Phân tích dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 • Nếu hộp thoại Phân tích dữ liệu được hiển thị, bấm công cụ mà bạn muốn sử dụng bên dưới Công cụ phân tích, sau đó bấm OK.

 • Nhập dữ liệu thích hợp và bấm Tùy chọn trong hộp thoại cho công cụ mà bạn đã chọn, sau đó bấm OK.

  Để biết mô tả của từng công cụ và thông tin về cách sử dụng hộp thoại cho từng công cụ, bấm vào tên công cụ trong danh sách sau đây:

  ANOVA

  Công cụ phân tích Anova cung cấp các dạng phân tích phương sai khác nhau. Công cụ mà bạn nên dùng phụ thuộc vào số lượng nhân tố và số lượng mẫu mà bạn có từ các tổng thể mà bạn muốn kiểm định.

  Anova: Nhân tố Đơn

  Công cụ này sẽ thực hiện một phân tích đơn giản của phương sai trên dữ liệu cho hai hoặc nhiều mẫu. Phân tích này cung cấp một phép kiểm tra giả thuyết mỗi mẫu được vẽ với phân bố xác suất cơ sở cùng một đối với giả thuyết thay thế phân bố xác suất cơ sở không phải là giống nhau cho tất cả mẫu. Nếu có hai chỉ mẫu, bạn có thể dùng hàm trang tính TTEST. Với nhiều hơn hai mẫu, không có không có tổng quát hoá tiện lợi của hàm TTEST và mô hình đơn Anova yếu tố có thể được gọi là khi thay vào đó.

  ANOVA: Hộp thoại nhân tố đơn

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tham chiếu bao gồm của hai hoặc nhiều phạm vi liền kề của dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng.

  Được nhóm theo      Để cho biết liệu dữ liệu trong phạm vi đầu vào được sắp xếp trong hàng hoặc cột, bấm hàng hoặc cột.

  Nhãn trong hàng thứ nhất/nhãn trong cột đầu tiên    nếu hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn, chọn hộp kiểm nhãn trong hàng thứ nhất . Nếu các nhãn cột đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn, chọn hộp kiểm nhãn trong cột đầu tiên . Chọn hộp kiểm này bị xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Alpha      Nhập mức mà bạn muốn đánh giá các giá trị quan trọng cho thống kê F. Mức alpha là một mức quan trọng là liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có hoặc mở rộng vượt quá giới hạn của trang tính.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Anova: Nhân tố Kép có Lặp

  Công cụ phân tích này hữu ích khi dữ liệu có thể được phân loại theo hai kích thước khác nhau. Ví dụ, trong một thí nghiệm để đo chiều cao của cây, các cây đó có thể được bón bằng các nhãn hiệu phân bón khác nhau (chẳng hạn A, B, C) và cũng có thể được giữ ở các nhiệt độ khác nhau (chẳng hạn thấp, cao). Với mỗi sáu cặp khả thi {phân bón, nhiệt độ}, chúng ta có số lần quan sát chiều cao của cây bằng nhau. Dùng công cụ Anova này, chúng ta có thể kiểm định:

  • Liệu chiều cao của cây đối với các nhãn hiệu phân bón khác nhau có được lấy từ cùng tổng thể cơ bản hay không. Nhiệt độ được bỏ qua trong phân tích này.

  • Liệu chiều cao của cây đối với các mức nhiệt độ khác nhau có được lấy từ cùng tổng thể cơ bản hay không. Nhãn hiệu phân bón được bỏ qua trong phân tích này.

   Liệu đã tính đến tác động của những khác biệt giữa các nhãn hiệu phân bón được tìm thấy trong điểm gạch đầu dòng đầu tiên và những khác biệt về nhiệt độ được tìm thấy trong điểm gạch đầu dòng thứ hai, sáu mẫu đại diện cho tất cả các cặp giá trị {phân bón, nhiệt độ} được lấy từ cùng tổng thể hay chưa. Giả thiết loại trừ là có những tác động do các cặp {phân bón, nhiệt độ} cụ thể bên cạnh những khác biệt dựa vào riêng phân bón hoặc riêng nhiệt độ.

   Thiết lập phạm vi nhập liệu cho công cụ anova

   ANOVA: Nhân tố kép có lặp hộp thoại

   Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tham chiếu bao gồm của hai hoặc nhiều phạm vi liền kề của dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng.

   Hàng cho mỗi mẫu      Nhập số lượng hàng chứa trong mỗi mẫu. Mỗi mẫu phải chứa cùng số hàng, vì mỗi hàng đại diện cho một bản sao của dữ liệu.

   Alpha      Nhập mức mà bạn muốn đánh giá các giá trị quan trọng cho thống kê F. Mức alpha là một mức quan trọng có liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

   Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Microsoft Office Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có hoặc mở rộng ngoài đường biên của trang tính.

   Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

   Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

   Anova: Nhân tố Kép Không Lặp

   Công cụ phân tích này hữu ích khi dữ liệu được phân loại theo hai kích thước khác nhau như trong trường hợp Nhân tố Kép có Lặp. Tuy nhiên, đối với công cụ này, điều được giả định là chỉ có duy nhất một lần quan sát cho mỗi cặp (chẳng hạn, mỗi cặp {phân bón, nhiệt độ} trong ví dụ trên).

   ANOVA: Nhân tố kép không lặp hộp thoại

   Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tham chiếu bao gồm của hai hoặc nhiều phạm vi liền kề của dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng.

   Nhãn      Chọn hộp kiểm này bị xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

   Alpha      Nhập mức mà bạn muốn đánh giá các giá trị quan trọng cho thống kê F. Mức alpha là một mức quan trọng có liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

   Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có hoặc mở rộng ngoài đường biên của trang tính.

   Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

   Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Tương quan

  Các CORREL PEARSON trang tính hàm và cả hai tính hệ số tương quan giữa hai biến số đo lường khi số đo trên mỗi biến được quan sát đối với mỗi N chủ đề. (Bất kỳ quan sát thiếu cho bất kỳ chủ đề khiến đó chủ đề là bị bỏ qua trong phân tích này.) Công cụ phân tích tương quan đặc biệt hữu ích khi có nhiều hơn hai biến số đo lường đối với mỗi N chủ đề. Nó cung cấp một đầu ra bảng, Ma trận tương quan, Hiển thị giá trị của CORREL (hoặc PEARSON) áp dụng cho mỗi cặp các biến số đo lường.

  Hệ số tương quan, giống như hiệp phương sai, là đơn vị đo lường của phạm vi đến mức mà hai biến số đo lường "cùng biến đổi." Khác với hiệp phương sai, hệ số tương quan được đo sao cho giá trị của nó độc lập với các đơn vị trong đó hai biến số đo lường được thể hiện. (Ví dụ, nếu hai biến số đo lường là cân nặng và chiều cao, giá trị của hệ số tương quan không đổi nếu cân nặng được đổi từ pao sang kilogram.) Giá trị của bất cứ hệ số tương quan nào cũng phải nằm giữa khoảng -1 đến +1 bao gồm cả hai số này.

  Bạn có thể dùng công cụ phân tích tương quan để kiểm tra mỗi cặp biến số đo lường để xác định liệu hai biến số đo lường có xu hướng cùng di chuyển hay không — đó là, các giá trị lớn của một biến số có xu hướng liên kết với các giá trị lớn của biến số khác hay không (tương quan dương), các giá trị nhỏ của một biến số có xu hướng liên kết với các giá trị lớn của biến số khác hay không (tương quan âm), hay các giá trị của cả hai biến số có xu hướng độc lập (tương quan gần 0 (không)).

  Hộp thoại tương quan

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tham chiếu bao gồm của hai hoặc nhiều phạm vi liền kề của dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng.

  Được nhóm theo      Để cho biết liệu dữ liệu trong phạm vi đầu vào được sắp xếp trong hàng hoặc cột, bấm hàng hoặc cột.

  Nhãn trong hàng thứ nhất/nhãn trong cột đầu tiên    nếu hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn, chọn hộp kiểm nhãn trong hàng thứ nhất . Nếu các nhãn cột đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn, chọn hộp kiểm nhãn trong cột đầu tiên . Chọn hộp kiểm này bị xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động thêm chỉ nửa của bảng, vì tương quan giữa hai phạm vi dữ liệu được nối kết thứ tự mà các phạm vi được xử lý. Ô trong bảng kết quả đầu ra với phù hợp cho các tọa độ hàng và cột chứa giá trị 1, vì mỗi bộ dữ liệu tương quan chính xác với chính nó.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Hiệp phương sai

  Công cụ Tương quan và Hiệp phương sai đều có thể được dùng trong cùng thiết đặt, khi bạn có N biến số đo lường khác nhau được quan sát trên một bộ cá thể. Công cụ Tương quan và Hiệp phương sai cung cấp bảng kết quả, một ma trận, thể hiện hệ số tương quan hoặc hiệp phương sai tương ứng giữa mỗi cặp biến số đo lường. Sự khác nhau là hệ số tương quan được đo nằm trong khoảng từ -1 đến +1 bao gồm cả hai số này. Hiệp phương sai tương ứng không được đo. Cả hệ số tương quan và hiệp phương sai đều là các đơn vị đo lường của phạm vi đến mức mà hai biến số đo lường "cùng biến đổi."

  Hiệp phương sai cụ tính giá trị của trang tính hàm COVAR cho mỗi cặp biến số đo lường. (Sử dụng trực tiếp COVAR chứ không phải là công cụ hiệp phương sai là một cách hợp lý khi không có chỉ hai đo lường biến số, tức là, N = 2.) Mục nhập trên chéo hiệp phương sai công cụ của xuất bảng trong hàng nào, cột nào là hiệp phương sai của biến số đo lường thứ i với chính nó. Đây là biến đó, như được tính toán bằng hàm của trang tính VARP chỉ tập hợp phương sai.

  Bạn có thể dùng công cụ hiệp phương sai để kiểm tra từng cặp biến số đo lường xác định xem các biến số đo lường hai có xu hướng di chuyển cùng nhau — tức là, hay không các giá trị lớn của một biến khác thường được liên kết với các giá trị lớn của khác (Dương hiệp phương sai), xem các giá trị nhỏ của một biến khác thường được liên kết với các giá trị lớn của khác (âm hiệp phương sai) , hoặc có giá trị của cả hai biến số khác thường là không liên quan (hiệp phương sai gần 0 (zero)).

  Hộp thoại hiệp phương sai

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tham chiếu bao gồm của hai hoặc nhiều phạm vi liền kề của dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng.

  Được nhóm theo      Để cho biết liệu dữ liệu trong phạm vi đầu vào được sắp xếp trong hàng hoặc cột, bấm hàng hoặc cột.

  Nhãn trong hàng thứ nhất/nhãn trong cột đầu tiên    nếu hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn, chọn hộp kiểm nhãn trong hàng thứ nhất . Nếu các nhãn cột đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn, chọn hộp kiểm nhãn trong cột đầu tiên . Chọn hộp kiểm này bị xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động thêm chỉ nửa của bảng, vì hiệp phương sai giữa hai phạm vi dữ liệu được nối kết thứ tự mà các phạm vi được xử lý. Bảng chéo chứa phương sai của mỗi phạm vi.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Thống kê mô tả

  Công cụ phân tích Thống kê Mô tả tạo ra báo cáo thống kê đơn biến cho dữ liệu trong phạm vi nhập liệu, cung cấp thông tin về xu hướng trung tâm và tính biến thiên của dữ liệu của bạn.

