Quản lý Nhóm Office 365 bằng PowerShell

Cập nhật gần nhất vào 18/04/2018

Bài viết này cung cấp các bước để thực hiện những tác vụ quản lý phổ biến cho Nhóm trong Microsoft PowerShell. Bài viết cũng liệt kê các lệnh ghép ngắn PowerShell dành cho Nhóm. Để biết thông tin về cách quản lý các site SharePoint, hãy xem mục Quản lý site SharePoint Online bằng PowerShell.

Các tác vụ phổ biến để quản lý Nhóm Office 365

Liên kết đến hướng dẫn sử dụng Nhóm Office 365 của bạn

Khi người dùng tạo hoặc chỉnh sửa một nhóm trong Outlook, bạn có thể cho họ xem liên kết dẫn tới hướng dẫn sử dụng của tổ chức mình. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu thêm một tiền tố hoặc một hậu tố cụ thể vào tên nhóm.

Sử dụng PowerShell của Azure Active Directory để trỏ người dùng tới hướng dẫn sử dụng cho nhóm Office 365 của tổ chức bạn. Hãy xem qua mục Các lệnh ghép ngắn Azure Active Directory để đặt cấu hình cài đặt nhóm và làm theo các bước trong mục Tạo cài đặt theo mức thư mục để xác định siêu kết nối của hướng dẫn sử dụng. Khi bạn chạy lệnh ghép ngắn AAD, người dùng sẽ thấy liên kết dẫn tới hướng dẫn của bạn khi họ tạo hoặc chỉnh sửa nhóm trong Outlook.

Tạo nhóm mới bằng liên kết hướng dẫn sử dụng

Bấm vào hướng dẫn sử dụng Nhóm để xem hướng dẫn nhóm Office 365 cho tổ chức của bạn

Cho phép người dùng Gửi với tư cách Nhóm Office 365

Bạn cũng có thể thực hiện điều này trong Trung tâm Quản trị Exchange. Hãy xem mục Cho phép các thành viên "Gửi với tư cách" hoặc "Gửi thay mặt cho" một Nhóm Office 365.

Nếu bạn muốn cho phép các nhóm Office 365 của mình "Gửi Với tư cách", hãy sử dụng lệnh ghép ngắn Add-RecipientPermissionGet-RecipientPermission để đặt cấu hình cho tính năng này. Khi bạn đã kích hoạt cài đặt này, người dùng nhóm Office 365 có thể sử dụng Outlook hoặc Outlook trên web để gửi và trả lời email với tư cách nhóm Office 365. Người dùng có thể đi đến nhóm, tạo email mới và thay đổi trường "Gửi Với tư cách" cho địa chỉ email của nhóm.

Lưu ý: Bạn sẽ cần thêm địa chỉ email nhóm vào trường Cc khi soạn email “gửi với tư cách” để thư được gửi đến Nhóm và xuất hiện trong các cuộc hội thoại nhóm.

Lúc này, cách duy nhất để bạn cập nhật chính sách hộp thư là thông qua PowerShell.

 • Sử dụng lệnh này để đặt biệt danh nhóm.

  $groupAlias = "TestSendAs"
 • Sử dụng lệnh này để đặt biệt danh người dùng.

  $userAlias = "User"
 • Sử dụng lệnh này để chuyển groupalias tới lệnh ghép ngắn Get-Recipient nhằm tải chi tiết người nhận.

  $groupsRecipientDetails = Get-Recipient -RecipientTypeDetails groupmailbox -Identity $groupAlias
 • Sau đó, tên người nhận đích (tên Nhóm) sẽ cần được chuyển tới lệnh ghép ngắn Add-RecipientPermission. useralias sẽ được gán vào tham số -Trustee cho người sẽ được cung cấp quyền sendas.

  Add-RecipientPermission -Identity $groupsRecipientDetails.Name -Trustee $userAlias -AccessRights SendAs
 • Khi đã thực thi lệnh ghép ngắn, người dùng có thể đi tới Outlook hoặc Outlook trên web để gửi với tư cách nhóm, bằng cách thêm địa chỉ email nhóm vào trường Từ.

