Quản lý lược đồ tìm kiếm trong SharePoint Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lược đồ tìm kiếm kiểm soát những gì bạn có thể tìm kiếm, làm thế nào bạn có thể tìm kiếm nó và làm thế nào bạn có thể hiển thị kết quả trên trang web tìm kiếm của bạn. Bằng cách thay đổi lược đồ tìm kiếm, bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm tìm kiếm trong SharePoint Online.

Giới thiệu về lược đồ tìm kiếm

Khi người dùng tìm kiếm nội dung trên trang SharePoint , tìm kiếm chỉ sẽ tìm gì trong chỉ mục tìm kiếmvà chỉ hiển thị kết quả mà người dùng có quyền để xem.

Tìm kiếm khám phá thông tin bằng cách tìm kéo các mục trên trang web của bạn. Phát hiện nội dung và siêu dữ liệu được gọi là thuộc tính của mục. Lược đồ tìm kiếm có danh sách các thuộc tính được tìm kéo giúp trình tìm kéo quyết định những nội dung và siêu dữ liệu để trích xuất.

Không phải tất cả tìm kéo nội dung hoặc siêu dữ liệu sẽ hữu ích có trong chỉ mục tìm kiếm, vì vậy lược đồ tìm kiếm có danh sách hữu ích các loại nội dung và siêu dữ liệu, được gọi là thuộc tính được quản lý. Chỉ mục chỉ bao gồm nội dung và siêu dữ liệu từ các thuộc tính được quản lý. Ví dụ về siêu dữ liệu hữu ích cho chỉ mục là tác giả và tiêu đề của tài liệu.

Tìm kiếm đi kèm với thuộc tính được tìm kéo liên quan ánh xạ với thuộc tính được quản lý. Ví dụ, được tìm kéo thuộc tính liên quan đến biên soạn ánh xạ thuộc tính được quản lý liên quan đến tác giả. Nếu bạn thêm một thuộc tính được quản lý, bạn phải ánh xạ thuộc tính được tìm kéo để lấy nội dung được chỉ mục. Sau khi trang web, thư viện hoặc danh sách đã được tìm kéo, người dùng có thể tìm kiếm nội dung và siêu dữ liệu mới hoặc thay đổi thuộc tính được quản lý. Hãy xem Giới thiệu về lược đồ tìm kiếm cho SharePoint để biết thêm thông tin.

Mỗi thuộc tính được quản lý có thiết đặt xác định cách thức người dùng có thể tìm kiếm nội dung của thuộc tính được quản lý đó, và cách nội dung có thể được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

Bạn có thể tạo mới, tùy chỉnh quản lý thuộc tính, nhưng đây chỉ có thể chứa văn bản hoặc có/không. Nếu bạn cần kiểu nội dung khác trong thuộc tính được quản lý tùy chỉnh của bạn, sau đó sử dụng một trong chưa sử dụng, dựng sẵn được quản lý thuộc tính tìm đi kèm với. Các thuộc tính được quản lý có thể chứa các thông tin trong số nguyên, thập phân, ngày và thời gian, đôi độ chính xác nổi, hoặc định dạng nhị phân. Bạn có thể "đổi tên" các thuộc tính được quản lý không sử dụng bằng cách sử dụng thiết đặt bí danh.

Đối với các thuộc tính được quản lý dựng sẵn, bạn có thể thay đổi của họ ánh xạ với thuộc tính được tìm kéo, nhưng thiết đặt chỉ mà bạn có thể thay đổi là bí danh.

Xác định nội dung mà người dùng có thể tìm kiếm và có được các kết quả cho

Nếu bạn đặt thuộc tính được quản lý có thể tìm kiếm, nội dung được thêm vào chỉ mục. Điều này có nghĩa là một truy vấn đơn giản cho "Smith" trả về mục chứa từ "Smith" và cũng mục thuộc tính "tác giả" có chứa "Smith". Nếu bạn muốn người dùng có thể "chỉ tìm kiếm mục có tác giả cụ thể này", hãy đặt thuộc tính tác giả định là queryable. Sau đó, để tìm các mục chỉ có tác giả có tên là Smith, người dùng có thể truy vấn "tác giả: Smith".