  Hộp thoại thống kê mô tả

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Tham chiếu bao gồm của hai hoặc nhiều phạm vi liền kề của dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng.

  Được nhóm theo      Để cho biết liệu dữ liệu trong phạm vi đầu vào được sắp xếp trong hàng hoặc cột, bấm hàng hoặc cột.

  Nhãn trong hàng thứ nhất/nhãn trong cột đầu tiên    nếu hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn, chọn hộp kiểm nhãn trong hàng thứ nhất . Nếu các nhãn cột đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn, chọn hộp kiểm nhãn trong cột đầu tiên . Chọn hộp kiểm này bị xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Mức độ tin cậy cho có nghĩa là gì      Chọn nếu bạn muốn bao gồm một hàng trong bảng kết quả cho độ tin cậy của trung bình. Trong hộp, hãy nhập mức độ tin cậy mà bạn muốn dùng. Ví dụ, một giá trị phần trăm 95 tính toán độ tin cậy của trung bình tại significance là 5 tỉ lệ phần trăm.

  KTH lớn nhất      Chọn nếu bạn muốn bao gồm một hàng trong bảng kết quả cho giá trị lớn nhất kth cho mỗi phạm vi dữ liệu. Trong hộp, hãy nhập số để dùng cho k. Nếu bạn nhập 1, hàng này chứa tối đa của tập dữ liệu.

  KTH nhỏ nhất      Chọn nếu bạn muốn bao gồm một hàng trong bảng kết quả cho giá trị nhỏ nhất kth cho mỗi phạm vi dữ liệu. Trong hộp, hãy nhập số để dùng cho k. Nếu bạn nhập 1, hàng này chứa tối thiểu của tập dữ liệu.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Công cụ này sẽ tạo hai cột thông tin cho mỗi bộ dữ liệu. Cột bên trái chứa số liệu thống kê nhãn và cột bên phải chứa các số liệu thống kê. Excel viết hai cột bảng thống kê cho mỗi cột hoặc hàng trong phạm vi nhập liệu, tùy thuộc vào Nhóm theo tùy chọn mà bạn chọn.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Thống kê tóm tắt      Chọn nếu bạn muốn Excel để tạo ra một trường cho từng số liệu thống kê sau đây trong bảng kết quả: có nghĩa là gì, lỗi thông thường (của giá trị trung bình), Trung bình, chế độ, độ lệch chuẩn, phương sai, Hệ số nhọn, xiên, phạm vi, tối thiểu, tối đa, Sum, Count, lớn nhất (#), nhỏ nhất (#), và mức độ tin cậy.

  Làm trơn hàm mũ

  Công cụ phân tích Làm trơn Hàm mũ dự đoán một giá trị phụ thuộc vào dự đoán cho kỳ trước, được điều chỉnh cho lỗi trong dự báo trướć. Công cụ dùng hằng số làm trơn a, độ lớn của nó xác định dự báo phản hồi đến các lỗi trong dự báo trước mạnh mẽ như thế nào.

  Lưu ý: Giá trị của 0,2 đến 0,3 là các hằng số làm trơn hợp lý. Các giá trị này cho biết dự báo hiện tại nên được điều chỉnh 20 phần trăm đến 30 phần trăm cho lỗi trong dự báo trước. Hằng số lớn hơn cho phản hồi nhanh hơn nhưng có thể tạo ra các phép chiếu không ổn định. Hằng số nhỏ hơn có thể khiến giá trị dự báo bị chậm trễ lâu.

  Hộp thoại Smoothing hàm mũ

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi phải chứa một cột đơn lẻ hoặc hàng với bốn hoặc nhiều ô dữ liệu.

  Giảm yếu tố      Nhập các yếu tố damping mà bạn muốn dùng làm hàm mũ làm mịn hằng số. Các yếu tố damping là một yếu tố hiệu chỉnh giảm thiểu sự bất ổn của dữ liệu được thu thập trên một tập hợp. Các yếu tố damping mặc định là 0,3.

  Lưu ý: Giá trị của 0,2 đến 0,3 là các hằng số làm trơn hợp lý. Các giá trị này cho biết dự báo hiện tại nên được điều chỉnh 20 phần trăm đến 30 phần trăm cho lỗi trong dự báo trước. Hằng số lớn hơn cho phản hồi nhanh hơn nhưng có thể tạo ra các phép chiếu không ổn định. Hằng số nhỏ hơn có thể khiến giá trị dự báo bị chậm trễ lâu.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên và cột của phạm vi nhập liệu của bạn chứa nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Nếu bạn chọn hộp kiểm lỗi chuẩn , Excel sẽ tạo ra một bảng kết quả đầu ra hai cột có giá trị lỗi thông thường trong cột bên phải. Nếu có đủ giá trị lịch sử để dự báo dự án hoặc tính toán một lỗi thông thường, Excel trả về giá trị lỗi #N/A.

  Lưu ý: Phạm vi đầu ra phải trên cùng một trang tính làm dữ liệu được sử dụng trong phạm vi nhập liệu. Lý do này, các tùy chọn Trang tính mới lớpSổ làm việc mới được không sẵn dùng.

  Đầu ra biểu đồ      Chọn tạo một biểu đồ nhúng cho các giá trị thực tế và dự báo trong bảng kết quả đầu ra.

  Lỗi chuẩn      Chọn nếu bạn muốn bao gồm một cột chứa giá trị lỗi thông thường trong bảng kết quả đầu ra. Xóa nếu bạn muốn đầu ra một cột bảng mà không có giá trị lỗi thông thường.

  Kiểm tra F-Test hai mẫu có đối với phương sai

  Công cụ phân tích Hai mẫu Kiểm định F đối với Phương sai thực hiện kiểm định F đối với hai mẫu để so sánh hai phương sai tổng thể.

