Outlook Web App Light >Sổ Địa chỉ

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App đơn giản hơn về cả diện mạo và chức năng. Phiên bản rút gọn này cũng dựa trên HTML, nên nó có thể hoạt động tốt hơn với một số công nghệ hỗ trợ chẳng hạn như bộ đọc màn hình. Để biết bảng so sánh chi tiết giữa phiên bản rút gọn và phiên bản tiêu chuẩn, hãy xem So sánh phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản rút gọn của Outlook Web App.

Phiên bản rút gọn của Outlook Web App có ít tính năng để làm việc với sổ địa chỉ của tổ chức hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Bạn có thể chọn mục nhập từ sổ địa chỉ tổ chức của bạn hoặc từ thư mục Liên hệ trong hộp thư của mình. Bạn cũng có thể gửi thư bằng cách nhập địa chỉ SMTP của hộp thư bạn muốn gửi thư đến trong hộp Đến hoặc Cc của thư mới.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao bạn nhìn thấy phiên bản rút gọn của Outlook Web App hoặc làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn của Outlook Web App hoặc Office, hãy xem Outlook Web App Light.

Trong bài viết này

Làm cách nào để tôi xem sổ địa chỉ?

Làm cách nào để tôi tìm một địa chỉ?

Làm cách nào để tôi đề địa chỉ cho thư?

Làm cách nào để tôi đề địa chỉ cho yêu cầu họp?

Tôi nên biết những gì khác?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Làm cách nào để tôi xem sổ địa chỉ?

 • Hãy bấm vào biểu tượng sổ địa chỉ ở phía trên cùng của cửa sổ Outlook Web App

 • Bấm Đến hoặc Cc trong thư mới

Khi bạn mở sổ địa chỉ từ biểu tượng ở đầu cửa sổ Outlook Web App, bạn sẽ chỉ thấy sổ địa chỉ. Khi bạn mở sổ địa chỉ bằng cách bấm Đến hoặc Cc trong thư mới, bạn thấy sổ địa chỉ và các ô Đến, CcBcc.

Dùng hộp Sổ Địa chỉ ở đầu trang để chọn tập hợp các địa chỉ nào bạn muốn xem. Theo mặc định, hộp này hiển thị sổ địa chỉ tổ chức của bạn, nhưng bạn có thể chọn sổ địa chỉ bạn muốn xem. Ví dụ bạn có thể xem Liên hệ từ danh sách các sổ địa chỉ có sẵn hoặc chọn thư mục Liên hệ trong ngăn dẫn hướng.

Đầu Trang

Làm cách nào để tôi tìm một địa chỉ?

Có một số cách để tìm một địa chỉ trong sổ địa chỉ tổ chức của bạn hoặc trong thư mục Liên hệ. Khi sổ địa chỉ mở, bạn có thể nhập tên của người bạn đang tìm kiếm vào hộp Tìm Người nào đó, rồi nhấn Enter hoặc bấm vào biểu tượng tìm kiếm. Các kết quả trùng khớp sẽ hiển thị trong cửa sổ của sổ địa chỉ. Để xem liên hệ, bấm vào tên của liên hệ. Để xóa kết quả tìm kiếm và trở về sổ địa chỉ, bấm Xóa kết quả của tìm kiếm này.

Các tìm kiếm sổ địa chỉ giới hạn trong sổ địa chỉ mà bạn hiện đang xem.

Nếu bạn đã mở thư mới, bạn có thể nhập tên của những người bạn muốn gửi thư đến trong ô Đến hoặc Cc của thư. Nếu tên là duy nhất hoặc bạn đã sử dụng trước đó, chúng sẽ được xử lý tự động.

Đầu Trang

Làm cách nào để tôi đề địa chỉ cho thư?

Bạn có nhiều tùy chọn để đề địa chỉ thư.

 • Khi bạn mở thư mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp thư, một danh sách hiển thị những người nhận gần đây nhất của bạn sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Bấm đúp vào một tên để di chuyển sang ô Đến. Bạn cũng có thể chọn một tên, rồi bấm Đến, Cc hoặc Bcc để di chuyển tên sang ô đó.

 • Nếu tên bạn muốn không xuất hiện trong danh sách Người nhận Gần đây Nhất, nhập tên hoặc bí danh email vào ô Đến, CcBcc. Phân tách các tên bằng dấu chấm phẩy. Bấm Kiểm tra Tên trên thanh công cụ để xử lý tên. Nếu không có kết quả trùng khớp duy nhất trong sổ địa chỉ, người nhận dự kiến gửi đến được đánh dấu là chưa được xử lý. Tất cả các tên chưa được xử lý xuất hiện với màu đỏ và một danh sách các người nhận có thể trùng khớp xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Để xử lý tên, chọn tên hoặc các tên mà bạn muốn từ danh sách bằng cách bấm vào chúng. Nếu không có kết quả trùng khớp, kiểm tra phần chính tả của tên người nhận hoặc nhập trực tiếp địa chỉ email của họ (ví dụ: adam@contoso.com).
  Bạn không thể gửi email tới các địa chỉ người nhận chưa được xử lý.

