Sửa thiết đặt bước truy vấn (Power Query)

Sửa thiết đặt bước truy vấn (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Ghi chú: Đối với một video ngắn về cách hiển thị Trình soạn thảo truy vấn, hãy xem phần cuối của bài viết này.

Bất cứ khi nào bạn thêm một bước truy vấn trong Power Query, nó được chèn vào chuỗi các bước sau bước được chọn. Nếu bạn thêm một bước bất kỳ chỗ nào khác ở cuối dòng, bạn nên kiểm tra xem tất cả các bước tiếp theo hoạt động đúng.

Ghi chú:  Khi bạn chèn hoặc xóa bỏ một bước trung gian trong một truy vấn bạn có thể có khả năng ngắt một truy vấn. Power Query sẽ hiển thị một cảnh báo Chèn Bước khi bạn thử chèn một bước mới.

Tôi muốn

Thêm bước truy vấn

Sử dụng thiết đặt truy vấn

Dùng công thức

Sửa bước truy vấn

Sử dụng thiết đặt truy vấn

Dùng thanh công thức

Xóa bước

Đổi vị trí một bước

Hình ảnh sau đây Hiển thị trình soạn thảo truy vấn, với ngăn Thiết đặt truy vấn ở bên phải của cửa sổ. Trình soạn thảo truy vấn là nơi truy vấn Power Query được tạo, sửa và tinh lọc.

Bắt đầu

Thêm một bước truy vấn

Có hai cách để thêm một bước truy vấn vào truy vấn của bạn.

Dùng Thiết đặt Truy vấn

 1. Trong ngăn Thiết đặt Truy vấn, trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG, hãy bấm vào bước truy vấn.

 2. Sau khi bạn hoàn tất bước truy vấn đổi hình dạng dữ liệu của bạn, bước truy vấn được thêm dưới bước truy vấn được chọn. Để biết thêm thông tin về cách đổi hình dạng dữ liệu của bạn, hãy xem Tạo hình dạng dữ liệu.

Dùng công thức

 1. Nếu cần thiết, hãy bấm vào một bước truy vấn trong ngăn Các bước. Bước truy vấn đó sẽ được thêm vào phía sau bước truy vấn đã chọn.

 2. Bấm vào biểu tượng thức ( Công thức ) ở bên trái của thanh công thức.
  Công thức mới được tạo trong biểu mẫu = < nameOfTheStepToReference >

 3. Gõ trong công thức mới là = Class.Function(ReferenceStep[,otherparameters]).
  Ví dụ: Bạn có bảng với cột Giới tính và bạn muốn thêm một cột với giá trị “Bà” hoặc “Ông”, tùy vào giới tính của người đó. Công thức sẽ là = Table.AddColumn(<ReferencedStep>, "Prefix", người đó nếu [Giới tính] = "B" là "Bà" khác "Ông")

Cột ẩn

Ghi chú:  Khi bạn thêm một bước truy vấn, có thể xảy ra lỗi ở các bước tiếp theo. Lỗi sẽ phát sinh nếu bước mới làm thay đổi các trường, chẳng hạn như tên cột, mà trường đó được dùng trong bất kỳ bước nào ở sau bước mới được thêm vào.

Đầu Trang

Sửa bước truy vấn

Có hai cách để sửa một bước truy vấn hiện tại.

Dùng Thiết đặt Truy vấn

 1. Trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG, hãy bấm vào bước mà bạn muốn sửa.

 2. Bấm vào biểu tượng ( Biểu tượng Thiết đặt ) hình bánh răng hoặc bấm chuột phải và bấm Sửa Thiết đặt.

 3. Trong hộp thoại cho bước đã chọn, hãy sửa các giá trị của bước truy vấn đó.

 4. Bấm OK.

Dùng thanh công thức

 1. Trong danh sách CÁC BƯỚC ĐÃ ÁP DỤNG, hãy bấm vào bước mà bạn muốn sửa.

 2. Trong thanh công thức, hãy thay đổi giá trị trong công thức nếu cần. Để biết thêm thông tin về công thức Power Query, hãy xem Tìm hiểu về Công thức Power Query.

 3. Trong hộp thoại Trình Soạn thảo Truy vấn, hãy bấm Làm mới.

Đầu Trang

Xóa bước

 1. Bấm vào biểu tượng ( Xóa bước ) ở bên trái của bước mà bạn muốn xóa bỏ hoặc

 2. Bấm chuột phải vào bước và bấm Xóa hoặc Xóa Đến Hết.

Đầu Trang

Đổi vị trí một bước

Bạn có thể di chuyển một bước lên hoặc xuống trong ngăn Bước. Việc thay đổi vị trí một bước trong ngăn Bước có thể làm cho một hoặc nhiều bước bị sai. Hãy chắc đã xác nhận tất cả các bước đang hoạt động đúng cách sau khi bạn hoàn thành việc sắp xếp lại.

Để di chuyển một bước lên trên hoặc xuống dưới trong danh sách ở ngăn Các bước

 1. Trong ngăn Các bước, bấm chuột phải vào bước bạn muốn di chuyển.

 2. Từ menu ngữ cảnh, bấm Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống để di chuyển bước được chọn lên hoặc xuống một vị trí danh sách.

  Ghi chú:  Để di chuyển một bước qua nhiều vị trí, hãy lặp lại các thao tác này. Khi một bước đang ở đầu hoặc cuối danh sách, một trong các tùy chọn chi chuyển sẽ bị xóa mờ.

Đầu Trang

Ghi chú: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×