  Ví dụ, bạn có thể dùng công cụ Kiểm định F trên các mẫu số lần gặp đội bơi đối với một trong hai đội. Công cụ cung cấp kết quả của kiểm tra giả thiết null rằng hai mẫu này đến từ các phân bố có phương sai bằng nhau, so với giải pháp loại trừ rằng phương sai không bằng nhau trong các phân bố cơ bản.

  Công cụ tính giá trị f của thống kê F (hay tỉ lệ F). Giá trị f gần tới 1 cung cấp bằng chứng rằng các phương sai tổng thể cơ bản là bằng nhau. Trong bảng kết quả, nếu f < 1 "P(F <= f) một đầu" đưa ra xác suất của việc quan sát giá trị thống kê F nhỏ hơn f khi các phương sai tổng thể bằng nhau và "F Một đầu quan trọng" đưa ra giá trị giới hạn nhỏ hơn 1 cho mức độ có nghĩa được chọn, Alpha. Nếu f > 1, "P(F <= f) một đầu" đưa ra xác suất của việc quan sát giá trị thống kê F lớn hơn f khi các phương sai tổng thể bằng nhau và "F Một đầu quan trọng" đưa ra giá trị giới hạn lớn hơn 1 cho Alpha.

  Kiểm tra F-Test hai mẫu có phương sai hộp thoại

  Biến phạm vi 1      Nhập tham chiếu cho cột hoặc hàng dữ liệu mà bạn muốn phân tích đầu tiên.

  Phạm vi 2 biến      Nhập tham chiếu cho cột hoặc hàng dữ liệu mà bạn muốn phân tích thứ hai.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Alpha      Nhập mức độ tin cậy cho việc kiểm tra. Giá trị này phải nằm trong phạm vi 0... 1. Mức alpha là một mức quan trọng là liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Phân tích Fourier

  Công cụ Phân tích Fourier xử lý các vấn đề trong hệ thống tuyến tính và phân tính dữ liệu định kỳ bằng cách dùng phương pháp Biến đổi Fourier Nhanh (FFT) để biến đổi dữ liệu. Công cụ này cũng hỗ trợ các biến đổi nghịch đảo, trong đó nghịch đảo của dữ liệu được biến đổi trả về dữ liệu gốc.

  Phạm vi nhập liệu và kết quả cho phân tích Fourier

  Hộp thoại phân tích Fourier

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu cho phạm vi dữ liệu thực hoặc phức tạp mà bạn muốn chuyển đổi. Dữ liệu phức tạp phải ở x + yi hoặc x + yj định dạng. Số lượng nhập phạm vi giá trị phải là một power chẵn của 2. Nếu x là số âm, đặt trước nó với một dấu nháy đơn ('). Số lượng giá trị tối đa là 4096.

  Nhãn trong hàng thứ nhất      Chọn nếu hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Nghịch đảo      Nếu hộp kiểm này được chọn, dữ liệu trong phạm vi đầu vào được coi là biến đổi, và một nghịch đảo phép biến đổi được thực hiện, trở về đầu vào ban đầu. Nếu hộp kiểm này bị xóa, dữ liệu trong phạm vi nhập liệu biến đổi trong bảng kết quả đầu ra.

  Biểu đồ tần suất

  Công cụ phân tích Biểu đồ tần suất tính toán tần suất riêng lẻ và lũy tích cho một phạm vi dữ liệu ô và tủ dữ liệu. Công cụ này tạo dữ liệu cho số lần xuất hiện của một giá trị trong tập dữ liệu.

  Ví dụ, trong một lớp học có 20 học sinh, bạn có thể xác định phân bố điểm trong mục điểm theo chữ cái. Bảng biểu đồ tần suất trình bày đường biên điểm theo chữ cái và số điểm giữa biên thấp nhất và biên hiện tại. Điểm đơn có tần suất nhiều nhất là chế độ của dữ liệu.

  Hộp thoại biểu đồ tần suất

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích.

  Phễu phạm vi (tùy chọn)      Nhập tham chiếu ô thành một phạm vi có chứa một bộ tùy chọn của ranh giới các giá trị xác định phạm vi bin. Các giá trị này phải ở trong thứ tự tăng dần. Microsoft Office Excel đếm số lượng điểm dữ liệu giữa các số bin hiện tại và cao hơn rác liền kề, nếu có. Một số được đếm trong một rác cụ thể nếu bằng hoặc nhỏ hơn số bin xuống rác cuối cùng. Tất cả giá trị bên dưới giá trị đầu tiên rác sẽ được đếm lại với nhau, như là các giá trị ở phía trên giá trị rác cuối cùng.

  Nếu bạn bỏ qua phạm vi bin, Excel sẽ tạo ra một tập hợp của phân bố đều bin giữa các giá trị tối thiểu và tối đa của dữ liệu.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Pareto (biểu đồ tần suất đã sắp xếp)      Chọn để trình bày dữ liệu trong bảng kết quả trong thứ tự tần số giảm dần. Nếu hộp kiểm này, Excel trình bày dữ liệu trong thứ tự tăng dần và bỏ qua ba cột ngoài cùng bên phải, có chứa dữ liệu đã sắp xếp.

  Tỷ lệ phần trăm tích lũy      Chọn để tạo một cột bảng kết quả cho tỷ lệ phần trăm tích lũy và bao gồm đường tỷ lệ phần trăm tích lũy trong biểu đồ tần suất. Xóa bỏ qua tỷ lệ phần trăm tích lũy.

  Đầu ra biểu đồ      Chọn để tạo một biểu đồ tần suất nhúng bảng đầu ra.

  Trung bình di chuyển

  Công cụ phân tích Trung bình Di chuyển chiếu các giá trị trong kỳ dự báo, dựa vào giá trị trung bình của biến số qua số kỳ trước cụ thể. Trung bình di chuyển cung cấp thông tin xu thế mà một đường trung bình đơn giản của tất cả các dữ liệu lịch sử sẽ được che lại. Dùng công cụ này để dự báo doanh số, hàng tồn kho hoặc các xu hướng khác. Mỗi giá trị dự báo dựa vào công thức sau.

