Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để in bản trình bày trong PowerPoint

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn để in các trang chiếu, bản phân phát và trang ghi chú cho bản trình bày của bạn.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

In bản trình bày

Dù bạn muốn in các trang chiếu, bản phân phát hay trang ghi chú của bản trình bày, bạn đã đến đúng chỗ. Sử dụng các bước sau đây để thiết lập công việc in đáp ứng nhu cầu của bạn:

 1. Để đi đến khung In, nhấn Ctrl+P. PowerPoint sẽ đặt tiêu điểm ở nút In và bạn nghe thấy “Backstage View, Print group box, Print button” (Dạng xem Backstage, hộp Nhóm in, nút In). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Print, Button” (In, Nút).)

 2. Để chỉ định số bản cần in, bạn có thể nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp xoay Bản hoặc nhấn Alt+P, N. Bạn sẽ nghe thấy “Copies colon edit spin box” (Bản dấu hai chấm chỉnh sửa hộp xoay) (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Copies, editing 1” (Bản, đang chỉnh sửa 1)). Trong điều khiển xoay Bản, nhập số bản bạn muốn in.

 3. Để chọn máy in, bạn có thể nhấn phím Tab để di chuyển đến điều khiển Máy in hoặc nhấn Alt+P, I. Bạn sẽ nghe thấy tên của máy in được chọn. Sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống để di chuyển qua danh sách máy in. (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Select name of printer” (Chọn tên máy in), số máy in đã chọn và tổng số máy in khả dụng.)

 4. Nếu bạn không nghe thấy tên máy in mà mình muốn sử dụng, nhấn Mũi tên Xuống để di chuyển qua tất cả tùy chọn máy in được liệt kê. Sau danh sách các tùy chọn máy in, bạn sẽ đến liên kết Thêm máy in và tùy chọn In ra tệp.

  • Nhấn Enter để mở hộp thoại Tìm Máy in và sử dụng phím Tab để dẫn hướng.

  • Nhấn Phím cách để chọn In ra tệp. Khi bạn chọn nút In, hộp thoại File Explorer sẽ mở ra để bạn chỉ định tên tệp.

 5. Nhấn phím Tab để di chuyển đến nhóm Cài đặt. Chọn cài đặt bạn muốn. Danh sách sau đây cung cấp liên kết đến nội dung chi tiết hơn về từng tùy chọn ở phần sau của chủ đề này:

  Theo mặc định, PowerPoint in tất cả các trang chiếu trong bản trình bày dưới dạng trang chiếu toàn trang (một trang chiếu trên mỗi trang), theo cài đặt máy in mặc định của bạn. Để in với cài đặt hiện tại, nhấn Alt+P, P.

Cài đặt in

Trong nhóm Cài đặt, bạn có thể chỉ định cài đặt cho một vài tùy chọn khi in:

Chọn các trang chiếu cần in

Để in trang chiếu hiện tại hoặc tập hợp những trang chiếu cụ thể, nhấn Alt+P, A để chọn tùy chọn In Tất cả Trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy “Print all slides grid, 1 of 4” (Lưới in tất cả trang chiếu, 1 trên 4). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Selected Print All Slides, 1 of 4” (Đã chọn In Tất cả Trang chiếu, 1 trên 4).) Để chọn một tùy chọn khác, sử dụng phím Mũi tên Lên và Xuống để chọn từ các tùy chọn sau đây:

 • In Phần chọn. Bạn sẽ nghe thấy “Print selection grid, 2 of 4” (Lưới in phần chọn, 2 trên 4). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Print selection, 2 of 4” (In phần chọn, 2 trên 4).) Tùy chọn này chỉ xuất hiện nếu bạn đã chọn một tập hợp nhiều trang chiếu.

 • In Trang Chiều Hiện tại. Bạn sẽ nghe thấy “Print current slide grid, 3 of 4” (Lưới in trang chiếu hiện tại, 3 trên 4). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Print current slide, 3 of 4” (In trang chiếu hiện tại, 3 trên 4).) Tùy chọn này chỉ in trang chiếu hiện tại.