 • Bạn cũng có thể tìm người nào đó bằng cách nhập tên của họ vào ô Tìm Người nào đó ở đầu cửa sổ Outlook Web App. Sau đó, nhấn Enter hoặc bấm vào biểu tượng tìm kiếm. Các kết quả trùng khớp sẽ hiển thị trong vùng tìm kiếm. Để thêm tên vào thư của bạn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên rồi bấm Đến, Cc hoặc Bcc để thêm tên vào người nhận thư. Để xóa kết quả tìm kiếm và trở về sổ địa chỉ, bấm Xóa kết quả của tìm kiếm này.
  Khi bạn xem cửa sổ Người nhận Thư, tìm kiếm sổ địa chỉ giới hạn ở sổ địa chỉ đã chọn ở đầu cửa sổ Outlook Web App.

 • Bấm Đến, Cc hoặc Bcc để mở vùng tìm kiếm. Thao tác này cho phép bạn tìm kiếm một người trong sổ địa chỉ tổ chức của bạn. Sau khi bạn định vị một người trong vùng tìm kiếm, thêm tên vào email của bạn bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên, rồi bấm Đến, Cc hoặc Bcc. Khi bạn hoàn tất đề địa chỉ thư, bấm Xong hoặc Đóng.
  Người nhận Bcc sẽ nhận được một bản sao của thư, nhưng tên của họ sẽ không xuất hiện trong danh sách người nhận. Người nhận Bcc không thể xem tên của những người nhận Bcc khác.

Đầu Trang

Làm cách nào để tôi đề địa chỉ cho yêu cầu họp?

Bạn có nhiều tùy chọn để đề địa chỉ yêu cầu họp.

 • Khi bạn mở yêu cầu họp mới hoặc trả lời hay chuyển tiếp yêu cầu họp, một danh sách Người nhận Gần đây Nhất sẽ xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Bấm đúp vào một tên để di chuyển sang ô Bắt buộc. Bạn cũng có thể chọn tên rồi bấm Bắt buộc, Tùy chọn hoặc Tài nguyên để di chuyển tên sang ô đó.

 • Nếu tên bạn muốn không xuất hiện trong danh sách Người nhận Gần đây Nhất, nhập tên hoặc bí danh email vào ô Bắt buộc, Tùy chọn hoặc Tài nguyên. Phân tách các tên bằng dấu chấm phẩy. Bấm Kiểm tra Tên trên thanh công cụ để xử lý tên. Nếu không có kết quả trùng khớp duy nhất trong sổ địa chỉ, người nhận dự kiến được đánh dấu là chưa được xử lý. Tất cả các tên chưa được xử lý xuất hiện với màu đỏ và một danh sách các người nhận có thể trùng khớp xuất hiện trong ngăn dẫn hướng. Để xử lý tên, chọn tên hoặc các tên mà bạn muốn từ danh sách bằng cách bấm vào chúng. Nếu không có kết quả trùng khớp, kiểm tra phần chính tả của tên người nhận hoặc nhập trực tiếp địa chỉ email của họ (ví dụ: adam@contoso.com).
  Bạn không thể gửi yêu cầu họp tới các địa chỉ người nhận chưa được xử lý.

 • Bạn cũng có thể tìm người nào đó bằng cách nhập tên của họ vào ô Tìm Người nào đó ở đầu cửa sổ Outlook Web App. Sau đó, nhấn Enter hoặc bấm vào biểu tượng tìm kiếm. Các kết quả trùng khớp sẽ hiển thị trong vùng tìm kiếm. Để thêm tên vào yêu cầu họp của bạn, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh tên, rồi bấm Bắt buộc, Tùy chọn hoặc Tài nguyên để thêm tên vào người nhận thư. Để xóa kết quả tìm kiếm và trở về sổ địa chỉ, bấm Xóa kết quả của tìm kiếm này.
  Khi bạn xem cửa sổ Người nhận Thư, tìm kiếm sổ địa chỉ giới hạn ở sổ địa chỉ đã chọn ở đầu cửa sổ Outlook Web App.

 • Bấm Bắt buộc, Tùy chọn hoặc Tài nguyên để mở vùng tìm kiếm. Thao tác này cho phép bạn tìm kiếm một người trong sổ địa chỉ tổ chức của bạn. Sau khi bạn định vị một người trong vùng tìm kiếm, thêm tên vào email của bạn bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh tên rồi bấm Bắt buộc, Tùy chọn hoặc Tài nguyên. Khi bạn hoàn tất việc đề địa chỉ thư, bấm Xong hoặc Đóng.

Đầu Trang

Tôi nên biết những gì khác?

 • Thông thường, bạn không thể thêm tên hoặc nhóm vào sổ địa chỉ của tổ chức của bạn, thêm thư mục con. Một số tổ chức cũng hạn chế sửa đổi phần liệt kê thông tin của riêng bạn. Quản lý sổ địa chỉ thường được quản lý bởi phòng nhân lực và nhân viên công nghệ thông tin trong tổ chức của bạn. Thay vào đó, hãy thêm người vào Liên hệ của bạn.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các liên hệ và nhóm liên hệ, hãy xem Outlook Web App Light > Liên hệ.

Để sửa hồ sơ của bạn trong Office 365, bao gồm thay đổi ảnh của bạn, hãy xem Tài khoản của tôi.

Outlook Web App Light > Thư

Outlook Web App Light > Lịch

Tùy chọn > Email Rác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×