Sử dụng Trình tường thuật để thực hiện các tác vụ cơ bản trong Word Mobile

Sử dụng Trình tường thuật để thực hiện các tác vụ cơ bản trong Word Mobile

Ký hiệu Đọc to với nội dung nhãn Bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Office Accessibility. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem Trang chủ Trợ giúp Office.

Sử dụng Word Mobile với Trình tường thuật, bộ dọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để thực hiện các tác vụ cơ bản, chẳng hạn như tạo, chỉnh sửa và in tài liệu của bạn.

Ghi chú: 

 • Các tính năng mới của Office 365 được phát hành dần cho những người đăng ký Office 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách thức bạn có thể nhận được các tính năng mới nhanh hơn, hãy truy nhập mục Khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?.

 • Để biết các chức năng cảm ứng trong Word cho Windows Phone 10, hãy đi đến mục Hướng dẫn về Cảm ứng trong Word Mobile for Windows 10

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Bắt đầu với Trình tường thuật.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Windows. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng hoặc PC.

Trong chủ đề này

Tạo tài liệu mới

Khi khởi động Word Mobile, chương trình sẽ mở ra danh sách các tài liệu được sử dụng gần đây. Để tạo tài liệu mới:

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “New button, double-tap to activate” (Nút Mới, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở danh sách mẫu.

 2. Nếu bạn muốn tạo tài liệu trống mới, chỉ cần nhấn đúp vào màn hình sau khi bạn nghe “Blank document, 1 of 24” (Tài liệu trống, 1 trên 24). Nếu bạn muốn tạo tài liệu theo mẫu, trượt nhanh sang phải để di chuyển giữa các mục cho đến khi nghe thấy tên của mẫu mà bạn muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình.

Mở tài liệu hiện có

Khi khởi động Word Mobile, chương trình sẽ mở ra danh sách các tài liệu được sử dụng gần đây. Để mở một trong những tài liệu này, trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy tên của tài liệu mà bạn muốn, theo sau là vị trí của tài liệu đó. Nhấn đúp vào màn hình để mở tài liệu.

Mẹo: Đặt tất cả các tài liệu Word của bạn trong cùng một thư mục. Như vậy, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy tài liệu của mình hơn.

Nếu tài liệu mà bạn đang tìm kiếm không nằm trong danh sách tài liệu gần đây, bạn có thể tìm kiếm trong thiết bị hoặc OneDrive.

Mở tài liệu từ OneDrive

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Browse button, double-tap to activate” (Nút Duyệt, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại Chọn ứng dụng.

 2. Trượt nhanh sang phải để di chuyển giữa các mục, cho đến khi bạn nghe thấy “This device” (Thiết bị này), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bộ đọc màn hình đọc tên của thư mục, sau đó cho bạn biết số lượng thư mục (ví dụ: “1 of 6” (1 trên 6)). Trượt nhanh sang phải liên tiếp để di chuyển giữa các mục cho đến khi nghe thấy tên thư mục mà bạn muốn, ví dụ như “Documents” (Tài liệu). Nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục.

 4. Bộ đọc màn hình đọc tên của mục đầu tiên trong thư mục, rồi cho bạn biết số lượng mục (ví dụ: “1 of 2” (1 trên 2)). Trượt nhanh sang phải để di chuyển giữa các mục cho đến khi nghe thấy tên của tài liệu mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

Mở tài liệu trên thiết bị của bạn

 1. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Browse button, double-tap to activate” (Nút Duyệt, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại Chọn ứng dụng.

 2. Trượt nhanh sang phải để di chuyển giữa các mục, cho đến khi bạn nghe thấy “This device” (Thiết bị này), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bộ đọc màn hình đọc tên của thư mục, sau đó cho bạn biết số lượng thư mục (ví dụ: “1 of 6” (1 trên 6)). Trượt nhanh sang phải liên tiếp để di chuyển giữa các mục cho đến khi nghe thấy tên thư mục mà bạn muốn, ví dụ như “Documents” (Tài liệu). Nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục.

 4. Bộ đọc màn hình đọc tên của mục đầu tiên trong thư mục, rồi cho bạn biết số lượng mục (ví dụ: “1 of 2” (1 trên 2)). Trượt nhanh sang phải để di chuyển giữa các mục cho đến khi nghe thấy tên của tài liệu mà bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để mở.