 • Phạm vi Tùy chỉnh. PowerPoint sẽ đặt tiêu điểm trong hộp văn bản Trang chiếu. Bạn sẽ nghe thấy “Custom range grid, 4 of 4” (Lưới phạm vi tùy chỉnh, 4 trên 4). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Custom range, 4 of 4” (Phạm vi tùy chỉnh, 4 trên 4).) Nhập phạm vi các trang chiếu cần in, ví dụ: 10-12 hoặc 1,2,5.

Mẹo: Nếu bạn có trang chiếu ẩn, tùy chọn In Trang chiếu Ẩn sẽ hiện hoạt để bạn có thể in các trang chiếu ẩn nếu muốn. Bạn sẽ nghe thấy “Menu, Print Hidden Slide checked. To move through items, press Up or Down Arrow, P” (Menu, đã chọn In Trang chiếu Ẩn. Để di chuyển qua các mục, nhấn Mũi tên Lên hoặc Xuống, P). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Print Hidden Slides” (In Trang chiếu Ẩn).)

Khi bạn đã chọn xong, nhấn Enter để đóng hộp tổ hợp.

In nhiều trang chiếu trên một trang

Để in nhiều hơn một trang chiếu trên mỗi trang, nhấn Alt+P, H. Bạn sẽ nghe thấy “Full Page Slides grid, 1 of 3” (Lưới Trang chiếu Toàn Trang, 1 trên 3). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Full Page Slides, 1 of 3” (Trang chiếu Toàn Trang, 1 trên 3).)

Trong hộp Trang chiếu Toàn Trang, nhấn Enter để mở bộ sưu tập. Hàng trên cùng là mục Bố trí In, tiếp sau là mục Bản phân phát. Sử dụng phím Mũi tên Trái và Phải để chọn từ các tùy chọn bố trí in sau đây:

 • Trang chiếu Toàn Trang. Chọn tùy chọn này để in mỗi trang chiếu trên một trang.

 • Trang Ghi chú. Chọn tùy chọn này để in ghi chú trang chiếu, để diễn giả sử dụng hoặc phân phát cho người xem. Bạn sẽ nghe thấy “Notes pages grid, 2 of 3” (Lưới trang ghi chú, 2 trên 3). (Trong Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy “Notes pages, 2 of 3” (Trang ghi chú, 2 trên 3).) Tùy chọn này sẽ in mỗi trang chiếu trên một trang kèm ghi chú diễn giả bên dưới.

  Các tùy chọn khác trong Bố trí In và tất cả các tùy chọn trong Bản phân phát sẽ chỉ in các trang chiếu hoặc nội dung trang chiếu mà không in ghi chú diễn giả.

 • Dàn bài. Chọn tùy chọn này để in theo định dạng dàn bài, chỉ in văn bản trong các trang chiếu mà không in hình ảnh.

Nhấn phím Mũi tên Xuống để di chuyển đến mục Bản phân phát, sau đó nhấn phím Tab để chọn một bố trí. Nhấn phím Mũi tên Xuống một lần nữa để di chuyển đến những tùy chọn bố trí in khác. Khi bạn đã chọn xong, nhấn Enter.

Đặt in một mặt hoặc hai mặt

Để đặt in một mặt hoặc hai mặt, nhấn Alt+P, D. Bạn sẽ nghe thấy “Print one sided, 1 of 3” (In một mặt, 1 trên 3). Trong danh sách In Một Mặt, chọn tùy chọn bạn muốn. (Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu máy in của bạn hỗ trợ in hai mặt. Nếu bạn chọn in hai mặt, bạn sẽ nghe thấy “Print on both sides” (In trên cả hai mặt).)

Đặt đối chiếu và dập ghim

Bạn sẽ chỉ có tùy chọn đối chiếu nếu máy in hỗ trợ. Để đặt đối chiếu, nhấn Alt+P, C. Nhấn phím Mũi tên Xuống và Lên để chọn giữa Đối chiếu (bạn sẽ nghe thấy “Collated, 1 of 2” (Đối chiếu, 1 trên 2)) hoặc Không đối chiếu (bạn sẽ nghe thấy “Uncollated” (Không đối chiếu)), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ chỉ có tùy chọn này nếu máy in hỗ trợ đối chiếu.

Bạn sẽ chỉ có tùy chọn dập ghim nếu máy in hỗ trợ. Để đặt dập ghim, nhấn phím Tab để di chuyển đến hộp tổ hợp Dập ghim và nhấn phím Mũi tên Xuống và Lên để chọn trong các tùy chọn Không Dập ghim, Dập Một ghim hoặc Dập Hai ghim.

