Quản lý bảng nối kết

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nối kết đến nguồn dữ liệu ngoài và tạo giải pháp dựa trên các tập hợp khác nhau của dữ liệu là một sức mạnh của Office Access. Quản lý bảng nối kết là vị trí trung tâm để xem và quản lý tất cả các nguồn dữ liệu và được nối kết bảng trong cơ sở dữ liệu Access. Từ thời gian cho thời gian, bạn có thể cần phải làm mới, nối kết lại, sửa hoặc xóa bảng được nối kết vì thay đổi đối với vị trí nguồn dữ liệu, tên bảng hoặc bảng lược đồ. Ví dụ, bạn đang chuyển từ một phép kiểm tra để một môi trường sản xuất, vì vậy bạn cần thay đổi vị trí nguồn dữ liệu. Nếu yêu cầu giải pháp của bạn đã thay đổi, bạn cũng có thể thêm hoặc xóa bảng được nối kết.

Hộp thoại trình quản lý bảng đã nối kết

Duy trì mỗi nguồn dữ liệu và các bảng được nối kết với quản lý bảng nối kết

Bạn muốn làm gì?
Trước khi bạn bắt đầu
Làm mới nguồn dữ liệu và các bảng được nối kết
Nối kết lại một nguồn dữ liệu hoặc bảng đã nối kết
Sửa nguồn dữ liệu
Thêm một nguồn dữ liệu và bảng được nối kết
Xóa một nguồn dữ liệu hoặc bảng đã nối kết

Trước khi bạn bắt đầu

Có một vài phương pháp để sử dụng trình quản lý bảng đã nối kết, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sau bốn bước sau theo phương pháp tốt nhất:

 1. Làm mới nguồn dữ liệu để đảm bảo các nối kết thành công và xác định vấn đề.

 2. Nếu có vấn đề với nguồn dữ liệu, nhập vị trí chính xác khi được nhắc hoặc sửa nguồn dữ liệu để khắc phục sự cố.

 3. Nối kết lại các bảng riêng lẻ có trạng thái không thành công . Access sẽ tự động làm mới trạng thái để cho biết thành công hay thất bại.

 4. Lặp lại bước 1 đến 3 cho đến khi tất cả các vấn đề được cố định.

Đầu Trang

Làm mới nguồn dữ liệu và các bảng được nối kết

Làm mới nguồn dữ liệu và các bảng được nối kết để đảm bảo rằng nguồn dữ liệu này có thể truy nhập và các bảng được nối kết hiện hoạt động đúng cách.

 1. Chọn dữ liệu ngoài > quản lý bảng nối kết.

  Mẹo    Để làm mới bảng được nối kết cụ thể từ ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào nó, sau đó chọn Làm mới nối kết. Bạn cũng có thể di chuột lên tên bảng đã nối kết để xem chuỗi kết nối và thông tin khác.

 2. Trong hộp thoại Quản lý bảng nối kết , hãy chọn một nguồn dữ liệu hoặc bảng được nối kết riêng lẻ.

  Chọn một nguồn dữ liệu sẽ chọn tất cả các bảng được nối kết. Bung rộng (+) mục nhập trong Nguồn dữ liệu để chọn bảng được nối kết riêng lẻ.

 3. Chọn làm mới.

 4. Nếu có vấn đề với vị trí nguồn dữ liệu, nhập vị trí đúng nếu bạn được nhắc hoặc sửa nguồn dữ liệu.

 5. Đảm bảo rằng cột trạng thái được hiển thị (bạn có thể phải cuộn nằm ngang), và sau đó kiểm tra để xem kết quả:

  • Thành công     Các bảng được nối kết đã được làm mới thành công.

  • Không thành công     Một hoặc nhiều bảng đã nối kết có vấn đề. Các lý do phổ biến nhất cho một trạng thái không thành công bao gồm: thông tin xác thực mới hoặc thay đổi tên bảng. Để khắc phục vấn đề, nối kết lại các nguồn dữ liệu hoặc bảng đã nối kết.

 6. Chọn làm mới lại cho đến khi bạn đã cố định mỗi bảng đã nối kết không thành công và cột trạng thái Hiển thị "thành công".

Đầu Trang

Nối kết lại một nguồn dữ liệu hoặc bảng đã nối kết

Nối kết lại một nguồn dữ liệu để thay đổi vị trí và một bảng đã nối kết để thay đổi tên của nó.

 1. Chọn dữ liệu ngoài > quản lý bảng nối kết.

  Mẹo    Trong thanh dẫn hướng, bạn có thể di chuột lên tên bảng đã nối kết để xem chuỗi kết nối và thông tin khác.