Thêm, chỉnh sửa hoặc định dạng văn bản

Bên cạnh việc nhập văn bản bằng Word Mobile, bạn cũng có thể định dạng văn bản, bằng cách thêm danh sách dấu đầu dòng chẳng hạn. Dù bạn muốn thêm hay định dạng văn bản, bạn đều có thể trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới để thay đổi chế độ xem của Trình tường thuật từ các mục, là chế độ dẫn hướng thông thường, sang các từ, đoạn văn hoặc dòng. Khi trượt nhanh sang phải hoặc trái trong những chế độ này, Trình tường thuật sẽ đọc phần văn bản đã chọn.

Viết trong tài liệu của bạn

Trước khi có thể bắt đầu viết, bạn cần phải xác định đúng vị trí trong tài liệu của bạn:

 1. Khi mở tài liệu, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy: “Editable text, double tap to edit” (Văn bản có thể chỉnh sửa, nhấn đúp để chỉnh sửa). Thông báo này cho bạn biết rằng bạn đang ở trong khu vực viết. Nhấn đúp vào màn hình để bắt đầu thêm văn bản.

  • Nếu bạn đang bắt đầu một tài liệu trống mới, chỉ cần bắt đầu viết bằng cách sử dụng bàn phím hoặc đọc chính tả.

  • Nếu tài liệu hoặc mẫu đã có sẵn văn bản, hãy sử dụng các lệnh của bộ đọc màn hình để đọc đoạn văn, dòng hoặc từ để giúp bạn tìm ra đúng chỗ để tiếp tục nhập, sau đó, bắt đầu viết bằng cách sử dụng bàn phím hoặc đọc chính tả.

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng tính năng đọc chính tả, hãy thêm dấu câu cho văn bản bằng cách ngừng lại một chút.

Định dạng văn bản

Bên cạnh việc thêm văn bản thuần, bạn có thể định dạng theo nhiều cách:

 1. Khi ở trong khu vực viết, sau khi tìm kiếm từ, đoạn văn hoặc dòng mà bạn muốn định dạng bằng lệnh cho bộ đọc màn hình, hãy nhấn ba lần vào màn hình để vào chế độ chọn. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để chọn văn bản mà bạn muốn định dạng, rồi nhấn ba lần vào màn hình để hoàn thành lựa chọn.

 2. Để truy nhập các tùy chọn định dạng, hãy trượt nhanh lên trên hoặc xuống dưới cho đến khi Trình tường thuật ở chế độ xem Mục, sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy tên của tùy chọn định dạng bạn muốn, ví dụ: Bold (Đậm), Italic (Nghiêng), Underline (Gạch dưới), Bullets (Dấu đầu dòng) hoặc Numbering (Đánh số). Nhấn đúp vào màn hình để bật hoặc tắt tùy chọn cho văn bản đã chọn.

Mẹo: Nếu bạn chỉ muốn thêm Dấu đầu dòng hoặc Đánh số vào một đoạn văn, bạn không cần phải chọn toàn bộ văn bản. Bạn chỉ cần di chuyển tiêu điểm của Trình tường thuật đến vị trí bất kỳ trong đoạn văn đó, rồi áp dụng định dạng.

Ngừng chỉnh sửa tài liệu

Để ngừng thêm hoặc định dạng văn bản:

 1. Trượt nhanh lên trên để chuyển Trình tường thuật sang chế độ xem "Mốc và vùng chứa", rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “App bar” (Thanh ứng dụng).

 2. Trượt nhanh xuống dưới một lần, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Quay lại, đã thu gọn nút, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để mở rộng). Nhấn đúp vào màn hình để trở về dạng xem chính trong Word Mobile.

Lưu tài liệu của bạn

Word Mobile tự động lưu tài liệu của bạn, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi vị trí lưu và tên tệp.

Lưu bản sao của tài liệu

Khi bạn muốn thay đổi tệp của bạn nhưng vẫn giữ một bản sao của bản gốc, hãy lưu tài liệu của bạn bằng tên mới.