  Công thức tính trung bình di chuyển

  trong đó:

  • N là số kỳ trước bao gồm trong trung bình di chuyển

  • AJ là giá trị thực tế tại thời điểm j

  • FJ là giá trị dự báo tại thời điểm j

   Hộp thoại trung bình di chuyển

   Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm của một cột chứa bốn hoặc nhiều ô dữ liệu.

   Nhãn trong hàng thứ nhất      Chọn nếu hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

   Khoảng thời gian      Nhập số lượng giá trị mà bạn muốn bao gồm trong trung bình di chuyển. Khoảng thời gian mặc định là 3.

   Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Nếu bạn chọn hộp kiểm lỗi chuẩn , Excel sẽ tạo ra một bảng kết quả đầu ra hai cột có giá trị lỗi thông thường trong cột bên phải. Nếu có đủ giá trị lịch sử để dự báo dự án hoặc tính toán một lỗi thông thường, Excel trả về giá trị lỗi #N/A.

   Phạm vi đầu ra phải trên cùng một trang tính làm dữ liệu được sử dụng trong phạm vi nhập liệu. Lý do này, các tùy chọn Trang tính mới lớp Sổ làm việc mới được không sẵn dùng.

   Đầu ra biểu đồ      Chọn để tạo một biểu đồ tần suất nhúng bảng đầu ra.

   Lỗi chuẩn      Chọn nếu bạn muốn bao gồm một cột chứa giá trị lỗi thông thường trong bảng kết quả đầu ra. Xóa nếu bạn muốn đầu ra một cột bảng mà không có giá trị lỗi thông thường.

  Tạo số ngẫu nhiên

  Công cụ phân tích Tạo Số Ngẫu nhiên lấp đầy một phạm vi bằng các số ngẫu nhiên độc lập được lấy từ một trong một vài phân bố. Bạn có thể mô tả đặc điểm của các đối tượng trong tổng thể với phân bố xác suất. Ví dụ, bạn có thể dùng phân bố thường để mô tả đặc điểm tổng thể chiều cao của các cá thể, hoặc bạn có thể dùng phân bố Bernoulli của hai kết quả khả thi để mô tả đặc điểm tổng thể các kết quả ném đồng xu.

  Hộp thoại tạo số ngẫu nhiên

  Số lượng biến số      Nhập số lượng các giá trị mà bạn muốn cột trong bảng kết quả đầu ra. Nếu bạn không nhập một số, Microsoft Office Excel sẽ điền tất cả các cột trong phạm vi đầu ra mà bạn xác định.

  Số của số ngẫu nhiên      Nhập số lượng điểm dữ liệu mà bạn muốn xem. Mỗi điểm dữ liệu xuất hiện trong một hàng của bảng đầu ra. Nếu bạn không nhập một số, Excel sẽ điền tất cả các hàng trong phạm vi đầu ra mà bạn xác định.

  Phân bố      Bấm vào phương pháp phân phối mà bạn muốn dùng để tạo ngẫu nhiên giá trị.

  Bộ      Điều này được đặc trưng bởi các giới hạn trên và dưới. Biến số được vẽ với xác suất bằng với tất cả giá trị trong phạm vi. Một ứng dụng phổ biến sử dụng một phân bố bộ trong phạm vi 0... 1.

  Thông thường      Đây đặc trưng bởi một giá trị trung và độ lệch chuẩn. Một ứng dụng phổ biến sử dụng một trung bình của 0 và độ lệch chuẩn 1 cho phân bố chuẩn chuẩn hóa.

  Bernoulli      Đây đặc trưng bởi xác suất thành công (giá trị p) của bản dùng thử đã cho. Biến ngẫu nhiên Bernoulli có giá trị 0 hoặc 1. Ví dụ, bạn có thể vẽ một biến số ngẫu nhiên bộ trong phạm vi 0... 1. Nếu biến số nhỏ hơn hoặc bằng xác suất thành công, biến số ngẫu nhiên Bernoulli được gán giá trị 1; Nếu không, nó được gán giá trị 0.

  Nhị thức      Đây đặc trưng bởi xác suất thành công (giá trị p) cho một số phép thử. Ví dụ, bạn có thể tạo ra số phép thử Bernoulli biến số ngẫu nhiên, tổng đều là biến ngẫu nhiên nhị thức.

  Hàm Poisson      Điều này được đặc trưng bởi một giá trị lambda, bằng 1/bình. Phân bố Poisson thường được dùng để đặc trưng số sự kiện xảy ra cho mỗi đơn vị thời gian — ví dụ, Trung bình suất tại đó xe hơi đến plaza điện thoại trả tiền.

  Khuôn mẫu      Đây đặc trưng bởi cận dưới và cận trên một, một bước, suất lặp lại cho các giá trị, và suất lặp lại cho trình tự.

  Rời rạc      Điều này được đặc trưng bởi một giá trị và phạm vi xác suất liên kết. Phạm vi phải chứa hai cột: cột bên trái chứa giá trị, và cột bên phải chứa xác suất gắn với giá trị trong hàng đó. Tổng của xác suất phải là 1.

  Tham số      Nhập giá trị để đặc trưng phân bố được chọn.

  Dữ liệu nền ngẫu nhiên      Nhập một giá trị tùy chọn để tạo số ngẫu nhiên. Bạn có thể tái sử dụng giá trị này sau này để tạo ra các số ngẫu nhiên giống nhau.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Thứ hạng và phân vị

  Công cụ phân tích xếp hạng và phân vị tạo ra một bảng có chứa sắp xếp thứ tự và tỷ lệ phần trăm của mỗi giá trị trong tập dữ liệu. Bạn có thể phân tích vị trí tương đối của các giá trị trong tập dữ liệu. Công cụ này sử dụng các hàm trang tính thứ HẠNG và PERCENTRANK. Thứ HẠNG tài khoản không cho giá trị gắn. Nếu bạn muốn tài khoản cho giá trị gắn, hãy dùng hàm trang tính thứ HẠNG cùng với hệ số điều chỉnh được đề xuất trong tệp trợ giúp cho thứ HẠNG.

