Quản lý wiki

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để quản lý các thiết đặt hầu hết cho một wiki, bạn cần phải có quyền để quản lý trang. Trong hầu hết các trường hợp, điều này nghĩa là một thành viên của nhóm người sở hữu site hoặc có toàn quyền kiểm soát.

Trong bài viết này

Tổng quan

Thiết đặt quyền duy nhất

Làm việc với các nhóm SharePoint

Thêm người dùng vào một wiki

Dừng kế thừa quyền từ site mẹ

Đặt các quyền duy nhất cho một trang wiki

Xem tất cả các trang wiki

Khôi phục Phiên bản trước của một trang wiki

Hãy xem những trang nối kết đến trang hiện tại

Xóa bỏ trang không mong muốn

Tổng quan

Để cho phép mọi người để xem và đóng góp cho wiki của bạn, bạn cần để trao cho họ quyền truy nhập vào thư viện nơi lưu trữ các trang wiki. Bạn cũng nên cân nhắc mà bạn muốn đóng góp cho wiki và mà bạn muốn họ có thể sửa wiki. Ví dụ, bạn có thể cần cung cấp quyền truy nhập rộng hơn vào wiki của mình hơn cho phần còn lại của trang web của bạn. Mặt khác, bạn có thể muốn giới hạn quyền truy nhập vào wiki của bạn để chỉ gồm vài người.

Nếu wiki của bạn là một thư viện trang wiki trên site nhóm của bạn, bạn có thể chọn kế thừa quyền nếu cùng một tập hợp người làm việc trên wiki. Nếu bạn cần phải cung cấp quyền truy nhập vào một tập hợp lớn hơn, nhỏ hơn hoặc khác nhau của mọi người hơn site của bạn, hãy dùng các quyền duy nhất. Một cách hiệu quả để quản lý quyền cho nhiều người dùng bằng cách sử dụng các nhóm SharePoint.

Ghi chú: Bài viết này giả định rằng wiki của bạn là một thư viện trang wiki. Nếu wiki của bạn đã được tạo trên site nhóm, trang wiki của bạn có thể trong thư viện trang của trang web, nếu thư viện trang wiki riêng biệt được tạo ra không bao giờ. Trong trường hợp này, của bạn wiki kết quả là trang toàn bộ nhóm và các quy trình quản lý quyền sẽ bắt đầu từ menu Hành động Site của trang.

Thiết đặt quyền duy nhất

Để đặt quyền duy nhất, bạn ngắt kế thừa mối quan hệ vào trang. Để xác nhận mối quan hệ kế thừa của wiki, hãy đi đến thư viện nơi lưu trữ các trang wiki, hãy bấm vào tab trang , và sau đó bấm Quyền thư viện. Một thanh màu vàng xuất hiện bên dưới ruy-băng báo xem trang kế thừa quyền từ mẹ của nó. Bạn có thể quản lý mối quan hệ kế thừa quyền từ trang quyền này.

Nếu bạn có câu hỏi về cách thiết trang của bạn lên, bạn nên tham khảo với người đã thiết lập hoặc quản lý trang web của bạn. Người quản trị, chẳng hạn như người nào đó sẽ cấu hình và quản lý máy chủ, có thể đã thiết lập các hạn chế bổ sung cho trang của bạn.

Làm việc với các nhóm SharePoint

Nhóm SharePoint cho phép bạn quản lý các mức cấp phép cho nhiều người dùng hiệu quả hơn. Bạn có thể dùng các nhóm SharePoint để gán mức cấp phép bạn muốn (ngoại trừ các mức cấp phép truy nhập hạn chế). Lưu ý rằng bạn cũng có thể tạo các mức cấp phép tùy chỉnh mà bạn có thể rồi gán cho nhóm SharePoint của bạn.

Nếu tổ chức của bạn có những người cần tất cả có cùng một quyền trên một hoặc nhiều đối tượng thể bảo mật chẳng hạn như site hoặc thư viện, bạn hoặc người quản trị của bạn nên cân nhắc việc tạo một nhóm SharePoint (hoặc tùy chỉnh hiện có một nhóm) cho chúng. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm SharePoint cho đầu mối được gọi là đầu mối SharePoint và cho phân tích được gọi là người phân tích SharePoint, vân vân.