Nếu bạn muốn ngăn nội dung trong một thuộc tính được quản lý hiện lên dưới dạng kết quả tìm kiếm, bạn có thể vô hiệu hóa các thể truy xuất thiết đặt cho thuộc tính được quản lý.

Nếu bạn không muốn người dùng ẩn danh để xem thông tin trong một thuộc tính được quản lý, ví dụ như ai đã biên soạn một mục, vô hiệu hóa thiết đặt "An toàn cho ẩn danh" cho thuộc tính được quản lý.

Nhận kết quả tìm kiếm tốt hơn khi bạn có nội dung đa ngôn ngữ và siêu dữ liệu với ký tự đặc biệt

Khi tìm kiếm lập chỉ mục nội dung hoặc khi nó xử lý truy vấn, nó ngắt dòng văn bản thành các phần nhỏ hơn chẳng hạn như từ, cụm từ, ký hiệu hoặc các yếu tố có ý nghĩa khác. Những phần sau đây được gọi là các mã thông báo. Khi người dùng nhập truy vấn, tìm kiếm sẽ cố gắng tìm thẻ trong chỉ mục khớp với các mã thông báo của truy vấn.

Đối với hầu hết các ngôn ngữ, tìm kiếm thay đổi văn bản thành chữ thường, loại bỏ các dấu phụ, thay thế ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu chấm câu, có khoảng trắng và rồi ngắt trên khoảng trống trắng.

Mới nhất trên khoảng trống trắng hoạt động tốt cho một ngôn ngữ chẳng hạn như tiếng Anh, nhưng không rất tốt cho ngôn ngữ Đông á. Giả sử bạn có một thư viện tài liệu có chứa biểu dữ liệu sản phẩm cả trong tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Mỗi biểu dữ liệu có một mã định danh sản phẩm với ký tự không phải alphanumerical, chẳng hạn như "11.132-84-115 #4". Khi quá trình tìm kiếm biểu dữ liệu, nó sẽ phát hiện ngôn ngữ của nó, và tokenizes mọi thứ trong đó theo ngôn ngữ đó. Vậy, mã định danh sản phẩm trong một trang tính dữ liệu Trung Quốc tokenized như khi nó đã là văn bản Trung Quốc, và trong tiếng Anh một nguồn dữ liệu trang tính bộ nhận diện sản phẩm được tokenized như khi nó đã là văn bản tiếng Anh. Khi người dùng tìm kiếm một mã định danh sản phẩm, tìm kiếm tokenizes của truy vấn theo thiết đặt ngôn ngữ của trang SharePoint chúng nằm ngay trên. Nếu trang được đặt là tiếng Anh, và người dùng tìm kiếm một mã định danh sản phẩm mà đã được tokenized dưới dạng văn bản Trung Quốc, các mã thông báo không thể phù hợp với và những người dùng nhận không có kết quả.

Đây là cách bạn có thể thực hiện kết quả tốt hơn cho người dùng: khi tìm kiếm thu thập dữ liệu biểu dữ liệu, nó trích mã định danh sản phẩm. Ánh xạ thuộc tính được tìm kéo cho mã định danh sản phẩm mới thuộc tính được quản lý, "ProductID". Bật ngôn ngữ mang tính trung dung tokenization cho thuộc tính "ProductID" quản lý và chỉ dẫn người dùng tìm kiếm mã định danh sản phẩm so với thuộc tính "ProductID" quản lý, như thế này: ProductID: "11.132-8". Vì bạn đã bật ngôn ngữ mang tính trung dung tokenization cho "ProductID", tìm kiếm dùng ngôn ngữ mang tính trung dung tokenization cho các truy vấn và có thể tìm thấy kết quả khớp cho truy vấn.

Nhận kết quả tìm kiếm tốt hơn khi bạn có siêu dữ liệu với ký tự đặc biệt

Để giúp người dùng lấy kết quả tìm kiếm tốt hơn khi họ tìm kiếm trong thuộc tính được quản lý chứa siêu dữ liệu với không phải chữ hoặc số ký tự, bạn có thể bật thiết đặt tokenization tốt hơn cho thuộc tính được quản lý.