 2. Trong hộp thoại Quản lý bảng nối kết , hãy chọn một nguồn dữ liệu hoặc bảng được nối kết riêng lẻ.

  Bạn có thể cần mở rộng (+) mục nhập trong cột Dữ liệu nguồn .

 3. Chọn nối kết lại.

 4. Hay không, Access xác định nguồn dữ liệu, Access sẽ nhắc bạn cho một vị trí nguồn dữ liệu mới. Sau khi bạn nhập vào vị trí chính xác, bạn có thể giữ các tên bảng đã nối kết hiện có không thay đổi hoặc chọn tên bảng mới.

 5. Đảm bảo rằng cột trạng thái được hiển thị (bạn có thể phải cuộn nằm ngang), và sau đó kiểm tra để xem kết quả:

  • Thành công     Các bảng được nối kết đã được relinked thành công.

  • Không thành công     Một hoặc nhiều bảng đã nối kết có vấn đề.

 6. Bạn sẽ được nhắc đối với tên bảng mới. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải chọn một bảng mới từ danh sách các bảng. Nếu bạn được nhắc đối với chuỗi kết nối, hãy nhập chuỗi trong hộp chuỗi kết nối . Access sẽ tự động làm mới trạng thái để cho biết thành công hay thất bại.

 7. Chọn nối kết lại lại cho đến khi bạn đã cố định mỗi bảng đã nối kết không thành công và cột trạng thái Hiển thị "thành công".

Đầu Trang

Sửa nguồn dữ liệu

Tùy thuộc vào nguồn dữ liệu, bạn có thể thay đổi tên hiển thị, đường dẫn nguồn dữ liệu, tên tệp, mật khẩu, hoặc chuỗi kết nối.

 1. Chọn dữ liệu ngoài > quản lý bảng nối kết.

  Mẹo    Trong thanh dẫn hướng, bạn có thể di chuột lên tên bảng đã nối kết để xem chuỗi kết nối và thông tin khác.

 2. Trong hộp thoại Quản lý bảng nối kết , hãy chọn nguồn dữ liệu, di chuột qua nguồn dữ liệu, sau đó chọn sửa.

 3. Thay đổi thông tin trong hộp thoại Sửa nối kết .

  Sửa hộp thoại nối kết cho nguồn dữ liệu Excel

  Sửa thông tin nguồn dữ liệu Excel

 4. Chọn Finish.

Đầu Trang

Thêm một nguồn dữ liệu và bảng được nối kết

Bạn có thể thêm các kiểu nguồn dữ liệu sau: Access, SQL (máy chủ và Azure), Excel, hoặc tùy chỉnh (văn bản, Microsoft Dynamics, ShaePoint danh sách, ODBC).

Mẹo    Để truy nhập người phát triển nhập chuỗi kết nối trong mã VBA, hãy cân nhắc thêm và sửa chuỗi kết nối từ hộp thoại Quản lý bảng nối kết thay vì chỉnh sửa mã trực tiếp hoặc để viết mã phức tạp tự động thay đổi của bạn Chuỗi kết nối.

 1. Chọn dữ liệu ngoài > quản lý bảng nối kết.

 2. Trong hộp thoại Quản lý bảng nối kết , chọn Thêm.

 3. Để cải thiện khả năng tìm kiếm và ý nghĩa, hãy nhập tên trong hộp tên hiển thị . Tên hiển thị mặc định là kiểu nguồn dữ liệu.

  Tên này hiển thị trong cột Nguồn dữ liệu , bạn có thể sắp xếp cột này, và bạn có thể sử dụng tên để phân loại nguồn dữ liệu, đó là đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều nguồn dữ liệu.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

 5. Chọn Đóng.

Đầu Trang

Xóa bỏ một nguồn dữ liệu hoặc bảng đã nối kết

Bạn có thể muốn xóa bỏ một nguồn dữ liệu hoặc bảng được nối kết vì chúng không còn cần nữa và dọn dẹp hộp thoại Trình quản lý bảng nối kết .

 1. Chọn dữ liệu ngoài > quản lý bảng nối kết.

 2. Trong hộp thoại Quản lý bảng nối kết , hãy chọn một hoặc nhiều nguồn dữ liệu hoặc bảng được nối kết.

  Bạn có thể cần mở rộng (+) mục nhập trong cột Dữ liệu nguồn .

 3. Chọn Xóa.

 4. Khi bạn được nhắc để xác nhận, chọn .

  Xóa một bảng đã nối kết chỉ loại bỏ thông tin được dùng để mở bảng trong nguồn dữ liệu và không phải bảng chính.

Đầu trang

Xem thêm

Xuất thông tin nguồn dữ liệu được liên kết sang Excel

Giới thiệu về thao tác nhập, liên kết và xuất dữ liệu trong Access

Quản trị nguồn dữ liệu ODBC

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×