  Hộp thoại thứ hạng và phân vị

  Phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu ô cho phạm vi dữ liệu trang tính mà bạn muốn phân tích.

  Được nhóm theo      Để cho biết liệu dữ liệu trong phạm vi đầu vào được sắp xếp trong hàng hoặc cột, bấm hàng hoặc cột.

  Nhãn trong hàng thứ nhất/nhãn trong cột đầu tiên    nếu bạn bấm vào cột và hàng đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn, chọn hộp kiểm nhãn trong hàng thứ nhất . Nếu bạn bấm hàng và cột đầu tiên của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn, chọn hộp kiểm nhãn trong cột đầu tiên . Xóa hộp kiểm nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn hàng và cột thích hợp cho bảng đầu ra.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tạo ra một đầu ra bảng cho mỗi bộ dữ liệu trong phạm vi nhập liệu. Mỗi đầu ra bảng chứa cột bốn: dữ liệu chỉ số, giá trị điểm dữ liệu, thứ hạng điểm dữ liệu và điểm dữ liệu thứ hạng phần trăm, sắp xếp theo xếp hạng thứ tự tăng dần.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Hồi quy

  Công cụ phân tích Hồi quy thực hiện phân tích hồi quy tuyến tính bằng cách dùng phương pháp "bình phương tối thiểu" để khớp một đường thông qua một tập quan sát. Bạn có thể phân tích một biến số độc lập đơn bị tác động bởi các giá trị của một hoặc nhiều biến số độc lập như thế nào. Ví dụ, bạn có thể phân tích hoạt động của một vận động viên điền kinh bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tuổi tác, chiều cao và cân nặng như thế nào. Bạn có thể chia ra các phần trong đơn vị đo hoạt động cho mỗi trong ba yếu tố sau, dựa vào tập dữ liệu hoạt động, rồi dùng các kết quả để dự đoán hoạt động của một vận động viên mới, chưa được kiểm tra.

  Công cụ hồi quy dùng hàm trang tính LINEST.

  Hộp thoại hồi quy

  Y phạm vi đầu vào      Nhập tham chiếu cho phạm vi dữ liệu phụ thuộc. Phạm vi bao gồm của một cột dữ liệu.

  Phạm vi nhập liệu X      Nhập tham chiếu cho phạm vi dữ liệu độc lập. Microsoft Office Excel đơn hàng biến số độc lập từ phạm vi này trong thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Số lượng biến số độc lập tối đa là 16.

  Nhãn      Chọn nếu hàng hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn hoặc phạm vi đầu tiên có chứa nhãn. Xóa nếu nhập của bạn có không có nhãn. Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Mức độ tin cậy      Chọn bao gồm một cấp độ bổ sung trong bảng tóm tắt đầu ra. Trong hộp, hãy nhập mức độ tin cậy mà bạn muốn áp dụng, ngoài việc mức độ phần trăm 95 mặc định.

  Hằng số là số không      Chọn bắt buộc dùng đường hồi quy qua nguồn gốc.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Cho phép tối thiểu bảy cột cho bảng tóm tắt đầu ra, trong đó bao gồm một bảng Anova, Hệ số, lỗi chuẩn ước tính y, giá trị r2, số quan sát và lỗi thông thường của hệ số.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Số dư      Chọn bao gồm số dư trong số dư đầu ra bảng.

  Tiêu chuẩn hoá số dư      Chọn bao gồm số dư chuẩn hóa trong số dư đầu ra bảng.

  Dư lô      Chọn để tạo biểu đồ cho mỗi biến số độc lập so với dư.

  Dòng phù hợp với lô      Chọn để tạo biểu đồ dự đoán giá trị so với các giá trị quan sát.

  Xác suất chuẩn lô      Chọn để tạo biểu đồ sẽ vẽ xác suất chuẩn.

  Lấy mẫu

  Công cụ phân tích Lấy mẫu tạo mẫu từ tổng thể bằng cách xử lý phạm vi nhập liệu như một tổng thể. Khi tổng thể quá lớn để xử lý hay lập biểu đồ, bạn có thể dùng mẫu đại diện. Bạn cũng có thể tạo mẫu chỉ chứa các giá trị từ một phần cụ thể của một chu trình nếu bạn cho rằng dữ liệu nhập mang tính định kỳ. Ví dụ, nếu phạm vi nhập liệu chứa các số liệu doanh thu theo quý, lấy mẫu các giá trị từ cùng một quý trong phạm vi nhập liệu với tỉ lệ định kỳ của bốn địa điểm.

  Hộp thoại lấy mẫu

  Phạm vi đầu vào      Nhập các tham chiếu cho phạm vi dữ liệu chứa dân số của giá trị mà bạn muốn nghe thử. Microsoft Office Excel vẽ mẫu từ cột đầu tiên, sau đó cột thứ hai và như vậy.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Lấy mẫu phương pháp      Bấm tuần hoàn hoặc ngẫu nhiên để cho biết khoảng lấy mẫu mà bạn muốn.

  Dấu chấm      Nhập khoảng thời gian theo định kỳ mà bạn muốn lấy mẫu để diễn ra. Giá trị -th kỳtrong phạm vi nhập liệu và mọi giá trị -th kỳsau đó được sao chép vào cột kết quả. Lấy mẫu dừng khi kết thúc của phạm vi đầu vào được này.

  Số của mẫu      Hãy nhập số ngẫu nhiên giá trị mà bạn muốn trong cột kết quả. Mỗi giá trị được vẽ từ một vị trí ngẫu nhiên trong phạm vi nhập liệu, và bất kỳ số nào có thể chọn nhiều hơn một lần.