Hãy nhìn vào ví dụ với thư viện biểu dữ liệu sản phẩm một lần nữa.

Người dùng muốn nhanh chóng nhập truy vấn và sau đó duyệt để tìm biểu dữ liệu họ đang tìm kiếm, các kết quả thường nhập truy vấn chẳng hạn như ProductID: "132-884". Vì tìm kiếm ngắt nội dung cho chỉ mục tìm kiếm thành phần nhỏ hơn không cho các truy vấn, tìm kiếm có thể không tìm thấy kết quả khớp cho các truy vấn. Khi truy vấn được tokenized nút, có thể thêm là kết quả khớp giữa các mã thông báo trong chỉ mục tìm kiếm và truy vấn. Người dùng cũng có thể truy vấn vào phần giữa hoặc cuối cùng của mã định danh sản phẩm.

Người dùng tìm kiếm biểu dữ liệu và kỳ vọng sẽ chỉ nhận kết quả khớp với mã định danh sản phẩm đầy đủ, thường viết truy vấn thích ProductID: "11.132-884-115 #4". Tốt hơn truy vấn tokenization không thực hiện một điểm khác biệt cho các truy vấn.

Xác định tiêu đề nào để hiển thị trong kết quả

Thuộc tính được tìm kéo duy nhất có thể được ánh xạ tới nhiều thuộc tính được quản lý. Hoặc nhiều thuộc tính được tìm kéo có thể được ánh xạ thuộc tính được quản lý duy nhất, cho ví dụ "Người viết" và "Tác giả" Tìm kéo thuộc tính có thể được ánh xạ vào "Biên soạn" quản lý thuộc tính.

Ví dụ, một tài liệu trong thư viện có thể có một tiêu đề SharePoint, tiêu đề trong tệp siêu dữ liệu, và nội dung có thể có một tiêu đề được định dạng kiểu "Tiêu đề". Tất cả đây sẽ được ánh xạ vào "Tiêu đề" quản lý thuộc tính. Đó là tiêu đề từ thuộc tính được tìm kéo mà là cao nhất trong danh sách ánh xạ và có một giá trị trong chỉ mục.

Tạo tự động thuộc tính được quản lý

Một số thuộc tính được quản lý được tạo tự động. Một ví dụ là khi bạn thêm cột trang vào danh sách hoặc thư viện SharePoint. Khi tìm kiếm thu thập dữ liệu danh sách đó nó sẽ tự động tạo một được tìm kéo và thuộc tính được quản lý cho cột trang và ánh xạ giữa chúng. Ví dụ khác khi tìm kéo siêu dữ liệu tìm thấy trong tài liệu bạn đã tải lên SharePoint. Nếu chưa được ánh xạ thuộc tính được quản lý cho siêu dữ liệu đó, chẳng hạn như 'Tiêu đề', tìm kiếm tự động tạo các thuộc tính được quản lý. Kiểu thuộc tính được tìm kéo xác định các thiết đặt thuộc tính được quản lý tạo tự động.

Lược đồ tìm kiếm Hiển thị tên của thuộc tính được quản lý tạo tự động và ánh xạ của họ để tìm kéo thuộc tính trong xám trong lược đồ tìm kiếm. Lược đồ tìm kiếm không giữ các thiết đặt được quản lý tạo tự động được quản lý thuộc tính. Các thiết đặt tồn tại, nhưng họ đang bị ẩn khỏi lược đồ tìm kiếm. Bạn có thể thêm ánh xạ thuộc tính được quản lý khác đối với các thuộc tính được tìm kéo, nhưng nếu bạn thay đổi bất kỳ thiết đặt khác, bạn ghi đè lên các thiết đặt khác (ẩn) và tạo tự động quản lý thuộc tính được chuyển đổi thành một thuộc tính được quản lý thông thường. Nếu bạn quyết định để thay đổi một thuộc tính được quản lý tạo tự động, hãy xem lại tất cả các thiết đặt cẩn thận, giống như bạn thường khi bạn tạo một thuộc tính mới theo cách thủ công.

