Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào bản trình bày.

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc hoặc thêm ghi chú diễn giả và chú thích vào bản trình bày.

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng PowerPoint 2016 bằng bàn phím và Trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong Windows, để thêm và đọc ghi chú của diễn giả trong bản trình bày PowerPoint 2016. Với ghi chú của diễn giả, bạn có thể thêm lời nhắc hoặc các điểm quan trọng cần nói cho diễn giả. Khi ngăn Ghi chú hoặc ngăn Chú thích mở trong dạng xem, bộ đọc màn hình có thể đọc các ghi chú và chú thích.

Ghi chú: 

Trong chủ đề này

Thêm ghi chú của diễn giả

Thêm ghi chú của diễn giả vào bản trình bày để kể chuyện cho người xem, ngoài nội dung trang chiếu. Bạn cũng có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung trang chiếu.

 1. Để hiển thị ngăn Ghi chú, ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, P, N.

 2. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú, hãy nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes pane or Slide notes" (Ngăn ghi chú trang chiếu hoặc Ghi chú trang chiếu).

 3. Nhập ghi chú của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Ghi chú, nhấn F6.

Đọc ghi chú diễn giả

 1. Để nghe xem trang chiếu có ghi chú không, ở dạng xem Thông thường, nhấn F6 và sử dụng phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề hoặc số của trang chiếu, cùng vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu. Nếu có ghi chú diễn giả trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has notes” (Có ghi chú).

  Mẹo: Tiêu điểm luôn bắt đầu trên chính trang chiếu. Mỗi khi bạn nhấn F6, tiêu điểm sẽ di chuyển đến ngăn Chú thích, thanh trạng thái, nút thu phóng, dải băng, ngăn Ghi chú và hình ảnh thu nhỏ. Để di chuyển qua các khu vực theo hướng khác, nhấn Shift+F6.

 2. Để hiển thị ngăn Ghi chú, ở dạng xem Thông thường, nhấn Alt+W, P, N.

 3. Nhấn F6 cho đến khi bạn nghe thấy “Notes page pane” (Ngăn trang ghi chú) hoặc “Slide notes” (Ghi chú trang chiếu), rồi nhấn Caps Lock+M để nghe ghi chú.

Thêm chú thích

Bạn có thể thêm chú thích trên trang chiếu, ví dụ: nếu bạn xem xét công việc của ai đó.

Nếu bạn muốn chú thích về một đoạn văn bản hoặc đối tượng cụ thể, hãy chọn đoạn văn bản hoặc đối tượng đó. Để tìm hiểu cách chọn trong PowerPoint 2016 bằng phím tắt, hãy tham khảo mục Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày.

 1. Trên trang chiếu, ở dạng xem Thông thường, khi bạn nghe thấy một đoạn văn bản hoặc một đối tượng bạn muốn chú thích, hãy nhấn Alt+R, C. Ngăn Chú thích sẽ mở ra.

 2. Nhập chú thích của bạn.

 3. Để thêm nhanh chú thích mới, trong ngăn Chú thích, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "New comment button" (Nút Chú thích mới), rồi nhấn Phím cách. Nhập chú thích mới của bạn.

 4. Để thoát khỏi ngăn Chú thích, hãy nhấn Esc.

 5. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Đọc chú thích

 1. Để nghe xem trang chiếu có chú thích không, ở dạng xem Thông thường, hãy nhấn F6 và phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiêu đề hoặc số của trang chiếu và vị trí trang chiếu trong danh sách trang chiếu. Nếu có chú thích trên trang chiếu, bạn sẽ nghe thấy: “Has comments” (Có chú thích).

 2. Để mở ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P. Bạn sẽ nghe thấy: “New comment button” (Nút Chú thích mới).

  Nếu ngăn Chú thích đã mở, nhấn F6 hoặc Shift+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "New comment button" (Nút Chú thích mới).

 3. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Next button" (Nút Tiếp theo).

 4. Để di chuyển đến và nghe chú thích đầu tiên, hãy nhấn Phím cách. Để di chuyển đến và nghe chú thích, cũng như trả lời chú thích này, nhấn Tab.

 5. Nếu có nhiều chú thích trên một trang chiếu, để di chuyển đến chú thích hoặc chuỗi chú thích tiếp theo, nhấn nút Mũi tên xuống.

 6. Để đóng ngăn Chú thích, hãy nhấn Alt+R, P, P.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm và định dạng văn bản trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để lưu bản trình bày của bạn trong PowerPoint

Sử dụng phím tắt để tạo bản trình bày

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint với bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng PowerPoint bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng PowerPoint 2016 for iOS bằng VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn dành cho iOS, để thêm và đọc ghi chú diễn giả trong bản trình bày.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong PowerPoint 2016 for iOS, hãy đi tới Hướng dẫn về cảm ứng trong PowerPoint for iPhone.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

Trong chủ đề này

Đọc ghi chú diễn giả

Khi bạn mở một bản trình bày trong PowerPoint, bản trình bày sẽ mở ở dạng xem Thông thường, nơi VoiceOver có thể đọc ghi chú diễn giả.

 1. Để tìm hiểu xem liệu trang chiếu có ghi chú diễn giả không, hãy trượt nhanh sang phải cho tới khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ của trang chiếu. Khi bạn đến ngăn hình thu nhỏ và trang chiếu có chứa ghi chú diễn giả chẳng hạn, VoiceOver sẽ thông báo: "Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes" (Trang chiếu 1 trên 8, <tiêu đề trang chiếu>, có ghi chú).

 2. Để mở trường văn bản Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes button" (Nút Ghi chú). Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trường văn bản Ghi chú mở ra. Để đọc các ghi chú, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, <ghi chú diễn giả cho trang chiếu>).

 4. Để đóng trường Ghi chú, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Close, button" (Nút Đóng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Thêm ghi chú của diễn giả

Bạn có thể sử dụng ghi chú diễn giả làm lời nhắc riêng về nội dung cần nói khi trình bày trang chiếu với người xem.

 1. Trên trang chiếu bạn muốn thêm ghi chú của diễn giả, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Notes, button" (Nút Ghi chú). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình. Trường văn bản Ghi chú mở ra.

  Ghi chú: Nếu bạn nghe thấy "Notes" (Ghi chú) thay vì "Notes button" (Nút Ghi chú) thì trường văn bản Ghi chú đã mở ra trong PowerPoint.

 2. Để đi tới trường văn bản, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Slide notes, text box, text field" (Ghi chú trang chiếu, hộp văn bản, trường văn bản).

 3. Để bắt đầu thêm ghi chú, hãy nhấn đúp vào màn hình và nhập ghi chú bằng bàn phím trên màn hình. Để đi tới bàn phím, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Q" (Hỏi).

  Mẹo: Bạn cũng có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn mục, hãy nhấc ngón tay lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để đóng bàn phím khi bạn hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Hide keyboard" (Ẩn bàn phím). Sau đó, nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với trang chiếu trong PowerPoint

Sử dụng bộ đọc màn hình để chiếu bản trình bày của bạn bằng PowerPoint

Các tác vụ cơ bản để tạo bản trình bày trong PowerPoint bằng bộ đọc màn hình

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×