Tạo phân loại cho các nhóm Office trong tổ chức của bạn

Bạn có thể tạo các phân loại mà người dùng trong tổ chức bạn có thể đặt khi họ tạo nhóm Office 365. Ví dụ: bạn có thể cho phép người dùng đặt “Tiêu Chuẩn”, “Bí Mật” và “Tuyệt Mật" ở nhóm họ tạo. Theo mặc định, các phân loại nhóm sẽ không được đặt và bạn cần tạo chúng để người dùng có thể đặt. Sử dụng Azure Active Directory PowerShell để trỏ người dùng của bạn tới hướng dẫn sử dụng của tổ chức bạn đối với các nhóm Office 365.

Xem qua mục Các lệnh ghép ngắn Azure Active Directory để đặt cấu hình thiết đặt nhóm và làm theo các bước trong mục Tạo thiết đặt ở cấp độ thư mục nhằm xác định phân loại cho các nhóm Office 365.

$setting[“ClassificationList”] = “Low Impact, Medium Impact, High Impact”

Nhằm liên kết mô tả với mỗi phân loại, bạn có thể sử dụng thuộc tính cài đặt ClassificationDescriptions để xác định.

$setting[“ClassificationDescriptions”] ="Classification:Description,Classification:Description", where Classification matches the strings in the ClassificationList.

Ví dụ:

$setting[“ClassificationDescriptions”] = "Low Impact: General communication, Medium Impact: Company internal data , High Impact: Data that has regulatory requirements"

Sau khi bạn chạy lệnh ghép ngắn Azure Active Directory ở trên để phân loại, hãy chạy lệnh ghép ngắn Set-UnifiedGroup nếu bạn muốn đặt phân loại cho từng nhóm cụ thể.

Set-UnifiedGroup <LowImpactGroup@constoso.com> -Classification <LowImpact> 

Hoặc tạo nhóm mới với phân loại.

New-UnifiedGroup <HighImpactGroup@constoso.com> -Classification <HighImpact> -AccessType <Public> 

Xem qua mục Sử dụng PowerShell với Exchange Online và mục Kết nối tới Exchange Online PowerShell để biết thêm chi tiết về việc sử dụng Exchange Online PowerShell.

Khi đã kích hoạt những thiết đặt này, chủ nhóm sẽ có thể chọn phân loại từ menu thả xuống trong Outlook trên Web và Outlook, rồi lưu phân loại đó từ trang nhóm Chỉnh sửa.

Chọn phân loại nhóm Office 365

Ẩn Nhóm Office 365 từ GAL

Bạn có thể chỉ định xem một nhóm Office 365 có xuất hiện trong danh sách địa chỉ toàn cầu (GAL) và các danh sách khác thuộc tổ chức của bạn không. Ví dụ: nếu bạn có nhóm bộ phận pháp lý và không muốn nhóm đó hiển thị trong danh sách địa chỉ thì bạn có thể ngăn nhóm xuất hiện trong GAL. Chạy commandlet Set-Unified Group để ẩn nhóm đó khỏi danh sách địa chỉ như sau:

 Set-UnifiedGroup -Identity "Legal Department" -HiddenFromAddressListsEnabled $true

Chỉ cho phép người dùng nội bộ gửi thư tới nhóm Office 365

Nếu bạn không muốn người dùng từ tổ chức khác gửi email tới nhóm Office 365, bạn có thể thay đổi cài đặt cho nhóm đó. Thao tác này sẽ chỉ cho phép người dùng nội bộ gửi email tới nhóm của bạn. Nếu người dùng bên ngoài tìm cách gửi thư tới nhóm đó, họ sẽ bị từ chối.

Chạy commandlet Set-UnifiedGroup để cập nhật cài đặt này như sau:

Set-UnifiedGroup -Identity "Internal senders only" - RequireSenderAuthenticationEnabled $true

Thêm Mẹo Thư vào Nhóm Office 365

Mỗi khi có người gửi tìm cách gửi email đến một nhóm Office 365, Mẹo Thư có thể sẽ hiển thị.