 1. Khi ở trong khu vực viết, trượt nhanh sang phải trong chế độ xem “Mục” cho đến khi bạn nghe thấy “File button, double-tap to activate” (Nút Tệp, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Save button, double-tap to activate” (Nút Lưu, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại Lưu.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Save a copy of this file button, double-tap to activate” (Nút Lưu bản sao của tệp này, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bộ đọc màn hình đọc “Choose an app popup, This Device” (Menu bật lên Chọn ứng dụng, Thiết bị Này). Nếu bạn muốn lưu vào OneDrive thay vào đó, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “OneDrive”. Sau khi đã chọn vị trí lưu, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Rê ngón tay xung quanh nửa trên của màn hình cho đến khi bộ đọc màn hình đọc tên của thư mục, rồi trượt nhanh sang phải hoặc trái để di chuyển giữa các mục cho đến khi nghe thấy tên thư mục bạn muốn, ví dụ như “Documents” (Tài liệu) hoặc “Folder: Documents” (Thư mục: Tài liệu). Nhấn đúp vào màn hình để mở thư mục.

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next app bar button, double-tap to activate" (Nút Tiếp theo trên thanh ứng dụng, nhấn đúp để kích hoạt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Rê ngón tay xung quanh phía trên cùng của màn hình cho đến khi nghe thấy “File name, editable text” (Tên tệp, văn bản có thể chỉnh sửa), theo sau là tên tệp hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình, rồi sử dụng bàn phím hoặc đọc chính tả để viết tên mới cho tệp.

 8. Trượt nhanh lên trên để chuyển Trình tường thuật sang chế độ xem "Mốc và vùng chứa", rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “App bar” (Thanh ứng dụng). Trượt nhanh xuống dưới một lần, rồi trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy “Save a copy app bar button, double-tap to activate” (Nút Lưu bản sao trên thanh ứng dụng, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để lưu bản sao.

Hiện tại, bạn đang thao tác trên bản sao của tài liệu bạn vừa lưu, không phải tệp gốc.

Đổi tên tài liệu của bạn

Nếu bạn bắt đầu với tên tệp công việc dang dở, có thể sau này bạn sẽ muốn đổi tên tệp.

 1. Khi ở trong khu vực viết, trượt nhanh sang phải trong chế độ xem “Mục” cho đến khi nghe thấy “File button, double-tap to activate” (Nút Tệp, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Save button, double-tap to activate” (Nút Lưu, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại Lưu.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Rename this file button, double-tap to activate” (Nút Đổi tên tệp này, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím hoặc đọc chính tả để viết tên mới cho tệp. Để hoàn thành việc viết tên, trượt nhanh lên trên để chuyển đổi Trình chuyển tường thuật sang chế độ xem "Mốc và vùng chứa", trượt nhanh sang phải, sau đó trượt nhanh xuống dưới để thay đổi trở lại chế độ “Mục”. Trượt nhanh sang trái cho đến khi nghe thấy “Enter” (Nhập) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Back, button collapsed, double-tap to activate, triple-tap to expand” (Quay lại, đã thu gọn nút, nhấn đúp để kích hoạt, nhấn ba lần để mở rộng). Nhấn đúp vào màn hình để trở về tài liệu của bạn.

In tài liệu

Có thể bạn sẽ cần in tài liệu, để cho người khác xem chẳng hạn.

 1. Khi ở trong khu vực viết, trượt nhanh sang phải trong chế độ xem “Mục” cho đến khi bạn nghe thấy “File button, double-tap to activate” (Nút Tệp, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở menu Tệp.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi nghe thấy “Print button, double-tap to activate” (Nút In, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để mở hộp thoại In.

 3. Để kiểm tra xem mình đã chọn đúng máy in chưa, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Printer, combo box, double-tap to expand, collapsed” (Hộp tổ hợp, Máy in, nhấn đúp để kích hoạt, đã thu gọn). Khi bạn nhấn đúp vào màn hình, bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của máy in đã chọn và sẽ cho bạn biết số lượng tùy chọn (ví dụ: “1 of 5” (1 trên 5)). Để chọn máy in, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tên máy in bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để in tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Print button, double-tap to activate” (Nút In, nhấn đúp để kích hoạt). Nhấn đúp vào màn hình để gửi tài liệu đến máy in.

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Xem Thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả trong tài liệu trong Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×