên không phải là danh sách bạn tìm kiếm, hãy tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy danh sách hoặc đến được To-Do, là danh sách chứa tất cả các tác vụ.

  Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ có chi tiết mình muốn truy nhập, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Details for to-do" (Chi tiết việc cần làm), theo sau là tên tác vụ.

Mẹo: Để đóng dạng xem chi tiết, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái.

Thêm tác vụ vào Ngày của Tôi

Bạn có thể di chuyển tác vụ từ một danh sách khác vào Ngày của Tôi, danh sách mặc định đã được thiết lập khi bạn bắt đầu làm việc với To-Do.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add to My Day" (Thêm vào Ngày của Tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi Ngày của Tôi, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Added to My Day" (Đã thêm vào Ngày của Tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên tác vụ

 1. Trong dạng xem chi tiết của một tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên tác vụ, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Xóa tên trước đó bằng bàn phím, rồi nhập tên mới.

 3. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Done" (Xong). Nhấc ngón tay lên để hoàn tất việc đặt tên tác vụ.

Thêm lời nhắc

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remind me" (Nhắc tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn lời nhắc. Tùy chọn mặc định là Để đến cuối ngày, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn tùy chọn Chọn ngày & giờ.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ lời nhắc, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove reminder button" (Nút Loại bỏ lời nhắc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ngày đến hạn

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add due date" (Thêm ngày đến hạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Tùy chọn mặc định là Hôm nay, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn Chọn một ngày.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ ngày đến hạn, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove due date button" (Nút Loại bỏ ngày đến hạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ngày đến hạn lặp lại

Nếu bạn có những tác vụ cần thực hiện thường xuyên, bạn có thể đặt ngày đến hạn lặp lại cho những tác vụ đó.

Ghi chú: Bạn phải thêm ngày đến hạn trước khi có thể đặt để ngày đó lặp lại.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Repeat" (Lặp lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Các tùy chọn mặc định là Hàng ngày, Các ngày trong tuần, Hàng tuần, Hàng thángHàng năm nhưng bạn cũng có thể chọn Tùy chỉnh.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để xóa ngày đến hạn lặp lại, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Clear recurrence button" (Nút Xóa lặp lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ghi chú

Ghi chú rất hữu ích nếu bạn cần bổ sung thêm thông tin về tác vụ và giữ cho tên tác vụ ngắn gọn. Ví dụ: nếu tác vụ của bạn là Mua thực phẩm, bạn có thể đặt danh sách mua sắm bên trong ghi chú.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add a note" (Thêm ghi chú), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập nội dung ghi chú của bạn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete to-do button" (Nút Xóa việc cần làm), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để xác nhận xóa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes button" (Nút Có), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng To-Do với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để sắp xếp ngày của bạn. Thêm nhiệm vụ, đặt ngày đến hạn và lời nhắc cho các tác vụ đó và đặt chúng thành tác vụ định kỳ nếu đó là những công việc bạn cần ghi nhớ thường xuyên.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo nhiệm vụ

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation button, double-tap to activate" (Nút Dẫn hướng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách hiện được chọn. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách bạn tìm kiếm, theo sau là số lượng tác vụ trong danh sách đó hoặc cho đến khi bạn đến được To-Do, danh sách có chứa tất cả các tác vụ.

  Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Add a to-do in" (Thêm việc cần làm), theo sau là tên danh sách. Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Nhập nội dung tác vụ của bạn, ví dụ: "Mua thực phẩm".

 5. Trượt ngón tay xung quanh góc dưới cùng bên phải của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Enter". Nhấn đúp vào màn hình để hoàn tất việc tạo tác vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation button, double-tap to activate" (Nút Dẫn hướng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách hiện được chọn. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách bạn tìm kiếm, theo sau là số lượng tác vụ trong danh sách đó hoặc cho đến khi bạn đến được To-Do, danh sách có chứa tất cả các tác vụ.

  Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn đánh dấu là hoàn thành.

 4. Trượt nhanh sang phải một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked complete checkbox, double-tap to toggle on" (Đã bỏ chọn Hộp kiểm hoàn thành, nhấn đúp để bật). Nhấn đúp vào màn hình để hoàn thành tác vụ đó.

Một dấu hiệu âm thanh sẽ xác nhận rằng bạn đã hoàn thành tác vụ.

Mẹo: Để đánh dấu một tác vụ đã hoàn thành là chưa hoàn thành, lặp lại các bước ở trên cho đến khi bạn nghe thấy "Checked unchecked checkbox, double-tap to toggle on" (Hộp kiểm chưa được chọn đã được chọn, nhấn đúp để bật), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở dạng xem chi tiết

Dạng xem chi tiết giúp bạn chỉnh sửa tác vụ, thêm lời nhắc cho tác vụ đó, v.v..

 1. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Navigation button, double-tap to activate" (Nút Dẫn hướng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy tên danh sách hiện được chọn. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách bạn tìm kiếm, theo sau là số lượng tác vụ trong danh sách đó hoặc cho đến khi bạn đến được To-Do, danh sách có chứa tất cả các tác vụ.

  Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách hiện được chọn.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ có chi tiết mình muốn truy nhập, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "To-do" (Việc cần làm), theo sau là tên tác vụ.

Mẹo: Để đóng dạng xem chi tiết, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Dismiss detail view button" (Nút Bỏ dạng xem chi tiết), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm tác vụ vào Ngày của Tôi

Bạn có thể di chuyển tác vụ từ một danh sách khác vào Ngày của Tôi, danh sách mặc định đã được thiết lập khi bạn bắt đầu làm việc với To-Do.

 1. Trong dạng xem chi tiết của một tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Add to-do to My Day button, double-tap to activate" (Nút Thêm việc cần làm vào Ngày của Tôi, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi Ngày của Tôi, trong dạng xem chi tiết một tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Remove to-do from My Day button" (Nút Loại bỏ việc cần làm khỏi Ngày của Tôi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đổi tên tác vụ

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Editable text" (Văn bản có thể chỉnh sửa), theo sau là tên tác vụ. Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Xóa tên trước đó bằng bàn phím, rồi nhập tên mới.

 3. Trượt ngón tay ra xung quanh cạnh đáy của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Custom, back, button collapsed" (Nút Tùy chỉnh, quay lại thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để hoàn tất việc đổi tên tác vụ.

Thêm lời nhắc

 1. Trong dạng xem chi tiết một tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Add a reminder button, double-tap to activate" (Nút Thêm lời nhắc, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn lời nhắc. Tùy chọn mặc định là Để đến cuối ngày, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn tùy chọn Chọn ngày & giờ.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ lời nhắc, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove reminder button" (Nút Loại bỏ lời nhắc), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ngày đến hạn

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Add due date button, double-tap to activate" (Nút Thêm ngày đến hạn, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Tùy chọn mặc định là Hôm nay, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn Chọn một ngày.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ ngày đến hạn, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Remove due date button" (Nút Loại bỏ ngày đến hạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ngày đến hạn lặp lại

Nếu bạn có những tác vụ cần thực hiện thường xuyên, bạn có thể đặt ngày đến hạn lặp lại cho những tác vụ đó.

Ghi chú: Bạn phải thêm ngày đến hạn trước khi có thể đặt để ngày đó lặp lại.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Repeat button, double-tap to activate" (Nút Lặp lại, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải và trái để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Các tùy chọn mặc định là Hàng ngày, Các ngày trong tuần, Hàng tuần, Hàng thángHàng năm nhưng bạn cũng có thể chọn Tùy chỉnh.

 3. Nhấn đúp vào màn hình để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để xóa ngày đến hạn lặp lại, trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Never repeat button" (Nút Không bao giờ lặp lại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ghi chú

Ghi chú rất hữu ích nếu bạn cần bổ sung thêm thông tin về tác vụ và giữ cho tên tác vụ ngắn gọn. Ví dụ: nếu tác vụ của bạn là Mua thực phẩm, bạn có thể đặt danh sách mua sắm bên trong ghi chú.

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Add a note, editable text, double-tap to activate" (Thêm ghi chú, văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhập nội dung ghi chú của bạn.

 3. Trượt ngón tay ra xung quanh cạnh đáy của màn hình cho đến khi bạn nghe thấy: "Custom, back, button collapsed" (Nút Tùy chỉnh, quay lại thu gọn). Nhấn đúp vào màn hình để đóng bàn phím.

 4. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save button, double-tap to activate" (Nút Lưu, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xóa một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem chi tiết của tác vụ, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Delete to-do button, double-tap to activate" (Nút Xóa việc cần làm, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để xác nhận xóa, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete button, double-tap to activate" (Nút Xóa, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng To-Do for Web với bàn phím Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Windows để sắp xếp ngày của bạn. Thêm nhiệm vụ, đặt ngày đến hạn và lời nhắc cho các tác vụ đó và đặt chúng thành tác vụ định kỳ nếu đó là những công việc bạn cần ghi nhớ thường xuyên.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

 • Khi bạn sử dụng To-Do for Web, chúng tôi khuyên bạn nên dùng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì To-Do for Web chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Tương tự, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải To-Do for Web.

Trong chủ đề này

Tạo nhiệm vụ

 1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "My Day" (Ngày của Tôi), theo sau là vị trí của nội dung đó trong danh sách của bạn, ví dụ: "1 of 4" (1 trên 4). Nếu bạn đang tìm kiếm một danh sách khác, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình tìm kiếm.

 2. Nhấn Enter để mở danh sách hiện đang được chọn.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a to-do, edit" (Thêm việc cần làm, chỉnh sửa).

 4. Nhập nội dung tác vụ, chẳng hạn như "Mua thực phẩm", rồi nhấn Enter khi hoàn tất.

Hoàn thành nhiệm vụ

 1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "My Day" (Ngày của Tôi), theo sau là vị trí của nội dung đó trong danh sách của bạn, ví dụ: "1 of 4" (1 trên 4). Nếu bạn đang tìm kiếm một danh sách khác, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình tìm kiếm.

