Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và chỉnh sửa cước chú cũng như chú thích cuối trong Word 2016

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và chỉnh sửa cước chú cũng như chú thích cuối trong Word 2016

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để đọc và chuyển đến cước chú cũng như chú thích cuối trong tài liệu Word 2016 của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thêm cước chú và chú thích cuối mới cũng như sửa đổi, chuyển đổi và loại bỏ cước chú và chú thích hiện có. Thông thường, cước chú sẽ xuất hiện ở cuối trang còn chú thích cuối sẽ xuất hiện ở cuối tài liệu hoặc phần.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các phím tắt, đi đến mục Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Đọc cước chú

Khi bạn đọc hoặc dẫn hướng tài liệu, các tham chiếu cước chú sẽ tự động được đọc cùng với văn bản. Bạn cũng có thể nhanh chóng dẫn hướng đến cũng như chỉ đọc các cước chú trong tài liệu.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt+S để mở tab Tham khảo.

 2. Để chọn tùy chọn Cước chú Tiếp theo, nhấn O, rồi nhấn N để đi tới số tham chiếu cước chú tiếp theo trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để quay lại số tham chiếu cước chú trước đó, nhấn phím P.

 3. Để chuyển đến văn bản cước chú ở cuối trang, nhấn Alt+S, rồi nhấn H. Nếu trong tài liệu của bạn có cả cước chú và chú thích cuối, cửa sổ Hiện Ghi chú sẽ bật lên. Nhấn Enter để đi tới cước chú.

 4. Để bắt đầu đọc cước chú, nhấn Caps Lock+M.

 5. Để quay lại số tham chiếu cước chú hiện tại trong thân văn bản của tài liệu, nhấn Alt+S, rồi nhấn H.

Đọc chú thích cuối

Khi bạn đọc hoặc dẫn hướng tài liệu, các tham chiếu chú thích cuối sẽ tự động được đọc cùng với văn bản. Bạn có thể nhanh chóng dẫn hướng đến cũng như chỉ đọc các chú thích cuối trong tài liệu.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt+S để mở tab Tham khảo.

 2. Để chọn tùy chọn Cước chú Tiếp theo, nhấn O, rồi nhấn X để đi tới dấu tham chiếu chú thích cuối tiếp theo trong tài liệu của bạn.

  Mẹo: Để quay lại dấu tham chiếu cước chú trước đó, nhấn V.

 3. Để chuyển đến văn bản chú thích cuối ở cuối tài liệu, nhấn Alt+S, rồi nhấn H. Nếu tài liệu của bạn có cả cước chú và chú thích cuối, cửa sổ Hiện Ghi chú sẽ bật lên. Nhấn Shift+Tab+Mũi tên xuống, rồi nhấn Enter để đi tới chú thích cuối.

 4. Để bắt đầu đọc chú thích cuối, nhấn Caps Lock+M.

 5. Để trở về dấu tham chiếu chú thích cuối hiện tại trong thân văn bản của tài liệu, nhấn Alt+S, rồi nhấn H.

Chuyển đến cước chú hoặc chú thích cuối

Bạn có thể di chuyển đến và đi từ một tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong khi đọc tài liệu với Trình tường thuật.

 1. Trong tài liệu, đặt con trỏ lên tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Footnote reference” (Tham chiếu cước chú) hoặc “Endnote reference” (Tham chiếu chú thích cuối).

 2. Để di chuyển đến văn bản tham chiếu cước chú ở cuối trang, nhấn Caps Lock+Insert. Trình tường thuật sẽ thông báo tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối, chẳng hạn như “Footnote 1” (Cước chú 1).

 3. Để đọc cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Caps Lock+M.

 4. Để quay lại dấu cước chú hoặc chú thích cuối ban đầu trong thân văn bản của tài liệu, nhấn Caps Lock+Shift+Insert.

Thêm cước chú

Word chèn dấu tham chiếu vào thân văn bản và thêm văn bản tham chiếu cước chú ở cuối trang.

 1. Trong tài liệu, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn cước chú.

 2. Để mở tab Tham khảo, nhấn Alt+S.

 3. Để chọn tùy chọn Chèn Cước chú, nhấn F. Trình tường thuật sẽ thông báo số hoặc dấu tham chiếu đã thêm vào văn bản, đồng thời bạn sẽ được chuyển đến cuối trang.

 4. Viết văn bản tham chiếu cước chú.

 5. Khi đã viết xong văn bản tham chiếu, bạn có thể trở về điểm chèn dấu tham chiếu cước chú trong thân văn bản của tài liệu. Để trở về, nhấn Alt+S, rồi nhấn phím H.

Thêm chú thích cuối

Word sẽ chèn dấu tham chiếu vào thân văn bản và thêm văn bản tham chiếu chú thích cuối ở cuối tài liệu.

 1. Trong tài liệu, đặt con trỏ ở vị trí bạn muốn chèn chú thích cuối.

 2. Để mở tab Tham khảo, nhấn Alt+S.