Bạn cũng có thể thêm người dùng riêng lẻ vào một site, nếu người đó có nhu cầu duy nhất và nếu bạn không nghĩ rằng bạn sẽ cần phải gán cấp độ tương tự cho nhiều người.

Đầu trang

Thêm người dùng vào một wiki

Sử dụng thủ tục này để thêm người dùng vào nhóm hoặc riêng lẻ vào một thư viện trang wiki. Nếu wiki của bạn kế thừa quyền từ site mẹ, bạn cần phải thêm người dùng vào trang web hoặc xem "Dừng kế thừa quyền từ site mẹ" (ở phần sau của bài viết này) để tìm hiểu cách để dừng kế thừa quyền.

 1. Từ wiki, hãy bấm vào tab trang trên ruy-băng, sau đó bấm Quyền thư viện.

 2. Để thêm người vào nhóm hoặc cấp quyền truy nhập trực tiếp để mọi người trên wiki, hãy bấm Cấp quyền.

  Ghi chú: Nếu wiki kế thừa quyền từ site mẹ của nó, tùy chọn Cấp quyền không xuất hiện. Để thêm người dùng trang web mẹ, hãy bấm vào tên của site trong thanh thông báo màu vàng ở dưới ruy-băng.

 3. Trong hộp thoại Cấp quyền , trong hộp Người dùng/nhóm , hãy nhập tên người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn thêm vào wiki.

  Để duyệt đến một người dùng hoặc tên nhóm, bấm biểu tượng duyệt , vốn trong như một sổ.

 4. Bấm vào biểu tượng Kiểm tra tên để xác thực người dùng hoặc nhóm.

 5. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

 6. Để cấp quyền cho người dùng trực tiếp, hãy chọn hộp kiểm cho mức cấp phép bạn muốn gán.

 7. Để thêm người dùng vào nhóm, chọn Thêm người dùng vào nhóm SharePoint (khuyên dùng), sau đó chọn tên của nhóm từ danh sách.

Đầu trang

Dừng kế thừa quyền từ site mẹ

Khi bạn dừng kế thừa quyền từ site mẹ, các nhóm SharePoint và các quyền liên quan từ trang mẹ được sao chép vào site của bạn. Bạn đó có thể thêm, xóa hoặc thay đổi quyền của thư viện trang wiki của bạn. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào cấu trúc mẹ quyền hoặc trang của bạn được thiết lập, bạn có thể cần tham khảo với chủ sở hữu hoặc người quản trị của trang mẹ.

Quan trọng: Sau khi bạn dừng kế thừa các quyền, thay đổi đối với các quyền của trang mẹ sẽ không ảnh hưởng đến thư viện trang wiki.

 1. Từ wiki, hãy bấm vào tab trang trên ruy-băng, sau đó bấm Quyền thư viện.

 2. Bấm vào nút Dừng kế thừa quyền .

Thanh thông báo màu vàng ở dưới ruy-băng bây giờ sẽ nói: Thư viện này có các quyền duy nhất.

Đầu trang

Đặt các quyền duy nhất cho một trang wiki

Nếu bạn muốn hạn chế quyền cho một trang wiki để ít người có thể chỉnh sửa nó, bạn có thể đặt quyền duy nhất cho trang.

 1. Từ trang bạn muốn đặt quyền, bấm tab trang , trong ruy-băng, sau đó bấm nút Trang quyền .

 2. Bấm vào nút Dừng kế thừa quyền .

  Ghi chú: Sau khi bạn dừng kế thừa các quyền, thay đổi đối với các quyền của thư viện trang wiki mẹ sẽ không ảnh hưởng đến trang wiki.

 3. Để sửa hoặc loại bỏ quyền của người dùng, chọn tên của người dùng hoặc nhóm và sau đó bấm Sửa quyền người dùng hoặc Loại bỏ quyền của người dùng, phù hợp.

