Quản lý không sử dụng trang Web

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng trang sử dụng xác nhận và xóa trang để giúp giới hạn các khoảng trắng và tài nguyên tiêu thụ bởi tuyển tập trang chưa sử dụng. Người sở hữu của tuyển tập trang chưa sử dụng có thể được thông báo qua email để xác nhận hay không của tuyển tập trang chưa sử dụng hoặc hiếm khi sử dụng nên giữ lại. Bạn có thể xác định các tuyển tập trang chưa sử dụng bị xóa nếu chủ sở hữu tuyển tập site thông báo không trả lời hoặc nếu họ trả lời tuyển tập trang của họ không cần thiết.

  1. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, hãy bấm Quản lý ứng dụng.

  2. Trên trang quản lý ứng dụng, trong phần Quản lý Site SharePoint , bấm trang web sử dụng xác nhận và xóa bỏ.

  3. Trên trang sử dụng xác nhận và xóa trang, trong phần Ứng dụng Web , hãy bấm Thay đổi ứng dụng Web trên menu Ứng dụng Web .

  4. Trên trang chọn ứng dụng Web, bấm vào ứng dụng Web mà bạn muốn thay đổi.

  5. Trong phần xác nhận và tự động xóa thiết đặt , hãy chọn hộp kiểm gửi email thông báo cho người sở hữu của tuyển tập trang chưa sử dụng .

  6. Trong hộp bắt đầu gửi thông báo , hãy nhập một giá trị trong ngày đợi sau khi tạo ban đầu trang hoặc sau khi sử dụng cuối cùng của trang web trước khi gửi một thông báo bằng email.

  7. Sử dụng các danh sách thích hợp, hãy xác định một lịch biểu hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng cho kiểm tra cho tuyển tập trang chưa sử dụng và để gửi thông báo email về tuyển tập trang chưa sử dụng.

  8. Để tự động xóa bỏ tuyển tập trang nếu sử dụng của nó không được xác nhận của chủ sở hữu của nó, hãy chọn hộp kiểm tự động xóa bỏ tuyển tập trang nếu sử dụng không được xác nhận .

    • Nhập một giá trị vào hộp tương ứng để xác định số lượng thông báo để gửi trước khi xóa bỏ tuyển tập trang.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×