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Dữ liệu được viết trong một cột duy nhất bên dưới ô. Nếu bạn chọn tuần hoàn, số lượng các giá trị trong bảng kết quả được bằng số lượng giá trị trong phạm vi nhập liệu, chia cho tỷ lệ lấy mẫu. Nếu bạn chọn ngẫu nhiên, số lượng các giá trị trong bảng kết quả là bằng số mẫu.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  kiểm định t

  Công cụ phân tích Kiểm định t cho Hai Mẫu kiểm tra đẳng thức của các trung bình tổng thể làm cơ sở cho mỗi mẫu. Ba công cụ dùng các giả định khác nhau: rằng các phương sai tổng thể là bằng nhau, rằng các phương sai tổng thể là không bằng nhau và rằng hai mẫu đại diện cho các quan sát trước xử lý và sau xử lý trên cùng các đối tượng.

  Đối với ba công cụ dưới đây, giá trị Thống kê t, t, được tính và thể hiện là "t Stat" trong bảng kết quả. Dựa vào dữ liệu, giá trị này, t, có thể âm hoặc dương. Theo giả định của các trung bình tổng thể cơ bản bằng nhau, nếu t < 0, "P(T <= t) một đầu" đưa ra xác xuất mà một giá trị của Thống kê t sẽ được quan sát âm hơn t. Nếu t >=0, "P(T <= t) một đầu" đưa ra xác suất mà một giá trị của Thống kê t sẽ được quan sát dương hơn t. "t Một đầu quan trọng" đưa ra giá trị ngưỡng, sao cho xác suất quan sát một giá trị của Thông kê t lớn hơn hoặc bằng "t Một đầu quan trọng" là Alpha.

  "P(T <= t) hai đầu" đưa ra xác suất mà một giá trị của Thống kê t sẽ được quan sát có giá trị tuyệt đối lớn hơn t. "P Hai đầu quan trọng" đưa ra giá trị ngưỡng, sao cho xác suất của Thống kê t được quan sát có giá trị tuyệt đối lớn hơn "P Hai đầu quan trọng" là Alpha.

  Kiểm định t: Trung bình Hai mẫu được Lấy theo cặp

  Bạn có thể sử dụng kiểm tra theo cặp khi có một ghép nối nhiên quan sát trong mẫu, chẳng hạn như khi một nhóm mẫu được kiểm tra hai lần — trước và sau khi thử nghiệm. Công cụ phân tích này và công thức của nó thực hiện một học viên mỗi cặp hai mẫu kiểm định t để xác định xem quan sát được thực hiện trước khi một điều trị và thực hiện sau khi một điều trị quan sát có thể sẽ có xuất phát từ các phân phối có nghĩa là tổng thể bằng. Biểu mẫu này kiểm không giả định rằng phương sai của cả hai dân số có bằng nhau.

  Lưu ý: Trong số các kết quả được tạo ra bởi công cụ này là phương sai gộp, một đơn vị đo tích lũy của dải dữ liệu về giá trị trung bình, xuất phát từ công thức sau.

  Công thức tính phương sai vùng chứa

  kiểm tra t: từng cặp hai mẫu có nghĩa là hộp thoại

  Biến phạm vi 1      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi đầu tiên của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi phải bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng và chứa cùng số điểm dữ liệu dưới dạng phạm vi thứ hai.

  Phạm vi 2 biến      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi thứ hai của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi phải bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng và chứa cùng số điểm dữ liệu dưới dạng phạm vi đầu tiên.

  Điểm khác biệt trung bình giả thuyết      Nhập số mà bạn muốn cho shift trong mẫu. Một giá trị 0 (zero) cho biết có nghĩa là mẫu được đưa ra giả thuyết là bằng nhau.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Alpha      Nhập mức độ tin cậy cho việc kiểm tra. Giá trị này phải nằm trong phạm vi 0... 1. Mức alpha là một mức quan trọng là liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Kiểm định t: Giả định Hai mẫu có Phương sai Bằng nhau

  Công cụ phân tích này sẽ thực hiện kiểm tra t student hai mẫu. Biểu mẫu kiểm định t này giả định hai tập dữ liệu đến từ phân phối với cùng một phương sai. Nó đang được gọi là một homoscedastic kiểm. Bạn có thể dùng t-kiểm tra này để xác định xem hai mẫu có thể sẽ có xuất phát từ các phân phối với phương tiện bằng tập hợp.

  kiểm tra t: hai mẫu giả định rằng hộp thoại phương sai bằng nhau

  Biến phạm vi 1      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi đầu tiên của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng dữ liệu.

  Phạm vi 2 biến      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi thứ hai của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng dữ liệu.

  Điểm khác biệt trung bình giả thuyết      Nhập số mà bạn muốn cho shift trong mẫu phương tiện. Một giá trị 0 (zero) cho biết có nghĩa là mẫu được đưa ra giả thuyết là bằng nhau.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Alpha      Nhập mức độ tin cậy cho việc kiểm tra. Giá trị này phải nằm trong phạm vi 0... 1. Mức alpha là một mức quan trọng là liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Kiểm định t: Giả định Hai mẫu có Phương sai Không bằng nhau

  Công cụ phân tích này sẽ thực hiện kiểm tra t student hai mẫu. Biểu mẫu kiểm định t này giả định hai tập dữ liệu đến từ phân phối với phương sai không bằng nhau. Nó đang được gọi là một khác kiểm. Giống như với trường hợp phương sai bằng nhau trước đó, bạn có thể dùng t-kiểm tra này để xác định xem hai mẫu có thể sẽ có xuất phát từ các phân phối với phương tiện bằng tập hợp. Sử dụng kiểm tra này khi có sự khác biệt đối tượng trong hai mẫu. Sử dụng việc kiểm tra thiết, mô tả trong theo ví dụ, khi có một bộ đối tượng duy nhất và các mẫu hai đại diện cho các số đo cho mỗi chủ đề trước và sau khi một điều trị.