Nếu bạn muốn dùng một thuộc tính được quản lý làm chủ trên trang kết quả tìm kiếm, hãy dùng thiết đặt tinh chỉnh. Thiết đặt này chỉ sẵn trên các thuộc tính được quản lý dựng sẵn. Nếu bạn cần phải sử dụng thuộc tính được quản lý mới, hoặc một tạo tự động quản lý thuộc tính, dưới dạng một chủ, đổi tên một hiện có, không sử dụng thuộc tính được quản lý (đó là tinh chỉnh) bằng cách dùng bí danh. Không có một vài thuộc tính được quản lý sẵn dùng cho mục đích này. Họ có tên chẳng hạn như "RefinableString00" và "RefinableDate19."

Ví dụ, bạn tạo một cột trang mới được gọi là "NewColors" và bạn muốn người dùng có thể sử dụng "NewColors" là một tùy chọn khi họ tinh chỉnh trên trang kết quả tìm kiếm. Trong lược đồ tìm kiếm, bạn chọn một thuộc tính được quản lý không sử dụng, ví dụ "RefinableString00", và đổi tên thuộc tính để "NewColors" bằng cách sử dụng thiết đặt bí danh. Sau đó, bạn ánh xạ thuộc tính được quản lý mới này vào thuộc tính được tìm kéo liên quan.

Thông thường, bạn không có thay đổi lược đồ tìm kiếm mặc định cho người thuê, trừ khi bạn muốn tạo một trải nghiệm tìm kiếm nâng cao hơn hoặc tùy chỉnh.

Bạn có thể thay đổi lược đồ tìm kiếm cho toàn bộ người thuê hoặc chỉ cho một tuyển tập trang cụ thể. Lược đồ tìm kiếm cho tuyển tập trang được dựa trên lược đồ tìm kiếm cho người thuê, vì vậy thông thường bạn phải thay đổi ở mức người thuê trước, sau đó ở mức tuyển tập trang. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện trên tuyển tập trang chỉ áp dụng cho tuyển tập trang đó.

Khi bạn thay đổi thuộc tính được quản lý hoặc thêm phần đặt câu mới, những thay đổi có hiệu lực chỉ sau khi đã được tìm kéo lại nội dung. Trong SharePoint Online, tìm kéo sẽ xảy ra tự động dựa trên lịch trình tìm kéo đã xác định.

Khi bạn đã thêm thuộc tính mới vào danh sách hoặc thư viện hoặc khi bạn đã thay đổi thuộc tính được dùng trong một danh sách hoặc thư viện, tìm kiếm có tìm kéo lại nội dung trước khi thay đổi của bạn sẽ được phản ánh trong chỉ mục tìm kiếm. Vì các thay đổi được thực hiện trong lược đồ tìm kiếm, chứ không phải cho trang thực tế, tìm kiếm sẽ không tự động tìm kéo lại danh sách hoặc thư viện. Để bảo đảm bảo rằng các thay đổi được tìm kéo, đặc biệt là bạn có thể yêu cầu một lập lại chỉ mục của danh sách hoặc thư viện. Khi bạn thực hiện điều này, danh sách hoặc thư viện nội dung sẽ có được tìm kéo lại để bạn có thể bắt đầu bằng cách dùng của bạn thuộc tính được quản lý mới trong truy vấn, quy tắc truy vấn và mẫu Hiển thị.

Đầu trang

Delve sử dụng thuộc tính được quản lý truy vấn Office graph và hiển thị thẻ nội dung trong Delve. Ví dụ, bạn có thể xem các thuộc tính được quản lý như tác giả, tên tệp, ModifiedBy và LastModifiedTime trên thẻ nội dung Delve .

Bất kỳ tài liệu mà người dùng có thể xem hoặc sửa trong Office 365, cũng có thể xuất hiện trong Delve. Delve không thay đổi bất kỳ quyền và người dùng sẽ chỉ nhìn thấy tài liệu mà họ đã có quyền truy nhập vào. Đôi khi, mặc dù, bạn có thể ngăn không cho tài liệu xuất hiện trong Delve.

Bạn có thể dùng thuộc tính HideFromDelve được quản lý để ẩn một tài liệu từ Delve. Bạn có thể tiếp tục lưu trữ tài liệu trong Office 365, và mọi người vẫn có thể tìm thấy nó thông qua tìm kiếm - nó chỉ sẽ không hiển thị trong Delve nữa. Hãy xem ẩn tài liệu từ Delve.