Chạy commandlet Set-Unified Group để thêm Mẹo Thư vào nhóm:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailTip Group" -MailTip “This group has a MailTip”

Ngoài các Mẹo Thư, bạn cũng có thể đặt MailTipTranslations để xác định ngôn ngữ bổ sung cho Mẹo Thư. Giả sử bạn muốn có một bản dịch tiếng Tây Ban Nha, hãy chạy lệnh sau:

Set-UnifiedGroup -Identity "MailaTip Group" -MailTip "This group has a MailTip" -MailTipTranslations "@{Add="ES:Esta caja no se supervisa."

Thay đổi Tên hiển thị của nhóm Office 365

Tên hiển thị sẽ xác định tên của nhóm Office 365. Bạn có thể thấy tên này trong trung tâm quản trị exchange hoặc cổng thông tin quản trị o365. Bạn có thể chỉnh sửa tên hiển thị của nhóm hoặc gán tên hiển thị cho một nhóm Office 365 hiện có bằng cách chạy lệnh Set-UnifiedGroup:

Set-UnifiedGroup -Identity "mygroup@contoso.com" -DisplayName “My new group”

Quản lý ảnh người dùng trong Nhóm Office 365

Tên lệnh ghép ngắn

Mô tả

Get-UserPhoto

Lệnh này được sử dụng để xem thông tin về ảnh người dùng đã liên kết với một tài khoản. Ảnh người dùng được lưu trữ trong Active Directory

Set-UserPhoto

Lệnh này được dùng để liên kết ảnh người dùng với một tài khoản. Ảnh người dùng được lưu trữ trong Active Directory

Remove-UserPhoto

Loại bỏ ảnh của một nhóm Office 365

Thay đổi cài đặt mặc định của Nhóm Office 365 dành cho Outlook thành Công khai hoặc Riêng tư

Nhóm Office 365 trong Outlook được đặt mặc định là Riêng tư. Nếu tổ chức của bạn muốn Nhóm Office 365 dành cho Outlook được đặt mặc định là Công khai (hoặc quay lại Riêng tư), hãy sử dụng cú pháp lệnh ghép ngắn Windows PowerShell.

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Public

Để đặt thành Riêng tư:

Set-OrganizationConfig -DefaultGroupAccessType Private

Để xác nhận cài đặt:

Get-OrganizationConfig | ft DefaultGroupAccessType

Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Đặt_cấu_hình_tổ_chứcTải_cấu_hình_tổ_chức.

Các lệnh ghép ngắn của Nhóm Office 365

Các lệnh ghép ngắn sau đây gần đây sẵn dùng cho các Nhóm Office 365. Nếu bạn không thể sử dụng những lệnh ghép ngắn này, thuê bao Office 365 của bạn chưa được cập nhật chức năng này. Kiểm tra Trung tâm Thông báo của bạn và Lộ trình Office 365.

Tên lệnh ghép ngắn

Mô tả

Get-UnifiedGroup

Sử dụng lệnh ghép ngắn này để tìm kiếm các Nhóm Office 365 hiện có và xem các thuộc tính của đối tượng nhóm

Set-UnifiedGroup

Cập nhật thuộc tính cho một Nhóm Office 365 cụ thể

New-UnifiedGroup

Tạo nhóm Office 365 mới. Lệnh ghép ngắn này cung cấp một tập hợp tối thiểu các tham số để đặt các giá trị cho những thuộc tính mở rộng sử dụng lệnh Set-UnifiedGroup sau khi tạo nhóm mới

Remove-UnifiedGroup

Xóa một Nhóm Office 365 hiện có

Get-UnifiedGroupLinks

Truy xuất thông tin tư cách thành viên và chủ sở hữu của một Nhóm Office 365

Add-UnifiedGroupLinks

Thêm hàng trăm hay hàng nghìn người dùng hoặc chủ sở hữu mới vào một Nhóm Office 365 hiện có

Remove-UnifiedGroupLinks

Loại bỏ chủ sở hữu và thành viên khỏi Nhóm Office 365 hiện có

Xem thêm thông tin

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×