  Công thức sau được dùng để xác định giá trị thống kê t.

  Công thức tính giá trị t

  Công thức sau đây được dùng để tính toán bậc tự do, df. Vì kết quả của phép tính thường không phải là số nguyên, giá trị của df được làm tròn đến số nguyên gần nhất để lấy một giá trị quan trọng từ bảng t. Hàm trang tính Excel TTEST sử dụng giá trị df được tính toán mà không làm tròn, vì có thể tính một giá trị cho TTEST với một noninteger df. Vì những phương pháp khác nhau để xác định bậc tự do, kết quả của hàm TTEST và công cụ kiểm này sẽ khác nhau trong trường hợp phương sai không bằng nhau.

  Công thức xấp xỉ bậc tự do

  kiểm tra t: hai mẫu giả định rằng hộp thoại phương sai không bằng nhau

  Biến phạm vi 1      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi đầu tiên của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng dữ liệu.

  Phạm vi 2 biến      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi thứ hai của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng dữ liệu.

  Điểm khác biệt trung bình giả thuyết      Nhập số mà bạn muốn cho shift trong mẫu. Một giá trị 0 (zero) cho biết có nghĩa là mẫu được đưa ra giả thuyết là bằng nhau.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Alpha      Nhập mức độ tin cậy cho việc kiểm tra. Giá trị này phải nằm trong phạm vi 0... 1. Mức alpha là một mức quan trọng là liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  kiểm tra z

  Kiểm tra z: hai mẫu cho công cụ phân tích có nghĩa là thực hiện một hai mẫu kiểm tra z cho phương tiện với các phương sai. Công cụ này được dùng để kiểm tra null giả thuyết là không có sự khác biệt giữa hai tập hợp nghĩa đối với một mặt hoặc hai mặt giả thuyết thay thế. Nếu phương sai không xác định, trang tính hàm ZTEST nên được sử dụng thay vào đó.

  Khi bạn dùng công cụ Kiểm định z-Test, hãy thận trọng để hiểu kết quả. "P(Z <= z) một đầu" thực sự là P(Z >= ABS(z)), xác suất của một giá trị z xa hơn 0 theo cùng hướng như giá trị z được quan sát khi không có sự khác biệt giữa các trung bình tổng thể. "P(Z <= z) hai đầu" thực sự là P(Z >= ABS(z) hoặc Z <= -ABS(z)), xác suất của giá trị z xa hơn 0 theo một trong hai hướng hơn là giá trị z được quan sát khi không có sự khác biệt giữa các trung bình tổng thể. Kết quả hai đầu chỉ là kết quả một đầu nhân đôi. Công cụ Kiểm định z cũng có thể được dùng cho trường hợp trong đó giả thiết null là có giá trị khác 0 cụ thể cho sự khác biệt giữa hai trung bình tổng thể. Ví dụ, bạn có thể dùng kiểm định này để xác định sự khác biệt giữa hiệu năng của hai mẫu xe hơi.

  kiểm tra z: hai mẫu có nghĩa là hộp thoại

  Biến phạm vi 1      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi đầu tiên của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng dữ liệu.

  Phạm vi 2 biến      Hãy nhập tham chiếu ô cho phạm vi thứ hai của dữ liệu mà bạn muốn phân tích. Phạm vi bao gồm một cột đơn lẻ hoặc hàng dữ liệu.

  Điểm khác biệt trung bình giả thuyết      Nhập số mà bạn muốn cho shift trong mẫu. Một giá trị 0 (zero) cho biết có nghĩa là mẫu được đưa ra giả thuyết là bằng nhau.

  Biến 1 phương sai (còn gọi)      Nhập tập hợp các phương sai cho phạm vi nhập liệu biến 1.

  Phương sai 2 biến (còn gọi)      Nhập tập hợp các phương sai cho phạm vi nhập liệu biến 2.

  Nhãn      Chọn nếu hàng đầu tiên hoặc cột của phạm vi nhập liệu của bạn bao gồm các nhãn. Xóa hộp kiểm này nếu phạm vi nhập liệu của bạn có không có nhãn. Microsoft Office Excel tạo nhãn dữ liệu thích hợp cho bảng đầu ra.

  Alpha      Nhập mức độ tin cậy cho việc kiểm tra. Giá trị này phải nằm trong phạm vi 0... 1. Mức alpha là một mức quan trọng là liên quan đến xác suất của có một kiểu tôi lỗi (từ chối một giả thuyết là true).

  Phạm vi đầu ra      Nhập tham chiếu ô trên cùng bên trái của bảng đầu ra. Excel tự động xác định kích cỡ vùng đầu ra và hiển thị một thông báo nếu bảng đầu ra sẽ thay thế dữ liệu hiện có.

  Trang tính mới lớp      Bấm để chèn một trang tính mới trong sổ làm việc hiện tại và dán các kết quả bắt đầu từ ô A1 của trang tính mới. Để đặt tên trang tính mới, hãy nhập tên trong hộp.

  Sổ làm việc mới      Bấm để tạo một sổ làm việc mới, trong đó kết quả sẽ được thêm vào một trang tính mới.

  Lưu ý: 

  • Chức năng phân tích dữ liệu có thể được dùng chỉ có một trang tính tại một thời điểm. Khi bạn thực hiện phân tích dữ liệu trên trang tính đã nhóm, kết quả sẽ xuất hiện trên trang tính đầu tiên, và trống được định dạng bảng sẽ xuất hiện trên trang tính còn lại. Để thực hiện phân tích dữ liệu trên phần còn lại của các trang tính, tính toán lại công cụ phân tích cho mỗi trang tính.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×