Quản lý và chia sẻ các phần Web trong SharePoint Server 2010 và 2007

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bài viết này được dành cho người sở hữu và người quản trị. Nó cung cấp tổng quan về cách cấu hình và quản lý bộ sưu tập phần Web và trang phần Web.

Tổng quan về bộ sưu tập phần Web

Bộ sưu tập phần Web là một nhà kho Trung tâm của phần Web sẵn dùng trên trang web của bạn. Bạn có thể dùng bộ sưu tập phần Web để sửa các thuộc tính cho các phần Web sẵn dùng cho site của bạn và tất cả các trang bên dưới nó.

Tất cả các phần Web trong bộ sưu tập được sắp xếp theo nhóm tương ứng với các thể loại mặc định sẽ hiển thị khi bạn bấm vào Chèn phần Web khỏi trang. Nếu bạn có quyền thích hợp, bạn có thể sửa thuộc tính phần Web hoặc nhập phần Web mới vào bộ sưu tập phần Web.

Lưu ý: Để quản lý bộ sưu tập phần Web, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang hoặc bạn phải có toàn quyền kiểm soát trên site, và bạn phải là tại gốc của tuyển tập trang. Nếu bạn không thể truy nhập menu Thiết đặt Site , hoặc nếu bạn không nhìn thấy nối kết cho Phần Web liệt kê trên Trang thiết đặt trang, dưới phần bộ sưu tập liên hệ với người quản trị tuyển tập trang của bạn để được trợ giúp.

Bạn có thể xóa bỏ hoặc xuất một phần Web hoặc thay đổi tên của nó hoặc nhóm có chứa đến khi bạn sửa thuộc tính của nó.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Nếu bạn không thấy thiết đặt, bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trong phần bộ sưu tập , bấm phần Web.

 2. Bấm vào sửa nút Ảnh Nút bên cạnh các phần Web bạn muốn sửa, sửa các thuộc tính, sau đó bấm lưu.

Bạn có thể sử dụng một bộ sưu tập của phần Web để quản lý các phần Web sẵn dùng cho site của bạn và tất cả các trang bên dưới nó. Bạn có thể thêm và tải lên phần Web mới và thay đổi các thuộc tính phần Web trong bộ sưu tập phần Web. Phần web được thêm vào bộ sưu tập được liệt kê bên dưới Bộ sưu tập tên trang web trên ngăn công cụ.

Lưu ý: Để quản lý bộ sưu tập phần Web, bạn phải là người quản trị tuyển tập trang hoặc bạn phải có toàn quyền kiểm soát trên site, và bạn phải là tại trang gốc của tuyển tập trang. Nếu bạn không thể truy nhập menu Thiết đặt Site , hoặc nếu bạn không nhìn thấy nối kết cho Phần Web liệt kê trên Trang thiết đặt trang, hãy liên hệ với người quản trị tuyển tập trang của bạn để được trợ giúp.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy các thiết đặt, bấm Sửa đổi các thiết đặt trang tất cả.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trong cột bộ sưu tập , bấm Phần Web.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  Trong SharePoint Server 2007

  • Để thêm phần Web mới vào bộ sưu tập, bấm mới.

  • Để tải lên phần Web bằng cách dùng .dwp hoặc .webpart tệp, bấm tải lên.

  • Để sửa các thuộc tính cho phần Web cụ thể, hãy bấm vào sửa nút Ảnh Nút bên cạnh tên của phần Web.

  Trong SharePoint Server 2010

  • Để thêm phần Web mới vào bộ sưu tập, bấm tài liệu trên ruy-băng, sau đó bấm Tài liệu mới.

  • Để tải lên phần Web bằng cách dùng .dwp hoặc .webpart tệp, bấm tài liệu trên ruy-băng, sau đó bấm Tải lên tài liệu.

  • Để sửa các thuộc tính cho phần Web cụ thể, hãy bấm vào sửa nút Ảnh Nút bên cạnh tên của phần Web.

Bạn có thể đặt phần Web vào nhóm tùy chỉnh mà bạn xác định. Nhóm tùy chỉnh được liệt kê dưới phần Tất cả các phần Web hộp thoại Thêm phần Web khi bạn bấm Thêm phần Web vào trang trong khi chế độ chỉnh sửa.

Lưu ý: Mỗi phần Web có thể chỉ là thành viên nhóm duy nhất.

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 1. Trong cột bộ sưu tập , bấm Phần Web.

 2. Bấm nút Ảnh Nút sửa cho phần Web mà bạn muốn sửa.

 3. Trong phần nhóm , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thêm phần Web vào một nhóm hiện có, hãy chọn tên nhóm.

  • Để thêm phần Web vào một nhóm mới, hãy bấm xác định giá trị của riêng bạn. Trong hộp văn bản, hãy nhập tên của nhóm mới.