Để biết thêm thông tin về Delve, hãy xem Office Delve cho người quản trị Office 365

Lưu ý:  Không phải tất cả các tùy chọn đều sẵn dùng trong SharePoint Online.

Trong SharePoint Online, khi bạn tạo thuộc tính được quản lý mới, thuộc tính này sẽ có một số giới hạn. Ví dụ, thuộc tính chỉ có thể có kiểu Văn bản hoặc Có/Không và không thể tinh chỉnh hoặc sắp xếp được.

Nếu bạn cần một thuộc tính của một kiểu khác nhau hoặc một có các đặc điểm khác nhau hơn những gì có sẵn, hãy làm theo các bước trong phần tạo thuộc tính được quản lý bằng cách đổi tên hiện có.

 1. Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm hoặc cho người thuê hoặc tuyển tập trang:

  Đi tới trang lược đồ tìm kiếm cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Đi tới trang lược đồ tìm kiếm cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, đi tới thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Bấm quản lý thuộc tính.

 3. Bấm Thuộc tính quản lý mới trên trang Thuộc tính quản lý .

 4. nhập tên của thuộc tính được quản lý mới trong hộp tên thuộc tính trong phần tên và mô tả . Nhập mô tả nếu bạn muốn.

 5. Trong phần Kiểu, chọn một trong những tùy chọn sẵn dùng cho thuộc tính:

  • Có/Không

  • Văn bản

 6. Trong phần Đặc tính chính, chọn một hoặc một vài tùy chọn sẵn dùng.

 7. Trong phần Ánh xạ đến các thuộc tính được tìm kéo, bấm Thêm ánh xạ.

 8. Trong hộp thoại lựa chọn thuộc tính được tìm kéo, hãy chọn thuộc tính được tìm kéo để ánh xạ với thuộc tính được quản lý, sau đó bấm OK. Lặp lại bước này nếu bạn muốn ánh xạ thêm các thuộc tính được tìm kéo với cùng thuộc tính được quản lý đó.

 9. Trong phần Ánh xạ với các thuộc tính được tìm kéo, hãy xác định xem bạn có muốn đưa vào:

  • Toàn bộ nội dung từ tất cả các thuộc tính được tìm kéo được ánh xạ với thuộc tính được quản lý này

  • Nội dung từ thuộc tính được tìm kéo đầu tiên chứa giá trị và tùy chọn theo thứ tự nào

 10. Bấm OK.

 1. Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Trên trang thuộc tính quản lý, tìm một thuộc tính được quản lý không sử dụng. Bằng chưa sử dụng, chúng tôi có phải nghĩa là thuộc tính không được ánh xạ thuộc tính được tìm kéo: Ánh xạ thuộc tính tìm kéo cột là trống. Hãy xem bảng thuộc tính được quản lý không sử dụng mặc định để biết thêm chi tiết.

  Quan trọng: Để sau này có thể dùng thuộc tính làm bộ tinh chỉnh, hãy chọn thuộc tính được quản lý có đánh dấu là Tinh chỉnh.

 3. Trỏ đến thuộc tính được quản lý, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa/Ánh xạ thuộc tính.

 4. Trên trang Sửa Thuộc tính được Quản lý, tại phần Đặc tính chính, trong phần Biệt danh, nhập tên mới cho thuộc tính trong hộp Biệt danh.

 5. Trong phần Ánh xạ đến các thuộc tính được tìm kéo, bấm Thêm ánh xạ.

 6. Trên trang lựa chọn thuộc tính được Tìm kéo, hãy chọn thuộc tính được tìm kéo để ánh xạ với thuộc tính được quản lý, sau đó bấm OK. Lặp lại bước này để ánh xạ thêm các thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý này.

 7. Bấm OK.

  Quan trọng: Khi bạn đã tạo một thuộc tính được quản lý mới theo cách này, thư viện hoặc danh sách sẽ sử dụng chủ phải được tìm kéo lại và lại chỉ mục trước khi thuộc tính sẽ xuất hiện như một tùy chọn trong cấu hình tinh chỉnh. Hãy xem yêu cầu lập lại chỉ mục của một thư viện tài liệu hoặc danh sách.