 3. Để chọn tùy chọn chèn chú thích cuối, nhấn E. Trình tường thuật sẽ thông báo dấu hoặc số tham chiếu đã thêm vào văn bản, đồng thời bạn sẽ được chuyển đến cuối tài liệu.

 4. Viết văn bản tham chiếu chú thích cuối.

 5. Khi đã viết xong văn bản tham chiếu, bạn có thể quay lại điểm chèn dấu tham chiếu chú thích cuối trong thân văn bản của tài liệu.

  Để trở về, nhấn Alt+S, rồi nhấn phím H.

Tùy chỉnh cước chú và chú thích cuối

Bạn có thể thay đổi cách cước chú và chú thích cuối xuất hiện trong tài liệu. Ví dụ: bạn có thể thay đổi định dạng số hoặc vị trí văn bản tham chiếu xuất hiện trong tài liệu.

 1. Trong Word, nhấn Alt+S để mở tab Tham khảo.

 2. Để mở hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối, nhấn Q.

 3. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn, ví dụ:

  • vị trí mà cước chú và chú thích cuối sẽ xuất hiện trong tài liệu,

  • định dạng đánh số sử dụng cho từng cước chú và chú thích cuối,

  • số mà bạn muốn bắt đầu,

  • sử dụng đánh số liên tục cho toàn bộ tài liệu hay bắt đầu lại ở từng phần,

  • những thay đổi đã xác định sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu hay chỉ phần bạn đang thao tác.

  Để di chuyển giữa các trường và nút trong hộp thoại, nhấn Tab. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn trong một trường, rồi nhấn Enter để chọn tùy chọn.

 4. Để áp dụng thay đổi cho tài liệu hiện có cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Tab liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy Trình tường thuật thông báo nút Áp dụng. Nhấn Phím cách để áp dụng thay đổi cho tài liệu cũng như để đóng hộp thoại.

  Để áp dụng cài đặt cho tài liệu hiện không có cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn Tab liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy Trình tường thuật thông báo nút Chèn. Nhấn Phím cách để chèn cước chú hoặc chú thích cuối vào tài liệu cũng như để đóng hộp thoại.

Chuyển đổi tất cả cước chú hoặc chú thích cuối

Bạn có thể chuyển đổi cước chú thành chú thích cuối hoặc ngược lại.

 1. Trong Word, nhấn Alt+S để mở tab Tham khảo.

 2. Để mở hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối, nhấn Q.

 3. Nhấn Tab liên tiếp cho đến khi bạn nghe thấy Trình tường thuật thông báo nút Chuyển đổi. Nhấn Phím cách để chọn. Hộp thoại Chuyển đổi Ghi chú sẽ mở ra.

 4. Trong hộp thoại Chuyển đổi Ghi chú, sử dụng các phím mũi tên để thay đổi các lựa chọn cho đến khi chọn được tùy chọn bạn muốn. Nhấn Tab để di chuyển đến nút OK, rồi nhấn Phím cách để chọn nút đó. Hộp thoại Chuyển đổi Ghi chú sẽ đóng lại và bạn sẽ trở về hộp thoại Cước chú và Chú thích cuối.

 5. Trong hộp thoại này, nút Chèn đã được chọn. Nhấn Phím cách để tiến hành chuyển đổi cũng như để đóng hộp thoại.

Xóa cước chú và chú thích cuối

Nếu bạn muốn loại bỏ cước chú hoặc chú thích cuối, hãy xóa số hoặc dấu tham chiếu trong thân văn bản thay vì xóa văn bản tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối ở cuối trang, phần hoặc tài liệu. Nếu bạn loại bỏ văn bản tham chiếu, số hoặc dấu tham chiếu sẽ vẫn còn trong tài liệu. Khi bạn loại bỏ số hoặc dấu tham chiếu, chú thích sẽ được loại bỏ hoàn toàn và các số hoặc dấu tham chiếu còn lại sẽ được cập nhật theo.

 1. Trong Word, nhấn Alt+S để mở tab Tham khảo.

 2. Để chọn cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn O, rồi sử dụng phím Mũi tên lên và xuống để duyệt qua các tùy chọn. Trình tường thuật sẽ thông báo phím cho các mục khi bạn di chuyển.

 3. Để chọn cước chú hoặc chú thích cuối, nhấn phím áp dụng, chẳng hạn như phím N cho Cước chú Tiếp theo. Con trỏ giờ được đặt phía trước dấu tham chiếu cước chú hoặc chú thích cuối trong thân văn bản.

 4. Để loại bỏ tham chiếu, nhấn Delete hai lần (Trình tường thuật thông báo: “Delete” (Xóa)).

  Trong JAWS, hãy nhấn Delete (JAWS thông báo: “Đã chọn khoảng trống”), rồi nhấn Delete một lần nữa. Cước chú hoặc chú thích cuối hiện đã được loại bỏ.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Phím tắt cho Microsoft Word trên Windows

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×