Thay đổi hướng trang

 1. Để thay đổi hướng, nhấn Alt+P, R để mở hộp thoại Thuộc tính Máy in.

 2. Nhấn phím Tab đến khi bạn đến tab Bố trí hoặc tab Giấy\Chất lượng và nếu cần thiết, sử dụng Mũi tên Phải hoặc Trái để di chuyển đến tab Bố trí.

 3. Nhấn phím Tab một lần để đến hộp Hướng, rồi chọn Dọc hoặc Ngang.

 4. Nhấn phím Tab vài lần để di chuyển đến nút OK, rồi nhấn Enter.

In các trang chiếu màu đen và trắng hoặc theo cấp độ xám

PowerPoint sẽ in và hiển thị màu theo mặc định nhưng các trang chiếu và bản phân phát thường được in màu đen và trắng hoặc các sắc của màu xám, còn được gọi là cấp độ xám. Bạn có thể in toàn bộ bản trình bày của mình — các trang chiếu, dàn bài, trang ghi chú và bản phân phát cho khán giả — dưới dạng bản in màu, cấp độ xám hoặc thuần đen và trắng.

Để in theo cấp độ xám hoặc màu đen và trắng, nhấn Alt+P, O để mở hộp tổ hợp Màu. Nhấn phím Mũi tên Xuống và Lên để chọn tùy chọn thích hợp theo mô tả dưới đây:

 • Màu. Nếu bạn chọn tùy chọn Màu nhưng không có máy in màu, bản in sẽ tương tự với bản in theo cấp độ xám nhưng khác chất lượng.

 • Cấp độ xám. Nếu bạn không có máy in màu hoặc không cần bản in màu, chọn Cấp độ xám sẽ in tất cả đối tượng trên trang với những sắc khác nhau của màu xám. Ở cấp độ xám, các đối tượng như biểu đồ và bảng sẽ hiển thị rõ ràng hơn và sắc nét hơn so với khi bạn chọn tùy chọn Màu trên một máy không in màu.

 • Thuần Đen và Trắng. Tùy chọn này sẽ in các trang chiếu với màu đen và trắng. Không có các sắc màu xám. Kết quả, một số đối tượng trong chủ đề thiết kế của trang chiếu, chẳng hạn như rập nổi và đổ bóng, sẽ không hiện rõ. Văn bản in ra sẽ có màu đen ngay cả khi ban đầu bạn chọn màu xám trong văn bản.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và chỉnh sửa ảnh cũng như bảng trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho iOS để in nhanh các trang chiếu từ iPhone của bạn vào máy in gần đó. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt in mặc định trong PowerPoint, ví dụ: chọn các trang chiếu cần in.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Việc có hay không có các tùy chọn in được mô tả trong chủ đề này phụ thuộc vào các tính năng của máy in của bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng máy in.

Trong chủ đề này

In bản trình bày

In các trang chiếu trực tiếp từ iPhone với máy in có hỗ trợ AirPrint. Để tìm hiểu thêm về AirPrint và các máy in được hỗ trợ, hãy tham khảo Sử dụng AirPrint để in từ iPhone, iPad hoặc iPod touch.

 1. Hãy đảm bảo iPhone của bạn và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 2. Trong bản trình bày, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "File button" (Nút Tệp) thì gõ đúp vào màn hình. Menu Tệp sẽ mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì gõ đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải và bạn sẽ nghe thấy: "AirPrint". Nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Printer options, Cancel button" (Tùy chọn máy in, nút Hủy bỏ).

 5. Trượt nhanh cho đến khi bạn nghe thấy: "Printer. Select printer button" (Máy in. Nút Chọn máy in). Nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các máy in AirPrint sẵn dùng sẽ mở ra.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tên mình muốn chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để in với các cài đặt mặc định, trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì gõ đúp vào màn hình.

Chọn các trang chiếu cần in

 1. Trong menu Tùy chọn Máy in, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Range, all pages button" (Phạm vi, nút tất cả các trang) thì gõ đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Pages <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại> - <số của trang chiếu cuối cùng>" (Trang <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại> - <số của trang chiếu cuối cùng>) thì gõ đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "From page <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại>, picker item, adjustable" (Từ trang <số của trang chiếu đầu tiên trong phạm vi trang hiện tại>, mục trong bộ chọn, có thể điều chỉnh).