 2. Nhấn Enter để mở danh sách hiện đang được chọn.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ mình muốn đánh dấu là hoàn thành. Các tác vụ được thông báo dưới dạng "To-do" (Việc cần làm), theo sau là tên và vị trí của tác vụ trong danh sách, ví dụ: "1 of 3" (1 trên 3).

 4. Nhấn Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Unchecked, mark as completed, checkbox" (Đã bỏ chọn Hộp kiểm, đánh dấu là đã hoàn thành). Nhấn Enter để hoàn thành tác vụ.

Mẹo: Để đánh dấu một tác vụ đã hoàn thành là chưa hoàn thành, lặp lại các bước ở trên cho đến khi bạn nghe thấy "Checked, mark as not completed, checkbox" (Đã chọn Hộp kiểm, đánh dấu là chưa hoàn thành), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở dạng xem Chi tiết

Trong dạng xem Chi tiết, bạn có thể chỉnh sửa tác vụ, thêm lời nhắc cho tác vụ đó, v.v..

 1. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "My Day" (Ngày của Tôi), theo sau là vị trí của nội dung đó trong danh sách của bạn, ví dụ: "1 of 4" (1 trên 4). Nếu bạn đang tìm kiếm một danh sách khác, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên danh sách mình tìm kiếm.

 2. Nhấn Enter để mở danh sách hiện đang được chọn.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy tác vụ có chi tiết mình muốn truy nhập, rồi nhấn Enter. Dạng xem Chi tiết hiện đang mở bên cạnh danh sách.

Mẹo: Để đóng dạng xem Chi tiết, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Hide detail view button" (Nút Ẩn dạng xem chi tiết), rồi nhấn Enter.

Thêm tác vụ vào Ngày của Tôi

Bạn có thể di chuyển tác vụ từ một danh sách khác vào Ngày của Tôi, danh sách mặc định đã được thiết lập khi bạn bắt đầu làm việc với To-Do.

 1. Sau khi mở dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add to My Day button" (Nút Thêm vào Ngày của Tôi), rồi nhấn Enter.

Mẹo: Để loại bỏ một tác vụ khỏi Ngày của Tôi, sau khi mở dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove from My Day button" (Nút Loại bỏ khỏi Ngày của Tôi), rồi nhấn Enter.

Đổi tên tác vụ

 1. Trong dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit <name of the task> button" (Nút Chỉnh sửa <tên tác vụ>), rồi nhấn Enter.

 2. Xóa tên trước đó bằng bàn phím, rồi nhập tên mới.

 3. Nhấn Enter để hoàn tất việc đặt tên tác vụ.

Thêm lời nhắc

 1. Trong dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remind me button" (Nút Nhắc tôi), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Tab để duyệt các tùy chọn lời nhắc. Tùy chọn mặc định là Để đến cuối ngày, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn tùy chọn Chọn ngày & giờ.

 3. Nhấn Enter để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ lời nhắc, mở dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Button" (Nút), rồi nhấn Enter.

Thêm ngày đến hạn

 1. Trong dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add due date button" (Nút Thêm ngày đến hạn), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Tab để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Tùy chọn mặc định là Hôm nay, Ngày maiTuần tới nhưng bạn cũng có thể chọn Chọn một ngày.

 3. Nhấn Enter để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ ngày đến hạn, mở dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove due date dutton" (Nút Loại bỏ ngày đến hạn), rồi nhấn Enter.

Thêm ngày đến hạn lặp lại

Nếu bạn có những tác vụ cần thực hiện thường xuyên, bạn có thể đặt ngày đến hạn lặp lại cho những tác vụ đó.

Ghi chú: Bạn phải thêm ngày đến hạn trước khi có thể đặt để ngày đó lặp lại.

 1. Trong dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Repeat button" (Nút Lặp lại), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn Tab để duyệt các tùy chọn ngày đến hạn. Các tùy chọn mặc định là Hàng ngày, Các ngày trong tuần, Hàng tuần, Hàng thángHàng năm nhưng bạn cũng có thể chọn Tùy chỉnh.

 3. Nhấn Enter để kích hoạt tùy chọn hiện được chọn.

Mẹo: Để loại bỏ ngày đến hạn lặp lại, mở dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove recurrence dutton" (Nút Loại bỏ lặp lại), rồi nhấn Enter.

Thêm ghi chú

Ghi chú rất hữu ích nếu bạn cần bổ sung thêm thông tin về tác vụ và giữ cho tên tác vụ ngắn gọn. Ví dụ: nếu tác vụ của bạn là Mua thực phẩm, bạn có thể đặt danh sách mua sắm bên trong ghi chú.

 1. Trong dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Edit note button" (Nút Chỉnh sửa ghi chú), rồi nhấn Enter.

 2. Nhập nội dung ghi chú của bạn.

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Save button" (Nút Lưu), rồi nhấn Enter.

Xóa một nhiệm vụ

 1. Trong dạng xem Chi tiết của tác vụ, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete to-do button" (Nút Xóa việc cần làm), rồi nhấn Enter.

 2. Để xác nhận việc xóa, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Delete to-do button" (Nút Xóa việc cần làm), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các danh sách trong To-Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các đề xuất trong To-Do

Tìm hiểu cách dẫn hướng To-Do bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×