Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các mẫu trong Word 2016

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word 2016 với bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để viết nhanh các tài liệu như thư giới thiệu, sơ yếu lý lịch và tờ bướm sự kiện bằng các mẫu trợ năng trong Word 2016. Bạn không cần lo lắng về việc định dạng và kiểu, mẫu đã có sẵn cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Giới thiệu về mẫu

Mẫu là một tập hợp các cài đặt định dạng, kiểu và văn bản chỗ dành sẵn được xác định trước cho bạn. Trong Word 2016, bạn có thể tìm thấy một số mẫu trợ năng, ví dụ: để ghi nhanh báo cáo tình trạng dự án, sơ yếu lý lịch, tờ bướm cho sự kiện, bài nghiên cứu hoặc danh sách việc cần làm.

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu của mẫu. Bạn thay thế văn bản chỗ dành sẵn trong các trường biểu mẫu bằng cách nhập văn bản của riêng bạn. Để di chuyển từ trường này đến trường khác trong biểu mẫu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống hoặc phím Tab.

Những thay đổi mà bạn thực hiện trong một tệp tạo theo mẫu sẽ không ảnh hưởng đến mẫu nguyên gốc. Khi bạn tạo một tài liệu mới theo mẫu, tài liệu đó luôn luôn là một tệp riêng biệt. Vì vậy, hãy nhớ lưu tệp của bạn. Nếu bạn muốn tạo mẫu của riêng mình hoặc chỉnh sửa một mẫu hiện có, để được hướng dẫn, hãy xem: Tạo một mẫu.

Tìm mẫu trợ năng

Lưu ý: Bạn cần kết nối internet để tìm kiếm mẫu trực tuyến.

 1. Mở Word 2016.

 2. Để đi đến tab Tệp, trên bàn phím, nhấn Alt+F.

 3. Để mở bộ sưu tập mẫu, nhấn N. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, New tab item” (Đã chọn, mục tab Mới).

 4. Nhấn S để tìm kiếm mẫu trợ năng. Bạn sẽ nghe thấy: “Search for Online Templates” (Tìm kiếm Mẫu Trực tuyến). Trong trường tìm kiếm, nhập “accessible templates” (mẫu trợ năng), sau đó nhấn Enter.

 5. Để duyệt tìm một mẫu phù hợp, trong kết quả tìm kiếm, nhấn các phím mũi tên. Bạn sẽ nghe thấy tên mẫu khi đi qua các mẫu.

 6. Nhấn Enter để chọn một mẫu. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected, Create <tên mẫu> button” (Đã chọn, nút Tạo <tên mẫu>).

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “File New tab, <mô tả về mẫu>” (Tab Tệp Mới, <mô tả về mẫu>).

 7. Nhấn Enter để bắt đầu thao tác với tài liệu. Bạn sẽ nghe thấy: “<tên tài liệu> Word window. A new document based on the template is now ready for editing” (Cửa sổ Word <tên tài liệu>. Tài liệu mới tạo trên mẫu hiện đã sẵn sàng để soạn thảo).

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy trường biểu mẫu đầu tiên của mẫu.

Ví dụ: Viết thư giới thiệu bằng cách sử dụng mẫu

Ví dụ: sử dụng mẫu Word 2016 được định dạng sẵn để viết thư giới thiệu chuyên nghiệp đi kèm sơ yếu lý lịch của bạn.

 1. Trong Word 2016, tìm kiếm các mẫu trợ năng như hướng dẫn ở trên trong mục Tìm kiếm mẫu trợ năng.

 2. Trong kết quả tìm kiếm, nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Cover Letter button” (Nút Thư Giới thiệu).

  Lưu ý: Nếu thư giới thiệu là mẫu đầu tiên trong kết quả tìm kiếm, mẫu này sẽ được chọn tự động.

  Sau đó nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: “Selected Create Cover Letter button” (Đã chọn nút Tạo Thư Giới thiệu). Nhấn Enter để bắt đầu một tài liệu mới theo mẫu.