 4. Để thêm người vào nhóm hoặc cấp quyền truy nhập trực tiếp để mọi người trên trang wiki, hãy bấm Cấp quyền.

 5. Trong hộp thoại Cấp quyền , trong hộp Người dùng/nhóm , hãy nhập tên người dùng hoặc nhóm mà bạn muốn thêm vào trang wiki.

  Để duyệt đến một người dùng hoặc tên nhóm, bấm biểu tượng duyệt , vốn trong như một sổ.

 6. Bấm vào biểu tượng Kiểm tra tên để xác thực người dùng hoặc nhóm.

 7. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để cấp quyền cho người dùng trực tiếp, hãy chọn hộp kiểm cho mức cấp phép bạn muốn gán.

  • Để thêm người dùng vào nhóm, chọn Thêm người dùng vào nhóm SharePoint (khuyên dùng), sau đó chọn tên của nhóm từ danh sách.

Để trở lại trang wiki bạn đặt quyền cho, bấm nút Dẫn hướng lên (bên cạnh duyệt tab trên ruy-băng) và sau đó bấm vào tên của trang của bạn.

Đầu trang

Xem tất cả các trang wiki

Bạn có thể xem tất cả các trang trong trang wiki ở một nơi, thay vì dẫn hướng vào từng trong cấu trúc wiki. Các trang wiki được lưu trữ trong thư viện trang wiki, nơi bạn có thể sửa chúng như bạn vẫn làm tài liệu trong thư viện tài liệu thông thường.

Từ bất kỳ trang nào trong wiki, bấm vào tab trang trong ruy-băng, sau đó bấm nút Xem tất cả trang .

Để trở lại trang chủ wiki, hãy bấm vào tên của wiki trong nối kết mẩu bánh mì.

Đầu trang

Khôi phục Phiên bản trước của một trang wiki

 1. Từ trang wiki bạn muốn khôi phục, bấm vào tab trang trên ruy-băng, sau đó bấm Lịch sử trang.

 2. Bên dưới Phiên bản, bấm số phiên bản mà bạn muốn xem.

  Mẹo: Nếu bạn không chắc chắn Phiên bản nào bạn muốn, bạn có thể sử dụng danh sách so sánh với phiên bản để so sánh trang bạn đang xem với phiên bản trước của trang.

 3. Khi bạn tìm thấy phiên bản mà bạn muốn khôi phục, hãy bấm khôi phục Phiên bản này.

Đầu trang

Hãy xem những trang nối kết đến trang hiện tại

Nếu bạn đang cố gắng khắc phục sự cố liên kết, hoặc xác định nếu một trang có thể xóa bỏ, bạn có thể muốn xem những trang nối kết vào trang wiki hiện tại.

Từ bất kỳ trang nào trong wiki, hãy bấm vào tab trang trong ruy-băng, sau đó bấm nút Nối kết đến .

Để trở lại trang mà bạn đã xem, bấm nút Dẫn hướng lên (bên cạnh duyệt tab trên ruy-băng), sau đó bấm vào tên của trang của bạn

Đầu trang

Xóa bỏ trang không mong muốn

Khi wiki nhóm của bạn phát triển, nhóm của bạn có thể tình trang không còn được sử dụng. Xóa các trang không mong muốn giúp miễn phí lên máy chủ không gian và ngăn không cho mọi người từ vô tình và trình duyệt để đọc chưa được cập nhật thông tin.

Quan trọng: Dưới dạng với việc xóa bỏ bất kỳ nội dung, bạn nên đảm bảo các trang không còn cần có nhóm.

 1. Từ bất kỳ trang nào trong wiki, bấm vào tab trang trong ruy-băng, sau đó bấm nút Xem tất cả trang .

 2. Trỏ tới tên của trang wiki bạn muốn sửa, hãy chọn hộp kiểm xuất hiện bên cạnh tên của trang, sau đó bấm Xóa tài liệu.

 3. Lặp lại cho bất kỳ trang bổ sung nào bạn cần xóa bỏ.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×