 4. Để chọn trang chiếu đầu tiên cần in, dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi bạn nghe thấy số trang chiếu mà mình muốn.

 5. Để chọn trang chiếu cuối cùng cần in, trượt nhanh sang phải. Bạn sẽ nghe thấy: "To page <số của trang chiếu cuối cùng trong phạm vi trang hiện tại>, picker item, adjustable" (Đến trang <số của trang chiếu cuối cùng trong phạm vi trang hiện tại>, mục trong bộ chọn, có thể điều chỉnh). Dùng một ngón tay trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi bạn nghe thấy số của trang chiếu mà mình muốn.

 6. Để trở về menu Tùy chọn In, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Printer options, back button" (Tùy chọn máy in, nút quay lại) thì gõ đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Printer options, Range, Pages <phạm vi trang mới>, button" (Tùy chọn máy in, Phạm vi, Trang <phạm vi trang mới>, nút).

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng PowerPoint cho Windows Phone 10 với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để in nhanh các trang chiếu từ điện thoại của bạn.

Ghi chú: 

In bản trình bày

In trang chiếu trực tiếp từ điện thoại chạy Windows vào máy in Wi-Fi. Để kiểm tra xem máy in của bạn có được hỗ trợ hay không, hãy tham khảo danh sách trong bài viết này: Các máy in được Hỗ trợ cho Windows 10 Mobile. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn và máy in được kết nối với cùng mạng Wi-Fi.

 1. Trong bản trình bày mà bạn muốn in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "File button" (Nút Tệp).

 2. Gõ đúp vào màn hình để chọn nút. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Backstage page pane, Go back button" (Ngăn trang Backstage, nút Quay lại).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Print button" (Nút In) thì gõ đúp vào màn hình.

 4. Nếu đây là lần đầu bạn in bản trình bày PowerPoint từ điện thoại, một hộp thoại sẽ mở ra để yêu cầu bạn cho phép kết nối với dịch vụ trực tuyến giúp chuẩn bị tệp để in. Tiêu điểm sẽ nằm ở nút Cho phép và Trình tường thuật sẽ thông báo: "To Continue window, Allow button" (Đến cửa sổ Tiếp tục, nút Cho phép). Gõ đúp vào màn hình để tiếp tục in.

 5. Hộp thoại máy in mở ra và Trình tường thuật sẽ thông báo: "Print dialog window" (Cửa sổ hộp thoại In). Trượt nhanh sang phải để đến trường lựa chọn máy in. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Printer, combo box, collapsed" (Máy in, hộp tổ hợp, đã thu gọn). Gõ đúp vào màn hình để mở danh sách tùy chọn in. Để di chuyển xoay vòng trong danh sách, trượt nhanh sang phải. Khi đến máy in mà bạn muốn sử dụng, gõ đúp vào màn hình để chọn.

 6. Để xem thêm các tùy chọn khác, chẳng hạn như chọn số bản và hướng in, tiếp tục trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy từng tùy chọn. Gõ đúp vào màn hình để mở danh sách lựa chọn, trượt nhanh sang phải để di chuyển xoay vòng và gõ đúp vào màn hình để chọn.

  Mẹo: Để chọn kích cỡ giấy, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "More settings" (Thêm cài đặt) thì gõ đúp vào màn hình. Sau đó trượt nhanh sang phải lần nữa cho đến Kích cỡ giấy thì gõ đúp vào màn hình để mở danh sách lựa chọn. Để di chuyển xoay vòng qua các lựa chọn, trượt nhanh sang phải. Để chọn một tùy chọn, gõ đúp vào màn hình.

 7. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải liên tục cho đến khi Trình tường thuật thông báo: "Print button" (Nút In). Gõ đúp vào màn hình để chọn nút và bắt đầu in. Trình tường thuật sẽ thông báo: "Print dialog window" (Cửa sổ hộp thoại In) và công việc in sẽ được gửi đến máy in.

  Khi bạn nghe thấy: "PowerPoint window" (Cửa sổ PowerPoint) thì bản trình bày của bạn đã được in và bạn được đưa trở lại bản trình bày của mình ở Dạng xem Đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×