 3. Thư Giới thiệu sẽ mở ra trong tab Trang đầu. Bạn sẽ nghe thấy: “<Tên tài liệu>, Word window, <tên tài liệu> editing (<Tên tài liệu>, cửa sổ Word, đang soạn thảo <tên tài liệu>).

  Nếu bạn đang sử dụng JAWS, tiêu điểm sẽ di chuyển trực tiếp đến trường biểu mẫu đầu tiên và bạn sẽ nghe thấy “Your Name” (Tên Bạn). Nhập tên bạn, rồi di chuyển sang bước 5.

 4. Nhấn phím Mũi tên phải để thêm tên của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “Your Name” (Tên Bạn). Sau đó nhập tên bạn.

 5. Để thêm địa chỉ đường, thành phố và mã ZIP, nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: “Address, City, ST Zip Code” (Địa chỉ, Thành phố, Mã Zip Tiểu bang). Sau đó nhập thông tin địa chỉ của bạn.

 6. Nhấn Tab để thêm số điện thoại của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “Telephone” (Điện thoại). Sau đó nhập số điện thoại của bạn.

 7. Nhấn Tab để thêm địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “Email”. Sau đó nhập địa chỉ email của bạn.

 8. Nhấn Tab để thêm ngày cho thư giới thiệu của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “Date” (Ngày). Sau đó nhập ngày.

 9. Nhấn phím Mũi tên xuống để thêm tên người nhận. Bạn sẽ nghe thấy: “Recipient Name” (Tên Người nhận). Sau đó nhập tên người nhận.

 10. Nhấn phím Mũi tên xuống để thêm chức danh người nhận, tên công ty, địa chỉ đường, thành phố và mã ZIP. Bạn sẽ nghe thấy: “Title, Company, Address, City, ST ZIP Code” (Chức danh, Công ty, Địa chỉ, Thành phố, Mã ZIP Tiểu bang). Sau đó nhập thông tin người nhận.

 11. Nhấn phím Mũi tên xuống để thêm tên người nhận sau lời chào. Bạn sẽ nghe thấy: “Recipient Name” (Tên Người nhận). Sau đó nhập tên người nhận.

 12. Nhấn phím Mũi tên xuống để thêm văn bản nội dung thư giới thiệu. Bạn sẽ nghe thấy mô tả trong văn bản chỗ dành sẵn. Sau đó nhập văn bản của bạn. Văn bản chỗ dành sẵn lúc này sẽ bị loại bỏ.

  Mẹo: Nếu muốn thêm một siêu kết nối trong thư giới thiệu, như siêu kết nối đến sơ yếu lý lịch trực tuyến của bạn, để biết hướng dẫn, hãy xem: Tạo hoặc chỉnh sửa một siêu kết nối.

 13. Nhấn phím Mũi tên xuống để di chuyển đến lời kết thư giới thiệu của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “Sincerely” (Trân trọng).

  Lưu ý: Trong một số trường hợp, văn bản lời kết “Sincerely” (Trân trọng) không phải là trường biểu mẫu của mẫu. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa văn bản không phải trường biểu mẫu bằng cách xóa văn bản được định dạng sẵn rồi nhập văn bản của riêng bạn.

  Trong JAWS, bạn sẽ nghe thấy: “Out of form field” (Ngoài trường biểu mẫu) đối với văn bản không phải trường biểu mẫu. Sau đó bạn sẽ nghe thấy văn bản thực tế: “Sincerely” (Trân trọng).

 14. Nhấn phím Mũi tên xuống để ký tên cho thư của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: “Your Name, selected, edit” (Tên Bạn, đã chọn, chỉnh sửa). Sau đó nhập tên bạn.

 15. Nhấn Ctrl+S.để lưu thư giới thiệu của bạn. Để biết hướng dẫn về cách lưu tài liệu Word, hãy xem Lưu tài liệu trong Word.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm hoặc chỉnh sửa văn bản của tài liệu trong Word 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×