 1. Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Trên tab Thuộc tính được Quản lý, bạn thấy tất cả các thuộc tính được quản lý, các thiết đặt trên các thuộc tính được quản lý và các thuộc tính được tìm kéo mà chúng ánh xạ tới.

 3. Để xem các thuộc tính được tìm kéo và các thuộc tính được quản lý mà chúng ánh xạ tới, hãy bấm Thuộc tính được Tìm kéo.

 4. Để xem các thể loại thuộc tính được tìm kéo, hãy bấm Thể loại.

Lưu ý:  Không phải tất cả các tùy chọn đều sẵn dùng trong SharePoint Online.

Sửa thuộc tính được quản lý

 1. Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Tìm thuộc tính được quản lý mà bạn muốn sửa trong cột Tên thuộc tính trên tab Thuộc tính quản lý , hoặc nhập tên trong hộp bộ lọc .

 3. Trỏ đến thuộc tính được quản lý trong danh sách, hãy bấm vào mũi tên, sau đó bấm sửa/ánh xạ thuộc tính.

 4. Sửa thiết đặt trên trang Sửa thuộc tính quản lý , sau đó bấm OK.

 1. Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Để đi đến trang lược đồ tìm kiếm:

  Cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Trên tab Thuộc tính được Quản lý, tìm thuộc tính được quản lý mà bạn muốn xóa bỏ hoặc nhập tên của thuộc tính này vào hộp Bộ lọc.

 3. Trỏ đến thuộc tính được quản lý mà bạn muốn xóa bỏ, bấm mũi tên, sau đó bấm Xóa bỏ.

 4. Bấm OK.

  Quan trọng: Nếu bạn xóa bỏ thuộc tính được quản lý:

  • Người dùng không thể tìm kiếm trên thuộc tính đó.

  • Quy tắc truy vấn dùng thuộc tính này sẽ không hoạt động nữa.

  • Phần web tùy chỉnh dùng thuộc tính này sẽ không hoạt động nữa.

 1. Để đi đến lược đồ tìm kiếm:

  Cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Để đi đến lược đồ tìm kiếm:

  Cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Chọn Thuộc tính được Tìm kéo.

 3. Trên trang Thuộc tính được Tìm kéo, tìm thuộc tính được tìm kéo mà bạn muốn ánh xạ với thuộc tính được quản lý hoặc nhập tên của thuộc tính vào hộp Thuộc tính được tìm kéo tại phần Bộ lọc.

 4. Trỏ đến thuộc tính được tìm kéo mà bạn muốn ánh xạ, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa/Ánh xạ thuộc tính.

 5. Trên trang Sửa Thuộc tính được Tìm kéo, trong phần Ánh xạ đến thuộc tính được quản lý, bấm Thêm Ánh xạ.

 6. Trong hộp thoại lựa chọn thuộc tính được quản lý, hãy chọn thuộc tính được quản lý để ánh xạ với thuộc tính được tìm kéo, sau đó bấm OK. Lặp lại bước này để ánh xạ thêm nhiều thuộc tính được quản lý với thuộc tính được tìm kéo này.

 7. Trong phần Bao gồm trong chỉ mục toàn văn bản, chọn hộp kiểm nếu bạn muốn bao gồm nội dung của thuộc tính được tìm kéo này vào chỉ mục toàn văn bản.

 8. Bấm OK.

 1. Để đi đến lược đồ tìm kiếm:

  Cho người thuê

  1. Đăng nhập vào Office 365.

  2. Bấm quản trị và sau đó bấm SharePoint. Bây giờ bạn đã trong Trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Bấm Tìm kiếm, sau đó bấm Quản lý lược đồ tìm kiếm trên trang quản trị tìm kiếm.

  Để đi đến lược đồ tìm kiếm:

  Cho tuyển tập trang

  1. Trên trang web của bạn, hãy bấm thiết đặt, sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Bấm lược đồ tìm kiếm bên dưới quản trị tuyển tập trang.