 4. Bấm OK. Phần Web sẽ được liệt kê bên dưới tên nhóm trong phần Tất cả các phần Web của hộp thoại Thêm phần Web .

Nhập và xuất các phần Web

Phần web được thiết kế để dễ dàng để xuất và nhập. Khi bạn cá nhân hóa một phần Web hoặc khi người sở hữu site nào thay đổi vào một trang phần Web cho tất cả người dùng, bạn hoặc người sở hữu trang có thể muốn chia sẻ với người dùng khác tại site của bạn hoặc trang chẵn khác. Ví dụ:

 • Bạn có thể xuất một phần Web khỏi trang phần Web và sau đó chia sẻ tệp mô tả của phần Web (.dwp hoặc .webpart) với người dùng khác. Người dùng khác có thể rồi nhập phần Web vào một trang phần Web. Ngoài ra, người sở hữu trang có thể tải lên phần Web trực tiếp lên bộ sưu tập phần Web sao cho tất cả người dùng có thể truy nhập nó.

 • Người sở hữu trang có thể xuất một phần Web từ bộ sưu tập phần Web và sau đó lưu tệp vào một vị trí công cộng. Người dùng khác có thể rồi nhập phần Web vào một trang phần Web. Hoặc chủ sở hữu trang khác có thể tải lên tệp mô tả của phần Web vào trang khác bộ sưu tập phần Web.

Trong trường hợp tất cả, điều quan trọng là để đảm bảo rằng phần Web lắp ráp tệp cũng được cài đặt trên trang web mới, sao cho phần Web mới mà bạn đã tạo có thể chạy trên trang web mới.

Lưu ý: Bạn không thể xuất một phần Web dạng xem danh sách. Danh sách được dành riêng cho một site và không thể được chuyển đến các site theo cách giống như các phần Web khác. Nếu bạn muốn di chuyển dữ liệu danh sách từ một trang khác, bạn có thể xuất dữ liệu danh sách từ một trang và sau đó nhập dữ liệu vào danh sách trên site khác. Khi bạn tạo một danh sách mới trên site khác, phần Web dạng xem danh sách mới được tạo ra và được thêm vào bộ sưu tập tên Site.

Bạn có thể xuất một phần Web và chia sẻ với người dùng khác. Hãy nhớ rằng các phần Web dạng xem danh sách không được xuất. Phần web có thể xuất được bao gồm những điều sau đây: phần Web trình soạn nội dung, phần Web biểu mẫu, phần Web trình xem trang, phần Web XML và phần Web hình ảnh.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Bấm menu phần Web Menu Phần Web của phần Web mà bạn muốn sửa, sau đó bấm xuất.

 3. Trong hộp thoại Tải tệp xuống , bấm lưu hoặc lưu dưới dạng.

 4. Nếu bạn chọn lưu dưới dạng, hãy chọn một vị trí mà bạn muốn lưu tệp phần Web. Nếu bạn muốn tệp sẽ có một cái tên khác, hãy nhập tên trong hộp tên tệp .

 5. Bấm Lưu.

Nếu bạn không chọn một vị trí, phần Web sẽ nằm trong thư mục tải xuống cho các trình duyệt của bạn (thường \downloads\ bên dưới tên người dùng của bạn trong Windows.

Xuất một phần Web từ bộ sưu tập phần Web

 1. Trên Hành động trang menu Ảnh nút , bấm Thiết đặt trang.

  Lưu ý: Trên site mà menu Hành động trang được tùy chỉnh, trỏ tới Thiết đặt trang, sau đó bấm Thiết đặt mà bạn muốn xem.

 2. Trong phần bộ sưu tập , bấm phần Web.

 3. Bấm nút Ảnh Nút sửa cho phần Web mà bạn muốn xuất.

 4. Từ ruy-băng, bấm xuất.

 5. Bấm lưu, duyệt đến vị trí nơi bạn muốn lưu tệp mô tả của phần Web, và sau đó bấm vào lưu lại.

 6. Bấm OK để đóng hộp thoại thuộc tính phần Web.

Nếu bạn đã xuất một phần Web từ trang web hoặc trang khác hoặc nếu người nào đó gửi cho bạn một tệp phần Web, bạn có thể nhập phần Web để dùng trên trang phần Web của bạn.

Lưu ý: Nhập một phần Web làm cho nó sẵn dùng chỉ cho trang phần Web để mà nó được nhập, không đến các trang khác trên trang. Để biết thông tin về tải lên phần Web vào máy chủ để sử dụng nhiều trang, hãy xem Windows SharePoint Services 3.0 SDK, sẵn dùng từ Trung tâm nhà phát triển Windows SharePoint Services trên MSDN.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  Cho SharePoint Server 2007

  1. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

  2. Bấm Bộ sưu tập Phần Web Nâng cao và các tùy chọn để hiển thị ngăn công cụ.

  3. Ở phía trên cùng của ngăn công cụ, bấm vào mũi tên, sau đó bấm nhập.

  Cho SharePoint Server 2010

  1. Bấm chèn trong ruy-băng.

  2. Bấm phần Web.

  3. Bên dưới thể loại, bấm tải lên phần Web.

 3. Bấm Duyệt.

 4. Định vị tệp phần Web mà bạn muốn nhập, sau đó bấm mở.

 5. Bấm vào Tải lên.

 6. Chọn vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web vào, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Bạn cũng có thể kéo phần Web đến vị trí nơi bạn muốn trên trang phần Web.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×