 2. Chọn Thể loại.

 3. Trên trang Thể loại, tìm thể loại thuộc tính được tìm kéo mà bạn muốn xem hoặc sửa.

 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Để xem thuộc tính được tìm kéo thuộc về thể loại và những thuộc tính được quản lý nào mà chúng ánh xạ tới, hãy bấm vào thể loại thuộc tính được tìm kéo trong trang Thể loại.

  2. Để sửa thể loại, trỏ đến thể loại thuộc tính được tìm kéo mà bạn muốn sửa, bấm vào mũi tên, sau đó bấm Sửa thể loại.

Nếu bạn không muốn tài liệu để hiển thị trong Delve, bạn có thể tạo một cột trang HideFromDelve thuộc kiểu Có/không. Cột Trang này sẽ tạo ra một thuộc tính được tìm kéo mới, ows_HideFromDelve, vốn sẽ tự động được ánh xạ với thuộc tính HideFromDelve được quản lý.

Thêm cột trang vào thư viện hoặc danh sách nơi lưu trữ tài liệu

 1. Đăng nhập như người quản trị tuyển tập site và đi tới trang nơi lưu trữ tài liệu mà bạn muốn ẩn từ Delve .

 2. Trên ruy-băng, hãy bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện .

 3. Trong nhóm Quản lý dạng xem , hãy bấm Tạo cột .

 4. Nhập HideFromDelve trong hộp tên cột bên dưới phần tên và kiểu, sau đó chọn có/không (hộp kiểm).

  Quan trọng: Hãy bấm không có trong menu thả xuống giá trị mặc định trong phần Thiết lập cột bổ sung . Nếu bạn chọn , tất cả các tài liệu mới sẽ được ẩn khỏi Delve.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Đối với SharePoint 2016 hoặc SharePoint Online, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thêm vào tất cả các kiểu nội dung .

  • Đối với SharePoint 2013, hãy bỏ chọn hộp kiểm Thêm dạng xem mặc định .

 6. Bấm OK.

Đánh dấu tài liệu mà bạn muốn ẩn từ Delve

 1. Đi tới trang nơi lưu trữ tài liệu mà bạn muốn ẩn từ Delve .

 2. Tìm tài liệu mà bạn muốn ẩn trong thư viện hoặc danh sách, hãy bấm sửa thuộc tính và sau đó chọn HideFromDelve.

 3. Bấm OK.

Sau khi thu thập dữ liệu đã lên lịch tiếp theo hoặc sau khi bạn yêu cầu lập lại chỉ mục của một thư viện tài liệu hoặc danh sách, tài liệu bị ẩn khỏi Delve. Nếu bạn muốn tài liệu để hiển thị trong Delve lần nữa, hãy bỏ chọn cột HideFromDelve cho tài liệu bị ẩn.

 1. Trên trang web của bạn, đi đến danh sách hoặc thư viện nơi bạn đã thêm thuộc tính mới và bấm vào tiêu đề. Bạn sẽ thấy tab Thư viện hoặc danh sách .

 2. Trên ruy-băng, bấm vào tab Thư viện hoặc tab Danh sách.

 3. Bấm thiết đặt thư viện hoặc thiết đặt danh sách bên dưới phần thiết đặt .

 4. Trên trang Thiết đặt, trong Thiết đặt Chung, bấm Thiết đặt nâng cao.

 5. Cuộn xuống đến Lập lại chỉ mục Thư viện Tài liệu hoặc Lập lại chỉ mục Danh sách và bấm vào nút đó. Toàn bộ nội dung trong thư viện tài liệu hoặc danh sách sẽ được lập lại chỉ mục trong lần tìm kéo đã lên lịch tiếp theo.

  Lưu ý: Điều này có thể gây ra tải lớn trên hệ thống tìm kiếm, vì vậy hãy bảo đảm lại chỉ mục chỉ sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi bạn muốn có lại chỉ mục.

Chủ đề Liên quan

Tổng quan về các thuộc tính được tìm kéo và được quản lý trong SharePoint Server 2013
tổng quan về sơ đồ tìm kiếm trong SharePoint Server
theo cách thủ công yêu cầu tìm kéo và lập lại chỉ mục của một trang web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×